Vystoupení předsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata. Na svět. shromáždění v Praze v VI./83

Pane presidente, váženi soudruzi a přátelé!

Vaše shromáždění, pořádané pod heslem Za mír a život získává mimořádný význam, protože se koná v těchto choulostivých historických podmínkách, kdy je světový mír nebezpečně ohrožen v důsledku růstu agresivity a expanzívnosti amerického imperialismu.

Osud celého lidstva je nyní v sázce v důsledku šílených plánů amerického imperialismu na stupňování závodů ve zbrojení ve světě. Tyto plány zahrnují také výrobu nových zbraní hromadného ničeni, rozmisťováni jaderných raket, budováni nových základen v různých částech světa.

Osud lidstva je v sázce v důsledku imperialistických snů o světovládě, o nerušení poměru sil ve světě, tak aby imperialismus mohl znovu ovládnout důležité oblasti světa.

Lze rovněž nyní pozorovat návrat k intervenčním válkám amerického imperialismu, v Hondurasu, v Salvadoru, v nepřátelských akcích proti Nicaraguí, v Libanonu, kam byly vyslány vojenské jednotky, americké jednotky v Libanonu odrážejí tento fakt bez ohledu na název, pod jakými tam byly vyslány ne pohnutky a záminky, které OB Jí zdůvodnit jejich přítomnost v zemi.

Denně můžeme slyšet nebezpečné výhrůžky americké administrativy namířené proti Kubě, Nicaragui, palestinskému lidu, Libanonu a všem národů Střední Ameriky a Latinské Ameriky vůbec.

Americký imperialismus šíří a živí ohniska napětí v mnoha končinách světa. K nejpalčivějším z těchto ohnisek patří oblast Blízkého východu která v současné době znamená jednu z největších hrozeb světovému míru v důsledku trvající izraelské agrese proti arabskému lidu Palestiny. Tato agrese trvá již více než 35 let za přímé americké podpory a angažovanosti a je namířena také proti Libanonu a ostatním arabským zením.

V těchto dnech před rokem čelila Organizace pro osvobození Palestiny, libanonské vlastenecké síly, libanonský a palestinský lid vyvražďovací válce, kterou proti nim vedl izraelský agresor a americký imperialismus. Vláda Izraele za předsednictví válečného zločince a teroristy Menachema Begina vyhlásila své rozhodnutí zlikvidovat OOP a palestinský lid.

Americké administrativa v čele s presidentem Reaganem veškerou potřebnou podporu, aby Beginovi a jeho tehdejšímu ministrovi války Baronovi umožnila uskutečnit stanovené cíle, protože izraelští armádě poskytla nejnovější nástroje ničení americké válečné mašinérie.

Jedním z důsledků této agresivní války, jíž se účastnilo více než 100 000 izraelských vojáků a veškeré izraelské letectvo e námořnictvo a v níž byly využity nejrůznější typy nejmodernějších amerických zbraní včetně zbraní zakázaných mezinárodní., právem, bylo využívání tělíček našich palestinských a libanonských děti pro zkoušení a ověřování nových zbraní. Za této agresivní války bylo zničeno 17 palestinských táborů, přes 40 libanonských ve,;nic a čtyři města mimo Bejrút. Bylo zabito a zraněno více než 270 000 civilistů, Libanonců i Palestinců, většinou žen a,dětí a starců. Více než 1 milión civilistů - Palestinců i Libanonců, přišlo o přístřeší.

Cílem této války, která trvá až doposud, je zničit mír, zničit život. Naše hrdinné odolávání agresorovi spolu s naším lidem, bratry a spojenci - hrdinným libanonským lidem, znamenalo tudíž obranu míru, obranu života. A toto je také onen hluboký smysl, který si národy světa, síly, pokroku a míru, vyvodily z této války, protože se postavily po náš bok.

Stáli jste s námi a odsoudili jste spolu a celým světem agresi. Tuto agresi odsoudily také široké kruhy americké veřejnosti a síly míru e demokracie v samotném Izraeli. Toho si vysoce váží naši bojovníci, náš lid, libanonský lid a jeho vlastenecké síly.

Tento postoj měl významný vliv na posílení naší vytrvalosti a našeho boj ze věc svobody, míru a života. Když OOP v plné koordinaci se svými libanonskými spojenci souhlasila s odchodem palestinských bojovníků z Bejrútu, nečinila tak ze strachu. Vždyť neuspělo 17 pokusů o proražení obrany Bejrútu.

Vrah žen a dětí Šaron se v důsledku této hrdinné obrany musel zastavit před Bejrútem. Odešli jsme z Bejrútu, abychom zajistili životy nevinným civilistům, dětem a zachránili alespoň trosky Bejrútu.

