zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

Deset let den po dni - chronologie událostí 1953-1963

1953

5. března 1953
Umírá J.V. Stalin, reorganizace sovětského vedení.

7. března 1953
Nové sovětské vedení vyhlašuje amnestii (především pro kriminální zločince), vyjadřuje přání upřednostnit zlepšování životních podmínek obyvatel, zdůrazňuje důležitost kolektivního vedení.

8. března 1953
Maďarský parlament schvaluje rezoluci zdůrazňující nehynoucí vzpomínku Stalina a nařizuje období národního smutku.

17. května 1953
Maďarsku: konají se parlamentní volby ve starém totalitním stylu.

1. června 1953
Dělnické nepokoje v Plzni.

13. – 16. června 1953
Maďarští vedoucí představitelé jsou pozváni na setkání do Moskvy. Matyás Rákosi nucen rezignovat na post předsedy vlády, na jeho místo jmenován Imre Nagy. Sovětští vůdci, především Berija a Malenkov, určují základní linii tzv. Nového kurzu.

15. června 1953
Sovětský svaz obnovuje diplomatické styky s Jugoslávií a Izraelem.

17. – 18. června 1953
Dělnické povstání ve východním Berlíně, potlačeno sovětskými vojsky.

27. – 28. června 1953
Ústřední výbor Maďarské dělnické strany schvaluje sovětské instrukce přeměněné na tzv. Nový kurs v oblasti politických a ekonomických reforem.

4. července 1953
Premiér Imre Nagy představuje veřejnosti ve svém programovém prohlášení Nový kurs.

9. července 1953
Berija zatčen v Moskvě, zbaven všech funkcí a vyloučen ze strany.

11. července 1953
Setkání stranických aktivistů městského výboru Budapešti.

21. července 1953
Ministr vnitra ve své direktivě nařizuje vytvoření jednotného ministerstva vnitra, což má za přímý následek začlenění dosud nezávislé tajné policie ÁVH do struktury ministerstva.

25. července 1953
Maďarsko: vyhlášena částečná amnestie.

26. července 1953
Vláda nařizuje ukončení trestních praktik jako internace a vnitřní exilu.

27. července 1953
Pamundžon: podepsáno příměří ukončující korejskou válku.

8. srpna 1953
Sovětský premiér Malenkov ohlašuje úspěšný test sovětské vodíkové bomby.

podzim 1953
Velké škrty v počtech maďarské armády. Do 15. listopadu 1953 velikost armády snížena o 150.000 mužů.

6. září 1953
Vláda odsouhlasila plošné snížení cen.

9. září 1953
Maďarsko a Jugoslávie obnovují diplomatické vztahy.

13. září 1953
Chruščev zvolen prvním tajemníkem ÚV KSSS.

4. října 1953
Členové německé menšiny uspořádali v koncentračním táboře Tiszalöku, určeném pro válečné zajatce, kteří se vrátili ze Sovětského svazu, protestní shromáždění. Požadovali propuštění. Ve stejný den se pokusili z tábora utéct.

23. října 1953
Debata na půdě Svazu spisovatelů. Diskutuje se nad zprávou skupiny spisovatelů, kteří se právě vrátili z venkova.

17. listopadu 1953
Stalinovo tělo je přemístěno do Leninova mauzolea v Moskvě

1. prosince 1953
americký Národní bezpečnostní výbor (The US National Security Council) přehodnocuje svoji politiku vůči východní Evropě

23. prosince 1953
Berija, Merkulov, Děkanozov, Goglidze jsou odsouzeni k smrti a popraveni

***

1954

15. leden 1954
Nejvyšší vojenský soud s předsedou Ferencem Ledényim, potvrzuje trest, který nižší soud udělil 24. prosince 1953 bývalému šéfovi tajné policie ÁVH Gáborovi Péterovi a dalším 17 odsouzeným.

26. dubna – 21. července 1954
Konference v Ženevě o Dálném Východě.

začátek května 1954
Při úřadu vlády je zřízen Informační odbor vlády v čele se Zoltánem Szántóem a Miklósem Vásárhelyim jako jeho zástupcem.

24. – 30. května 1954
III. sjezd MDS se koná v atmosféře politické nejistoty a končí nerozhodně (ani reforma, ani neostalinismus).

2. června 1954
Osvobozen Gyula Oszkó, jeden z komunistů, kteří byli zatčeni a odsouzeni mezi lety 1949 – 1951 a kteří válku strávili buď v ilegalitě v Maďarsku nebo na Západě (a ne v SSSR).

7. července 1954
Generálporučík tajné policie László Piros jmenován ministrem vnitra místo Ernőa Gerőa, který zůstává náměstkem premiéra.

28. července 1954
Na základě rezoluce politbyra ÚV MDS je vytvořen Výbor pro ekonomickou politiku.

24. srpna 1954
Americký Kongres vyhlašuje komunistickou aktivitu za ilegální.

září 1954
Sovětská armáda a loďstvo jsou vybavovány jadernými zbraněmi.

14. října 1954
Politbyro ÚV MDS schvaluje rezoluci podporující novou sovětskou politiku ve vztahu k Jugoslávii.

20. října 1954
Ústřední stranický deník Szabad Nép otiskuje článek podepsaný Imrem Nagyem „Po zasedání ústředního výboru“. Poprvé jsou veřejně deklarovány neshody uvnitř stranických orgánů.

22., 23. a 25. října 1954
Zasedání redakční rady a zaměstnanců Szabad Nép.

23. – 24. října 1954
Zakládající zasedání Vlastenecké lidové fronty volí spisovatele Pála Szabóa za prezidenta a generálním tajemníkem hlava reformované církve Ferenc Jánosi. Imre Nagy zde má projev, ve kterém volá po národní jednotě, což mu posléze vynese obvinění z nacionalismu.

8. listopadu 1954
Sovětsko-maďarské společné podniky založené po válce jsou transformovány na čistě maďarské podniky.

14. listopadu 1954
Kontrola nad deníkem Magyar Nemzet je převedena na Vlasteneckou lidovou frontu, do čela redakce jmenován Iván Boldizsár.

21. listopadu 1954
V ústředním stranickém deníku se objevuje článek Józsefa Darvase, iniciovaný Mihályem Farkasem a Mártonem Horváthem: zahájen útok neostalinistů na politickou linii Imre Nagye a reformních spisovatelů a novinářů.

1. prosinec 1954
Rákosi informuje členy politbyra ÚV MDS o zprávě od sovětského politbyra o tom, že Nagy již nemá jejich důvěru. Začátek Nagyova konce.

15. prosince 1954
Politbyro ÚV MDS, bez účasti Imre Nagye, schvaluje rezoluci odsuzující „pravicovou úchylku“ a Nagyovu politiku. Následuje čistka v deníku Szabad Nép – novináři Péter Kende, Endre Kövesi, Pál Lőcsei a Lajos Szilvási musí odejít.

21. prosince 1954
Debrecen: schází se parlament na připomenutí 10. výročí svolání Prozatímního Národního shromáždění.

***

1955

8. ledna 1955
Na základě maďarské iniciativy se konají v Moskvě jednání mezi sovětským a maďarským vedením. Politický směr Imreho Nagye je kritizován, ten však odmítá provést sebekritiku.

25. ledna 1955
Nejvyšší sovět SSSR ukončuje válečný stav s Německem (SRN, NDR)

1. února 1955
Imre Nagy onemocní (vysoký krevní tlak, nerovové zhroucení, koronární trombóza).

5. února 1955
Doktoři nařizují Nagyovi úplný klid. Nagy je na delší dobu odříznut od aktivního politického života.

23. února 1955
Imre Nagy ještě adresuje politbyru ÚV MDS dopis, v němž protestuje proti své izolaci. Odmítá provést sebekritiku.

2. – 4. března 1955
Na zasedání ÚV MDS jsou názory Imreho Nagye prezentovány jako „pravicové, antimarxistické, antistranické a oportunistické“ (oficiální rezoluce strany MDS z června 1953 o Novém kurzu však není zrušena).

25. března 1955
Založen tzv. Petőfi kroužek v Kossuthově klubu, jako součást Svazu pracující mládeže (DISz), tajemníkem se stává Gábor Tánczos.

28. března 1955
Imre Nagy nabízí v dopise předsedovi prezidentskému výboru v čele s Istvánem Dobim svoji rezignaci na post premiéra. Dobi o tom informuje Rákosiho, nenásleduje však žádná odpověď.

14. dubna 1955
Na zasedání politbyra ÚV MDS je schválena rezoluce obviňující Nagye z antistranické činnosti a frakčnosti. Nagy odmítá sebekritiku: je vyloučen z politbyra a ÚV a zbaven všech ostatních stranických funkcí

15. dubna 1955
Rákosi informuje Istvána Dobiho o rozhodnutí ÚV o odvolání Nagye s tím, že „…Nagy neuspokojivě plnil povinnosti předsedy vlády…“.

18. dubna 1955
István Dobi jmenuje premiérem vlády na návrh Matyáse Rákosiho Andráse Hegedüse.

29. dubna 1955
Na základě požadavku ze strany politbyra ÚV MDS Imre Nagye rezignuje na svůj post poslance parlamentu a v zastupitelstvu města Budapešti, na post vicepresidenta Vlastenecké lidové fronty, na své členství v Maďarské akademii věd a také na místo profesora na ekonomické univerzitě.

5. května 1955
Politbyro ÚV MDS zakazuje publikaci Nagyových knih.

9. května 1955
Západní Německo se stává členem NATO.

11. – 15. května 1955
Založena Varšavská smlouva (Albánie, Bulharsko, Československo, NDR, Maďarsko, Polsko, Rumunsko a SSSR).

15. května 1955
Smlouva s Rakouskem, které se stává neutrální a nezávislou zemí.

26. května – 2. června 1955
Delegace Chruščev, Bulganin, Mikojan a Šepilov navštěvuje Bělehrad. Sovětské-jugoslávské vztahy normalizovány.

17. července 1955
Maďarský primas katolické církve kardinál József Mindszenty přemístěn z vězení do domácího vězení do Felsőpetény v nógrádské župě.

18. července 1955
Článek ve stranickém deníku Szabad Nép obviňuje bývalého velitele tajné policie ÁVH Gábora Pétera a jeho „gang“ ze záměrného zhoršování jugoslávsko-maďarských vztahů.

18. – 23. července 1955
Summit SSSR, USA, VB a Francie v Ženevě

září 1955
Maďarská armáda škrtá dalších 20.000 mužů.

9. – 13. září 1955
Německo-sovětská jednání v Moskvě (Konrád Adenauer).

14. října 1955
József Grősz, arcibiskup z Kalocse, je propuštěn z vězení do domácího vězení.

18. října 1955
Komunističtí spisovatelé a umělci adresují návrh memoranda politbyru ÚV MDS.

2. – 4. listopadu 1955
Zoltán Zelk prezentuje spisovatelské memorandum na stranickém zasedání Svazu spisovatelů. Schváleno většinou členů a postoupeno politbyru ÚV MDS.

11. listopadu 1955
Vedení ministerstva vnitra zkoumá společnou zprávu ministerstva a oddělení generálního prokurátora o činnosti tajné policie ÁVH a spáchaných nelegálních činech.

20. a 22. listopadu 1955
Dvě skupiny politických vězňů (dohromady okolo 1200) se vrací ze SSSR. Mezi nimi je i Béla Kovács, bývalý generální tajemník malorolnické strany FKgP

14. prosince 1955
Do OSN je připuštěno nových 16 členů, mezi nimi i Maďarsko, Bulharsko a Rumunsko.

24. prosince 1955
Probíhají opatření proti signatářům spisovatelského memoranda, řada z nich proto bere své podpisy zpátky.

***

1956

1. ledna 1956
Podstatně je redukována struktura a velikost tajné policie ÁVH.

23. ledna 1956
Sovětský premiér Bulganin navrhuje americkému prezidentovi Eisenhowerovi vzájemnou smlouvu o neútočení.

14. – 25. února 1956
20. sjezd ÚV KSSS, tajný Chruščevův projev, odhalení Stalinových zločinů.

8. března 1956
Maďarská vláda ruší tzv. příhraniční zakázanou zónu a technická opatření na maďarsko-jugoslávských hranicích.

12. – 13. března 1956
Rákosi referuje o výsledcích 20. sjezdu a potvrzuje, že maďarská strana již podle této linie pracuje.

17. března 1956
Petőfiho kroužek pořádá svoji první velkou debatu – neformální shromáždění v Kossuthově klubu s bývalými lídry zrušeného MEFESzu (Maďarská asociace univerzitních svazů).

19. března – 3. května 1956
Odzbrojovací konference členů OSN v Londýně.

27. března 1956
Na stranickém mítinku v hevešské župě před aktivisty Rákosi připouští, že proces s Rajkem v roce 1949 byl vykonstruovaný.

7. dubna 1956
Kominforma rozpuštěna.

10. dubna 1956
Wladyslaw Gomulka rehabilitován (obviněný v roce 1951).

18. – 27. dubna 1956
Chruščev a Bulganin navštěvují Londýn.

27. dubna 1956
Nové propozice pro druhý pětiletý plán jsou publikovány pro veřejnou diskusi

9. a 22. května 1956
Petőfiho kroužek pořádá tzv. ekonomickou debatu „Současné otázky marxistické politické ekonomie a propozice druhého pětiletého plánu“.

12. května 1956
József Grősz, arcibiskup z Kalocse, je propuštěn z domácího vězení.

18. května 1956
Rákosi drží svůj poslední veřejný projev na mítinku stranických aktivistů v Budapešti, ve Sportovní hale.

28. května 1956
Nové vedení Petőfiho kroužku je zvoleno, tajemníkem je Gábor Tánczos, zástupci András B. Hegedűs, Balázs Nagy a Kálmán Pécsi.

