Dokumenty k problematice československé vědeckotechnické rozvědky v druhé polovině padesátých let

V rámci zpřístupňování dokumentů týkajících se vývoje československého bezpečnostního aparátu během studené války předkládáme celkem šest dokumentů z období let 1956 - 1961, které mapují hlavní výsledky činnosti tehdejší československé vědeckotechnické rozvědky.

Vzhledem k tomu, že archiválie Archívu Úřadu pro zahraniční styky a informace obsahující bližší údaje o československé vědeckotechnické špionáži jsou stále nedostupné, představují uvedené dokumenty (uložené ve fondu 02/2, politické byro ÚV KSČ, SÚA, AÚV KSČ) vedle svědectví pamětníků hlavní prameny ke zmíněné problematice.

Zprávy o výsledcích československé bezpečnosti (tedy nejen rozvědky), předkládané od poloviny padesátých průběžně politbyru, významně přispívaly k upevnění pozice ministra vnitra Rudolfa Baráka. Není bez zajímavosti, že z uvedených šesti přehledů o činnosti VTR jich pět pochází právě z období od podzimu 1956 do jara 1958, kdy Barákovo postavení prodělávalo mimořádný vzestup. Poslední, šestý dokument byl politbyru předložen 24. ledna 1961, je však pouze zápisem usnesení o tom, že politické byro bere na vědomí ústně přednesenou zprávu.

Je třeba dodat, že k názoru o významu vědeckotechnické revoluce pro řešení československých hospodářských potíží se československé vedení přiklonilo teprve v na začátku šedesátých let. Orgány jako Státní komise pro rozvoj a koordinaci vědy a techniky, jejíž statut politbyro projednalo 16. ledna 1962, byly zřízeny až v období, kdy už Rudolf Barák ministra vnitra nebyl.

Kromě jiného z těchto dokumentů vyplývá, že vědeckotechnická rozvědka se pod vedením ministra vnitra Rudolfa Baráka zaměřovala zejména na získávání průmyslových technologií s využitím v tehdejším zaostávajícím československém hospodářství. Agenti, které získala zejména v západní Evropě, jí předali například údaje o výrobě polovodičů, která byla poté s úspěchem vyzkoušena v továrně Tesly Rožnov. V úkolu zastavit zaostávání československé ekonomiky, které mělo hlubší strukturální příčiny, byla ovšem vědeckotechnická rozvědka předem odsouzena k neúspěchu.

Zároveň sloužila i potřebám československého výzkumu, v jednom případě byla dokonce prokazatelně úkolována přímo prezidiem tehdejší Československé akademie věd. V době, kdy byla velká část zahraniční odborné literatury pro české a slovenské vědce nedostupná, fungovala mimo jiné i jako zdroj informací o základním výzkumu na Západě.

Můžeme-li soudit ze zápisů o projednávání těchto zpráv v politbyru, nebyl ohlas výsledků VTR u členů politického byra zanedbatelný. První z uvedených zpráv byla vzata „s uspokojením“ na vědomí a bylo konstatována, že politbyro „považuje nadále získávání podobných poznatků za velmi důležité a významné“. Zároveň ovšem stranické vedení projevovalo zájem o to, aby se československý výzkum nestal terčem podobných aktivit, vedených ovšem ze zahraničí. Ministr vnitra ovšem pečoval dostatečně pozorně i o to, aby vedle bohumilého rozvoje československé vědeckotechnické rozvědky fungovala dostatečně také obrana proti neblahé západní „průmyslové špionáži“.

Výsledky činnosti odboru vědeckotechnické rozvědky I. správy ministerstva vnitra (4. září 1956)

Výsledky činnosti odboru vědecko-technické rozvědky I. správy MV (15. listopadu 1956)

Výsledky práce odboru vědeckotechnické rozvědky I. správy ministerstva vnitra (3. června 1957)

Činnost vědecko-technické rozvědky ministerstva vnitra za měsíc září 1957 (16. října 1957)

Činnost vědeckotechnické rozvědky ve IV. čtvrtletí 1957 (26. března 1958)

Zpráva o výsledcích vědeckotechnické rozvědky (24. ledna 1961)

Zásadně je ponecháno původní znění včetně chyb a překlepů. Čísla stránek odpovídají průběžnému stránkování jednotlivých součástí spisu. Zásahy editora jsou uvedeny v hranatých závorkách.

Výsledky činnosti odboru vědeckotechnické rozvědky I. správy ministerstva vnitra

[Sv. 115, aj. 138, bod 7.]
9320/12

V poslední době ukončili pracovníci odboru vědeckotechnické rozvědky I. správy MV s úspěchem některé akce na získání cenných poznatků podle potřeb čsl. vědy a hospodářství.

V příloze se předkládá k informaci zpráva o posledních výsledcích práce odboru vědeckotechnické rozvědky.

Předkládá: s. Barák.
4. září 1956
Počet listů: 8.

K informaci.
Příloha III.
Zpráva.
[vložen lístek]
PB 138
Bar.[ák]
Hen.[drych]

2. PB s uspokojením vzalo tuto zprávu na vědomí a považuje nadále získávání podobných poznatků za velmi důležité a významné
[vložen lístek]

K bodu 7:
U s n e s e n o:
1) K informaci.
2) Politické byro s uspokojením vzalo na vědomí zprávu ministra vnitra o výsledcích činnosti odboru vědeckotechnické rozvědky I. správy ministerstva vnitra a považuje i nadále získávání podobných poznatků za velmi významné a důležité.
[4:]

K bodu 7/ :
Doporučuji, doplnit usnesení v tom směru, že se ukládá soudruhu Barákovi a Dvořákovi projednat možnosti dovozu hotových strojů a celé výrobní linky na výrobu televisních obrazovek velkých rozměrů, s tím, že otázka finančního krytí bude projednána v předsednictvu vlády.
[5:]
9230/12

Příloha II

Přípomínky oddělení strojírenství, hutí a chemie ÚV KSČ
Silikony: na problém výroby silikonů se v LDS výzkumně pracuje v ČSR, Polsku a Maďarsku. Výroba je realisována v NDR a SSSR. V ČSR bude v roce 1957 postaven poloprovoz s kapacitou 400 t za rok. Největší potíže činí konstrukce reaktoru, která je velmi náročná. Spotřeba v ČSR se v současné době odhaduje na 150 t/rok. V případě osvědčení se technologie a zvážení patentové situace jsou u nás předpoklady pro výstavbu velkého závodu a možnost vývozu do LDS, neboť jde o výrobu technicky velmi náročnou, vyžadující mimo jiné značné automatizace (požadavky na přesnost, jde o výbušné prostředí a pod.).

Návrh:
1/ v koordinujícím orgánu (RVHP) projednat možnost soustředění výroby silikonů ve státech s optimálními podmínkami (ČSR, NDR, SSSR) a krýti tak spotřebu LDS; ověření exportních možností provést současně se zvážením patentové situace;

2/ v případě dosažení dohody o koncentraci výroby silikonů v ČSR, NDR a SSSR (podle bodu 1) připravit v průběhu druhé pětiletky výstavbu velké výrobní jednotky;

3/ v případě nedosažení dohody (podle bodu 1) poskytnout získané poznatky lidově demokratické republice Polské a Maďarské. [tento odstavec je přeškrtnut a je k němu dopsáno červenou tužkou "ne"]

Polyethylen:
v průběhu několika let dosáhla tato hmota takřka výsadního postavení - v táboře LDS včetně SSSR se provozně nevyrábí - má velký význam v obalové technice, elektroprůmyslu (úspora až 50 % olova v elektrických kabelech) a obranyschopnosti (ochranné obleky);
[6:]

výhledově se uvažuje s výrobou 15 - 20 tis. t/rok (1965 - 1970); 29. srpna 1956 schválila vláda č. usnesení 2175) na návrh s. Púčika zakoupení licence i strojního zařízení (podle prof. Zieglera) na polyethylenovou jednotku 2.000 t/rok z NSR; náklady v devisích činí přes 2 miliony DM; jednotka má být postavena v letech 1959 - 1960 v n. p. Dusíkárny, Ostrava;

v letošním roce má být dobudována poloprovozní výzkumná jednotka v n. p. Chemické závody W. Piecka v Novákách.

Návrh:
1/ zvážit možnost zrušení smlouvy s NSR o koupi zařízení a licence na uvažovanou jednotku o kapacitě 2.000 t/rok za předpokladu;
a/ prošetření patentové situace a nalezení možnosti vyhnutí se patentovému řízení,
b/ zajištění výroby strojního zařízení našimi závody na základě získané dokumentace;

2/ poskytnout SSSR získané údaje o složení a přípravě Zieglerova katalysátoru a výkresy strojního zařízení.

Močovina: hlavní použití má ve výrobě močovinových laků a pryskyřic a dále jako kvalitní vysoce koncentrované dosíkaté [sic!] hnojivo; s jejich výrobou se počítá v budované dusíkárně na basi zemního plynu (kraj Bratislava) podle směrnic druhé pětiletky - uvažovaná kapacita činí 20.000 t/rok.

Germanium: jeho potřeba neustále roste, neboť technika polovodičů stojí před velkým rozvojem.

Návrh:
1/ získat podrobné údaje o technologii isolace germania z odpadů po získání zinku; (s. Barák) 2/ realisovat isolaci germania z odpadů ze zinečnatých rud v sektoru chemie (s. Púčik)
[7:]

Zpráva z odboru vědeckotechnické rozvědky.
SILIKONY.