Za 79 dní blokády Bejrútu na něj totiž tito noví nacisté svrhli tolik bomb a střel, že jejich celková síla přesáhla sílu atomové bomby svržené ne Hirošimu a Nagasaki. Stačí jen připomenout přiznání Šaronovo, že za jediný den bylo na Bejrút svrženo 210 000 bomb a střel.

Dokážete si asi představit, v jaké peklo se Bejrút změnil. Avšak nepřátelé života, kterým síly palestinské revoluce a libanonské vlastenecké síly znemožnily vstoupit do Bejrútu po plných 80 dní, viděly v našem odchodu jen příležitost k uskutečnění svých barbarských nacistických činů proti palestinským uprchlíkům a libanonskému lidu.

Proto rozpoutali masakry v Sabra e Šatílá, jímž padly za oběť tisíce Palestinců a synů hrdinného libanonského lidu. Sabra a Šatílá je hanbou nejen pro Begina a Barona. Ti si již zvykli páchat podobné masakry proti našemu lidu, jako byl masakr v Qaríi, v Dejr Jásínu roku 1948, masakry v Qibji, Nahárínu, Gaze, Chán Júnusu. Avšak k Sabra a Šatílá jsou hanbou především pro americkou administrativu, která porušila zmocněnec všechny své sliby vůči nám, které složil zmocněnec amerického presidenta v Bejrútu za války. Ten se tehdy zavázal k ochraně palestinských civilních osob a libanonských civilistů.

Hrdinná vytrvalost OOP a jejích bojovníků spolu s hrdinným lidem a jeho vlasteneckými silami proti této sionistické agresi nezvratně prokázala, že OOP reprezentuje palestinský lid a jeho naděje a tužby. Získala pro OOP rozsáhlé uznání svatové veřejnosti, sil míru, svobody o pokroku. Svět uznal právo palestinského lidu na návrat do vlasti, na sebeurčení o vytvoření vlastního nezávislého státu na vlastním území. Potvrdilo se, že svět stojí na straně našich spojenců - libanonského lidu a jeho statečného odboje. Místo aby izraelští agresoři s americká administrativa uznali tuto celosvětovou vůli, pokračuje Izrael ve své agresivní politice proti palestinskému lidu a i nedále mu upírá jeho národní práva.

Pokračuje také v útlaku palestinských vlastenců na okupovaných územích, proti palestinským táborům v jižním Libanonu. Loupí půdu palestinských rolníků a buduje stále delší osady na okupovaných palestinských územích. V současné době se za podpory USA připravuje Izrael k rozsáhlé agresi proti OOP a proti libanonskému a palestinskému lidu. Rovněž USA vždy postupovaly stejně a i nadále odmítají uznat OOP a národní právě arabského lidu Palestiny. Tento postoj USA nepřátelský našemu lidu se odrazil v tzv. iniciativě presidenta Reagana. OOP se jasně staví proti tomuto plánu, protože dbá o věc míru a chce ji bránit. Měříme totiž mír podle toho, do jaké míry je zajištěna spravedlnost, do jaké míry mají národy zajištěno právo ne sebeurčení, na národní nezávislost na svém území. Jelikož chápeme mír na tomto základě, zdůrazňovali jsme vždy, že akceptujeme rezoluce OSN týkající se Palestiny.

Vždy jsme vítali a podporovali plán na nastolení míru na Blízkém východě, který předložil zesnulý sovětský nejvyšší představitel Leonid Brežněv v září loňského roku. Stejně tak jsme na arabském summitu loni ve Fezu souhlasili s arabským plánem na řešení krize na Blízkém východě.

Proto jsme před několika dny prohlásili, že jsme pro uspořádání mezinárodní konference, tak jak je navrhl bratrský SSSR, která by spravedlivě a natrvalo vyřešila otázku Blízkého východu a palestinskou otázku, tok aby byl zajištěn trvalý a pevný mír v celé oblasti. Náš postoj k těmto rezolucím a plánům je jasným důkazem našeho původního přání zajistit mír založený na spravedlnosti, který by všem národům zaručil život v míru a bezpečí ve své vlasti.

USA se prostřednictvím izraelské agrese proti palestinskému a libanonskému lidu, která byla jedním z důsledků smluv a Camp Davidu, jakož i prostřednictvím úsilí o prosazení Reaganovy iniciativy a izraelsko-libanonské smlouvy, snaží o likvidaci OOP a národních práv palestinského lidu. Takto chtějí prosadit americkou nadvládu na Blízkém východě.

Když OOP vyhlásila svůj odpor vůči těmto plánům, zesílila kampaň výhrůžek proti nám, Sýrii a libanonskému lidu, které mají násilím prosadit tyto americko-sionistické plány. Současně se stupňují americké intriky proti OOP s cílem vyvolat v ní rozkol a udeřit proti národní jednotě palestinského lidu. O této otázce hovořil americký president Reagan zcela otevřeně, stejně jako jeho ministr zahraničí George Shultz.