30. května – 1. června 1956
Petőfiho kroužek pořádá debatu historiků „Současné otázky marxistických historických studií“

1. června 1956
Molotov je nahrazen Šepilovem ve funkci ministra zahraničí

6. června 1956
Imre Nagy slaví své 60. narozeniny ve svém domě v Orsó utca (2. obvod).

6. – 14. června 1956
Michail Suslov hovoří v Budapešti s členy vedení ÚV MDS a také s Jánosem Kádárem a Imre Nagyem.

9. června 1956
Petőfiho kroužek pořádá setkání bývalých studentů lidových univerzit s cílem rehabilitovat Nékosz (Národní asociace lidových univerzit).

14. června 1956
Petőfiho kroužek pořádá debatu na filozofické téma „Současné problémy marxistické filozofie“.

16. června 1956
Spisovatel Tibor Tardos kritizuje ve svém článku „Mořská voda je slaná“ v periodiku Svazu spisovatelů Irodalmi Újság (Literární noviny) komunistickou propagandu.

18. června 1956
Petőfiho kroužek pořádá neformální setkání partyzánů z války a členů podzemního komunistického hnutí s mladými budapešťskými intelektuály v Ústřední důstojnické síni na Váci utca.

20. června 1956
Petőfiho kroužek pořádá debatu na „Využívání přírodních a ekonomických darů této země v procesu plánování lidové ekonomie“.

22. – 23. června 1956
Vedoucí představitelé zemí sovětského bloku se setkávají v Moskvě a diskutují znovupřiblížení k Jugoslávii.

27. června 1956
Petőfiho kroužek pořádá debatu na téma tisku a informací v Ústřední důstojnické hala na Váci utca.

28. června 1956
Dělnické nepokoje v Poznani.

30. června 1956
Politbyro ÚV MDS ve své rezoluci odsuzuje antistranické projevy objevující se v Petőfiho kroužku.

2. července 1956
Kroužek Pála Vasváriho v Szombathely v čele s učitelem a tajemníkem Miklósem Hornem pořádá debatu podle vzoru Petőfiho kroužku.

3. července 1956
Rezoluce ÚV KSSS, vydaná 30. června 1956, na téma kultu osobnosti se objevuje ve stranickém deníku Szabad Nép.

10. července 1956
Na stranickém mítinku Svazu spisovatelů je kritizována rezoluce politbyra ÚV MDS z 30. června.

12. července 1956
Americký Výbor pro národní bezpečnost schvaluje dokument o americké politice vůči východoevropským zemím.

13. července 1956
Let maďarské společnosti Malév z Budapešti do Szombathely je ozbrojenými únosci nucen přistát do SRN.

17. července 1956
Anastas Mikojan přijíždí nečekaně do Budapešti a dohlíží na „řízený“ odchod Matyáse Rákosiho.

18. – 21. července 1956
Rákosi oznamuje na mimořádném zasedání ÚV MDS svoji rezignaci ze „zdravotních“ důvodů. Jeho nástupcem je jmenován Ernő Gerő. Rákosi opouští Maďarsko a již se nikdy nevrátí. András Hegedüs zůstává premiérem.

po 21. červenci 1956
ÚV MDS představuje zprávu členské základně v otázce rehabilitací – 474 případů bylo revidováno.

30. července 1956
Vláda reorganizována.

1. srpna 1956
Vláda rozhoduje snížit armádní stavy o dalších 15.000 mužů.

září 1956
Obyvatelé bývalé zakázané zóny na maďarsko-jugoslávských hranicích se mohou vrátit do svých domovů.

1. září 1956
Prezidentský výbor rehabilituje 50 obviněných a odsouzených sociálních demokratů.

2. září 1956
ÚV MDS schvaluje rezoluci, podle které se ulice již nadále nemají pojmenovávat po žijících osobách

14. září 1956
Tajný sovětský dekret garantuje amnestii politickým vězňům s nesovětským občanstvím.

17. září 1956
Generální shromáždění Svazu spisovatelů demonstruje podporu Imre Nagyovi.

19.- 27. září 1956
Chruščev navštěvuje Jugoslávii, na ostrovu Broni hovoří s Josipem Brozem-Tito.

19. září 1956
Petőfiho kroužek obnovuje svoji činnost po nucené dvou a půl měsíční přestávce. První podzimní debata s názvem „Vzdělávací zkušenosti lidových univerzit“.

19. září 1956
Odstranění technických zařízeních na maďarsko-rakouských hranicích dokončeno.

26. září 1956
Petőfiho kroužek pořádá debatu s názvem „Otázky ekonomického vedení“.

28. září 1956
Podle rezoluce ÚV MDS je nařízeno znovupohřbení ostatků Lászlóa Rajka, Györgye Pálffyho, Tibora Szőnyie a Andráse Szalaie v oficiální ceremonii se všemi vojenskými poctami 6. října 1956.

28. září, 12. října 1956
Petőfiho kroužek pořádá debatu s názvem „Otázky maďarského vzdělávání“.

30. září 1956
Josip Broz-Tito a Gerő se potkávají v Kremlu. Dne 8. října o tomto setkání podává zprávu na zasedání politbyra ÚV MDS.

říjen 1956
Pokračuje snižování stavu Maďarské lidové armády. Před povstáním m á armáda kolem 120.000 – 130.000 mužů.

začátek října 1956
Petőfiho kroužek sdružující lokální intelektuály je založen v Békéscsabě. Podle stejného vzoru je založen debatní Batsányiho kroužek ve Veszprému v čele s učitelem Árpádem Brusznyaiem.

1. října 1956
Na Univerzitě Dramatických a filmových umění v Budapešti se koná několikadenní shromáždění, hlavním mluvčím je spisovatel István Csurka.

2. října 1956
Vláda přesunuje agendu kontroly nad věznicemi z ministerstva vnitra na ministerstvo spravedlnosti.

4. října 1956
Nagy na základě kompromisní dohody se stranickým vedením zasílá stranickým orgánům žádost o obnovení svého členství ve straně.

4. října 1956
Sovětská vláda souhlasí s žádostí maďarské vlády o půjčku ve výši 100 milionů rublů pro rok 1957.

5. října 1956
Prezidentský sbor svolává zasedání parlamentu na 22. října 1956.

5. října 1956
Nejvyšší soud osvobozuje biskupa evangelické luteránské církve Lájose Ordasse, jenž byl v roce 1948 neyákonně odsouzen

5. října 1956
Důstojníci tajné policie ÁVH Vladimir Farkas, Ervin Faludi, György Szendi, György Szántó a Ferenc Toldi jsou zatčeni.

6. října 1956
Ceremoniál znovupohřbení ostatků Lászlóa Rajka, Györgye Pálffyho, Tibora Szőnyie a Andráse Szalaie na budapešťském hřbitově na Kerepesi út (VIII obvod). Stranický deník Szabad Nép uveřejňuje na titulní straně článek Soha tobbé (Nikdy více!) o komunistech, kteří byli před sedmi lety popraveni. Na Náměstí hrdinů se shromáždí více jak stotisícová demonstrace. Po aktu se část demonstrantů, především studenti a členové tzv. Kolkhoz kroužku shromáždí u Stalinovy sochy, před jugoslávským velvyslanectvím a sídlem tajné policie ÁVH v Andrássyho ulici č. 60 (6. obvod) s hesly odsuzujícími stalinismus a vyjadřujícími podporu Jugoslávii.

6. října 1956
Politbyro ÚV MDS rozhoduje o zatčení Mihálye Farkase, bývalého ministra obrany a jednoho z hlavních exponentů stalinistické politiky

6. října 1956
V budapešťském divadle Józsefa Attily se hraje hra Józsefa Gáliho „Vrch svobody“.

6. října 1956
Studenti szegedské univerzity ve svém prohlášení požadují ukončení povinné výuky ruského jazyka.

8. října 1956
Imre Nagy má poslední rozhovor s prvním tajemníkem Ernőem Gertem o svém návratu do strany.

8. října 1956
Vycházejí nové noviny Hétfői Hírlap (Pondělní zprávy) s Ivánem Boldizsárem jako šéfredaktorem. První vlaštovka nestranických novin.

10. října 1956
Petőfi kroužek pořádá debatu na téma „Technologický vývoj a problémy mladé technické inteligence“.

11. října 1956
Lokální pobočka Petőfiho kroužku je založena v Pécsi.

12. října 1956
Na základě rozkazu generálního veřejného prokurátora je zatčen Mihály Farkas.

13. října 1956
Politbyro ÚV MDS schvaluje vstup Imreho Nagye do strany.

13. října 1956
Kossuthův kroužek organizuje svoji první debatu ve Staré župní hale v Debrecenu.

15. října 1956
Stranická a vládní delegace ve složení Ernő Gerő, Antal Apró, András Hegedüs, János Kádár a István Kovács odjíždí na týdenní návštěvu Bělehradu.

15. října 1956
Literární apolitický debatní Bocskajův kroužek je založen ve městě Hajdúnádás.

15. října 1956
Dělníci strojní továrny Dimavág v Miškovci, vedení Gyulou Turbókem a Károlyem Bogárem začínají organizovat akci za „stranický otevřený den“ s cílem seznámit veřejnost se svými požadavky. Do 22. října shromážděno 2000 podpisů.

16. října
Na shromáždění více jak 1600 univerzitních studentů v Szegedu je znovuobnoven MEFESz (Maďarská asociace univerzitních svazů), studentská organizace nezávislá na DISz (Svaz pracující mládeže) a straně.

17. října 1956
Petőfi kroužek pořádá debatu na téma článku Gábora Pappa „Zahrada Maďarsko“.

18. října 1956
Prezidentský výbor odkládá podzimní sezení parlamentu z 22. na 29. října 1956.

18. října 1956
Parlament studentů středních škol se koná v Domě stranických instruktorů.

19. října 1956
Shromáždění studentů budapešťské techniky na kolejích na náměstí Andráse Hesse (1. obvod) sumarizuje své požadavky do patnáctibodové rezoluce.

19. října 1956
Sovětské jednotky umístěné v Maďarsku jsou uvedeny do stavu pohotovosti.

19. října 1956
Debatní kroužek Józsefa Attily v Szegedu organizuje debatu na téma postavení inteligence v současném Maďarsku.

19. října 1956
Spisovatel Gyula Háy přednáší na spisovatelském večeru v Győru.

19. října 1956
8. plenární zasedání polské ÚV PSDS kooptuje do svých řad bývalého pravicového renegáta Wladyslawa Gomulku. To iniciuje bleskovou návštěvu části sovětského politbyra do Varšavy (Chruščev, Kaganovič, Molotov a Mikojan spolu s ministrem obrany G. Žukovem a velitelem Varšavské smlouvy I. Koněvem). Sovětské jednotky v Polsku se dávají do pohybu směrem k Varšavě.

20. října 1956
Petőfi kroužek pořádá debatu na téma problematiky aplikovaných věd.

20. října 1956
Na budapešťské právnické fakultě Univerzity Eötvöse Loránda založen Hajnóczyho kroužek, na ekonomické fakultě kroužek Széchenyiho. Jako společnou debatní platformu obou fakult je založen kroužek Vásváriho.

20. října 1956
Masové shromáždění studentů na budapešťské technice zaměřené na současné problémy studentů a technické inteligence.

20. října 1956
V divadle Józsefa Katony se hraje hra Lászlóa Németha Galilei.

20. října 1956
Organizace Mefesz uspořádala mítink na univerzitě v Szegedu pod předsednictvím profesora Józsefa Perbíróa.

20. října 1956
Stranické oddělení univerzity Lájose Kossutha v Debrecenu pořádá otevřený den.

20. října 1956
Dohoda v Polsku. Chruščov akceptuje změny v polském vedení a nachází kompromis s Gomulkou. Protisovětské manifestace takřka po celém Polsku.

21. října 1956
V Egeru je na založen Kossuthův kroužek a hlásí se k Mefeszu.

21. října 1956
Do Budapešti přijíždějí studentské delegace ze Szegedu a Debrecenu k ustavení studentského parlamentu, schůzky s představiteli Petőfi kroužku.

21. října 1956
Ve Varšavě zvolen prvním tajemníkem PSDS Gomulka.

22. října 1956
Na 24. října svolána na ministerstvo obrany schůzka všech armádních velitelů a politických komisařů.

22. října 1956
Zasedání ústředního výboru DISzu svoláno na příští den.

22. října 1956
Odpolední zasedání delegací maďarských univerzit (budapešťská technika, zemědělská univerzita, tělesné výchovy, sadovnictví, vojenského inženýrství, vojenská Petőfi akademie) a také kurzanti z kasáren Máté Zalka. Prosazují se návrhy delegátů Mefeszu ze Szegedu.

Večer zasedá výbor Petőfiho kroužku.

V 15:00 začíná společné shromáždění studentů a vyučujících lékařské a právnické fakulty na pécské ústřední univerzitě.

Studenti miškolcké techniky se přihlašují k MEFESzu.

Studenti lesního inženýrství na technické univerzitě těžkého strojírenství v Soproni pořádají společný studentský parlament.

Oddělení MEFESzu je zřízeno v Debrecenu, na zasedání na kolejích na Benczúr utca.

23. října 1956
Stranický deník Szabad Nép (Svoboda lidu) otiskuje článek, kterým se hlásí k požadavkům studentů.

23. října 1956
Představitelé maďarské vlády a MDS se vrací z návštěvy Jugoslávie, ihned po příjezdu je svoláno mimořádní zasedání politbyra ÚV MDS.

23. října 1956, 12.53
V radiu Kossuth zní projev ministra vnitra, který zakazuje pořádání plánované studentské demonstrace.

23. října 1956, 14:23
Rozkaz ministra vnitra je na nátlak většiny stranických organizací odvolán.