V těchto dnech dokončili pracovníci vědeckotechnické rozvědky dlouhodobý úkol v akci SILIKONY. Československá akademie věd a ministerstvo chemického průmyslu mají nyní veškeré technické podklady, výpočty, vzorce i výkresy zařízení k výrobě výchozích poloproduktů i k vlastní výrobě silikonových laků, mazadel, olejů a nyní již i k výrobě silikonového kaučuku.

Veškeré získané materiály byly v ústavu ČSAV přezkoušeny. Našim odborníkům se dokonce podařilo zlepšit výrobu kontaktní hmoty potřebné k dosažení žádaných chemických procesů tak, že tento důležitý úsek křemíkové chemie může být ohlášen jako československý patent. Poznatky, které čsl. rozvědka o silikonech získala, byly předány rovněž do Sovětského svazu.

V příštím měsíci jede Dr. Bažant jako náš expert do SSSR, kde bude působit při zavádění výroby silikonových laků a olejů jako odborný poradce. V ČSR zatím ministerstvo chemického průmyslu nerozhodlo, kterému závodu bude výroba silikonů svěřena. Zavedení výroby silikonových laků a zejména olejů bude mít velký význam pro naše hospodářství i pro naši ochranu. Některé druhy silikonových olejů snesou až dvojnásobnou provozní teplotu než nejlepší oleje normální, aniž se naruší jejich viskosita a lze je používat až do - 70°C mrazu. Tyto vlastnosti jsou velmi důležité zejména pro další rozvoj reaktivních letadel, k řešení problému létání ve vysokých výškách, kde teplota klesá hluboce pod bod mrazu. Rovněž i při řešení jiných technických problémů, jako na př. ve vakuové technice, kde jedině vývěvou se silikonovým olejem je možno dosáhnout potřebného vakua při strojové výrobě velkých radiolamp a televisních baněk. V průmyslu při běžném použití má silikonový olej velký úsporný význam, poněvadž jeho životnost ve strojních součástkách je až desetinásobná, než mají dosavadní nejlepší oleje. Rovněž silikonový olej se dá celkem snadno regenerovat.
[8:]

Vědeckotechnická rozvědka bude i nadále sledovat vývoj křemíkové chemie v záp. Německu, neboť již máme zprávy o tom, že v tomto směru odborníci v NSR pracují úspěšně dál a laboratorně již bylo dosaženo několika nových objevů v oblasti sloučenin křemíku s fluorem a pod. V západní technice se také objevily první silikonové diody a transistory /usměrňovače na principu polovodičů/, jejichž vlastnosti představují další rozvoj v radiotechnice.

POLYETHYLEN.
Polyethylen jako umělá hmota vysokých kvalit a všestranného použití je známá již několik let. Její výroba starým způsobem však byla velmi drahá a obtížná, neboť aparatura při synthese pracovala s tlaky až 1.000 atm.

Jednomu chemikovi ze západního Německa se podařilo vyrobit polyethylen za nízkého tlaku. Jím objevené dva druhy katalysátorů umožňují velmi levnou výrobu polyethylenu. Západoněmecký průmysl rychle zavedl výrobu nízkotlakého polyethylenu ve velkém rozsahu, ale přísně tají technologii výroby a zejména složení a výrobu katalysátorů pro polymerisaci ethylenu. Nová umělá hmota má skvělé isolační vlastnosti, je chemicky téměř netečná a velmi pevná, a tak nahrazuje drahé kovy v různých průmyslových a chemických aparaturách. Pro běžnou spotřebu se z této hmoty dnes v NSR vyrábí celá řada různých výrobků a součástek.

Pracovníci vědeckotechnické rozvědky získali přes svého agenta v NSR v těchto dnech první tajné materiály k výrobě nízkotlakého polyethylenu, a to nejdůležitější část - složení a výrobu obou používaných katalysátorů a vzorek jednoho z nich. K těmto základním údajům dodal agent hrubý popis zařízení a popis výroby čistého ethylenu z krakovacích plynů nafty a z koksárenského plynu. Dodaný materiál je dostačující k provedení laboratorních zkoušek. Materiály byly předány Ústavu makromolekulární chemie v Brně k přezkoušení. K zavedení výroby polyethylenu u nás může vědeckotechnická rozvědka získat pomocí agenta výkresy výrobního zařízení a strojů tak, že uspoří čas našemu Chemoprojektu, který
[9:] by musel jít normální cestou od laboratorní aparatury přes poloprovoz až k definitivnímu provozu závodu, což si vyžádá přibližně 3 roky.
Při rozpracování úkolu polyethylen pracovníci vědeckotechnické rozvědky zajistili z jiného pramene vzájemnou kontrolu získaných materiálů.
Vědeckotechnická rozvědka získala tak možnost dostávat nejnovější poznatky z laboratoří jedné z největších západoněmeckých firem.

Třídění zemního plynu a močovina.
Odbor vědeckotechnické rozvědky má dále kvalitního agenta ing. chemie. Agent byl již použit při plnění úkolů obstarání kompletních chemických i strojních podkladů k postavení závodu na výrobu čpavku podle posledních dosažených vědeckých poznatků tak, jak se nyní provádí u tohoto koncernu. Tento úkol byl agentem podle vyjádření ředitele Chemoprojektu splněn velmi kvalitně a na základě této prověrky požádal ministr chemického průmyslu s. Púčik o zadání dvou dalších velkých úkolů, a to obstarat veškeré technické podklady, výpočty a strojní výkresy potřebné k postavení závodu na třídění zemního plynu a totéž k postavení závodu na krystalickou močovinu.

S čištěním zemního plynu nejsou u nás žádné praktické zkušenosti, při tom je to surovina velmi cenná pro další zpracování v chemii. Na jižním Slovensku jsou značné zásoby tohoto plynu, které zůstávají pro náš chemický průmysl nevyužity.

Po zpracování tohoto zemního plynu bude moci být čistého produktu využito pro další chemickou výrobu, zejména pro výrobu krystalické močoviny, takže oba zadané úkoly na sebe navazují. V těchto dnech splnil agent zcela kompletně první úkol. Dodal veškeré výpočty, bilanci, celkové nákresy zařízení a veškeré prováděcí detailní výkresy, podle kterých lze ihned přistoupit k realisaci stavby celé aparatury na třídění zemního plynu.
[10:]

Dodaná projektová dokumentace představuje úsporu přibližně 2 let výzkumné práce celého kolektivu a má podle písemného vyjádření min. chemického průmyslu hodnotu větší než 1 milión Kčs. Agent dodal zároveň koncem minulého měsíce i veškeré výpočty, celková schémata a většinu detailních plánů s technickými popisy k výrobě krystalické močoviny. K tomuto úkolu chybí dodat jen několik detailních výkresů, které předá na příští schůzce. Splnění tohoto úkolu rovněž značně uspíší výstavbu tohoto závodu u nás, uspoří čas, který by byl zapotřebí na výzkum a poloprovoz a naši odborníci mají k disposici plány závodu /vyzkoušeného/, který je postaven podle posledních poznatků techniky v tomto oboru. Dodaný materiál je hodnocen ministrem Púčikem na 2 miliony Kčs.

Subminiaturní germaniové diody.
V posledí době nabývají v radiotechnice stále většího významu germaniové diody a transistory, které s úspěchem nahrazují dřívější radiolampy a usměrňovače. Jejich výhoda tkví v mnohem větším výkonu, v malých rozměrech, dále, že u nich odpadá žhavení vlákna a jsou prakticky nezničitelné. K výrobě těchto diod a transistorů se používá germania, v poslední době též silikonů. U nás se germaniové diody rovněž vyrábějí, ne však seriově a činí velké potíže vyrobit více kusů se stejnou charakteristikou a navíc naše výrobky jsou většího objemu.

V NSR byla před krátkou dobou vyřešena poloautomatická výroba subminiaturních hrotových i plošných diod /průměr 2 mm/, které mají velmi dobřé vlastnosti, zejména to, že snesou velké zrychlení, mohou být vystřeleny v dělovém náboji a při tom jejich funkce netrpí. Mohou být tudíž s úspěchem použity do řízených střel a pod., kde normální radiolampy selhávají.

Pracovníkům vědeckotechnické rozvědky se podařilo navázat spolupráci, která dává předpoklady získat materiály v tomto směru. Firma v NSR, pro kterou agent zkonstruoval a postavil poloautomatickou výrobu subminiaturních diod, byla zakoupena Američany, vyrábí nyní 300.000 ks měsíčně, ale dotyčný úmyslným právním výkladem jeho smlouvy s firmou nedostává nyní z výroby žádnou odměnu.
[11:]

Je silně protiamericky zaměřen a bud eho možno s úspěchem využít jako agenta do oboru transistorů a polovodičů vůbec. Západoněmecký elektrotechnický průmysl v tomto směru je na světové úrovni.

Při besedě sdělil agent našemu pracovníku velmi zajímavou zprávu, která po prověření u nás se ukázala zcela pravdivou. Jde o následující skutečnost:
v ČSR je zpracovávána zinková ruda do určitého stadia. Zbytek, ze kterého již zinek oddělit neumíme, posíláme do NSR. Tam nám rudu dále zpracují a získaný zinek nám vrátí. Sdělil, že z této zeslabené rudy získávají v NSR nejen zinek, ale i vzácné germanium, které si firma ponechává. Naši odborníci již o tom věcí, ale poněvadž neznáme způsob, jak germanium z rudy získat, provádí se dřívější praxe dále. Vyjádřil se, že je ochoten předat nám technologii výrobního procesu získávání germania z tohoto odpadu. Vzhledem k důležitosti obou problémů provede vědeckotechnická rozvědka intensivní rozpracování agenta s cílem získat ho v nejkratší době k trvalé spolupráci.

Strojová výroba velkých televisních baněk.
Ministerstvu těžkého strojírenství byl, jak nás informoval s. náměstek Franc, dán naší vládou úkol úostavit výrobní linku na strojovou /pásovou/ výrobu televisních obrazovek velkých rozměrů. Z počátku, kdy se začaly televisní baňky vyrábět /malé rozměry/, byly výrobky našich sklářů žádány v celém světě jako kvalitní zboží. S přechodem na velké rozměry obrazovek je naše ruční výroba velmi ztížena a pro světový trh drahá, neboť v USA byla již vyřešena strojová výroba těchto velkých obrazovek. Jednotlivé fáze výroby i vlastní lisovací stroje jsou přísně tajeny a naše ministerstvo těžkého strojírenství nemá žádné podklady ani pro výzkum a počáteční vývoj, i když na výzkumné práce má od naší vlády k disposici velmi značné finanční prostředky.

Pracovníci vědeckotechnické rozvědky mají možnost oklikou přes třetí stát agenturní cestou získat zařízení celé výrobní linky. Zatím je tato možnost důkladně prošetřována s cílem získat
[12:]

veškeré výkresy celého pásu. Ukazuje se však možnost získat přímo speciální hotové stroje celé linky, což by značně urychlilo v tomto směru naši výrobu. Zájem našich odborníků je zejména o speciální lisy, automatické vahové a kontrolní přístroje, poněvadž není nic známo o jejich konstrukčním vyřešení. Obstarání hotových strojů není však úkolem vědeckotechnické rozvědky, bude proto nutné po důkladném prošetření rozhodnout, do jaké míry se na splnění tohoto úkolu má vědeckotechnická rozvědka podílet.

Výsledky činnosti odboru vědecko-technické rozvědky I. správy MV (15. listopadu 1956)

[Sv. 122, aj. 155, bod 14.]
9862/12

V září t. r. byla předložena politickému byru ÚV KSČ zpráva o činnosti odboru vědecko-technické rozvědky I. správy MV. Uznání, kterého se pracovníkům rozvědky dostalo, bylo pobídkou k další práci. V příloze se k informaci předkládá zpráva o výsledcích činnosti za období od 1. 9. 1956 do 31. 10. 1956.

Předkládá: s. Barák

Dne 15. listopadu 1956.

Počet listů: 9

K informaci.

Příloha III.

Zpráva.

Zpráva o výsledcích vědecko-technické rozvědky za období od 1. září do 31. října 1956.

Odbor vědecko-technické rozvědky I. správy MV získal od poslední souhrnné zprávy ze dne 3. zprávy 1956 některé další cenné materiály pro náš průmysl, pro Československou akademiii věd a naše zdravotnictví.

Jde o tyto materiály:

1) Kompletní výrobní dokumentace pro výrobu subminiaturních germaniových diod.

Od spolupracovníka, který byl před krátkou dobou orgány I. správy MV získá ke spolupráci, byla získána kompletní dokumentace k poloautomatické výrobě subminiaturních germaniových diod včetně všech výkresů a značného počtu vzorků z jednotlivých fází výroby. O tyto diody má ministerstvo přesného strojírenství velký zájem, protože se používají zejména v televisní a rozhlasové technice, v telefonní, v počítacích strojích a všude tam, kde se vyžaduje co nejmenší provedení elektronických součástí. Výtečné technické vlastnosti těchto diod umožňují jejich použití v technice řízených střel, raket atd.

Na letošní brněnské výstavě byly též vystaveny naše první germaniové diody, jejich výška však je 12 mm a nesnesou žádný náraz, ani větší zrychlení. Podle našich informací je jejich výroba nákladná (prodejní cena cca 30,- Kčs á kus). Řešení výroby je podle původních objevů v oblasti polovodičů, t. j. ve skleněné trubičce je na plošku germania pod proudem nastavena spirálka se hrotem. Odpad při výrobě je značný. Získaná dokumentace a hotové vzorky ukazují na zcela jiný princip při výrobě, výrobky jsou velikosti hlaviček skleněných špendlíků o průměru 1 mm. Charakteristika výrobků se nemění při velkém zrychlení. Výrobní náklady jsou přibližně jedna desetina našich výrobních nákladů. Předaná dokumentace obsahuje popis řezání krystalu germania na malé destičky a jejich

[3:]

úpravu, popis a výkresy zařízení pro výrobu kontaktu, popis celé montáže, navařování drátků na destičky, elektrické nastavení, zalití ochrannou hmotou, popis a složení povrchových ochranných nátěrů. K jednotlivým pracovním operacím je vždy přiloženo značné množství vzorků jednotlivých fází výroby, podrobné výkresy použitých strojů a schema elektrických měřících přístrojů, fotografie montážního stolu a praktické výrobní zkušenosti. Podle dodané dokumentace je možno okamžitě zahájit výrobu těchto nejmodernějších subminiaturních diod u nás, protože podle informací MPS umíme připravit monokrystal germania, který je výchozí surovinou.
Po určité úpravě výrobního procesu v některých detailech lze tuto výrobu v ČSR i patentovat.

2) Dokumentace k novým typům plynových turbin.

V poslední době směřuje vývoj benzinových a naftových motorů stále více od klasické pístové konstrukce ke konstrukci turbinové, zejména tam, kde se počítá s větším výkonem. Plynové turbiny se dnes již úspěšně používají v lodní, železniční a letecké dopravě. Zvlášť ekonomicky se plynové turbiny uplatnily v t. zv. energovlacích.

V poslední době bylo vyvinuto několik nových typů plynových turbin různé výkonnosti. Vědecko-technická rozvědka získala spolupracovníka, který pracuje na vývoji některých druhů nových typů plynových turbin. V těchto dnech předal tento agent pracovníkům naší rozvědky kompletní výkresy, veškeré technické údaje a výpočty ke třem typům nových turbin různých výkonů, použitelných zejména v energetice. Tyto nové turbiny nejsou dosud zavedeny do seriové výroby, jde tudíž skutečně o novinky, avšak již ověřené na několika prototypech. Autoři pracovali na tomto novém typu 14 let. Získané podklady jsou pro turbiny o různých výkonech, a to 200 K , 500 Ks a 1.000 Ks, vesměs pro energetické účely.

Materiály obsahují:
a) výkresy celkové soustavy turbin,
b) řez turbinou pro detailování,
c) tabulky tepelných charakteristik a tepelných poměrů,
d) geometrie lopatek turbin,
e) popisy pro průmyslové použití turbin v několika variantách,

[4:]

f) popis a výpočty odstředivého kompresoru,
g) memorandum ke konstrukci a použitelnosti,
h) patentní spisy celých turbin,
ch) veškeré výpočty celé konstrukce.

Výkresy jsou přímé modrotiskové kopie originiálů, popisy a výpočty rovněž kopie originálů. K případným nejasnostem máme možnost provést konsultaci a zpětné dotazy.
Podle našich informací pracují závody V. I. Lenina v Plzni na vývoji podobných plynových turbin. Získané materiály mohou našim konstruktérům podstatně uspíšit jejich práci.

3) Různé materiály pro ministerstvo hutí.

Pro naše výzkumné pracovníky z ministerstva hutí získali příslušníci VTR větší množství různých zpráv a dokumentací, týkajících se použití a zpracování titanu a jeho slitin, slitin hořčíku a zirkonia. Na těchto úsecích metalurgie se vede intensivní výzkum na celém světě. Slitiny titanu mají velký význam v letectví a konstrukci, kde se vyžaduje pevnost při odolnosti materiálu za vyšších teplot kolem 500°C. Vzhledem k tomu, že v ČSR byla již otázka výroby titanu rozřešena, jsou tyto materiály pro nás aktuální. Materiály o výzkumu slitin hořčíku zahrnují některé výsledky výzkumu hořčíkových slitin v tekutém stavu. Materiály mají ráz čistě teoretický a mají význam pro naše odborníky, kteří se těmito otázkami úzce zabývají. Další materiály předané ministerstvu hutí na základě předem daných požadavků, popisují výsledky výzkumu některých otázek kontinuelního lití neželezných kovů, vlivu vzácných zemin na vlastnosti cobaltových slitin, některých otázek kování v zápustkách, povrchového zušlechťování ocelových součástek a některých teoretických otázek metalurgie a metalografie. Velký význam má dodaná závěrečná zpráva o výzkumu přípravy kujného zirkonia thermivkou redukcí haloidů zirkonia a vývoji zařízení o kontinuelním lití zirkonia, který je důležitým konstrukčním materiálem pro stavbu energetických atomových reaktorů.

Získané materiály byly příznivě oceněny pracovníky MH.

[5:]

4) Materiály pro ministerstvo zdravotnictví.

V říjnu t. r. předal agent pro potřeby našeho zdravotnictví prototyp nového aparátu pro umělou výživu. Podle sdělení MZd bude podle tohoto vzorku zavedena výroba podobných aparátů i v ČSR. Na poslední schůzce předal agent další zprávy a materiály, důležité pro Mzd. Řekl, že dva naši výzkumníci - dr. Franěk a Píša - uveřejnili v červenci nebo v srpnu v British Journal of Anaesthesia pojednání o své práci na novém léku, který se používá při těžkých operacích. Jde o fysiologický roztok, kterým [sic!, správně má být který] se při operaci doplňuje pacientovi tekutinou do krve místo normální transfuse krve, která je mnohem dražší. Agent sdělil, že na podobném problému se i na západě delší dobu výzkumně pracuje. Náš roztok je podle přezkoušení v Kanadě dobrý, ale způsobuje pokles krevního tlaku u pacienta. Nový kanadský přípravek tuto nepříznivou vlastnost odstraňuje. Agent předal vzorek nového kanadského roztoku k rozboru a předá ještě 12 lahví ke klinickému výzkumu a porovnání u nás. K tomu nám dodal i 3 kusy aparátu, kterým se tento lék pacientům podává do krve. Aparát má proti našim používaným přístrojům mnohé výhody.
Všechny předané materiály byly odborníky z Mzd hodnoceny příznivě.

5) Přístroj pro měření radioaktivity.

Presidium Čs. akademie věd požádalo pracovníky VTR o obstarání speciálního přístroje pro určování energetických spekter radioaktivních materiálů. Tento přístroj byl vyroben pro potřebu laboratoří zabývajících se výzkumem radioaktivních materiálů, zejména radiostopů s krátkým poločasem rozpadu, kde měření musí být provedeno velmi rychle. Tento přístroj EKGO se seriově vůbec nevyrábí, je přísně embargován a výrobce jej vyrobí a dodá jen na zvláštní objednávku. Agentovi VTR se podařilo svými styky zadat výrobu tohoto přístroje a v těchto dnech byl již celý přístroj i s náhradními elektronkami předán generálnímu sekretáři ČSAV s. akademiku Šormovi.

Přístroj má kompletní zařízení pro počítání částic a skládá se:

a) z scintilačního počítače s fotonásobičem a s pomocným zařízením,
b) z reservního počítače s fotonásobičem,

[6:]

c) automatického zařízení pro počítání pulsů se 6ti dekadickými reduktory a s amplitudovým diskriminátorem.

Přístroj podle sdělení s. akademika Šorma je velkým přínosem pro ČSAV a jinou než agenturní cestou by jej nebylo možno opatřit.

6) Rychlotelegraf.

Pracovníci VTR dostali za úkol opatřit pro speciální potřeby ČTK a pro potřeby našich nelegálních residentur mimořádně výkonný přístroj pro rychlá bezdrátová spojení, t. zv. rychlotelegraf. Přednost tohoto přístroje, který byl na západě vyvinut, tkví v tom, že zpráva, kterou chce odesitatel [sic!] radiotelegraficky odeslat příjemci do jiné země, se normálním způsobem napíše na přístroji podobnému malému dálnopisu a ve spojení se speciální vysílací radiostanicí se automaticky vyšle velmi rychlým tempem jako nesrozumitelný nepřetržitý signál. Příjemce, vybavený podobným přístrojem, zprávu automaticky přijme a přístroj ji zase převede do normálního šifrového textu. Přednost tohoto spojení je především v tom, že čas potřebný na předání zprávy je mnohonásobně kratší, což značně ztíží zaměření a odhalení vysílací radiostanice. Při krátkých zprávách je zaměření vysílače téměř nemožné, poněvadž vysílač i když předal průměrný jednostránkový text, vysílal jen několik málo minut. Tento přístroj vyrábí v Evropě pro zvláštní účely jen jedna firma v Dánsku. Agentovi VTR se podařilo obnovit přátelský styk s jedním odborníkem této firmy, který ze svého služebního postavení může pro nás na základě určité kombinace uvedené dva přístroje opatřit. Na poslední schůzce, která se konala tento týden v Belgii, předal již agent technický popis výše uvedeného rychlotelegrafu nejmodernější konstrukce. Sdělil při tom, že náš původní požadavek byl na přístroj staršího typu (naši odborníci znali jen tento druh), že nynější výrobky jsou již mnohem dokonalejší. Technické popisy budou v těchto dnech předány našim odborníkům a vlastní přístroj předá agent na schůzce v polovině ledna 1957. Je pravděpodobné, že přístroj bude moci být přesně okopírován pro případnou potřebu výroby pro naši armádu.

[7:]

7) Materiály pro civilní obranu.

Byl dodán výrobní postup nových náplní pro zamlžovací přístroje. Význam předané dokumentace je v tom, že výroba zamlžovací směsi je velmi levná a hoření se nechá podle potřeby regulovat. Tento agent dodal také v těchto dnech dva vzorky ochranného prostředku proti radioaktivnímu záření atomové bomby. Tento prostředek je možno použít buď ve formě ochranného nátěru na protiletecké kryty, auta a bojovou techniku (síla vrstvy je asi 1 - 2 mm), nebo se ve vhodném poměru přímíchá do plastických hmot (tloušťka 2 - 3 mm) a používá se potom na ochranné obleky, přikrývky a pod. Na další schůzce nabízí agent další nová složení podobných nátěrů proti záření, poněvadž vývoj v tomto směru na západě neustále pokračuje. Dodané materiály budou sloužit k porovnání s našimi prostředky.

8) Různé.

Mimo výše uvedené důležité úkoly splnil odbor vědeckotechnické rozvědky za uplynulé období dvou měsíců ještě některé drobnější požadavky našich výzkumných ústavů, Ústavu jaderné fysiky a ministerstva zemědělství. Pro ministerstvo zemědělství byly získány různé vzorky prostředků na hubení hmyzu a plevele, zároveň s výrobními postupy.

9) Ocenění získaných materiálů.

Vědecko-technické materiály získané v červenci a srpnu t. r., uvedené ve zprávě pro politické byro ÚV KSČ ze dne 3. září t. r. byly rovněž předány v kopiích sovětským poradcům. V těchto dnech dostal odbor VTR ze Sovětského svazu hodnocení nejdůležitějších předaných materiálů, a sice:

a) Silikony - výroba silikonových laků, pryskyřic, olejů a kaučuků. Získané výrobní podklady byly hodnoceny kladně, dodaná dokumentace byla použita při zavádění poloprovozu v SSSR.

b) Štěpení methanu a výroba krystalické močoviny.
Předané plány a výpočty byly odborníky kladně hodnoceny pro jejich kompletnost a precixí vypracování. Plánů bude využito ihned prakticky při modernisaci daných odvětví chemického průmyslu. Zpětných dotazů není.

c) Polyethylen - předaný materiál byl počáteční a nekompletní. Sovětští odborníci zaslali řadu zpětných dotazů, zejména k otázce polymerisace a k výrobě katalysátorů.

Část předané technologie, týkající se výroby ethylenu z krakovacích plynů nafty, z koksárenských plynů a popis čištění ethylenu jako základní suroviny pro výrobu nízkotlakého polyethylenu byla sovětskými odborníky hodnocena velmi kladně. Poznatky byly dány k okamžitému využití v průmyslu a pro výzkum v poloprovozu.


Výsledky práce odboru vědeckotechnické rozvědky I. správy ministerstva vnitra (3. června 1957)

[Sv. 142, aj. 185, bod 15.]

11381 12

Ministerstvo vnitra předkládá členům politického byra ÚV KSČ informativní zprávu o výsledcích práce odboru vědeckotechnické rozvědky I. správy MV od dubna do první poloviny května 1957.

Předkládá: s. R. Barák

Dne 3. června 1957

Počet listů: 9

K informací.

Příloha III:

Zpráva

dopsáno rukou: ano 11. 6. [parafa nečitelná, Hendrych???]

11381

Příloha III

Z p r á v a

V dubnu a květnu t. r. byla odborem vědeckotechnické rozvědky I. správy ministerstva vnitra dosaženo opět několika dobrých pracovních výsledků. Vedle tajných zpráv o u nás dosud nevyřešených a v cizině již osvědčených technologických procesech v průmyslu získal odboru i zprávy ze základního výzkumu. Jde o materiály, které řeší různé vědecké a výrobí problémy v našem průmyslu dosud nezavadené. Zprávy byly získány převážně z Rakouska, z Německé spolkové republiky a z Francie.

Naším výzkumným ústavům byly nebo budou předány tyto materiály:

1) Křemíkování oceli (celkem 4 výzkumné práce).
Křemíkování oceli je druh povrchové ochrany proti korosi v kyselinách a proti okysličování při vysokých teplotách. Křemíkování může ve většině případů nahradit chromování a niklování, čímž se ušetří značné množství těchto poměrně vzácných kovů.

Práce obsahuje podrobné shrnutí všech dosud provedených výzkumů tohoto problému a jejich důkladné theoretické zpracování. Výsledky prací ukazují na některé podmínky potřebné k tomu, aby bylo dosaženo žádaných vlastností povrchové vrstvy a hlavně pak na některé nedostatky, omezující praktické použití křemíkování. Tyto poznatky rozšiřují zkušenosti, získané vlastním výzkumem v ČSR. V Československu byly pokusy s křemíkováním před tím zastaveny, protože nebylo dosaženo kladných výsledků a není známo praktické použití křemíkování. Zájem o tyto práce však projevili sovětští odborníci.

2) Práce o difusním wolframování a molybdenování oceli (celkem 2 práce)
Práce popisují způsob nasycování povrchu ocelových součástí molybdenem a wolframem a další nauhličování nebo nitridaci

[3:]

této nasycené vrstvy. Tímto mají v povrchové vrstvě vzniknout velmi tvrdé a žáruvzdorné karbidy nebo nitridy wolframu a molybdenu. Povrchová slitina by takto získala vlastnosti dnes používaných slinutých karbidů t. zv. tvrdokovů. Práce neuvádějí, bylo-li dosaženo kladných výsledků, ani jaká je průmyslová aplikace tohoto procesu. V ČSR se dosud podobné procesy neprováděly. Práce je zajímavá s hlediska experimentální techniky.