Avšak palestinský lid na okupovaných územích i mimo ně, který zklamal naděje amerických imperialistů a který vždy věděl, jak chránit svou národní jednotu a posilovat ji v nejtěžších časech, stojí dnes neochvějně a semknuté za OOP jako svým jediným legálním představitelem a ta svým narodím vedením.

Propagandistické kampaně imperialistického tisku, hovořícího nyní mnoho o OOP a jejích problémech, mojí, jak dobře ví náš lid, zkreslit pravdu o našem boji a pošpinit pověst OOP, kterou zná světová veřejnost a narušit rozsáhlé mezinárodní uznání, které získala. Poslední a zvláště nejnovější vývoj událostí v Libanonu potvrdil nade vší pochybnost, že se vyskytují snahy mimo arabskou sféru a bohužel i v ní, jak se násilím vnutit OOP a jejímu nezávislému národnímu rozhodování.

Chci vás zde ujistit, že na toto vše odpovídáme ještě větší semknutostí a národní jednotou našeho lidu na okupovaných územích i mimo ně v rámci OOP. Chceme také posilovat ozbrojený i politický boj našeho lidu proti izraelským okupantům, tak aby náš lid získal svá nezadatelná národní práva na návrat do vlasti, sebeurčení a vytvoření národního nezávislého státu na svém území s hlavním městem Jeruzalémem.

Milí přátelé!
Náš neustálý boj proti izraelské okupaci a agresi, proti imperialistické nadvládě a útlaku, proti kapitulantským plánům, které jsou nám vnucovány, je součástí procesu budování a obrany míru v oblasti Blízkého východu. Proto vyzýváme ke sjednocení všech sil zaměřených proti plánům nadvlády amerického imperialismu a sionismu v oblasti.

Vyzýváme především k vytvořeni spojené palestinské fronty a fronty libanonských vlasteneckých sil na základě boje proti plánům agrese a hegemonie. Vyzýváme k upevněni arabské solidarity na antiimperialistickém základě.

Taková fronta by dosáhla velkého úspěchu v posilování odboje proti izraelským agresorům, který by se změnil na velkou vyčerpávající válku.

Domníváme se, že uhašení ohniska napětí v oblasti Blízkého východu jako oblasti významné pro světový mír, nastolení spravedlivého míru pro všechny její národy včetně palestinského lidu, který by zajistil právo na návrat, sebeurčení a vytvořeni nezávislého státu a dosažení odchodu izraelských agresorů z okupovaných palestinských syrských a libanonských území na základě rezolucí OSN, vyžaduje celosvětový postup proti imperialismu. A to znamená zodpovědnost nejen pro Palestince a Araby vůbec. Je to úkol všech národů světa, všech mírumilovných sil.

Když hovoříme o míru ne Blízkém východě, který chápeme tak všestranně, jak jsme uvedli, musíme zdůraznit, že jednou z podmínek k jeho dosaženi, je zastavení irácko-íránské války. Je nutno ji zastavit okamžitě, ihned, a to na základě uznání práv lidu obou zemí na život míru v mezinárodně uznaných hranicích. Tento krok by se postavil do cesty všem válečným štváčům ve světě, kteří živi tuto válku,a zneužívají ji.

Vážení přátelé!
Izraelské agresivita je namířena nejen proti palestinskému lidu a ostatním arabským národům, nýbrž i proti osvobozeneckým silám v Africe a Latinské Americe. Izraelské vztahy s rasistickým pretorijským režimem nejsou náhodné, stejně jako izraelská podpora fašistickým režimům v Latinské Americe - v Hondurasu, Salvadoru, Chile a další, kterou nezvratně znají národy těchto zemí. Izrael se totiž stal hlavním dodavatelem zbraní těmto fašistických režimům v Latinské Americe i v Africe.

Myslíme si, že se ty o zbraně užívají £ nasyceni hladovějících v těchto zemích, nýbrž k jejich vražděni. Izrael tudíž nejen šíří válku a ničení ne Blízkém východě, ale exportuje ji i jiným národům. Takto plní úlohu četníka a nástroje amerického imperialismu na Blízkém východě a zároveň slouží jako nástroj k úderu proti dalším národům v Africe a Latinské Americe.

Na základě své vlastní víry ve spravedlivou věc lidu, jejíž podporu od vás vyžaduji, vyhlašuji před vámi internacionální solidaritu našeho lidu s jeho bratry ve zbrani v Namibii, se SWAPO, s lidem jižní Afriky a jeho národní organizací Africkým národním kongresem, s africkými frontovými státy proti agresivním akcím rasistického jihoafrického režimu. Vyhlašuji, že stojíme s lidem Salvadoru a jeho národně osvobozeneckou frontou, s lidem a vládou Nicaraguy s lidem Chile a jeho dělnickou třídou v boji proti fašistickému režimu, se všemi osvobozeneckými silami Asie, Afriky a Latinské Ameriky. Venceremos!

