zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

Text dopisu L. I. Brežněva prezidentu USA R. Reaganovi z 28. 12. 1981

1430/23

Taj.

Text dopisu L. I. Brežněva prezidentu USA R. Reaganovi z 28. 12. 1981

Jeho Excelenci

panu Ronaldu Reaganovi

Prezidentu Spojených států amerických

Vážený pane prezidente,

Vaše poselství zaslané po linii přímého spojení si krajně naléhavě vyžádalo, abychom Vás, vládu USA, požádali o ukončení vměšování do vnitřních záležitostí suverénního státu - Polské lidové republiky.

Toto vměšování v nejrůznějších - zjevných i utajených - podobách již pokračuje dlouhou dobu.

Vaším nynějším poselstvím jste osobně stvrdil skutečnost, že hrubé vměšování do vnitřních záležitostí Polska představuje oficiální linii USA. Takovouto linii, kterou pokládáme za nepřípustnou, jsme odsuzovali a odsuzujeme.

Ve snaze obhajovat tuto svou linii se zcela nevhodně odvoláváte na dopis ústředního výboru naší strany z 25. 6. 1981 adresovaný ÚV PSDS. Nehovoře již o tom, že se přitom překrucuje jeho smysl, znovu vystupujete z pozic vměšování, v daném případě do vzájemných vztahů dvou politických stran - KSSS a PSDS, v nichž tak jako i mezi dalšími stranami socialistických zemí existují vlastní, zcela rovnoprávné a přátelské normy a praxe vzájemných styků. Taková praxe se nezrodila ani včera ani dnes.

Pokud se otevřená výměna názorů mezi komunistickými stranami, vzájemné vyjadřování jejich stanovisek někomu ve Spojených státech nelíbí, musíme v odpovědi rozhodně zdůraznit: jedná se o záležitost samotných stran/ pouze o jejich záležitost. Tyto strany si nevybraly za soudce nikoho, kdo by jim vnucoval jejich vlastní normy.

Za zvláště závažné pokládám podtrhnout tento principiální moment.

Naše strana vyjádřila a vyjadřuje v Polsku, kdo jsou nepřáteli zde existujícího společenského zřízení, kdo narušují zákony a právní řád země, kdo jej uvrhává v chaos.

Vy jako nejvyšší představitel státu a vlády USA vystupujete proti společenskému zřízení v Polsku existujícímu, jinak řečeno vystupujete za svržení tohoto zřízení. Jedná se o nikoli vymyšlené, nýbrž o skutečné vměšování do vnitřních záležitostí druhého suverénního státu.

A týká se to nejen vztahu k Polsku. Podobné pokusy jsou příznačné pro vztahy vůči Sovětskému svazu. Oficiální američtí představitelé a dokonce vy osobně neustále hanobíte naše společenské a státní zřízení, náš vnitřní řád. Uvedený postup rozhodně odmítáme.

Co ve světle těchto a mnoha dalších všeobecně známých faktů zůstává z Vašich úvah o jakémsi našem podílu na vnitřních polských událostech? Nezůstává nic.

Ve vašem poselství je citován správný závěr helsinského Závěrečného aktu, který jsme podepsali já i prezident USA. Ano, toto ustanovení předepisující zdržet se jakéhokoli vměšování do záležitostí, které patří do vnitřní kompetence druhého státu právě nejlépe zdůrazňuje, že ze strany USA je nepřípustné klást v souvislosti se zavedením mimořádného stavu, v souladu s ústavou státu, nejvyššími polskými orgány v jejich vlastní zemi jakékoli požadavky, jejichž cílem je diktovat Polákům, co mají a co nemají dělat.

Do toho, co Poláci a polské orgány činí a budou činit ve svém vlastním domě, se nikdo nesmí vměšovat.

Vy pretendujete na to, abyste za Poláky, místo nich, rozhodoval o tom, jakými cestami a jak se má dále rozvíjet polská společnost. Avšak společenské zřízení existující v Polsku nebylo zvoleno ani ve Washingtonu, ani v Moskvě, ani v dalších hlavních městech, nýbrž bylo zvoleno Poláky.