23. října 1956, 15:00
Studentská demonstrace opouští Petőfiho sochu na pešťském nábřeží, studenti míří přes Markétin most k soše Józsefa Béma, připojují se k nim studenti na budském nábřeží.

23. října 1956, 17:00
Na náměstí Lájose Kossutha před parlamentem se objevují první hloučky, kolem šesté hodiny je zde na 200.000 demonstrantů. Další skupinky se objevují před budovou maďarského rozhlasu na Bródy Sándor utca (8. obvod) s cílem nechat přečíst 16-ti bodový studentský program. Je posílena ostraha rozhlasu.

23. října 1956, 20:00
Zasedá ústřední výbor. Mimořádné zasedání trvá až do rána příštího dne. Ernő Gerő žádá Moskvu o povolení k použití sovětské vojenské síly k potlačení nepokojů.

23. října 1956, 21:00
V jedno z oken budovy parlamentu vystupuje Imre Nagy. J e vypískán.

23. října 1956, 21:37
Demonstranti na Dózsa György út (14. obvod) ničí Stalinovu sochu. Množí se útoky na telefonní ústředny, tiskárny a továrny a místa, kde lze očekávat nějaké zbraně (policejní ústředny, vojenské objekty). Je napadeno ústřední stranického deníku Szabad Nép.

23. října 1956, 22:00
Vypukají boje s ostrahou rozhlasu, začíná obležení a dobývání budovy rozhlasu, které trvá až do rána.

23. října 1956, 23:00
Je vydán rozkaz, na jehož základě se sovětské jednotky u místěné v Székesfehérváru dávají do pohybu směrem na Budapešť.

23. října 1956, odpoledne – večer
Demonstrace se konají v Székesfehérváru, Mosonmagyaróváru, Soproni a Veszprému. V Debrecenu dochází ke střelbě příslušníků tajné policie ÁVH do lidí, tři mrtví. V Szegedu je zavedena vojenská správa jako prevence před vypuknutím demonstrace.

24. října 1956, 3 – 4.00
Do Budapešti dorážejí první sovětské vojenské jednotky. Během dne do Budapešti přilétají speciální emisaři sovětského vedení, Anastas Mikojan a Michail Suslov.

24. října 1956
Maďarský rozhlas je okupován povstalci. Oficiální vysílání se odehrává z budovy parlamentu.

24. října 1956, 8.13
Oficiální rozhlas oznamuje, že ústřední výbor MDS potvrdil ve funkci prvního tajemníka Ernőa Gerőa. Premiérem jmenován opět Imre Nagy, dřívější premiér András Hegedüs jeho nástupcem.

24. října 1956,8.45
Vyhlášen výjimečný stav. Výroba a továrny stojí, nevyučuje se. Vlaky ještě jezdí. Dodávky vody, elektřiny a plynu víceméně fungují. Chleba je.

24. října 1956, 12:00
Povstalci obsazují vydavatelství Athanaeum Kiadó.

24. října 1956, během dne
Příslušníci tajné policie střílejí na pochodující demonstranty na Roosevelt tér (5. obvod).

24. října 1956, 12.10
Rozhlasový projev Imre Nagye. Volá po klidu, pořádku a ukončení bojů. Boje přesto pokračují v okolí budovy rozhlasu, v části přírodovědné expozice Národního muzea vypuká odpoledne požár. Vzniká první dělnický výbor v Budapešti, v továrně na žárovky (Egyesült Izzó).

24. října 1956, 20.45
Rozhlasový projev Jánose Kádára: o uplynulých událostech hovoří jako o „kontrarevoluci“.

24. října 1956
Formují se první centra odporu – na Baross tér (7. a 8. obvod), v jižních a částech 8. a 9. obvodu, u kina Corvin (8. obvod), naTompa utca (9. obvod) a na Berzenczey utca (9. obvod). Povstalci získávají velké množství zbraní z kasáren na Bem tér (2. obvod).

24. října 1956
Sovětští vojáci pálí na demonstranty před radnicí v Székesfehérváru. Šest mrtvých

24. října 1956
Do Maďarska jsou poslány další sovětské divize. TASS je zplnomocněn prohlásit, že kontrarevoluční povstání v Maďarsku bylo poraženo.

24. října 1956
Ve Varšavě je ohlášen několika set tisícový mítink, na němž jako hlavní požadavek zní, aby se sovětské jednotky stáhly do 48 hodin z Maďarska.

25. října 1956
Sovětské a maďarské jednotky získávají v ranních hodinách kontrolu nad budovou maďarského rozhlasu.

25. října 1956
Vzchází první povstalecké noviny - Igazság (Pravda).

25. října 1956
Povstalci okupují policejní stanici 9. Obvodu.

25. října 1956, 10 – 11.00
Na Kossuth tér před parlamentem, který stráží sovětské tanky, se shromáždí na 10.000 lidí. Okolo 11:15 přijíždějí z okolních ulic na náměstí další sovětské tanky a zahajují palbu – okolo 80 mrtvých a 150 zraněných.

25. října 1956, 12.32
Vydáno komuniké politbyra ÚV MDS - Ernő Gerő opouští funkci prvního tajemníka a na jeho místo nastupuje János Kádár.

25. října 1956
Plukovník Pál Malétér, toho času velící důstojník Kiliánových kasáren (8. obvod) domlouvá příměří s povstalci z kina Corvin.

25. října 1956
Z Rumunska přijíždí do Maďarska tzv. Abaturova divize s cílem posílit stávající kontingent sovětských vojsk.

25. října 1956
Na filozofické fakultě ustaven Univerzitní studentský revoluční výbor univerzity Eötvöse Loránda.

25. října 1956
Dělnické výbory založeny v csepelských ocelárnách (21. obvod).

25. října 1956
Vážné boje probíhají na křižovatce bulváru Nagykörút a Üllői út u kina Corvin (8. obvod).

25. října 1956
Skupina povstalců se formuje na Amerikai út (14. obvod).

25. října 1956
V Budapešti velká demonstrace, protest proti sovětské intervenci a krveprolití před budovou parlamentu.

25. října 1956
Povstalci ostřelují z moždíře rozhlasovou ústřednu na Lakihegy.

25. října 1956
V Miskolci založen Dělnický výbor boršoďské župy.

25. října 1956
Protesty a demonstrace v ostatních městech Maďarska (Dunapentele – Sztálinváros a Dunaújváros, Esztergom, Nagykanizsa, Ózd, Pécs, Szeged a Vác).

25. října 1956
Palba do davu v Győru.

25. října 1956
Sovětské nákladní vozy napadeny při průjezdu Nyíregyházou a Várpalotou.

26. října 1956, 00:00
Boje okolo Jutadomb (23. obvod).

26. října 1956, odpoledne
Povstalci okupují policejní úřadovnu v Csepelu (21. obvod).

26. října 1956, 16.13
Prohlášení ÚV MDS v rozhlase slibující novou, národní vládu, zahájení jednání se SSSR na bázi rovnoprávnosti, volby do dělnických výborů v továrnách, zvýšení mezd a další změny.

26. října 1956, 17.32
Vyhlášení amnestie prezidentským výborem – vztahuje se na všechny, kdo složí zbraně do 22:00.

26. října 1956
První zahraniční pomoc Maďarsku přistává na budapešťském letišti Ferihegy – z Polska (krev a léky).

26. října 1956
Povstalecké skupiny vznikají v oblasti Thököly út-Dózsa György út (7. obvod) a na Széna tér (2. obvod), na Móricz Zsigmond körtér (11. obvod) a obsazují zbrojní továrnu Danuvia.

26. října 1956
Demonstrace v Kecskemétu. Střelba tajné policie – tři mrtví. Večer – boje mezi povstalci a vojáky na základně, kteří zaútočí na čtvrť ze dvou Migů-15.

26. října 1956
Zřízen revoluční výbor v Baje.

26. října 1956
Národní výbor v Győru.

26. října 1956
Zákaz vycházení vyhlášen v Pécsi po pokračujících demonstracích.

26. října 1956
Pokračují boje mezi armádou a povstalci v Dunapentele (Sztálinváros, Dunaújváros)

26. října 1956
Ustaven dělnický výbor na dolech v Komló.

26. října 1956
Ustaven revoluční výbor v Debrecenu.

26. října 1956
Demonstrace v řadě měst - Békéscsaba, Eger, Esztergom, Gyöngyös, Győr, Gyula, Kaposvár, Komárom, Komló, Miskolc, Mohács, Nyíregyháza, Oroszlány, Pápa, Siófok, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szentes, Szigetvár, Szolnok, Tatabánya a Veszprém.

26. října 1956
Pohraniční stráž pálí v Mosonmagyaróváru do demonstrantů, 52 mrtvých, 86 zraněných.

26. října 1956
Vojáci zahajují palbu na demonstranty z tunelu vedle katedrály v Esztergomu, 15 mrtvých a 50 zraněných.

26. října 1956
Zalaegerszeg, střelba do davu.

26. října 1956
Nagykanizsa, střelba do davu ze stranického ústředí, smrtelná zranění.

26. října 1956
Vězni z pracovních táborů v Oroszlány a Tatabánya osvobozeni.

26. října 1956
Povstalci napadají kasárna v Tatě. Večer demonstranti obsazují policejní ústřednu v Tatabánye a Dělostřeleckou Hunyádiho důstojnickou akademii.

26. října 1956
Dělnické výbory ustaveny v Kaposváru.

26. října 1956
Nyíregyháza, ustaven Revoluční dělnický výbor szabolcs-szatmárské župy.

26. října 1956
Sovětští vojáci staví pontonový most přes Tiszu u města Záhony.

26. října 1956
USA, VB a Francie navrhují, aby byla svolána Rada bezpečnosti OSN k projednání maďarské otázky.

26. října 1956
První výzva k dárcovství krve v polském rozhlase.

26. října 1956
Papež Pius XII vydává v Římě encykliku o povstání, přeje si jeho vítězství.

27. října 1956, 11.18
Rozhlas oznamuje složení nové vlády.

27. října 1956
Sovětské jednotky pochodují přes 8. obvod napadeny.

27. října 1956
Velitelé povstalecké skupiny u kina Corvin deklarují devítibodový program.

27. října 1956
Armáda okupuje most Svobody a Móricz Zsigmond körtér (11. obvod).

27. října 1956
Povstalci v obvodu Pesterzsébet (20. obvod) obsazují policejní stanici, místní úřady a tržní halu.

27. října 1956
Armádní jednotky v Kecskemétu podniká rozsáhlou akci proti povstalcům.

27. října 1956
Povstalci v Dunapentele (Sztálinváros, Dunaújváros) napadají vojenská kasárna.

27. října 1956
Demonstrace v Kaposváru, Komló, Paksu, Salgótarjánu a Szombathely.

27. října 1956
Palba na demonstrace v Baje, Berzenci, Kalocsi, Kecelu, Kiskunhalasi, Örkényi a Várpalotě.

27. října 1956
Stíhačky atakují demonstrace v Tiszakécske, 17 mrtvých a 110 raněných.

27. října 1956
Lidé v Lőkösháze a Battonye na hranicích s Rumunskem se pokoušejí ničit železniční tratě, aby zabránili příchodu dalších sovětských jednotek z Rumunska

27. října 1956
Revoluční orgány ustaveny v Békéscsabě, Debrecenu, Esztergomi, Gyule, Soproni, Székesfehérváru, Szekszárdu, Szolnoku, Tatabánye, Zalaegerszegu a ostatních místech.

27. října 1956
Začíná ustavování národních gard v Mosonmagyaróváru.

27. října 1956
Začíná vysílat svobodné Rádio Győr.

27. října 1956
Eger: povstalci okupují budovu tajné policie.

27. října 1956
Téměř 800 lidí osvobozeno z vězení ve Vácu.

27. října 1956
Výjimečný stav a zákaz pořádání veřejných shromáždění nařízeno v Keszthely, hlavní administrativní budovy znovuzískány armádou.

27. října 1956
Tajná jednání ambasadorů USA, VB a Francie v OSN o maďarském povstání.

27. října 1956
Americký ministr zahraničí prohlašuje, že Maďarsko nepředstavuje potencionálního amerického spojence.

27. října 1956
První dodávka humanitární pomoci Mezinárodního Červeného kříže doráží do Budapešti.

28. října 1956
Sovětské jednotky útočí na základnu povstalců v kině Corvin, útok odražen.

28. října 1956, 14:00
Nová vláda skládá přísahu. Schvaluje vládní prohlášení navržené premiérem Imre Nagyem.

28. října 1956
Zákaz vycházení zrušen.

28. října 1956
Na zasedání politbyra ÚV MDS představuje János Kádár nový program k vyřešení krize, po dohodě se sovětskými emisary. Události jsou hodnoceny jako národní hnutí, ale ne jako revoluce. Návrhy: reorganizace ministerstva vnitra; odchod sovětských vojsk z Budapešti. Nový vedoucí orgán strany, prezídium, v čele s Jánosem Kádrem. Členové Antal Apró, Ferenc Münnich, Imre Nagy a Zoltán Szántó.

28. října 1956
Založeny Revoluční výbor maďarské inteligence, Revoluční výbor univerzity v Budě a Revoluční strana maďarské mládeže.

28. října 1956, odpoledne
Nagy přednáší v rozhlasu společné prohlášení vlády a prezídia MDS. Události jsou hodnoceny jako národní demokratické hnutí směřující k národní nezávislosti a demokratizaci politického života. Nagy: sovětské jednotky se stáhnou z Budapešti a vláda okamžitě zahájí jednání se sovětskými představiteli o odchodu sovětských vojsk z Maďarska. Rozpuštění tajné policie ÁVH. Všeobecná amnestie. 15. března (1848) vyhlášen národním svátkem. Klid zbraní.