Pane předsedo, bratři a přátelé,
Dovolte mi, abych z této mírové tribuny vyjádřil své hluboké díky nejmohutnější mírové síle, která vždy stála po boku spravedlivého boje našeho lidu, po boku všeho národně osvobozeneckého hnutí ve světě, která vždy v přední linii bránila věc světového míru a jež vychází ve své politice z těchto základů a ze snahy omezit agresivní politiku imperialismu.

Je to velký a bratrský Sovětský svaz, a spolu s ním socialistické státy, které tvoří mohutný pilíř boje osvobozeneckých sil a sil míru v různých částech světa. Dovolte mi rovněž poděkovat evropským národům a americkému lidu, jakož i vset. národům světa, které vždy státy s námi proti agresi nemířené proti nesenu lidu a které až dodnes brání věd míru, ohroženou rozmísťováním jaderných raket, tak jak je prosazuje Reaganova administrativa.

Týká se to zvláště nejnovějšího plánu, který se snaží prosadit rozmístěni raket středního doletu v Evropě, z níž by se tak stala raketová střelnice.

Pane předsedo, vážení přátelé!
Naše naléhavá touha po míru, který tolik potřebujeme, mě přivedla ne váš kongres navzdory obtížným podmínkám, v nichž nyní v arabské oblasti žijeme. Tatáž tužba mě i dříve vedla na podobná shromáždění boje ze mír, stejně jako na valné shromáždění OSN v roce 1974, kde jsem vyzval k udržení olivové ratolesti míru. Dnes vám chci potvrdit, že přes moře krve, v niž nás utápí americký imperialismus a izraelská chřest, drží náš lid i nadále tuto zelenou ratolest v rukou, a nechce ji pustit.

Puška, kterou neseme v druhé ruce, má tuto ratolest chránit, abychom mohli nastolit spravedlivý mír v zemi míru - ve Palestině. Závěrem mi dovolte, abych jménem OOP a všeho našeho lidu i jménem svým vyjádřil vřelé díky bratrské ČSSR, KSČ, čs. vládě a hrdinnému lidu, čs. presidentovi, který je přítelem našeho lidu, že stali hostiteli tohoto shromáždění a umožnili mi setkat se s vámi a hovořit k vám jako k představitelům vašich národů a všech sil dobře v nich.

Dovolte mi poděkovat ze vše, co poskytujete boji našeho lidu, ze vaši pomoc a podporu. Rád bych také ze srdce poděkoval drahému příteli Romeši Čandrovi, předsedovi SRM a všem jejím členům, všemu mírovému hnutí, za úlohu, kterou hrají v podpoře věci našeho lidu, ze jejich statečný a úporný boj ze ochranu světového míru, za záchranu lidstva před ničením.

Ať žije svoboda, mír a solidarita národů za mír, za život!

Revoluce až do vítězství!

ARCHIV FEDERÁLNÍHO MINISTERSTVA VNITRA ČSSR

FOND: A33

Inv. jedn.: 195

Sign.: Vystoupení Jásira ARAFATA na shromáždění

Počet listů:……………………..

Nevybírat spisy z obalu!

Neporušovat pořadí spisů!

Nepsat na spisy!

Vystoupení předsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata. Na svět. shromáždění v Praze v VI./83=

Vystoupení předsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata. Na svět. shromáždění v Praze v VI./83

Vystoupení předsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata. Na svět. shromáždění v Praze v VI./83=

Vystoupení předsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata. Na svět. shromáždění v Praze v VI./83

Vystoupení předsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata. Na svět. shromáždění v Praze v VI./83=

Vystoupení předsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata. Na svět. shromáždění v Praze v VI./83

Vystoupení předsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata. Na svět. shromáždění v Praze v VI./83=

Vystoupení předsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata. Na svět. shromáždění v Praze v VI./83

Vystoupení předsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata. Na svět. shromáždění v Praze v VI./83=

Vystoupení předsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata. Na svět. shromáždění v Praze v VI./83

Vystoupení předsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata. Na svět. shromáždění v Praze v VI./83=

Vystoupení předsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata. Na svět. shromáždění v Praze v VI./83

Vystoupení předsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata. Na svět. shromáždění v Praze v VI./83=

Vystoupení předsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata. Na svět. shromáždění v Praze v VI./83

Vystoupení předsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata. Na svět. shromáždění v Praze v VI./83=

Vystoupení předsedy výkonného výboru Organizace pro osvobození Palestiny Jásira Arafata. Na svět. shromáždění v Praze v VI./83