3) Zpracování komplexních pyritů.
Práce pojednává o získání mědi a niklu z pyritů železa, obsahujících poměrně malý obsah těchto kovů, chloračním způsobem. Způsob těžby niklu a mědi z těchto chudých pyritů, které se v přírodě vyskytují ve značném množství (v ČSR Chvaletice), jsou v současné době velmi důležité. V ČSR se v brzké době bude budovat zařízení na toto zpracování. Řešení chlorace je velmi zajímavé, důkladné a detailní. Zatím však nejsou žádné praktické zkušenosti s použitím chloru v tak značném měřítku, jako to vyžaduje průmyslové zpracování pyritů a je třeba provést další orientační pokusy. V ČSR se problém zpracování pyritů zatím řeší jinou prověřenou cestou - loužením čpavkem.

4) Theoretické práce o amalgamační metalurgii (2 práce)
Práce obsahují výsledky studia vlastností binárních slitin železa - zinku, železa - niklu, niklu - kobaltu, mědi -zinku a mědi - olova.

V pracech jsou popsány některé method získání těchto slitin při nízkých teplotách z jejich amalgam. Tyto methody jsou u nás již většinou známy. Práce jsou vysloveně theoretické a nemají praktického využití v průmyslu. Budou předány Československé akademii věd pro pracovníky v obodu fysiky kovů.

[4:]

5) Regenerace kyseliny sírové z odpadových vod (2 práce).
Problém regenerace odpadové kyseliny sírové je důležitý pro chemický průmysl, protože byly vypracovány projekty závodu na výrobu titanové běloby. Závod se nemůže stavět, protože nemáme vyřešeno, jakým způsobem efektivně regenerovat kyselinu sírovou z odpadových vod této výroby. Výše uvedená práce se zabývá tímto problémem. Neřeší ho celkově, některé detaily jsou pro nás důležité.

6) Příprava peroxydu vodíku novým způsobem.
Na tomto problému bylo u nás již pracováno, ale bez dobrých výsledků. Ve výzkumné práci je popsáno řešení tohoto problému. Plný rozsah využití této práce bude nám znám v krátkém čase.

7) Různé vysloveně theoretické práce výzkumné z oboru chemie a sice:
a) fluidní příprava trichloridu baria,
b) thermické chlorování anorganických látek,
c) redukční chlorování anorganických látek,

Z oboru celulosy a papíru:
a) extrakce ligninu ze dřeva,
b) hemicelulosa a lignin,
c) výroba kvalitní buničiny ze slámy působením kyseliny dusičné,
d) tepelná zpracování dřeva,
e) elektroforesní papír,
f) výroba celulosy novým způsobem Wa-Purge.
Tyto materiály nejsou dosud zhodnoceny, budou však mít význam pro srovnání s výsledky našeho výzkumu.

[5:]

8) Zařízení pro úsporu pohonných látek u benzinových motorů.
Ve Francii je zkoušen nový způsob zvláštního filtru k automobilovému motoru, který pomocí rozstřikované vody a ionisovaného vzduchu působí úsporu benzinu při stejném výkonu až o 30 %. Popis a vzorek celého zařízení byl předán výzkumnému ústavu ministerstva automobilového průmyslu a ministerstva dopravy k přezkoušení a využití.

9) Automatické hydraulické řízení obráběcích strojů.
Jde o popisy a výkresy nejnovějšího způsobu hydraulického řízení obráběcích strojů, které se ve Francii používá. Jde o novinku, která byla teprve nedávno uvedena do praxe. Materiály budou po úpravě předány k využití ministerstvu těžkého strojírenství.

10) Zpracování nafty krakováním a destilace těchto palivářských produktů.
Výzkumné zprávy z Rakouska, které se zabývají uvedenými problémy, byly předány výzkumnému ústavu v Bratislavě;, na těchto výzkumných problémech se usilovně pracuje i u nás.

11) Výzkumná práce o tepelném a redukčním chlorování a [sic!]anorganických látek a sloučenin.
Tyto práce popisují vytěžení barevných kovů, jako je zinek, měď, titan, arsen, antimon a jiných z pyritových flotačních koncentrátů. Při výrobě kyseliny sírové je základní surovinou pyrit (ruda). Tato ruda před použitím k výrobě kyseliny sírové se upravuje flotováním. Flotací se odstraňují nepotřebné nerosty a surovina se obohacuje pyritem.

[6:]

Pyritové koncentráty, získané flotací, obsahují i jiné důležité kovy, jako zinek, měď a jiné, které je výhodné z pyritu vytěžit - oddělit.

Dosud není dostatečně ekonomický a dokonalý způsob vytěžení vzácných kovů z pyritových koncentrátů. Na problému se u nás výzkumně pracuje. Získané materiály pojednávají o způsobu vytěžení barevných a jiných vzácných kovů z pyritových rud. Obě práce, které byly předány výzkumnému ústavu anorganické chemie v Ústí nad Labem, pomohou našim výzkumným pracovníkům řešit tento důležitý problém, protože se jedná o důkladně vyřešené výzkumné problémy.

12) Chlorování organických sloučenin.
Ve výzkumných pracích jsou řešeny pracovní podmínky fotochemických chloračních reakcí: sulfochlorace cyklohexanu a příprava methylenu diethylamino butanol 2.
Byl předán vypracovaný postup laboratorní preparace obou uvedených sloučenin.
První látka se používá jako přísada při vulkanisaci kaučuku, druhá látka je meziproduktem pro další výrobu umělých synthetických barviv. Podle vyjádření výzkumného ústavu organických synthes v Pardubicích-Rybitví, kam byly materiály předány, praktické použití uvedených látek zatím není možno přesně stanovit, neboť se jedná o zcela nové, v literatuře dosud neuveřejněné preparáty. Tato výzkumná práce má pro výzkumný ústav velký význam, protože není třeba tyto problémy řešit u nás v ČSR.

13) Nemačkavost buničitých látek.
Materiál byl předán výzkumnému ústavu organických synthes v Pardubicích.
Výzkumná práce popisuje přípravu barviv, které lze použít jak k přímému barvení textilních materiálů, tak i pro tisk. Novin-

[7:]

kou této methody je to, že při barvení dochází současně k nemačkavé úpravě látky. Tímto způsobem se zlepšuje nemačkavost látky až o 100 %. Tato otázka seintensivně zkoumá i u nás proto, že náš průmysl chce v budoucnosti upravovat látky vyrobené z buničny tak, aby měly nemačkavost takovou, jako má čistá vlna.

Ačkoli problém v předané výzkumné práci není plně dořešen, může poskytnout hodnotné poznatky pro naše výzkumné pracovníky.

14) Subminiaturní germaniové diody - zavedení výroby v ČSR podle získané dokumentace.
V lednu t. r. předala I. správa MV ministerstvu přesného strojírenství kompletní dokumentaci se všemi potřebnými vzorky a výkresy pro poloautomatickou výrobu subminiaturních germaniových diod. Předané materiály byly závodem Tesla - Rožnov přezkoušeny a dokumentace shledána za kompletní a vyhovující podmínkám okamžitého zavedení do výroby.

Závod v Rožnově vyrábí od 1. května t. r. subminiaturní diody podle dodané dokumentace.
Vedení závodu oznámilo, že jejich nynější výrobky se kvalitou vyrovnají nejlepším zahraničním výrobkům, navíc, že ušetří vzácné germanium a na výrobních nákladech se jen do konce roku 1957 ušetří 700.000 Kčs.

15) Polovodiče - získání nejnovějších tajných materiálů.
Problém polovodičů, jejich výroba a všestranná aplikace je dne na celém světě přední otázkou v elektronice. Germaniové polovodiče (diody a tranzistory) se dnes uplatňují téměř ve všech elektrotechnických zařízeních, nahrazují velké radiolampy a v některých zeřízeních, jako jsou elektronové mozky, radiolokace a pod., jsou zcela nepostradatelné. Výroba dosud používané výchozí suroviny - germania, je dosti nákladná. (V ČSR jsou výrobní náklady na 1 kg germania 57.000 Kčs).

[8:]

Před časem bylo v USA vzácné germanium pro diody a transistory s úspěchem nahraženo křemíkem. Přitom bylo zjištěno, že křemíkové transistory mají ještě lepší fyzikální vlastnosti, nežli germaniové. Vlastní výroba křemíkových transistorů je podobná jako u germaniových, avšak pro všechny výzkumníky, kteří se tímto problémem zabývají, zůstává nevyřešitelná otázka vyčistění křemíku, neboť nepatrný zlomek procenta jiných příměsí velmi zhorušuje fysikální vlastnosti transistoru (nemožnost použití pro vyšší frekvence). Z vyčištěného křemíku je třeba zvláštní aparaturou „vytáhnout“ monokrystal s potřebnou strukturou krystalové mřížky. Tento monokrystal pak tvoří základní materiál pro samotnou výrobu diod a transistorů.

Jednomu výzkumnému ústavu v západním Německu se podařilo vyřešit výrobu čistého křemíku a postavit zjednodušenou aparaturu na tažení monokrystalu. Postup čištění a veškeré plány celé aparatury byly již získány. V NSR bylo rozhodnuto postavit několik těchto aparatur; je pravděpodobné, že se podaří opatřit některé nejdůležitější části aparatury a veškeré zkušenosti z výroby čistého křemíku v západním Německu.

Získané materiály jsou podle předběžných hodnocení neobyčejně cenné. Dokáže-li je nás elektrotechnický průmysl rychle využít, dostaneme se v tak důležité otázce, jako je problém polovodičů, na přední místo ve světě.


Činnost vědecko-technické rozvědky ministerstva vnitra za měsíc září 1957 (16. října 1957)

[Sv. 156, aj. 206, K informaci.]

K informaci členům a kandidátům politického byra ÚV KSČ

Činnost vědecko-technické rozvědky ministerstva vnitra za měsíc září 1957 (s. R. Barák)

Dne 16. října 1957

Počet listů: 7

Tento materiál je nutno vrátit nejpozději do 14 dnů technickému oddělení ÚV KSČ

12354

Z p r á v a

I.

Ve třetím čtvrtletí letošního roku bylo úsilí vědeckotechnické rozvědky zaměřeno na rychlé dokončení hlavních případů, na aktivní rozpracování typů na kvalitní spolupracovníky zejména z oboru atomistiky; zvláštní pozornost byla věnována otázce maximálního využití dosavadní agentury. Prověřené agentury začíná vědecko-technická rozvědka používat nejen k získávání tajných technických zpráv, ale i k rozšiřování kvalitní agenturní sítě v zahraničí.

II.

V měsíci září 1957 získala vědecko-technická rozvědka tyto materiály:

1) z oboru chemie:

a) Stabilní chlornan vápenatý. Problém se u náš řeší v Ústavu anorganické chemie v Ústí n. L. již několik let. Vyřešení stabilního chlornanu s obsahem 70 % aktivního chloru má značný význam vojenský a průmyslový. Výrobku se používá k přípravě mnohých výbušnin, k neutralisaci jedovatých bojových látek a v textilním i papírenském průmyslu. Hlavním problémem je získat takový výrobek, který by skladováním neztrácel aktivní chlor. Byla získána [sic!] schema i stručný popis výroby. V krátké době budou získány i veškeré výpočty a strojní výkresy celého zařízení pro poloprovoz i kompletní jednotku. V daném případě jde o vyřešení vládního úkolu, který měl být splněn v roce 1960. Naši odborníci hodnotí dodaný materiál jako velmi cenný.

[3:]


b) Nové druhy nátěrových hmot.
Byl získán popis výroby nové křemíkové nátěrové hmoty, která byla s úspěceh vyzkoušena ve Francii. Nátěr mnohem lépe vzdoruje agresivním látkám (kyseliny, oleje), než dosavadní nátěry. Dále byla získána receptura přípravy nehořlavých polymerisátorů. U nových nátěrových hmot se předpokládá široké využití v průmyslu i elektrotechnice. Materiály byly předány Výzkumnému ústavu synthetických laků a pryskyřic v Pardubicích.

c) Různé, převážně theoretické práce z některých výzkumných ústavů v Rakousku, jako ku př.:

Spalování chloridu železnatého na kysličník železnato-železitý. (Má význam pro výrobu minerálního barviva z odpadového chloridu železitého při výrobě titanu a jílů.)

Katalytická oxydace kysličníku dusnatého na kysličník dusičitý. (Problém se řeší i v USA, má význam vojenský, neboť zdokonaluje výrobní pochody při výrobě výbušnin.)

Redukce chloridů (získaná výzkumná práce řeší možnost výroby titanů elektrolytickou cestou).

Výzkumná práce o mechanických vlastnostech fluidních vrstev. Je to nový způsob spalování materiálů při katalyse s pohyblivým katalysátorem. Zavedení v průmyslu má značný význam, neboť zvyšuje intensivnost chemických pochodů.

Epoxydové pryskyřice (výpočty a údaje k pryskyřicím, které jsu novým typem plastických hmot, jsou výborným lepidlem s vysokou mechanickou pevností, stálostí a dobrými isolačními vlastnostmi. Používají se v NSR jako isolační smalty v elektrotechnice.)

Tajná firemní dokumentace ke sklotextilu z USA.
Jde o sklotextil typu polyesterových laminátů, jehož zatím nejdůležitější formou je terylenové vlákno, které v bavlněných a vlněných výrobcích zvyšuje značně jejich nemačkavost a trvanlivost.

[4:]

2) Z oboru elektrotechniky:

P e r m a k t r o n.
Pro náš výzkum byly opatřeny dva vzorky nízkošumového permaktronu. Jde o speciální vojenskou elektronku s putující vlnou, které se v USA používá do nejmodernějších radiolokačních zařízení. Zonová rafinace germania.

Ze západního Německa byly získány výkresy zařízení pro zonovou rafinaci germania. Tato aparatura má tu výhodu, že umožňuje kontinuelní rafinaci a vyšší čistotu germania.

Výroba vysokofrekvenčních transistorů.
V současné době je obstarávána kompletní výrobní dokumentace k seriové výrobě vysokofrekvenčních transistorů (transistory nahrazují normální radiové elektronky, jsou daleko menší, trvanlivější a nepotřebují žhavící proud). V těchto dnech byla získána první část dokumentace, která popisuje přípravu všech základních výchozích surovin včetně vzorků z jednotlivých fází. Do konce roku bude opatřen zbytek dokumentace, t. j. vlastní konstrukce a povrchová úprava.

P e r s i s t o r.
Jde o světovou novinku z oboru polovodičů, dosud nikde nepublikovanou. Je to miniaturní germaniová dioda, která propouští proud teprve v žádaném momentu, který je stanoven výrobou. V mnoha elektronických přístrojích, matematických strojích a v obvodech automatické telefonie nahradí mnohonásobně větší relé. Při tom elektrická funkce Persistoru je několikatisícinásobně rychlejší, než u normálního relé. Vývoj Persistorů různých hodnot je v NSR právě dokončován; zatím byly opatřeny tři vzorky. Příští měsíc bude získána veškerá výrobní dokumentace pro náš elektrotechnický průmysl.

[5:]

3) Z oboru metalurgie:
Byl získán velmi cenný materiál k výrobě speciální oceli legované borem. Legování oceli borem je novinkou v hutnictví oceli. Legování borem nahradí drahé legující přísady nikl a chrom. Dokumentace byla předána Výzkumnému ústavu materiálů a technologie při SONP v Kladně. Popisuje výrobu oceli s obsahem 4,5 % boru. Dosavadním způsobem se v Kladně podařilo s velkými obtížemi vyrobit ocel s obsahem boru do 0,0015 %. Pracovníci výzkumného ústavu předpokládají široké použití nového druhu oceli nejen v konstrukci, ale i při výrobě regulačních tyčí do reaktorů.

III.

V IV. čtvrtletí t. r. plánuje vědecko-technická rozvědka získat tyto materiály:

1) Dokumentaci k ekonomické výrobě těžké vody včetně konstrukčních výkresů a zařízení ze západního Německa. Způsob výroby tam používaný je levnější a i pro jednorázovou potřebu naší atomové elektrárny by německá výroby znamenala velikou úsporu elektrické energie.

2) Technologie svařování kotlů pro atomové reaktory. Se svařováním tak silnostěných velkých kotlů nejsou u nás zkušenosti.

3) Různé novinky z oboru vojenské a průmyslové infratechniky.

4) Kompletní dokumentaci k výrobě viskosových superkordů. Jde o výrobu neobyčejně pevných kordů pro letecké é i automobilové pneumatiky. Pneumatiky vyrobené podle této dokumentace snesou mnohem vyšší zatížení a rychlost. V celostátním měřítku bude znamenat ohromno [sic!] úsporu kaučuku (možno přejít na menší rozměry), zvýšení bezpečnosti (Tatra 603, přistávací rychlost tryskových letadel) a možnost vývozu pneumatik.

[6:]

5) Kompletní dokumentaci k výrobě nové, dosud nejkvalitnější umělé hmoty Moplen. Po známém polyethylenu je to nová umělá hmota výjimečných mechanických i chemických kvalit. Samotná výroba a zejména výroba používaných katalysátorů pro polymerisaci isopropylénu se přísně tají. O získání dokumentace a konstrukčních výkresů celého zařízení má též veliký zájem SSSR.

6) Kompletní materiálovouu a výrobní dokumentaci k zavedení seriové výroby vysokofrekvenčních transistorů.

7) Poznatky k výrobě čistého křemíku. Rafinace křemíku je značně obtížná, dosud je vyřešena jen v USA a přísně se tají. Čistý křemík je základní předpoklad pro výrobu křemíkových transistorů, které mají ještě lepší vlastnosti než germaniové.

8) Výroba subminiaturních tantalových kondensátorů.

9) Dokumentace k výrobě Persistorů.

10) Technologie výroby kvalitní kondensátorové keramiky. Úkoly 7-10 úzce souvisí s komplexem výzkumných problémů elektrotechnického zařízení řízených střel.

11) Čistou kulturu nového vysokofrekvenčního kmene penicilinové plísně včetně složení živné půdy a technologických zkušeností z výroby. Předpokládá se i získání nových kmenů streptomycinu.

12) Řadu drobnějších řešení různých výzkumných úkolů z oboru chemie, metalurgie, elektrotechniky, automatisace a j.

Získání zahraniční tajné dokumentace k uvedeným problémům představuje pro náš stát mnohamiliónovou finanční úsporu a značnou časovou úsporu.


Činnost vědeckotechnické rozvědky ve IV. čtvrtletí 1957 (26. března 1958)

[Sv. 172, aj. 234, bod 11.]

Činnost vědeckotechnické rozvědky ve IV. čtvrtletí 1957.

Předkládá se zprávy o činnosti vědeckotechnické rozvědky ve IV. čtvrtletí 1957, o některých předpokládaných výsledcích její práce v I. čtvrtletí 1958 a o hlavních směrech práce vědeckotechnické rozvědky.

[dopsáno] Bar.[ák]

Nov.[otný]

Jank.[ovcová]

K informaci.

Příloha III.

Zpráva.

Předkládá: s. R. Barák

Dne 26. března 1958

Počet listů: 11

13475

Příloha III

Z p r á v a.

Hlavní směry práce vědeckotechnické rozvědky a některé důležité případy v posledním období.
Vědeckotechnická rozvědka sledovala v posledním období především tyto obory: atomistika, rakety, slaboprouda technika a chemie.

Proniknutí do oboru atomistiky zůstává nadále mimořádné obtížným úkolem. Osoby, jež pracují ve střediscích tohoto výzkumu, jsou pečlivě střeženy. Vědeckotechnická rozvědka se proto zaměřuje především na mladé fysiky, kteří ještě studují, nebo jsou mimo atomový výzkum, s cílem dosáhnout později jejich umístění v důležitých atomových střediscích. K tomu účelu bude plně využita již fungující Mezinárodní atomová agencie ve Vídni. Vedle toho zkoumá vědeckotechnická rozvědka všechny možnosti, jak do cizích atomových center proniknout. Významnou akcí na tomto úseku byla vědeckotechnickou rozvědkou organisovaná cesta jejího spolupracovníka do atomových středisek Harwel v Anglii, Max-Planc [sic!] Institut v NSR a Cenr [sic!] Švýcarsko. Během návštěvy jednal spolupracovník s celou řadou vědeckých pracovníků těchto ústavů. Vytěžován k této cestě byl v ČSR a vědeckotechnická rozvědka získala cenné poznatky operativního charakteru i některé poznatky odborné, které budou využívány při dalším rozpracování uvedených objektů.

Neméně obtížná situace je v získávání tajných informací o stavu vývoje raket: to se týká zejména USA. Vzhledem ke kontrarozvědným opatřením prakticky nepřicházejí v úvahu možnosti navázání styku v USA s vhodným technikem či vědcem. Na tomto úseku si zaslouží pozornost případ jistého českého Němce, který v době II. světové války pracoval na německých raketách V1 a V2. Po roce 1945 byl nějaký čas vězněn v ČSR, později byl propuštěn a odjel do USA. V ČSR zůstala jeho manželka, nyní znovu provdána, a dvě děti. Bylo zjištěno, že jmenovaný pracuje ve Venezuele, kde vlastní několik podniků, z nichž má příjem cca 500.000 dolarů ročně. Byl pozván do západního Berlína, kde byl kontaktován a získán ke

[3:]

spolupráci s vědeckotechnickou rozvědkou za podmínky, že jeho dětem bude umožněno studium, prokáží-li potřebné nadání. Spolupráce se týkala chemických a strojařských problémů, protože v raketách dosud nepracoval. Zůstávala zatím nejasná možnost, jakým způsobem dosáhnout, aby začal v USA znovu pracovat v oboru raket. V této situaci pomohly sovětské družice. Po jejich vypuštění se totiž na něj Američané sami obrátili s návrhem, aby šel pracovat do vývoje raket. Zřejmě rozšiřovali výzkumné práce a sháněli další odborníky.

Ve slaboproudé elektrotechnice jsou mimo jiné i nadále zvlášť intensivně zkoumány a aplikovány vlastnosti polovodičů. Stále nové poznatky na tomto úseku opravňují učinit závěr, že dosavadní aplikace, které již dnes mají velký rozsah, jsou vlastně prvními kroky a že bude teprve objevena celá řada dalších a významnějších aplikací, které silně ovlivní dosavadní součástkovou základnu slaboproudé elektrotechniky.

Po problému výroby čistého germania je nyní jedním ze základních problémů tohoto oboru výroba velmi čistého křemíku (silicia). Tuto technologie vyřešili Američané a dle posledních zpráv i západní Němci. Západoněmecká technologie má být lepší než americká. Zde si zaslouží pozornost případ jistého RNDr., ředitele západoněmecké firmy, činného technika a spoluautora technologie výroby křemíku. ČSR uskutečňuje se zmíněnou firmou embargoobchody, především nákup germania. Tím je tento podnik, především jeho obchodní zástupce, do jisté míry kompromitován před úřady NSR, což umožňuje jednat i o delikátnějších záležitostech. Tak došlo ke kontaktu RNDr., který je jednak sám odborníkem a jednak má přehled o práci dalších techniků. RNDr se dohodl s orgánem vědeckotechnické rozvědky na diskretnosti jednání v NSR a předběžně dal souhlas k opatření technologie výroby velmi čistého křemíku (rafinace křemíku). Tento případ dává velmi dobré předpoklady pro získání diskutované technologie, a to ve velmi krátké lhůtě po jejím vyřešení. Její význam pro náš průmysl je značný.

[4:]

Na úseku chemie ČSR zaostává nejvíce v umělých hmotách. V kapitalistických státech jsou popisovány stále nové druhy s nejrůznějšími vlastnostmi a možnostmi aplikace. Nejznámější jsou polythen a moplen (polypropylen). V obou případech jde o poměrně laciné hmoty s velmi širokou možnost upotřebení. ČSR o tyto hmoty nemá zájem, protože nejsou k disposici potřebné suroviny. Zájem však mají naši přátelé a pro ně je tato dokumentace obstarávána.

Na úseku chemie se v poslední době dobře vyvinul případ jistého profesora na jednom chemickém institutu v Itálii. Profesor přistoupil na technickou spolupráci s ČSR a předal naší vědeckotechnické rozvědce dokumentaci k žádané části technologie výroby vitaminu C, která je mnohem hospodárnější než naše a jeji zavedení přinese velké úspory. Po skončení této akce bylo s profesorem diskutováno o dalších možnostech spolupráce. Vhodným vedením této diskuse bylo dosaženo souhlasu k předávání pravidelných informací o nových poznatcích v jeho ústavu a eventuálně přímo řešení některých závažnějších problémů jeho pracovníky v případě našeho zájmu. Další možnosti plynou z jeho funkce technického poradce, kterého dělá profesor některým jihoamerickým firmám.

Tím je zajištěno získávání výzkumných výsledků jeho ústavu a dále možnosti ovlivnit i směr výzkumných prací a tím využít nejen profesora, ale i jeho spolupracovníků. Tato možnost je důkladně připravována. Jelikož chemie v Itálii má vysokou úroveň a technologické procesy se vyznačují mimořádnou energetickou hospodárností, představuje případ profesora cenný přínos pro práci vědeckotechnické rozvědky.

Získaná dokumentace za poslední období (IV. čtvrtletí 1957).

Z oboru chemie:
Vládní specifikace nátěrových hmot v USA, receptury lékařských pryskyřic a specifikace olejů. Tyto materiály, získané od spolupracovníka v USA, obsahují důležité údaje o složení nátěrových hmot, surovinách a aplikacích. Jsou to nové, našemu průmyslu nedostupné poznatky; budou sloužit

[5:]

jednak k dalšímu výzkumu, jednak z nich byly vypracovány nové receptury a zahrnuty do plánu technického rozvoje MCHP na rok 1958. Jelikož naše úroveň technologie nátěrových hmot, hlavně kvalita a sortiment, je pod úrovní vyspělých kapitalistických států, představují tyto materiály významný přínos k odstranění těchto nedostatků.

Nové umělé hmoty používané v elektrotechnice:

Od spolupracovníka v NSR byla získána firemní dokumentace, která obsahuje cenné údaje o zcela nových umělých hmotách, použivaných v elektrotechnice, o jejich technologii, zpracování a formách aplikace. Dále jsou uvedeny vlastnosti těchto hmot a měricí metody k měření jejich charakteristických veličin. Výzkumný ústav pryskyřic a laků v Pardubicích zhodnotil tuto dokumentaci jako velmi kvalitní a původní, která bude bezprostředně sloužit k rozvoji techniky a technologie chemického průmyslu pryskyřic a isolantů fluorové basa [sic!, zřejmě má být base].

Výroba vitaminu C:
Spolupracovník z Itálie předal ve dvou etapách dokumentaci k závěrečné části technologie výroby vitaminu C. Tato část je v Italii vyřešena mnohem ekonomičtěji než u nás. Rozdíl spočívá v náhradě oxydačního činidla manganistanu chlorem a v jiném řešení enolisace, t. j. převedení kyseliny diacetoketoglukonové na vitamin C. Výsledkem je o 10 % vyšší výtěžnost vitaminu C. Laboratorně byly již uvedené materiály úspěšně reprodukovány, zavedení do výroby představuje milionové úspory.

Stabilní chlornan vápenatý:
Byla získána poslední část dokumentace od spolupracovníka z Itálie. Řešení tohoto problému je vládním úkolem Stabilní chlornan vápenatý s obsahem 70 % aktivního chloru je potřebný k výrobě, výbušnin, k neutralisaci bojových chemických látek a v textilním průmyslu. Naši odborníci hodnotí materiál jako velmi cenný a úplaný.

Superkordy:
Od téhož spolupracovníka byla získána podrobná a úplná dokumentace t. zv. superkordů, t. j. textilií, používaných do pneumatik, které se liší od u nás používaných kordů vysokou pevností. Tato

[6:]

vlastnost zvětšuje životnost pneumatik, umožňuje přejít na menší rozměry pneumatik a tím se získá celá řada úspor. Ředitel HS 5 MCHP provedl vyčíslení úspor, kterých by se dosáhlo zavedením superkordů. Dospěl k částce 40 - 50 miliónů ročně. Dokumentace, která je pečlivě a odborně zpracována, byla předána n. p. Svit a současně našim přátelům. Je možnost jakékoliv nejasnosti doplnit.

Polythen:
V III. čtvrtletí minulého roku dostala vědeckotechnická rozvědka od našich přátel, kteří se na akci finančně podíleli, k dokumentaci kladné stanovisko, takže je výroba vyřešena. V ČSR nenalezla dokumentace, přestože byla výslovně žádána, uplatnění z důvodů surovinových.. V době, kdy byl polythen uveden na trh, jednalo naše MCHP oficiálně o možnost zakoupení této technologie. Jednání ztroskotalo. Náklady na získání technologie cestou vědeckotechnické rozvědky jsou 40 - 50x menší, než tehdejší diskutovaná cena dokumentace.

Z oboru letectví:
Reporty NACA: Od spolupracovníka z USA byly získány reporty, v nichž jsou řešeny problémy lopatek axiálního kompresoru proudových leteckých motorů. Tyto našemu průmyslu nedostupné údaje mají především význam pro vývoj a Letecký zkušební ústav v Letňanech je hodnotí velmi kladně a žádá další.

Z oboru elektrotechniky:
Vysokofrekvenční transistory:
Spolupracovník z NSR předal druhou část dokumentace k výrobě vysokofrekvenčních transistorů (náhrada elektronek). Vzhledem k tomu, že s. ministr Ouzký v poslední době řešení tohoto problému intensivně sledoval, byla předána dokumentace přímo jemu. Dokumentace je kvalitní a je možnost zodpovědět veškeré nejasnosti. Náležely k ní též vzorky různých výrobních stadií. Opis materiálu byl předán našim přátelů[m].

[7:]

Přístroje pro noktovisi:
Od spolupracovníka ze Švýcarska byly získány moderní přístroje, sloužící k vidění v noci pomocí infračerveného záření. Tyto přístroje mají význam pro obrannou techniku, jsou novinkou v oboru infratechniky, jsou velmi přísně embargovány a jsou získávány především pro naše přátele. Budou využity při vývoji vlastních konstrukcí těchto přístrojů.

V získávání se pokračuje; vědeckotechnická rozvědka obdržela celou řadu dalších úkolů a finanční prostředky. O některé přístroje se zajímá i naše armáda. Dosud bylo získáno: převaděč pro noktovisor na pěchotní zbraně miniaturních rozměrů, vybavený polovodičovými idodami [sic!, zřejmě má být diodami]; bolometr a diferenciální bolometr; thermoelementy.

Z oboru zemědělství:
Z Kanady byly získány krátké filmy pojednávající o práci šlechtitelských stanic pro kukuřici. Ředitel výzkumného ústavu rostlinné výroby hodnotil tyto filmy jako značný přínos pro práci v tomto oboru a jako nejzajímavější označil u nás dosud nepoužívaný způsob křížení pomocí pneumatického rozprašovače pylu.

Předpokládané výsledky v I. čtvrtletí 1958.
Na základě rozpracovaných akcí plánuje vědeckotechnická rozvědka získání níže uvedené dokumentace. V některých případech záleží ještě na konečném stanovisku našeho průmyslu (našich přátel).

1) Materiály z tajné konference západních států o t. zv. "horkých laboratořích", t. j. zařízení pro výzkum a manipulaci se silně radioaktivními látkami. Tato dokumentace je významná, protože v ČSR jsou tyto laboratoře zřizovány.

2) Rafinace křemíku dle německé technologie. Tato dokumentace má mimořádný význam pro vývoj polovodičů.

[8:]

3) Novou umělou hmotu moplen (polypropylen), autor profesor NATO Otálie, výrobce Montecatini Itálie. Jedná se o velkou akci, při které bude nutno získat rozsáhlou dokumentaci. Čeká se ještě na konečné stanovisko našich přátel.

4) Kompletní noktovisní aparatura pro zaměřovače na pěchotní zbraně. Byla zkonstruována pro armády NATO a má velký význam pro obranné účely. Další přístroje z infratechniky.

5) Technologie, výrobní podklady a zkušenosti k subminiaturním zdrojům elektrického proudu (miniaturní a anodové baterie).

6) Americký způsob řešení turbiny pro pohon helikoptér.

7) Vysokovýtěžný kmen penicilinu. Tato akce musí být opakována, protože v již jednom získaném kmenu přebujely divoké plísně a znehodnotily jej.

8) Materiály k tropikalisaci, t. zn. speciální ochranné nátěry, těsnění a použité hmoty na různé výrobky vyvážené do tropických oblastí. Naše výrobky trpí v tomto směru celou řadou nedostatků a rychleji než výrobky kapitalistických států podléhají korosi a opotřebování.

9) Poznatky k beztřískovým obráběcím strojům především Boltmaster a Boltmaker.

10) Úprava kovů vystavených korosivnímu prostředí, velmi pružné t. zv. epo[x?]ybarvy.

11) Souhrn USA patentů, které ČSR nutně potřebuje k vedení patentního sporu s holandskou firmou Philips a které by zvýhodnily naši posici v tomto směru.

12) Výrobu 97 % alfa celulosy pro speciální účely (superkordy), automatické dekantátory (moderní zařízení pro chemický průmysl) - opatří vědeckotechnická rozvědka podle stanoviska našeho průmyslu.

Různé drobnější materiály, jako další údaje o silikonům [sic!] (speciální hmoty významné i vojensky), dílčí materiály k automatickému pilotovi, snímací elektronku Resistron, vzorky tecnetronu (nové velmi zajímavé uplatnění polovodičů), další účinné materiály proti rostlinným škůdcům, vzorky barev, na které nereaguje infračervené záření a radar, dílčí teoretické a výzkumné práce z oboru

[9:]

chemie, metalurgie a podobně.

Vědeckotechnická rozvědka spolupracuje s hlavními sekcemi ČSAV a s ministerstvy chemického průmyslu, hutí, přesného strojírenství, těžkého strojírenství a zdravotnictví. Od těchto řídících složek dostává některé hlavní úkoly a požadavky. Téměr všechny toto hlavní požadavky ministerstev vědeckotechnická rozvědka splnila nebo průběžně plní. Často se však stává, že materiály, získané vědeckotechnickou rozvědkou, nejsou využívány, i když byl jmenovitě žádáno o jejich získání cestou rozvědky. (Na příklad dokumentace k výrobě nízkotlakého polythenu, silikonů a jiné). Vědeckotechnická rozvědka buduje v předních kapitalistických státech síť svých spolupracovníků takovým způsobem, aby obsáhla hlavní objekty nejdůležitějších vědeckotechnických odvětví. Vědeckotechnické rozvědce se až dosud podařilo proniknout do výzkumných laboratoří v Itálii, částečně i v NSR, má své spolupracovníky v různých oborech ve Francii, Rakousku, dále v Mexiku, Kanadě s cílem proniknout do USA.

Při této hlavní současné činnosti, t. j. výstavby široké odborné sítě spolupracovníků, naráží vědeckotechnická rozvědka na některé zcela nové problémy. Jde na příklad o to, že některý nově získaný spolupracovník má možnost opatřit pro nás technické zprávy, případně i dokumentaci k novince, která není v ČSR a mnohdy ani jinde ve světě zatím známa. V takovém případě je včasné využití těchto získaných materiálů v ČSR velmi problematické. Nikdo o tom u nás neslyšel, každý výzkumník má svůj úkol a plán a jeho snahou je především tento plán plnit a z hlediska možnost vědeckotechnické rozvědky nelze v daném případě dosáhnout ani provedení zkoušek, o přípravě výroby a zavedení takové novinky ani nemluvě. (Konkrétní příklad z poslední doby: vědeckotechnická rozvědka má v západním Německu spolupracovníka - odborníka, který pracuje ve výzkumu polovodičů. Pro ČSR již dodal dokumentaci k výrobě subminiaturních germaniových diod, dokumentaci k výrobě plošných výkonných diod a v poslední době veškeré potřebné technické údaje včetně vzorků k jednotlivým fázím výroby vysokofrekvenčních transistorů. Předané technické údaje byly v ČSR přezkoušeny a uznány za velmi dobré.

[10:]

Podle předané dokumentace se již také v závodě Tesla Rožnov provádí výroba našich nových subminiaturních diod a v současné době se v jiném úseku připravuje nultá série našich prvních vysokofrekvenčních transistorů. Jde tudíž již o prověřeného spolupracovníka.)

Tento spolupracovník při svém výzkumu různých vlastností přechodu u polovodičů objevil u kombinovaných P-N-P-N přechodů nový efekt, který dále rozpracovat a vyrobil několik prvních kusů t. zv. tirastoru. Je to světová novinka v oblasti polovodičů a již nyní je zřejmě, že bude mít mnohostranné použití ve slaboproudé elektrotechnice, automatických telefonních obvodech, počítacích strojích a pod. Předal několik prvních vzorků, které vyrobil, k vyzkoušení. Funkce a všechny udané hodnoty souhlasily. Svoji práci před firmou, pro kterou pracuje, zatím utajil a je ochoten dosud získané poznatky i aplikace předat. V ČSR však o věc nemá nikdo zájem a není nikým žádána, protože je to novinka dosud nikomu neznámá. Vědeckotechnická rozvědka hledá nyní výzkumného pracovníka z oboru polovodičů, který by soukromě získané materiály přezkoušel a výsledky si ohlásil jako svůj vynález a tím získal pro ČSR prioritu na tomto úseku.

Podobných případů může být v budoucnu více.

Zpráva o výsledcích vědeckotechnické rozvědky (24. ledna 1961)

[Sv. 293, aj. 376, bod 23.]

Politické byro ÚV KSČ

24. ledna 1961 bod: 23) Zpráva o výsledcích vědeckotechnické rozvědky.

02/2, 293, aj. 376, 4 listy, bod 23

[vložený lístek]

Barák - ústně

Zpráva o výsledcích vědecko-technické rozvědky.

K informaci

Č. j. PB 132/61 Sv/Syr

U s n e s e n í

132. schůze politického byra ÚV KSČ ze dne 24. ledna 1961

k bodu: 23) Zpráva o výsledcích vědecko-technické rozvědky (s. R. Barák - ústně)

U s n e s e n o :

K informaci.

[další dvě kopie téhož usnesení]

Karel Sieber