28. října 1956
Začíná vysílat svobodné rádio Róka (Liška).

28. října 1956
Stíhačky opět ostřelují čtvrť v Kecskemétu, následně armáda tuto čtvrť pročesává. Ztráty na životech.

28. října 1956
Demonstrace v Békéscsabě, Egeru, Kaposváru, Orosháze, Szarvasi a Szombathely.

28. října 1956
Zakládány revoluční organizace v provinčních městech - Battonye, Békéscsabě, Egeru, Kaposváru, Mohácsi, Nagykanizse, Orosháze, Paksu, Székesfehérváru, Szombathely a Zalaegerszegu.

Zakládány dělnické výbory v Dombrádu, Dunapentele (Sztálinváros, Dunaújváros), Szegedu, Tapolce a Tatabánye. Jednotky národních gard formovány v Debrecenu, Nyíregyháze a Ráckeve.

28. října 1956
Konají se pohřby obětí masakrů z Győru a Mosonmagyaróváru.

28. října 1956
Členové komunistického vedení v Sopron zatčeni.

28. října 1956
Stráže ve věznici v Sopronkőhida v pracovním táboře v Komló zabraňují hromadnému útěku vězňů.

28. října 1956
Hraniční přechod Hegyeshalom na hranicích s Rakousem je uzavřen.

28. října 1956
Zákaz vycházení v Gyöngyösi.

28. října 1956
Asi 250 lidí demonstruje před Almássyho vilou ve Felsőpetény, kde je držen v domácím vězení kardinál József Mindszenty.

28. října 1956
Povstalci útočí na kasárna v Kalocse a Váci, na sklad zbraní v Fótu a na policejní ústřednu v Békési.

28. října 1956
Deník Pravda informuje o maďarském povstání pod titulkem „Neúspěch protilidového dobrodružství“

28. října 1956
Chruščov informuje o situaci v Maďarsku politbyro ÚV KSSS. Schválen návrh na zesílení počtu sovětských jednotek v Maďarsku.

28. října 1956
Rada bezpečnosti OSN rozhoduje umístit otázku Maďarska na pořad jednání.

28. října 1956
Maďarsku je nabídnuta pomoc ze strany SSSR, Jugoslávie, NDR, Polska, Československa, Švýcarska, USA, Rakouska a jiných zemí a také od Mezinárodního červeného kříže.

29. října 1956
Nejzkompromitovanější komunisté - Ernő Gerő, András Hegedüs, István Bata, László Piros, Erzsébet Andicsová, Andor Berei a István Kovács — přes noc odlétají na sovětských letadlech do Moskvy.

29. října 1956
Ministerstvo obrany – jednání s povstaleckými vůdci o podmínkách příměří a složení zbraní.

29. října 1956
Národní revoluční výbor 2. obvodu založen. Maďarský národní revoluční výbor obsazuje sídlo stranického deníku Szabad Nép.

29. října 1956, okolo 20:00
Jednání o ukončení bojů začínají u kina Corvin a poté v sídle budapešťského policejního prezidenta.

29. října 1956
Rozhlas: sovětské jednotky opustí Budapešť zítra. Maďarské jednotky začínají nahrazovat sovětské vojáky, dosud strážící veřejné budovy.

29. října 1956
8. a 9. obvod: srážky mezi sovětskými vojáky a povstalci. Stranické ústředí 7. obvodu okupováno povstalci.

29. října 1956
Povstalci z kina Corvin se spojují s ostatními skupinami v okolí. Jejich síla se teď pohybuje kolem 1000–1200 povstalců.

29. října 1956
Povstalci na Tűzoltó utca (9. obvod) vytváří oddělenou skupinu.

29. října 1956
Dělnický výbor zformován na Beloiannisz telekomunikační továrně (BHG). Další revoluční výbory vytvořeny v 17. a 21., tj. csepelském, obvodu.

29. října 1956
Boje pokračují v Kecskemétu. Vojáci pálí do demonstrantů v Szabadszállási.

29. října 1956
Lynče v Ózdu.

29. října 1956
Revoluční výbor přebírá kontrolu nad hraničním přechodem Hegyeshalom na rakousko-maďarských hranicích.

29. října 1956
Revoluční výbory založeny v Esztergomi, Komló, Orosháze, Tapolci, Tatě a Veszprému. Přípravy na vytvoření národních gard probíhají v Békéscsabě, Pécsi, Sárváru a Szegedu. Dělnické výbory založeny v Győru, Kaposváru, Miskolci, Nagykanizse a Szentgotthárd.

29. října 1956
Dělnický výbor v Siófockých naftařských závodech (SKV) nařizuje zastavení dodávek nafty.

29. října 1956
Záhony, hlavní hraniční přechod mezi Maďarskem a SSSR: bombový útok na železnici k zabránění dalšímu přesunu sovětských jednotek. Několik lokomotiv poškozeno.

29. října 1956
Izrael, VB a Francie zahajují útok na Suez.

30. října 1956
Vláda uznává nově vytvořené samosprávné revoluční orgány.

30. října 1956, 7:20
Ministr obrany Maďarska: odchod sovětských vojsk z Budapešti bude pokračovat.

30. října 1956
Boje mezi povstalci a ochranou budapešťského stranického ústředí na Köztársaság tér (8. obvod). Povstalci za značných ztrát dobývají budovu. 23 obránců budovy umírá při obležení nebo jsou popraveni či zlynčováni davem.

30. října 1956, 14:30
Imre Nagy: zrušen monostranický systém a vytvoření koaliční vlády.

30. října 1956
Ministr nové vlády Zoltán Tildy za malorolnickou stranu oznamuje konec povinných zemědělských dávek. Zahájena příprava na svobodné volby.

30. října 1956
Povstalci z oblasti Széna tér okupují kasárna tajné policie ÁVH na Maros utca (12. obvod).

30. října 1956
Národní revoluční výbor je ustaven v Újpesti (4. obvod). Národní garda zformována v 8. obvodu.

30. října 1956
Revoluční organizace mládeže (Fisz) založena.

30. října 1956
Dělnický výbor založen v kobányském farmaceutickém závodě (10. obvod).

30. října 1956
Znovuobnovení politických stran – malorolníků, sociálních demokratů a národních rolníků.

30. října 1956
Několik politických vězňů propuštěno z Národní věznice v Budapešti.

30. října 1956
Mezinárodní červený kříž zahajuje humanitární lety do Budapešti.

30. října 1956
Revoluční výbory zvoleny v Baje, Komló, Nagyatádu a Szarvasi. Revoluční národní výbor nógrádské župy založen v Salgótarjánu. Formování národních gard v Debrecenu a Jászberény.

30. října 1956
Svobodné rádio Vörösmarty zahajuje vysílání v Székesfehérváru.

30. října 1956
Transdunajský národní výbor zformován v Győru.

30. října 1956
Protipovstalecká skupina složená z komunistických funkcionářů zformována v Salgótarjánu.

30. října 1956
Národní výbor z Újpesti vysílá ozbrojenou jednotku, aby osvobodila kardinála Mindszentyho z domácího vězení ve Felsőpetény. Po osvobození se kardinál přesouvá do důstojnických kasáren nedaleko Rétságu.

30. října 1956
Rozpory uvnitř sovětského politbyra. Část se kloní k nenásilnému řešení situace.

30. října 1956
Bezpečnostní výbor OSN debatuje o krizi na Blízkém východě.

30. října 1956
Demonstrace a protestní pochody v Polsku na podporu maďarského povstání.

30. října 1956
Pochod asi 2500 studentů Temešvárské technické univerzity rozehnán rumunskou tajnou policií Securitate. Protesty pokračují a je zatčeno okolo 3000 studentů během dvou dnů.

30. října 1956
Rakousko uzavírá hranice s Maďarskem, do něhož mohou jen novináři a humanitární dodávky.

31. října 1956
Při ministerstvu obrany zřízen Revoluční národní výbor pro obranu. Velitelem národních gard a vojenským velitelem Budapešti je jmenován generál Béla Király, plukovník Pál Maléter prvním náměstkem ministra obrany a generálmajor István Kovács náčelníkem štábu. Revoluční výbor ozbrojených sil je založen v Kiliánových kasárnách (9. obvod). Početná jednotka národní gardy je založena na Ferenc tér (9. obvod).

31. října 1956, poledne
Odchod sovětských jednotek z Budapešti dokončen.

31. října 1956
Prezídium MDS oficiálně rozpouští stranu. Druhý den je založena nová strana, Maďarská socialistická dělnická strana.

31. října 1956
Národní rolníci nebo Petőfiho strana, Křesťanská demokratická lidová strana a Maďarský rolnický svaz obnoveny.

31. října 1956
Delegace Transdunajského národního výboru jedná s Imre Nagyem a Zoltánem Tildym. Hovoří se o možnosti zformovat novou vládu. Návrh zamítnut.

31. října 1956
Svobodné rádio Csokonai a Debrecen zahajují vysílání.

31. října 1956
Oběti střelby v Baji z 27. října jsou pohřbeny se všemi poctami v Tatabánye.

31. října 1956
Jednotka národní gardy z Újpesti v čele s majorem Antalem Pálinkásem (Pallavicinim) doprovází kardinála Mindszentyho na jeho cestě do Budapešti. Skupina doráží na zámek v Budě.

31. října 1956
Revoluční výbory jsou ustaveny v Kisvárdě a Nagykálló.

31. října 1956
Jednotky národních gard zformovány v Keszthely, Nagykanizse a Zalaegerszegu.

31. října 1956
Další sovětští vojáci překračují přes noc sovětsko-maďarské hranice.

31. října 1956
Moskva: sovětské politbyro rozhoduje pro intervenci.

31. října 1956
Washington: prezident Eisenhower vyjadřuje svůj obdiv maďarskému národu. Zároveň ujišťuje SSSR, že nepovažuje nové vlády v Polsku a Maďarsku za potencionální spojence.

31. října 1956
Studentské demonstrace na podporu maďarského povstání se konají v rumunských městech Cluj-Napoca, Oradea a Tîrgu Mureş.

1. listopadu 1956, 7:30
Sovětští vojáci obkličují budapešťské letiště Ferihegy. Během dne Rudá armáda obsazuje všechna maďarská letiště.

1. listopadu 1956
Maďarská vláda protestuje u sovětského velvyslance Jurije Andropova proti příchodu dalších sovětských jednotek na maďarské území a proti obklíčení Budapešti.

1. listopadu 1956
Velení budapešťských ozbrojených sil pověřuje plukovníka Jánose Mecsériho zorganizovat obranný systém města. Generál Béla Király informuje Imreho Nagye, že letiště v Budaörsi je stále v rukou vlády a že jsou v případě nutnosti k dispozici dvě letadla pro případ nutnosti. Premiér odmítá myšlenku na odlet.

1. listopadu 1956
Založeny: Národní výbor hlavního města, Lidová demokratická strana, Křesťanská maďarská strana, Křesťanská fronta, Národní asociace bývalých politických vězňů (Pofosz) a Maďarská organizace skautů.

1. listopadu 1956
Vláda oznamuje odchod Maďarska z Varšavské smlouvy, vyhlašuje neutralitu země a žádá OSN o pomoc. Žádá po čtyřech velmocích obranu maďarské neutrality.

1. listopadu 1956, 17:50
Rozhlas: neutralita oznámena. Vláda zakazuje maďarským jednotkám klást vojenský odpor proti sovětským jednotkám.

1. listopadu 1956, 20:24
Kardinál József Mindszenty hovoří v rozhlase.

1. listopadu 1956, 22:00
V rozhlasovém projevu se János Kádár přihlašuje k povstání. V momentě vysílání projevu však už není na území Maďarska. Spolu s Ferencem Münnichem je už na sovětské straně a na cestě do Moskvy.

1. listopadu 1956
Sovětské jednotky okolo Budapešti zahajují rekognoskaci terénu.

1. listopadu 1956
Povstalci z Baross tér (7. obvod) formují jednotku národní gardy. Povstalci z kina Corvin volí Gergelye Pongrátze za svého velitele.

1. listopadu 1956
Lokální národní garda je založena v Győru.

1. listopadu 1956
Vojáci při demonstraci v Kaposváru přecházejí na stranu demonstrantů, šest z nich je zatčeno.

1. listopadu 1956
Zahájeny práce na obraně města Szolnok.

1. listopadu 1956
Brest: Chruščev sděluje Gomulkovi o nadcházející intervenci. Polská strana bere rozhodnutí na vědomí.

1. listopadu 1956
Výjimečný stav v Rumunsku. Cizinci nesmějí do Timişoary, Aradu a dalších měst, kde je maďarské obyvatelstvo. Demonstrující studenti na univerzitě v Cluj-Napoca požadují demokratická práva a plnou svobodu studia.

1. listopadu 1956
Jugoslávská armáda ve stavu pohotovosti, její jednotky se blíží k jugoslávsko-maďarských hranicím.

2. listopadu 1956, 9:00
Zasedá maďarská vláda. Zvolena vládní delegace pro jednání se sovětskou stranou. Určena maďarska delegace pro jednání na Valném shromáždění OSN.

2. listopadu 1956
Organizace obrany města Pécs.

2. listopadu 1956
Miskolc: založeny Severní a Východní Maďarský národní výbor.

2. listopadu 1956
Sovětské jednotky blokují cestu z Győru směrem na západní hranice.

2. listopadu 1956
Dělnický výbor založen na dolech v Dorogu.

2. listopadu 1956
Městský revoluční výbor založen v Salgótarjánu.

2. listopadu 1956
Sovětské jednotky okupují kasárna armádní jednotky v Kiskunlacháze.

2. listopadu 1956
Sovětské jednotky zřizují svůj hlavní štáb v Szolnoku. Velitel vojenských sil Varšavské smlouvy maršál Ivan Koněv přijíždí na místo z Moskvy a nařizuje zahájení útoku na 4. listopadu.

2. listopadu 1956
János Kádár přijíždí do Moskvy. Spolu s Ferencem Münnichem a Istvánem Batou se účastní rozšířeného zasedání politbyra ÚV KSSS. Ve stejné době Chruščev a Malenkov informují o chystané intervenci československé, rumunské a bulharské soudruhy na zasedání v Bukurešti.

2. listopadu 1956, 19:00
Chruščev a Malenkov zahajují jednání s Titem na ostrově v Brioni a informují ho o chystané intervenci. Tito neprotestuje.

3. listopadu 1956
Personální změny v maďarské vládě.

3. listopadu 1956
Kardinál József Mindszenty vyzývá na tiskové konferenci světové mocnosti a západní země k poskytnutí politické a ekonomické pomoci.

3. listopadu 1956
Policejní kasárna v Budapešti: zasedání Revolučního výboru ozbrojených sil, účastní se i někteří povstalečtí velitelé.

3. listopadu 1956, 12:00
Maďarsko-sovětská jednání o detailech stažení sovětských jednotek z Maďarska zahájena v budově parlamentu. Sověti dávají záruky k zastavení okupace.

3. listopadu 1956
Maďarské jednotky zaujímají obranné pozice v Budapešti —Jutadomb (20. obvod), Nagykőrösi út (18. a 19. obvod) a Határ út (19. obvod), okraj Soroksáru (23. obvod), Jászberényi út, Zalka Máté tér (Liget tér, 10. obvod), Kőbányai út (8. obvod), Éles sarok (10. obvod) a Csajkovszkij park (10. obvod).

3. listopadu 1956
Večer: Zoltán Tildy a Géza Losonczy pořádají tiskovou konferenci pro mezinárodní tisk.

3. listopadu 1956, 20:00
Kardinál József Mindszenty, hlava maďarské katolické církve, má projev v rozhlase.

3. listopadu 1956, 22:00
Důstojníci KGB zatýkají členy maďarské vládní delegace v čele s Pálem Maléterem při jednání s Nejvyšším velením sovětských ozbrojených sil v Maďarsku v Tökölu.

3. listopadu 1956
Jednotky národní gardy pro obranu města zformovány v Pécsi.

3. listopadu 1956
Zbraně a munice transportována z Kalocsi k národním gardám u Dunapentele (Sztálinváros, Dunaújváros).

3. listopadu 1956
Sovětské jednotky obkličují Debrecen a Győr, okupují železniční stanici Záhony na sovětských hranicích a uzavírají hranici s Rakouskem. Povstalci v Zalaegerszegu a Nagykanizse se rozhodují pro ozbrojený odpor poroti případné okupaci.

3. listopadu 1956
Moskva: na zasedání politbyra ÚV KSSS je zformována nová maďarská proti-vláda v čele s Jánosem Kádárem a Ferencem Münnichem. Tvoří výzvu k maďarskému lidu.

3. listopadu 1956
Henry Cabot Lodge, americký velvyslanec USA představuje Radě bezpečnosti rezoluci vyzývající SSSR ke stažená svých vojsk z Maďarska.

4. listopadu 1956
Sovětské jednotky překračují hranice z Rumunska za úsvitu. Velitelem operace je generálplukovník Leljušenko. Proklamace Maďarské revoluční dělnicko-rolnické vlády vysílána z užhorodského rozhlasu.

4. listopadu 1956, 4:15
Sověti zahajují generální útok. Generálmajor K. Grebennik vede s pěti divizemi útok na Budapešť. Imre Nagy nevydává rozkaz k odporu.

4. listopadu 1956, 5:20
Krátké prohlášení žádající pomoc vysíláno v rozhlase. Opakováno v anglickém, francouzském, německém, ruském, českém a polském jazyce.

4. listopadu 1956, 6 – 8:00
Členové Nagyovy vlády hledají azyl na jugoslávské ambasádě. Kardinál Mindszenty nachází azyl na americké ambasádě. István Bibó je jediný člen vlády, který zůstává v budově parlamentu. Sovětské jednotky obkličují parlament a budovy ministerstev vnitra a obrany.

4. listopadu 1956, 7–8:00
Jednotky národních gard z Jutadomb (20. obvod) útočí na sovětský konvoj, který veze zajaté maďarské vyjednavače, a nutí ho vrátit se zpátky. Nakonec jsou Sověti nuceni odvézt Malétera a ostatní z Tökölu do Mátyásföldu, sídla KGB (16. obvod), helikoptérou.

4. listopadu 1956, 7.57
Výzva Svazu spisovatelů k pomoci k světové veřejnosti vysílána v maďarském, anglickém, německém a ruském jazyce.

4. listopadu 1956
Národní gardy kladou odpor sovětským útokům na Széna tér (2. obvod), u Královského hotelu (6. obvod), na Blaha Lujza tér (8. obvod), Garai utca (7. obvod), Thököly út (14. obvod), Budaörsi út (11. obvod), Kispest (19. obvod), Pestlőrinc (Pestszentlőrinc, 18. obvod), Soroksár a Pesterzsébet (20. obvod), Tűzoltó utca (9. obvod) a Nagyvárad tér (8. a 9. obvod), na Southern Railway Station (1. obvod) a v Csepelu (21. obvod). Skupina povstalců u kina Corvin svádí boje na Üllői út, Práter utca a Kisfaludy utca (8. obvod). Sovětské a jednotky národních gard mají těžké ztráty.

4. listopadu 1956
Několik stovek maďarských občanů deportováno do SSSR.

4. listopadu 1956
Sovětské jednotky okupují Békéscsabu, Debrecen, Győr, Kecskemét, Miskolc, Pécs, Székesfehérvár, Szolnok a Szombathely po překonání různě intenzivní obrany. Rudá armáda obkličuje Dorog, Esztergom, Oroszlány a Tatabányu.

4. listopadu 1956
János Kádár a Ferenc Münnich se přemisťují z Moskvy do Szolnoku.

4. listopadu 1956
New York: svolána Rada bezpečnosti k diskusi nad sovětskou intervencí

5. listopadu 1956
Sověti okupují budovu rozhlasu. Odpor povstalců pokračuje na Thököly út (14. obvod), Zalka Máté tér (Liget tér, 10. obvod), okolo Lehel út (13. obvod), a také v 2., 3., 9., 13. a 21. obvodu. Sovětský útok na kino Corvin začíná v 13:00. Bojuje se v Komló, Pécsi a Veszprému.

5. listopadu 1956
Svobodné rádio Rákóczi začínají vysílat z Dunapentele (Sztálinváros, Dunaújváros).

5. listopadu 1956
Sověti vstupují do Tatabánye.

5. listopadu 1956
Kádárova Maďarská revoluční dělnicko-rolnická vláda vyzývá v Szolnoku ostatní socialistické země k pomoci. Sovětský svaz nabízí pomoc.

5. listopadu 1956
Několik tisíc lidí protestuje v Krakově proti sovětské intervenci.

6. listopadu 1956
Sověti zdolávají odpor na Széna tér (2. obvod), Gellérthegy (1. a 11. obvods) a Óbudě (3. obvod).

6. listopadu 1956
Okolo 300 členů povstalecké skupiny Corvin se vydává směrem k rakouským hranicím.

6. listopadu 1956
Síla maďarského odporu klesá, povstalecké skupiny na Móricz Zsigmond körtér (11. obvod), Thököly út (14. obvod) a Corvin stále brání své pozice. Boje pokračují i v prostoru zámku Buda. Sovětské letadlo sestřeleno nad Csepelem.

6. listopadu 1956
Sověti na jednáních konaných v Kossuthově akademii požadují bezpodmínečnou kapitulaci. Národní gardy odmítají.

6. listopadu 1956
Sovětská vojska napadají v pohoří Mecsek zadní voj povstaleckých jednotek, které se snaží uniknout do pusty Vágot.

6. listopadu 1956, pozdě večer
Konvoj s Kádárem vyráží ze Szolnoku do Budapešti.

7. listopadu 1956
Několik ozbrojených aut, v nichž jsou Kádár a další členové vlády, doráží do budovy parlamentu. Nová vláda skládá pozdě odpoledne přísahu. Zákonná Nagyova vláda ale nikdy nerezignovala. Vláda obnovuje administrativu a byrokracii ke stavu před 23. říjnem. Činnost vojenských revolučních výborů je zakázána a revoluční výbory mají zakázáno vyvíjet činnost.

7. listopadu 1956
Kádárova vláda činí vstřícné kroky: Tento den je prohlášen jako pracovní, ačkoliv je svátek výroční bolševického převratu. Je zrušena povinnost vyučovat ruský jazyk. Tajná policie je rozpuštěna.

7. listopadu 1956
400 členů národních gard na zámku v Budě ustupuje do budovy Národního archívu. Sověti útočí tanky a těžkým dělostřelectvem.

7. listopadu 1956
Komunisté v povstalecké skupině na Tűzoltó utca (9. obvod) vyvěšují maďarské a rudé vlajky na oslavu 7. listopadu. Sověti útočí.

7. listopadu 1956
Odpor pokračuje na Pesthidegkút (2. obvod), Baross tér (7. a 8. obvod), ve 20. obvodu a v Csepelu (21. obvod).

7. listopadu 1956
Asi 300–350 povstalců z pohoří Mecsek zakládají tábor na pustě Vágot.

7. listopadu 1956
Po půlhodinové dělostřelecké přípravě zahájen útok na Dunapentele (Sztálinváros, Dunaújváros). Maďaři odpovídají protiletadlovým dělostřelectvem. Obrana je prolomena odpoledne a Sověti vstupují do této části.

8. listopadu 1956
Odpor končí u Schmidtovy vily v Óbudě (3. obvod), v Kőbánye (10. obvod) a na Thököly út (14. obvod). Sovětské tanky vstupují do Csepelu (21. obvod).

8. listopadu 1956
Sověti obsazují uranové doly v Kővágószőllősi u Pécse.

8. listopadu 1956
Sovětští a maďarští vojáci útočí na povstalci obsazený hraniční přechod Hegyeshalom. Povstalci ustupují do Rakouska.

8. listopadu 1956
New York: pokračuje druhé zvláštní zasedání Valného shromáždění OSN k maďarské otázce.

9. listopadu 1956
Prezidentský výbor prohlašuje Maďarskou revoluční dělnicko-rolnickou vládu za nejvyšší výkonný orgán země.

9. listopadu 1956
Začíná formování Národních branných sil. Vydána Výzva důstojníkům, vyžadující bezpodmínečnou podporu nové Kádrově vládě. Kdo odmítne podepsat, je propuštěn.

9. listopadu 1956
Sporadické boje pokračují na Széna tér (2. obvod) a na Vajdahunyad utca (8. obvod).

9. listopadu 1956
Sověti, podporováni leteckým útokem a dělostřelectvem, zahajují útok na Csepel (21. obvod).

9. listopadu 1956
Povstalci z Budapešti a Dunapentele (Sztálinváros, Dunaújváros) procházejí Bajou a míří do Jugoslávie.

9. listopadu 1956
Sovětské dělostřelectvo bombarduje základnu povstalců na pohoří Mecsek.

9. listopadu 1956
Sověti ostřelují v Tarjánu konvoj povstalců mířících z Budapešti do Rakouska.

9. listopadu 1956
Sověti vstupují do Oroszlány.

9. listopadu 1956
Béla Király a zbytky národních gard se připravují na obranu v Nagykovácsi.

9. listopadu 1956
Druhé zasedání Valného shromáždění OSN schvaluje rezoluci k situaci v Maďarsku.

10. listopadu 1956
Kádárova vláda: zvýšení mezd o 8 – 15 procent, ruší zvláštní daň pro bezdětné dospělé. První jednotka Zvláštních sil (nová tajná policie) zahajuje činnost.

10. listopadu 1956
Vládní komisař jmenován do čela maďarského Červeného kříže. Mezinárodní Červený kříž obnovuje dodávky humanitární pomoci.

10. listopadu 1956
Polští novináři akreditovaní v Budapešti vyhoštěni.

10. listopadu 1956
Sovětské síly napadají povstalce na pohoří Mecsek, kteří pak ustupují na východ do Kisújbánya k východní části pohoří.

10. listopadu 1956
Členové Revolučního výboru bekéšské župy zatčeni. Následuje stávka v některých bekéšských továrnách.

10. listopadu 1956
Národní garda v Sátoraljaújhely skládá zbraně.

10. listopadu 1956
Sovětské síly vstupují do Dorogu a Esztergomi.

10. listopadu 1956
Sovětské síly napadají národní gardy pod vedením Bély Királye v Nagykovácsi. Po krátkém odporu povstalci ustupují na západ.

10. listopadu 1956
Kádárova vláda přijímá humanitární pomoc OSN. Iniciativa Švýcarska volá po mezinárodní konferenci čtyř mocností a Indie.

11. listopadu 1956
Kádár vysvětluje Prozatímnímu výkonnému výboru MSDS svoji činnost během povstání. Ve stejný den má svůj první rozhlasový projev do 4. listopadu.

11. listopadu 1956
Povstalci z Mecseku se opevňují v Kisújbánye.

11. listopadu 1956
Delegáti z továren a dolů v baraňské župě odsuzují Kádárovu vládu a požadují odchod sovětských vojsk.

11. listopadu 1956
Titův projev v Pule: popisuje maďarské události jako kontrarevoluci a souhlasí se sovětskou intervencí jako s prostředkem zachraňujícím socialismus.

12. listopadu 1956
Kádárova vláda odsuzuje rezoluci OSN jako vměšování do vnitřních záležitostí Maďarska.

12. listopadu 1956
Publikován dekret Prezidentského výboru odvolávající Nagyovu vládu a uznávající složení nové, Kádárovy.

12. listopadu 1956
Řídící výbor Svazu spisovatelů adresuje výzvu národu.

12. listopadu 1956
Revoluční dělnický výbor v Újpesti vyzývá k vytvoření centrálního dělnického výboru. Na druhý den jsou svoláni zástupci všech budapešťských továren.

12. listopadu 1956
Národní výbor studentské federace Mefesz přemisťuje své aktivity do sídla odborů SZOT na Dózsa György út (6. obvod).

12. listopadu 1956
Povstalci z pohoří Mecsek napadeni Sověty. Jejich počet se snižuje k 200.

12. listopadu 1956
Sporadické střety v Sátoraljaújhely.

12. listopadu 1956
Dělnický výbor v Miskolci a Győru a výbor v železárnách v Mosonmagyaróváru žádají odchod sovětských vojsk, svobodné volby, uznání Nagyovy vlády a dělnických výborů.

12. listopadu 1956
11. zasedání Valného shromáždění OSN zařazuje otázku Maďarska na pořad jednání, které začíná 9. ledna 1957.

13. listopadu 1956
Kádárova vláda povoluje činnost dělnických výborů.

13. listopadu 1956
Podzemní Maďarské demokratické hnutí za nezávislost ustaveno (MDFM).

13. listopadu 1956
Sovětské jednotky zabraňují vzniku centrální dělnické rady.

13. listopadu 1956
Několik povstalců z Mecseku padne do sovětského zajetí.

13. listopadu 1956
Stávka v bekéšské župě pokračuje i poté, co je několik členů revolučního výboru zatčeno. Dělnické výbory založeny v dolech v Oroszlány a Tatabánye. Povstalci vyhazují do povětří trať mezi Dorogem a Leányvárem.

14. listopadu 1956
Centrální dělnický výbor Velké Budapešti (CDVVB) je založen na zasedání v továrně na žárovky Egyesült Izzó. Delegace CDVVB vyjednává se zástupci Kádárovy vlády v parlamentu ten večer.

14. listopadu 1956
Dělnický výbor znovuzvolen v továrně na vagóny v Ózdu. Dělnické výbory v dolech v Dorogu a Tatabánye se přihlašují k CDVVB. Sovětské jednotky okupují Salgótarján.

14. listopadu 1956
Americký prezident Eisenhower se zmiňuje o maďarské otázce. USA nepodniknou nic, co by povzbudilo maďarský odpor.

15. listopadu 1956
Předsedou CDVVB zvolen Sándor Rácz. Další rozhovory s Kádárem.

15. listopadu 1956
Maďarské demokratické hnutí za nezávislost vydává „Deset podmínek pro znovuzrození Maďarska“, vydává ilegální časopis Október Huszonharmadika (23.října).

15. listopadu 1956
Dělnický výbor Csepelu vyzývá k návratu do práce.

15. listopadu 1956
Povstalci z Mecseku se vrací do pusty Vágot. Jednotky tajné policie poslány do okolí vesnic Máza, Szászvár a Magyaregregy. Sovětské jednotky přemístěny k Pécsváradu.

15. listopadu 1956
Zatýkání v Győru.

15. listopadu 1956
Na mítinku v Salgótarján rozhodnuto o částečném návratu do práce. Naftaři částečně obnovují produkci.

15. listopadu 1956
Polská stranická a vládní delegace v Moskvě. Sověti jim slibují významné koncese. Za to obě strany vydávají společné prohlášení o podpoře MSDS.

16. listopadu 1956
Kádár, na tajném jednání v Leányfalu, souhlasí se sovětským požadavkem, aby byl Nagy deportován do Rumunska.

16. listopadu 1956
Československá delegace slibuje v Budapešti dodávku zboží v ceně 90 milionů Kčs.

16. listopadu 1956
István Angyal, velitel povstalců na Tűzoltó utca, zatčen. Novináři zahajují stávku.

16. listopadu 1956
CDVVB vydává výzvu k návratu do práce. Další jednání s Kádárem.

16. listopadu 1956
Povstalci z Mecseku unikají sovětskému obklíčení a unikají na západ. Dělnický výbor v Pécsi vyzývá k návratu do práce.

16. listopadu 1956
Sověti opět okupují Salgótarján. Továrny v Karcagu zahajují dvoudenní stávku na protest proti deportacím.

16. listopadu 1956
Generální tajemník OSN jmenuje Komisi tří k prozkoumání maďarské situace.

17. listopadu 1956
Vychází stranický deník Népszabadság (Svoboda lidu) přes stávku novinářů.

17. listopadu 1956
Začíná formování dělnických provládních milicí.

17. listopadu 1956
Shromáždění dělníků ocelárny v Salgótarjánu rozhoduje o pokračování ve stávce.

18. listopadu 1956
Delegace CDVCB vyjednává s vojenským velitelem Budapešti K. Grebennikem.

18. listopadu 1956
Kádárova vláda popírá ve veřejném prohlášení, že by se v zemi probíhaly masové zatýkání nebo deportace.

18. listopadu 1956
Népszabadság: všechny požadavky zazněvší 23. října 1956 budou splněny.

18. listopadu 1956
Dělnický výbor zvolen na jednání zástupců dolů v Nógrádu.

18. listopadu 1956
Kádárova vladá uzavírá dohodu mezi Maďarským a Mezinárodním Červeným křížem o distribuci mezinárodní pomoci.

18. listopadu 1956
Zatčení studentských vůdců na univerzitě Bolyai v Cluj-Napoca, Rumunsko.

19. listopadu 1956
Nagy a jeho skupina v azylu na jugoslávském velvyslanectví oznamují, že nechtějí opustit Maďarsko. CDVVB vyzývá k vytvoření národních dělnických výborů. Obnovena práce ve většině továren.

19. listopadu 1956
Svaz spisovatelů navštěvují sovětští kolegové.

19. listopadu 1956
Organizace hlásící se stále k povstání - CDVVB, Rolnická asociace, Národní svaz maďarských spisovatelů MUOSz, Revoluční výbor maďarské inteligence, Maďarský svaz umělců, Maďarský svaz hudebníků a Svaz spisovatelů – adresují indickému premiérovi Jawaharlalovi Nehrúovi dopis, v němž ho žádají o intervenci ve prospěch Maďarska.

19. listopadu 1956
János Szabó, velitel povstalců na Széna tér, zatčen.

19. listopadu 1956
KGB se zmocňuje filmových materiálů, které byly natočeny během povstání a posílá je do Moskvy.

19. listopadu 1956
Dělnický výbor zvolen v alföldské konzervárně v Kecskemétu. Dělnické výbory v Baje a Pécsi rozhodují zůstat ve stávce.

19. listopadu 1956
Část deportovaných do SSSR je předána maďarským úřadům. Deník Pravda obviňuje jugoslávského vůdce na základě jeho projevu v Pule z vměšování do maďarských vnitřních záležitostí.

19. listopadu 1956
Jednání o maďarské otázce na půdě Valného shromáždění OSN.

20. listopadu 1956
Propuštění více jak jedné čtvrtiny důstojnického sboru – ti, kteří nechtěli podepsat Výzvu k důstojníkům. Východoněmecká delegace v Budapešti.

20. listopadu 1956
Delegace horníků z Pécs se setkává s dělníky z Tatabánye a Oroszlánye a společně cestují do Budapešti na jednání s CDVVB a s vládou. Vládě přednášejí několik požadavků.

20. listopadu 1956
Ozbrojený odpor v pohoří Mecsek končí.

21. listopadu 1956
Dělnické delegace z Borsodu, Dorogu, Pécsi a Tatabánye jednají v parlamentu. Pokus o ustavení celonárodního dělnického výboru v hale Lidového sportu. Sál je obklíčen sovětskými tanky.

21. listopadu 1956
CDVVB vyzývá k dvoudenní protestní stávce. Odpoledne vyjednává s vládou.

21. listopadu 1956
Generálmajor Grebennik vysvětluje západním novinářům deportace jako zneužití pravomoci spáchané jednotlivými důstojníky.

21. listopadu 1956
Revoluční výbor maďarské inteligence založen.

21. listopadu 1956
Dělníci v Baje se vracejí do práce.

21. listopadu 1956
Zakládající schůze dělnického výboru nógrádské župy v Salgótarjánu.

21. listopadu 1956
Obnovení práce v Transdunajských naftových závodech.

21. listopadu 1956
Po třídenní debatě Valné shromáždění OSN schvaluje několik rezolucí k maďarské otázce.

22. listopadu 1956
Imre Nagy a jeho skupina opouští jugoslávskou ambasádu v sovětském vojenském autobuse, nejdříve jsou odvezeni na stanoviště KGB v Mátyásföldu (16. obvod). Druhý den jsou deportováni do Rumunska.

22. listopadu 1956
Nehru navrhuje Kádárovi, zda by Maďarsko nepřijalo generálního tajemníka OSN a skupinu pozrovatelů OSN.

22. listopadu 1956
Delegace CDVVB jedná do noci s Kádárem.

22. listopadu 1956
Nedostatek uhlí v Pécsi – nutnost časově omezené spotřeby elektřiny.

22. listopadu 1956
Zbytky povstalecké skupiny z Mecseku překračují maďarsko-jugoslávskou hranici nedaleko Barcse. Jugoslávské síly je odzbrojují a posílají do uprchlického tábora v Koprivnici.

22. listopadu 1956
Dělnický výbor v Gyule – pokračovat ve stávce.

23. listopadu 1956
Kádárova vláda oficiálně uznává CDVVB jako partnera pro vyjednávání. CDVVB vyzývá k návratu do práce.

23. listopadu 1956
Společná výzva Revolučního výboru maďarské inteligence a CDVVB k připomínce výročí povstání. V Budapešti od 14:00 – 15:00 stojí doprava. Ticho.

23. listopadu 1956
Zástupci Světové federace odborů jednají v Budapešti.

23. listopadu 1956
Delegace dělnických výborů z Komló, Mohácse, Pécsi a Szigetváru na setkání v Pécsbányatelepu zakládají Ústřední dělnický výbor baraňské župy.

23. listopadu 1956
Imre Nagy spolu se svými společníky převezen z Bukurešti do Snagova.

24. listopadu 1956
Vydáno oficiální komuniké maďarské vlády k „odjezdu“ Imre Nagye.

24. listopadu 1956
Redaktoři stranického deníku Népszabadság stávkují.

24. listopadu 1956
Vládní komisaři jmenováni do čela největší maďarských továren.

24. listopadu 1956
Stávka pokračuje v župách Komárom a Nógrád.

24. listopadu 1956
Polsko posílá Maďarsku pomoc v hodnotě 100 milionu zlotých.

25. listopadu 1956
Jednání mezi CDVVB a členy vlády v parlamentu přerušeno (jednání přechází v násilné potyčky).

25. listopadu 1956
J.N. Koshla, indický ambasador v Praze, přijíždí do Budapešti. Zůstává do 7. prosince.

25. listopadu 1956
Volby do místního odborového svazu se konají pod dohledem Dělnických výborů rábsko-šoproňské župy.

26. listopadu 1956
CDVVB schvaluje rezoluci požadující, aby Kádárova vláda učinila prohlášení o osudu Imre Nagye. CDVVB zároveň požaduje povolení pro vydávání vlastních novin.

26. listopadu 1956
Kádár se ve svém rozhlasovém projevu zmiňuje o Nagyovi. Je to poslední oficiální zmínka o něm až do oznámení rozsudku smrti nad ním 17. června 1958.

26. listopadu 1956
Velvyslanec Koshla jedná s Kádárem o příchodu pozorovatelů OSN.

26. listopadu 1956
Dělnické výbory v Tatabánye vyzývají k zavedení dvousměnných provozů.

27. listopadu 1956
CDVVB protestuje proti Kádárovu rozhlasovému projevu, v němž se zmínil i o Nagyovi.

27. listopadu 1956
Večer – jednání mezi delegací CDVVB vedenou předsedou Sándorem Ráczem a Kádárem v parlamentu.

27. listopadu 1956
Kádár: projev k zemědělcům se snahou získat si je na svoji stranu.

27. listopadu 1956
Svaz spisovatelů zasílá zahraničním zastupitelským úřadům v Budapešti protest proti deportaci filozofa Gyorge Lukácse.

27. listopadu 1956
Debrecen: Kádárova vláda zahajuje nábor lidí do nové tajné policie a bezpečnostních sil .

27. listopadu 1956
Nagykanizsa: na setkání zástupců dělnických výborů Transdunajských naftařských závodů požadováno zakládání dělnických výborů na všech továrnách v Maďarsku. Jmenován stálý zástupce v CDVVB.

28. listopadu 1956
Ferenc Münnich v prohlášení slibuje přezkoumání předchozích nezákonných aktivit tajné policie ÁVH. (Nikdy se tak nestane).

28. listopadu 1956
Asociace revoluční pracující mládeže (FISz) kontrolovaná stranou vydává výzvu k akci „Budapešť opět krásná“.

28. listopadu 1956
Stávka pokračuje v dolech v Tatabánye a Dorogu.

29. listopadu 1956
Založeny Univerzitní revoluční výbor a Ústřední dělnický výbor csepelských oceláren a železáren.

29. listopadu 1956
Více jak 300 horníků stávkuje v Pécsbányatelepu.

29. listopadu 1956
Zástupci továren v Lábatlanu vyzývají k ustavování dělnických výborů ve všech továrnách.

29. listopadu 1956
Delegáti CDVVB jednají se zástupci dělnických výborů v Salgótarjánu.

29. listopadu 1956
Polské deníky publikují podrobné „den po dni“ reportáže svých korespondentů.

29. listopadu 1956
SRN posílá Maďarsku jídlo a léky v hodnotě 10 milionů marek.