Nikdo nemůže polskému vedení diktovat, jak má řešit své záležitosti, pomocí jakých metod má rychleji a lépe stabilizovat situaci v zemi.

Pokusy diktovat jiným státům svou vůli jsou v příkrém rozporu s elementárními normami mezinárodního práva.

Řekl bych více: jsou naskrz amorální. A žádná hra se slovy, vztahující se k lidským právům to nemůže zakrýt.

Sovětský svaz odmítá požadavky kohokoliv na vměšování do probíhajících událostí v Polsku.

Ve Vašem poselství se hovoří o vojenských manévrech poblíž Polska. Vám se chce zjevně vyčíst cosi svého v těchto manévrech tím, že je spojujete se situací v Polsku. Avšak to je ničím neopodstatněný výmysl.

Jestliže se již dotýkáme tématu vojenských manévrů, vzniká takováto otázka: a kolik manévrů ozbrojených sil zemí NATO, včetně USA, se provádělo a provádí v západní Evropě poblíž na příklad území NDR, Československa. Což tyto by nemohly vystavit Spojeným státům svůj účet v tomto směru. Což bychom my nemohli považovat takové manévry za hrozbu Sovětskému svazu a dalším socialistickým zemím?

Taková je cena Vašeho odvolání na vojenské manévry.

Vy, pane prezidente, naznačujete, že když i nadále se budou věci v Polsku vyvíjet ve směru nevýhodném pro USA, může být nanesen úder celému spektru sovětsko-amerických vztahů.

Avšak, máme-li hovořit na rovinu, pak právě Vaše administrativa již bez toho udělala nemálo, aby zničila.či v krajní míře podryla všechno to pozitivní, čeho bylo za cenu velkých úsilí dosaženo ve vztazích mezi našimi zeměmi za předchozích amerických administrativ.

Dnes, bohužel nezůstalo již příliš mnoho z toho získaného, to dříve oboustranně pozitivního politického kapitálu.

Co říci o takovýchto narážkách. Zajisté, dříve než se k nim přistoupilo, bylo by třeba klidněji vše zvážit.

Vůbec neškodí poznamenat; celkový tón Vašeho poselství není v žádném případě takový, v jakém mají spolu vzájemně jednat představitelé takových velmocí, jako je Sovětský svaz a USA zejména s ohledem na jejich váhu a postavení ve světě, jejich odpovědnost za stav mezinárodních záležitostí.

Takový je náš názor.

Nikoliv my, nikoliv Sovětský svaz by nesl odpovědnost v případě, že by došlo k dalšímu podlomení sovětsko-amerických vztahů.

Domnívám se, že by bylo mnohem užitečnější, kdyby se mezi vedoucími představiteli Sovětského svazu a USA rozvážně a chladnokrevně projednávaly pro národy skutečně životně důležité problémy - jak zadržet a zastavit závody ve zbrojení, které již dávno získaly nesmyslné tempo i rozměry, jak uchránit mír na zemi. Jsme pro to, aby právě tyto problémy byly ve středu pozornosti vedení našich zemí a aby našly své rozumné řešení. Předpokládám a jsem dokonce přesvědčen, že americkému lidu je to zapotřebí neméně než sovětskému lidu a dalším národům.

S úctou

L. B r e ž n ě v

Vaše reakce...

zpět

NA, Fond 02-1, svazek 23, arch[1]. j. 28, Dopis L. I. Brežněva Reaganovi 1981

Text dopisu L. I. Brežněva prezidentu USA R. Reaganovi z 28. 12. 1981=

Text dopisu L. I. Brežněva prezidentu USA R. Reaganovi z 28. 12. 1981

Text dopisu L. I. Brežněva prezidentu USA R. Reaganovi z 28. 12. 1981=

Text dopisu L. I. Brežněva prezidentu USA R. Reaganovi z 28. 12. 1981

Text dopisu L. I. Brežněva prezidentu USA R. Reaganovi z 28. 12. 1981=

Text dopisu L. I. Brežněva prezidentu USA R. Reaganovi z 28. 12. 1981

Text dopisu L. I. Brežněva prezidentu USA R. Reaganovi z 28. 12. 1981=

Text dopisu L. I. Brežněva prezidentu USA R. Reaganovi z 28. 12. 1981

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter