RECENZE

RECENZE

Hyna, Alfred: Československá krize 1967-1970 a západní Čechy, Západočeská univerzita v Plzni, brož., 186 stran, náklad 100 ks

Druhá polovina šedesátých let je u nás nerozlučně spjata s pokusem o reformu komunistického režimu zevnitř a následným nástupem politiky tzv. komunismu s „lidskou tváří“. Tuto krátkou etapu našich dějin, jejímž symbolickým zobrazením byla pro mnohé usměvavá tvář nového generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ) Alexandra Dubčeka, násilně ukončil 21. srpna 1968 „bratrský“ vpád vojsk pěti států Varšavské smlouvy. Domácí odpůrci reforem, pod dohledem okupačních vojsk, začali mobilizovat své síly, vytvářeli tzv. „zdravá jádra“ komunistické strany a postupně během podzimu a zimy 1968-1969 získali rozhodující vliv ve vedení strany, většině stranických organizací i ve státní správě... (více)

Jiří Fiala

RECENZE

RECENZE

O čem ženy sní (v dobách stalinismu).

Ztracený deník sovětské školačky Niny Lugovské 1932 – 1937

Pro historiky každodennosti totalitních režimů představují deníky jedinečný pramen pro pochopení, zda oficiální newspeak a sociální manipulace pronikly i do neintimnějších projevů lidského soukromí. Dokázal Velký Bratr proměnit své poddané v bezduché loutky nebo se lidem v podmínkách fyzického a psychického teroru podařilo vytvořit účinné obranné strategie a uchovat si zdravý rozum, schopnost empatie a sociální solidarity... (více)

Jan Adamec

RECENZE

RECENZE

Pravdivá legenda o Plastic People: Nad knihou I. M. Jirouse Pravdivý příběh Plastic People

Jednou z nejznámějších oblastí české neoficiální kultury 70. a 80. let 20. století je jistě tzv. český underground. Tato nepříliš početná skupina lidí, která do širšího povědomí veřejnosti vstoupila v souvislosti s policejní perzekucí v polovině 70. let, za sebou zanechala řadu uměleckých děl, která nám umožňují bezpečně pojmenovat základní znaky undergroundové estetiky. Do odlišné situace se ovšem dostaneme, chceme-li rekonstruovat historii českého undergroundu... (více)

Vítězslav Sommer

RECENZE

RECENZE

Fenomén Andropov: Nad Medvěděvovým životopisem sovětského vůdce

"Fenomén Andropov" - i tak by mohl znít titul této knihy. Napsat portrét Jurije Andropova, politika, který se po třicet let pohyboval na různých stupních sovětské mocenské hierarchie, znamená víceméně dotknout se všech důležitých témat historie Sovětského svazu během tohoto období. Přesto, nebo možná právě proto, najdeme velmi málo publikací věnujících se přímo Andropovově osobě... (více)

Jan Adamec

RECENZE

RECENZE

Krvavý Jom Kippur

Předněvýchodní region, izraelsko-arabské vztahy, palestinský problém, ... Poslední léta a měsíce tato oblast opět (pokolikáté zase?) přitahuje zájem médií a jejich prostřednictvím i naší pozornost. Stává se předmětem jak vážně míněných diskuzí, tak vášnivých "hospodských" debat. Nelze tedy než přivítat jakékoli nové dílo, které se věnuje tomuto obtížnému tématu. Tím spíše, když se pod poněkud dryáčnickým názvem vyloupne důkladná historická práce. Na druhou stranu však nelze přehlížet ani neduhy knihy, kterou se zabýváme. Obvykle se recenze soustřeďují na problematické pasáže zkoumaných prací. Zpochybňují vznesené hypotézy, pozastavují se nad závěry či nad použitými metodami. Problém nastává v situaci, když se tím, co nás "vyprovokuje" k napsání recenze, stane celková koncepce díla. Bohužel, přesně takový případ nastal u (zatím) poslední práce Jana Wannera...(více)

Milan Hroníček

RECENZE

RECENZE

Československo v RVHP? Nezodpovězené otázky v knize Karla Kaplana

Velké teoretické konstrukce v české historiografii posledních let mnoho příznivců nezískaly, snad proto, že si k nim místní historici - po drastické zkušenosti s marxistickým dogmatem - vypěstovali jistou pochopitelnou podvědomou nechuť. Mnozí tíhnou spíš k více pozitivistickým formám výkladu. Přiznám se, že i já jaksi tradičně dávám přednost kvalitnímu faktografickému výčtu před "nejmodernější" (čti "nejmódnější") historickou interpretací...(více)

Karel Sieber

RECENZE

RECENZE

Polská dělnická revolta v červnu 1976 pohledem edice dokumentů Instytutu Pamięci Narodowej

V roce 1999, deset let po zániku komunistického režimu v Polsku, přehlasoval Sejm veto prezidenta republiky Aleksandra Kwaśniewského, zamítajícího zákon o vytvoření Institutu národní paměti (Instytut Pamięci Narodowej IPN). V sousední zemi vznikla tímto rozhodnutím nejvyššího zastupitelského orgánu nová instituce, mezi jejíž hlavní úkoly patří zkoumání nejrůznějších forem odporu proti totalitním režimům, dokumentování represe v letech 1939-1989, zpřístupnění úředních spisů postiženým osobám a stíhání pachatelů nacistických a komunistických zločinů...(více)

Petr Blažek

RECENZE

RECENZE

Sborníky Securitas Imperii

Mezi českými institucemi, které zabývají československou minulostí, má Úřad pro dokumentaci a vyšetřování zločinů komunismu zvláštní postavení. Je spojeno se specifickým určením, s nímž byl ustaven - spojil stíhání trestných činů vymezených pojmem "zločiny komunismu" s "dokumentaristikou", tedy s prací de facto badatelskou. Spojení je to zvláštní - ÚDV je vlastně součástí ministerstva vnitra, úřadem bez jakékoli nadsázky policejním, zároveň má ale zcela zjevně i ambici vést vědecký výzkum. Než se podíváme na tři poslední čísla Securitas Imperii (dále jen SI), sborníku, který ÚDV nepravidelně vydává, popřemýšlejme ještě o tom, co s tímto spojením souvisí...(více)

Karel Sieber

RECENZE

RECENZE

Michael Share: The Soviet Union, Hong Kong, and the Cold War, 1945-1970

Cold War International History Projec uveřejnil na počátku tohoto roku svůj další Working Paper - tentokrát o studené válce v Hongkongu. Studenoválečný Hongkong je občas - díky své exponované poloze i různorodým zájmům, které se v něm protínaly - přirovnáván k Západnímu Berlínu. Narozdíl od Berlína však Hongkong podstatně méně přitahoval pozornost historiků. Michael Share se pokusil tento "dluh" částečně odčinit monografií o sovětské politice vůči královské kolonii... (více)

Milan Hroníček

RECENZE

RECENZE

Journal of Cold War Studies, Vol. 4, No. 4 (Fall 2002)

Nesporné jádro posledního čísla Journal of Cold War Studies v roce 2002 představují dva texty věnované studené válce v 80. letech. Rose McDermont v článku Arms Control and the First Reagan Administration: Belief Systems and Policy Choises (s. 29-59) rozpracovává vztah mezi dlouhodobými ideovými přístupy k mezinárodním vztahům – řekněme ideologickým rámcem problematiky – a formulováním konkrétní zahraniční politiky... (více)

Vaše reakce...

zpět