30. listopadu 1956
Sověti vyzývají Kádára, aby zahájil represe. Posílají mu seznam osmi jmen povstalců, kteří mají být okamžitě popraveni.

30. listopadu 1956
CDVVB vyzývá k bojkotu oficiálních stranických tiskovin do té doby, dokud nedostane CDVVB povolení vydávat své vlastní noviny.

30. listopadu 1956
Vládní komisař pro veřejné zásobování ruší zákaz prodeje alkoholu.

30. listopadu 1956
Revoluční výbor v Oroszlány rozpuštěn.

30. listopadu 1956
Kádár jedná se zástupci dělnického výboru v Tatabánye. Podmínka dalších jednání – obnovení práce.

30. listopadu 1956
Župní dělnický výbor v Salgótarjánu chce vyslat svoji delegaci na jednání s Kádárem, ale jejich zasedání je znemožněno akcí tajné policie.

30. listopadu 1956
Lomonosova univerzita v Moskvě: objevují se letáky požadující přesné informace o situaci v Maďarsku.

1. prosince 1956
První vydání emigrantského listu Nemzetőr ve Vídni.

1. prosince 1956
Kádár v informaci pro jugoslávské představitele definuje případ Imre Nagye jako interní záležitost Maďarska.

1. prosince 1956
Dělnický výbor Velké Budapešti vydává prohlášení proti stávkám.

1. prosince 1956
Vydán generální pardon všem, kdo ilegálně opustili zemi po 23. říjnu 1956.

1. prosince 1956
Jednotka tajné služby v síle 2000 osob je zformována v rámci ministerstva vnitra.

1. prosince 1956
Městský výbor v Baje a dělnický výbor města Baja společně jednají.

1. prosince 1956
Stávka horníků v Pécsbányatelepu končí bez výsledku.

1. prosince 1956
Stávkující horníci v Tatabánye požadují rozpuštění jednotek tajné služby.

1. prosince 1956
Delegace dělníků ze Salgótarjánu na jednání s oficiálními představiteli v budově parlamentu opakuje své požadavky z 30. listopadu a rozhoduje se pokračovat ve stávce.

1. prosince 1956
Dělníci sdružení v dělnickém výboru továren v Balassagyarmatu se pokoušejí zastavit chod pekáren, následuje akce policejních sil.

2. prosince 1956
Začíná třídenní zasedání Prozatímního výkonného výboru MSDS. Události od 23. října jsou ohodnoceny jako kontrarevoluce.

2. prosince 1956
Indický ambasador v SSSR navštěvuje na pět dní Budapešť a jedná s Kádárem.

2. prosince 1956
Ministerstvo vnitra posiluje ostrahu západních hranic Maďarska.

2. prosince 1956
Dělnický výbor v Salgótarjánu pokračuje ve stávce. Požaduje, aby v nógradské župě převzali veřejnou správu raději Sověti než jednotky maďarské tajné policie.

3. prosince 1956
Moskva: 150 studentů je vyloučeno z Lomonosovy univerzity. Všichni studenti z pobaltských zemí jsou posláni domů. Výuka marx-leninské filozofie je do konce roku pozastavena.

3. prosince 1956
Rumunský ministr zahraničí oznamuje na půdě OSN, že Imre Nagyovi a o jeho skupině byl v Rumunsku poskytnut azyl.

4. prosince 1956
Několik tisíc žen jde k Náměstí hrdinů (Hősök tér, 14. obvod), kde pokládají květiny ke hrobu Neznámého vojína. Objevují se povstalecké vlajky. Demonstrace také na Szabadság tér (5. obvod) před americkou ambasádou.

4. prosince 1956
Dělnický výbor v Orosháze se přihlašuje k požadavkům Dělnického výboru Velké Budapešti.

4. prosince 1956
Založen Zadunajský dělnický výbor v Dorogu. Připojují se dělnické výbory v továrnách v Esztergomi, Lábatlanu, Nyergesújfalu a Tokodu. V nógrádských dolech dochází k dohodě o obnovení práce.

5. prosince 1956
Publikování nařízení vlády o rozpuštění revolučních výborů.

5. prosince 1956, poledne
Několik stovek žen klade květiny k pomníku básníka Sándora Petőfiho na Március 15. tér (5. obvod). Zasahují Sověti.

5. prosince 1956
Demonstrace na řadě studentských kolejí proti násilným deportacím studentů.

5. prosince 1956
Bezpečnostní síly rozhánějí demonstraci na Szabadság tér (5. obvod).

5. prosince 1956
Okolo 200 členů z řad inteligence a dělnických výborů je v noci zatčeno.

5. prosince 1956
Vychází první díl „Bílé knihy“ (Kontrarevoluční síly v říjnových událostech v Maďarsku).

5. prosince 1956
Valné shromáždění OSN schvaluje rezoluci o vyslání pozorovatelů OSN do Maďarska.

6. prosince 1956
CDVVB ve svém memorandu prohlašuje, že jednání s Kádárem skončila neúspěšně z důvodu absence vůle ke kompromisu ze strany vlády. CDVVB protestuje proti probíhajícímu zatýkání členů dělnických výborů po celé zemi. CDVVB svolává celonárodní setkání dělnických výborů na 9. prosince.

6. prosince 1956
Vláda organizuje provládní mítinky na různých místech Budapešti.

6. prosince 1956
Dělníci vracející se z práce útočí na komunisty, kteří nesou rudé vlajky na Népköztársaság útja (Andrássy út, 6. obvod) a podél Nagykörút. Lidé z davu házejí jsou pak napadeni bezpečnostními složkami. Střelba nedaleko November 7. tér (Oktogon, 6. obvod). Tajná policie střílí do davu u Nyugati Pályaudvar. Odpolední demonstrace na Baross tér (7. a 8. obvod) je rozehnána tajnou policiií a Sověty.

6. prosince 1956
Demosntrace v Békéscsabě, Gyule, Sarkadu and Tatabánye. Druhý den zahájena stávka v Békéscsabe na protest proti zatýkání. Doly v nógrádské župě: ve stávce po zatčení vůdců dělnických výborů pokračovat. Dělnický výbor zasedá v Esztergomi.

6. prosince 1956
Na 9. zasedání organizace UNESCO přijato rozhodnutí o pomoci při obnově maďarských škol.

7. prosince 1956
CDVVB zasedá. Poslán dopis sovětskému premiérovi s návrhem přímých jednání mezi CDVVB a sovětskou vládou.

7. prosince 1956
Bezpečnostní síly rozhánějí demonstraci na Baross tér (7. a 8. obvod), nedaleko Déli Pályaudvar.

7. prosince 1956
Místní úřady zabraňují ustavení centrálního dělnického výboru v Baje.

7. prosince 1956
Demonstrace v Pécsi, Esztergomi, Berettyóújfalu, Orosháze, Dévaványe, Battonye, Mezőkovácsházi, Gyulavári, Dobozu a Sarkadu, v celé bekéšské župě.

7. prosince 1956
14. letní olympijské hry končí v Melbourne. Řada maďarských sportovců volí emigraci. Památné utkání ve vodním pólu mezi Maďarskem a SSSR.

8. prosince 1956
Dělnický výbor bács-kiškunské župy ustaven v Kecskemétu. Sověti rozhánějí demonstraci v Battonye. Stávka pokračuje v Tatabánye.

8. prosince 1956
Salgótarján: sovětské jednotky a bezpečnostní síly pálí do demonstrace. Po deseti minutách umírá 52 lidí a 150 jich je zraněno. CDVVB ihned vyzývá k dvoudenní stávce.

8. prosince 1956
Železniční most přes řeku Zagyva u Pásztó je vyhozen do povětří, aby se zabránilo deportacím do SSSR.

9. prosince 1956
Vláda staví CDVVB mimo zákon. Delegáti shromáždění v tu chvíli v budově odborů jsou zatčeni. Ostatní zástupci osobně doručují výzvu ke stávce do všech provinčních měst.

9. prosince 1956
György Marosán: provládní projev před 1200–1500 komunisty v Pécsi. Poté se koná oficiální demonstrace na městském hlavním náměstí, Széchenyi tér.

9. prosince 1956
Protesty se konají v Dévaványe, Szeghalomi a Vésztő v bekéšské župě a také v Miskolci.

9. prosince 1956
Dělnický výbor v Oroszlány: hlasuje pro návrat do práce.

9. prosince 1956
Salgótarján: pokračuje zatýkání.

9. prosince 1956
Dva vůdci národních gard v sálgotárjánských železárnách zavražděni příslušníky tajné policie.

9. prosince 1956
Prozatímní výkonný výbor MSDS nógradské župy zasedá. Účast – 120 stranických aktivistů.

10. prosince 1956
Sověti pálí do davu v Miškolci. Most Szinva kolabuje pod náporem utíkajících lidí. Několik mrtvých.

10. prosince 1956
Dělnický výbor v slévárnách V.I. Lenina v Miskolci zakazuje činnost stranické organizace MSDS v továrně.

10. prosince 1956
Győr: stávka pokračuje.

10. prosince 1956
Eger: zahájena dvoudenní stávka.

10. prosince 1956
Konají se demonstrace a kladení věnců na řadě míst země.

10. prosince 1956
Tajná policie za pomoci sovětských jednotek napadá pozdě večer hornickou ubytovnu v Tatabánye. Místní národní garda kapituluje po několika hodinách odporu. Tři lidé mrtví.

11. prosince 1956
Začíná dvoudenní stávka vyhlášená CDVVB. Stojí průmyslová produkce, veřejná a železniční doprava. Jako odpověď vyhlašuje Kádárova vláda výjimečný stav a nařizuje rozpuštění dělnických výborů. Vedoucí CDVVB Sándor Bali a Sándor Rácz zatčeni v budově parlamentu, kam přijeli na jednání s Kádárem.

11. prosince 1956
Ústřední dělnický výbor csepelských železáren a oceláren je proti stávce. Všechny továrny ale stojí.

11. prosince 1956
Zahájeny práce na obnovení uzavřené hranice s Rakouskem. Vládní komisař pro veřejné zásobování obnovuje zákaz prodeje alkoholu.

11. prosince 1956
Maďarská delegace v OSN odchází z jednání Valného shromáždění na protest proti výpadům proti Kádárově vládě.

11. prosince 1956
Prezident mezinárodního svazu společností Červeného kříže navštěvuje Budapešť.

11. prosince 1956
Stávka: v Baje, Debrecenu a Kecskemétu. Zahájena rozsáhlá zatýkací akce v Baje. Další demonstrace v Egeru a Zalaegerszegu.

12. prosince 1956
Internační tábory znovu otevřeny.

12. prosince 1956
Tajná policie rozhání demonstraci na Bosnyák tér (14. obvod).

12. prosince 1956
Demonstrace v Gyome and Kecskemétu.

12. prosince 1956
Střelba do davu v Egeru: 8 mrtvých a 27 zraněných.

12. prosince 1956
Valné shromáždění OSN schvaluje rezoluci odsuzující sovětskou intervenci v Maďarsku.

13. prosince 1956
Národní gardy v Sztálinvárosi (Dunaújváros) a Dorogu odzbrojeny.

14. prosince 1956
Politbyro ÚV KSSS schvaluje rezoluci o vyslání sovětských poradců do Maďarska.

15. prosince 1956
József Soltész jako první v souvislosti s povstáním popraven v Miskolci.

17. prosince 1956
15. března: vyhlášen jako oficiální státní svátek.

22. prosince 1956
Bezpečností složky zatýkají členy povstalecké skupiny na pohoří Bakony.

24. prosince 1956
Vánoční vydání stranického deníku Népszabadság puklikuje několik článků s náboženskými tématy pro uklidnění situace. Zákaz vycházení je dočasně zrušen, aby lidé mohli jít na půlnoční mši.

28. prosince 1956
Členové Svazu spisovatelů na zasedání přijímají článek Áron Tamási „Starost a víra“ jako vyjádření svého kolektivního stanoviska.

30. prosince 1956
Prezidenstkým dekretem jsou přeneseny pravomoce bývalé tajné policie ÁVH na policii.

31. prosince 1956
Zákaz vycházení trvá i na Nový rok.

***

1957

1. – 4. ledna 1957
Sovětští, bulharští, českoslovenští, rumunští a maďarští představitelé se setkávají v Budapešti.

4. – 7. ledna 1957
Zástupce generálního tajemníka OSN vede rozhovory v Budapešti o humanitární pomoci OSN Maďarsku.

5. – 7. ledna 1957
Maďarský revoluční výbor v emigraci: první setkání ve Štrasburku.

5. ledna 1957
Vychází první číslo prokádárovského Magyar Ifjúság (Maďarská mládež).

6. ledna 1957
Kádárova vláda vydává „Prohlášení revoluční dělnicko-rolnické vlády k hlavním otázkám“

7.–11. ledna 1957
Čínský premiér Čou En-lai volá po tvrdých represích na povstalcích.

7. ledna 1957
Bezpečnostní složky ukončují stávku, která začala v Pécsbányatelepu.

11. ledna 1957
Vládní komisař jmenován do čela csepelských železáren a oceláren. Dělníci protestují, zásah policie, jeden mrtvý dělník.

12. ledna 1957
Dekret povoluje zrychlené soudní řízení. Výjimečný stav je rozšířen i na továrny, kde pracuje více jak 100 lidí.

16. ledna 1957
Čínský premiér Čou En-lai přijíždí na dva dni do Budapešti.

17. ledna 1957
Ministr vnitra pozastavuje činnost Svazu spisovatelů.

19. ledna 1957
Velitelé povstaleckých skupin József Dudás a János Szabó popraveni.

20. ledna 1957
Ministr vnitra jmenuje vládního komisaře pro dohled na Svazem novinářů.

21. ledna 1957
Všechny umělecké svazy jsou převedeny pod kontrolu ministerstva vnitra.

únor 1957
Reorganizace maďarského pionýra. Založení federace maďarských bojovníků za svobodu v Ženevě.

2. února 1957
Kádár v projevu v Salgótarjánu obviňuje Nagye z podněcování kontrarevoluce a nazývá ho zrádcem.

Obnovení bezpečnostní zóny na maďarsko-jugoslávských hranicích.

8.–12. února 1957
Rozhovory v Praze o československé pomoci Maďarsku.

18. února 1957
Dekretem zřízeny kádárovské dělnické milice.

U budapešťského soudu začíná proces s Ilonou Tóth.

26. února 1957
Na zasedání Prozatímního výkonného výboru MSDS Kádár oznamuje, že bylo zahájeno vyšetřování ve věci činnosti Imre Nagye a jeho společníků.

27. února 1957
Mluvčí ministerstva zahraničí oznamuje západním novinářům, že maďarská vláda nehodlá Imre Nagye soudit.

28. února 1957
První jednotka dělnických milicí je založena v Kőbánye (10. obvod).

březen a duben 1957
Vybrané články Imre Nagye vycházejí na Západě (On Communism: In Defence of the New Course).

5. –6. března 1957
Probíhá zatýkání na budapešťské technice.

10. –15. března 1957
Vláda se obává nepokojů v souvislosti s národním svátkem 15. března (výročí revoluce 1848/49). Hromadné zatýkání a bezpečnostní akce po celé zemi.

12. března 1957
Dělnické milice zřízeny v Csepelu (21. obvod), Ózdu a Mosonmagyaróváru.

15. března 1957
Celá Budapešť pod neustálou policejní kontrolou.

15. března 1957
V Rumunsku popraveno dvacet osob v souvislosti s událostmi v Maďarsku.

15. března 1957
První vydání Irodalmi Újság (Literární noviny) vychází v Londýně.

17. března 1957
Mimo Budapešť již operuje 70 jednotek dělnických milicí.

21. března 1957
Založena KISz - Komunistické hnutí mladých.

21. – 28. března 1957
Kádár navštěvuje Moskvu. První oficiální návštěva Revoluční dělnicko-rolnické vlády.

25. března 1957
Stranické nakladatelství Kossuth vzdává publikace o zahraničních reakcích na „kontrarevoluci“.

29. března 1957
Prorežimní demonstrace v Budapešti, účast v řádu desítek tisíc.

30. března 1957
Přehlídka síly dělnických milicí v Budapešti.

duben 1957
Maďarská asociace bojovníků za svobodu ustavena v SRN. Formuje se britská odnož Maďarské revoluční asociace mládeže.

13. dubna 1957
Zákaz vycházení, který platil po uplynulých šest měsíců, zrušen.

15. dubna 1957
Skupina Imre Nagye je převezena z Rumunska zpět do Maďarska.

21. dubna 1957
Ministr vnitra rozpouští Svaz spisovatelů. Spisovatel Tibor Déry zatčen.

konec dubna 1957
Maďarský Svaz spisovatelů v cizině protestuje proti Déryho zatčení.

1. května 1957
Začínají práce na položení minového pole podél maďarsko-rakouských hranic.

7. května 1957
Hladovka zahájena v uprchlickém táboře v Rakousku poté, co je zastavena emigrace do USA. 100 – 200 maďarských studentů protestuje před americkou ambasádou ve Vídni.

9. května 1957
První zasedání maďarského parlamentu od 3. srpna 1956. Odsouhlaseny nové uniformy.

23. května 1957
István Bibó a Zoltán Tildy, členové Nagyovy vlády, zatčeni.

27. května 1957
Podepsána dohoda mezi maďarskou a sovětskou stranou legalizující pobyt sovětských vojsk na území Maďarska.

28. května 1957
Ministr vnitra nařizuje čistky uvnitř policejního aparátu. 25 až 30 procent příslušníků je propuštěno.

30. května 1957
Maďarská vláda vyzývá Mezinárodní červený kříž, aby ukončil svoje aktivity na území Maďarska do 30. června 1957.

5. –11. června 1957
Bulharská delegace navštěvuje Maďarsko. Ve Sportovním paláci vystupuje Kádár a Todor Živkov.

20. června 1957
Výbor pěti OSN představuje svoji zprávu o Maďarsku.

22. června 1957
Maďarská vláda označuje zprávu Výboru pěti OSN jako zasahování do vnitřních záležitostí Maďarska.

27. – 29. června 1957
MSDS pořádá národní stranické shromáždění.

28. června 1957
Ilona Tóth popravena v Budapešti.

srpen 1957
Vlastenecká lidová fronta organizuje po celé zemi mítinky, na nichž se má diskutovat o zprávě Výboru pěti OSN. V USA se tato publikace stává bestsellerem.

12. srpna 1957
Attila Szigethy, předseda povstaleckého Transdunajského národního výboru, spáchal sebevraždu ve vojenské nemocnici v Győru.

9. září 1957
Začíná proces se studenty leningradské univerzity za jejich sympatie s maďarským povstáním.

10. –14. září 1957
Valné shromáždění OSN schvaluje zprávu Výboru pěti OSN.

15. října a dále 1957
Blíží se výročí povstání. Po celé zemi se objevují nápisy a letáky.

23. října 1957
Maďarská veřejnost si různými způsoby připomíná výročí povstání. Bezpečnostní jednotky ovládají budapešťské ulice. Několik stovek lidí zatčeno.

23. října 1957
Vzpomínkové akce se konají v Bernu, Bonnu, Kodani, Haagu, Hannoveru, Madrid, Míšni, Montevideu, Mnichově, New Yorku, Oslu, Paříži, Rejkjavíku, Římě, Saigonu, Santiago de Chile, Stockholmu, Štrasbourgu, Sydney, Vídni, Washingtonu, Západním Berlínu a Curychu.

23. října 1957
První vydání emigrantského časopisu Népszava (Hlas lidu) vychází v Londýně.

30. října 1957
Na Köztársaság tér (8. obvod) se koná oficiální shromáždění k připomenutí obležení stranického sekretariátu povstalci 30. října 1956.

3. listopadu 1957
Systém mimořádných válečných soudů je zrušen.

12. – 16. listopadu 1957
Konference světových komunistických stran se koná v Moskvě.

13. listopadu 1957
Senát lidového tribunálu Nejvyššího soudu vynáší rozsudek v procesu se spisovateli.

17. listopadu 1957
Dělnické výbory na pracovištích jsou rozpuštěny.

10. prosince 1957
Rezoluce ústředního výboru MSDS požaduje aplikaci třídních kritérií při posuzování občanů, speciální pozornost má být věnována těm, kteří byli obviněni v souvislosti s účastí na povstání

21. prosince 1957
Géza Losonczy umírá ve vězení.

30. prosince 1957
László Iván Kovács, první velitel povstalecké skupiny u kina Corvin popraven.

***

1958

3. – 7. ledna 1958
Vyskoý komisař OSN pro uprchlíky navštěvuje Maďarsko.

9. ledna 1958
Árpád Brusznyai, vůdčí postava povstání ve Veszprému, popraven.

16. –17. ledna 1958
Skupina amerických novinářů přijíždí navštívit Maďarsko.

5. –6. února 1958
Začíná tajný proces s Imre Nagyem a jeho společníky.

20. – 28. února 1958
Maďarská vládní a stranická delegace navštěvuje Rumunsko.

březen 1958
Emigrantské organizace v USA, NY, začínají vydávat periodikum s názvem Október 23, nejdříve v maďarštině, pak angličtině.

14. – 17. března 1958
První světový kongres maďarských bojovníků za svobodu se koná v Paříži.

24. března 1958
Delegace komunistické strany Velké Británie navštěvuje Budapešť.

27. –8. března 1958
Maďarská delegace v čele s Kádárem vede rozhovory s Titem v Karađorđevu.

duben 1958
Sovětský svaz začíná uplatňovat nové ekonomické sankce vůči Jugoslávii.

2. –10. dubna 1958
Sovětská delegace v čele s Chruščevem navštěvuje Maďarsko.

24. dubna 1958
József Szilágyi popraven.

9. –12. května 1958
Polská stranická a vládní delegace navštěvuje Maďarsko po 18 měsících neustálých odkladů.

24. května 1958
Chruščev vede rozhovory s Kádárem. Oznamuje výrazné snížení počtu sovětských vojenských kontingentů v zemích sovětského bloku (z Rumunska se stahuje Rudá armáda úplně). Kádár nesouhlasí.

9. –15. června 1958
Pokračuje soud s Nagyem (Výbor lidového tribunálu Nejvzššího soudu s předsedajícím Ferencem Vidou). Vyneseny rozsudky: Miklós Gimes, Imre Nagy a Pál Maléter trest smrti, Sándor Kopácsi doživotí, Ferenc Donáth 12 let vězení, Ferenc Jánosi 8, Zoltán Tildy 6 a Miklós Vásárhelyi 5.

16. června 1958
Nagy, Gimes a Maléter spolu s členem národní revoluční gardy v Újpesti Péterem Gáborem popraveni na dvoře budapešťské národní věznice. Těla pohřbena bez obřadů na dvoře. Ostatky jejich těl jsou převezeny na hřbitov až v roce 1961.

17. června 1958
Publikován verdikt nad Nagyem v tisku. Několik demonstrací a shromáždění v západoevropských městech.

21. června 1958
Výbor pěti OSN protestuje proti Nagyově popravě.

31. července 1958
Institut stranické historie vydává knihu „Kontrarevoluce v Maďarsku 1956“.

srpen 1958
Vychází pátý díl „Bílé knihy“ – Kontrarevoluční spiknutí Imre Nagye a jeho kompliců.

září 1958
Členové skupiny Imre Nagye, kteří nebyli zatčeni, se vracejí i se svými rodinami z Rumunska domů.

23. října 1958
Vzpomínkové akce na maďarské povstání se konají po celém světě, např. v Amsterdamu, Paříži, Madridu, Mnichově, New Yorku, Oslu a Vatikánu.

16. listopadu 1958
Konají se první parlamentní volby od povstání.

1. prosince 1958
István Angyal, velitel povstalecké skupiny na Tűzoltó utca, popraven.

11. prosince 1958
Valné shromáždění OSN opět umisťuje maďarskou otázku na pořad jednání.

***

1959

21. března 1959
Péter Mansfeld popraven, 11 dní po dovršení svých 18-tých narozenin.

4. dubna 1959
Vyhlášena částečná amnestie pro ty s tresty pod dva roky.

17. dubna 1959
V Paříži je založen výbor pro propuštění spisovatele Tibora Déryho.

9. dubna 1959
Mezinárodní PEN klub vyzývá Kádára k propuštění všech spisovatelů zatčených v souvislosti s povstáním.

23. října 1959
Vzpomínkové akce na maďarské povstání se konají po celém světě, např. v Basileji, Bonnu, Buenos Aires, Hanoveru, Johannesburgu, Konstanzi, Londýně, Los Angeles, Luzernu, Montevideu, Montrealu, New Yorku, Oslu, Paříži, Stockholmu a Curychu.

27. října 1959
Počet dělnických milicí dosahuje 5000.

8. – 10. prosince 1959
Maďarská otázka opět projednávána na půdě OSN.

***

1960

1. dubna 1960
Vyhlášena částečná amnestie.

7. dubna 1960
Omezení v rozsahu amnestie vyvolává hladovku v národní věznici ve Vácu.

9. května 1960
Spisovatel Gyula Illyés: prohlášení pro tisk poprvé od roku 1956.

září 1960
Chruščev a Kádár navštěvují New York na zasedání Valného shromáždění OSN.

23. října 1960
Guvernéři států New York, Ohio, Maryland, Michigan, Nebraska, Oregon a Texas vyhlašují den 23. října jako Den maďarských bojovníků za svobodu. V řadě mest se konají demonstrace a odhalují se pomníky.

16.–18. prosince 1960
Organizace KISz pořádá svůj první kongres.

***

1961 - 3

6.–7. února 1961
Domovní prohlídky na mnoha místech Budapešti. Zatčena řada kněží pro konspiraci proti státu.

15. března 1961
Rada katolických biskupů vydává prohlášení, v němž odsuzuje zločiny těch, kteří byli zatčeni v souvislosti s povstáním.

26. srpna 1961
Poprava povstalců z Baross tér. Poslední popravy v souvislosti s povstáním.

23. srpna 1961
Vzpomínkové akce na maďarské povstání se konají po celém světě, zahrnující Buenos Aires, New Yorku, Paříži a Římě.

16. srpna 1962
Ústřední výbor Maďarské socialistické dělnické strany vydává prohlášení k nezákonným procesům na začátku padesátých let. Mátyás Rákosi a Ernő Gerő, v té době v exilu v SSSR, jsou vyloučeni ze strany.

11. –12. října 1962
György Marosán zbaven všech svých funkcí.

20. října 1962
Tajná dohoda mezi USA a Maďarskem – za stažení maďarské otázky z pořadu jednání OSN = generální amnestie.

18. prosince 1962
USA navrhují OSN stažení maďarské otázky. Akceptováno 20. prosince 1962.

24. února 1963
Volby do parlamentu a místních zastupitelských sborů, 98.9 procent hlasů pro kandidáty Vlastenecké lidové fronty.

21. března 1963
Kádár na úvodní řeči při zahájení činnosti nového parlamentu oznamuje generální amnestii.

duben 1963
Většina vězňů odsouzených ve spojitosti s rokem 1956 propuštěna, přesto ještě řada zůstává ve vězení až do počátku 70. let.

Vaše reakce...

zpět

Chronologie byla zpracována podle materiálu "Chronology", zpracované Ústavem pro výzkum revoluce 1956 (Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány). K dispozici je v anglickém a maďarské jazyce zde.

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter