Archív Gustáva Husáka - SÚA

Program „minimálních požadavků pro svobodu v Československu“ zpracovaným Dr. Vilémem Bernardem, funkcionářem SI, v r. 1964, který byl prosazován Socialistickou internacionálou (1964)

Z rozboru činnosti vojenských a leteckých přidělenců, rozvědčíků NATO v ČSSR (1967)

“Akční plán ministerstva vnitra“ v roce 1968

Bonnská tzv. východní politika ve světle vztahů NSR – ČSSR (1968)

Černík – Kuzněcov (1968)

Činnost nekomunistických strana spolků (1968)

K současné ilegální činnosti bývalých funkcionářů národně socialistické strany v ČSSR (1968)

Zpráva o výsledcích dosavadního šetření případu sebevraždy genplk. Vladimíra Janko (1968)

Diskusní příspěvek s. prof. Oty Šika na okresní konferenci KSČ v Chomutově (1968)

Rozbor činnosti západoněmecké rozvědky (BND) za rok 1969

Plán pro Československo (1969)

Výpis ze „Zprávy o činnosti pravicově oportunistických sil v ČSA v Praze v létech 1968 – 1969“ (1969)

Orientační zprva o situaci v čs. emigraci (Praha, 5. září 1966)

Dr. Jiří Němec, představitel katolických laiků v ČSSR projednávání možností s agenturami nepřátelských rozvědek Razumovskim a Kohlschuterem jak dosáhnout v ČSSR kontrarevolučního charakteru (červenec 1967)

Akce antisocialistických elementů /Dr. Ivan Pfaff a další/, kteří ve spolupráci s čs. emigrací vytvářeli podmínky k rozvratným akcím zahraničních i vnitřních nepřátel proti soc. zřízení v ČSSR (18. října 1967)

Dr. Ivan Sviták, Václav Havel a spol. – založení Klubu angažovaných nestraníků /KAN/, únor 1968.

Příspěvek dr. Ivana Svitáka na celopodnikovém aktivu konaném dne 10.4. 1968 v Baníku

Usnesení vlády Československé socialistické republiky ze dne 12. dubna 1968 č. 109 o zřízení Hospodářské rady

Ministr těžkého průmyslu generálním ředitelům, ředitelům podniků, ředitelům závodů a ostatních organizací těžkého průmyslu, v Praze dne 22. dubna 1968

Návrh programu jednání delegace Klubu angažovaných nestraníků s ministrem vnitra J. Pavlem, Praha 30. dubna 1968

Informace J. Pavla o K – 231 A. Dubčekovi – 3. května 1968

“Zpráva o morálně politickém stavu některých útvarů StB“ – 6. května 1968

Přepis magnetofonového záznamu ze schůze KAN uskutečněné dne 14.5. 1968 v Divadle Petra Bezruče v Ostravě

Návrh zásad zákonné úpravy soudních rehabilitací (Sdružení bývalých politických vězňů K 231) Praha dne 15.5. 1968

Prohlášení K 231, Praha dne 17. května 1968

Přípravný výbor ČSSD, 18. května 1968

Informativní zpráva o činnosti klubu K 231 (Praha 21. května 1968)

Rozbor záměrů a zájmů nepřátelské činnosti zbytků vnitřních nepřátel, 22. května 1968

Záznam o jednání delegace předsednictva KSČ a Přípravného výboru čs. sociální demokracie dne 23. května 1968 na ÚV KSČ v Praze

Ladislav Mačko ministrovi vnitra Josefu Pavlovi (Praha 23. května 1968)

Předseda komise teoretiků SČSVU dr. Jiří Šetlík ministrovi vnitra Josefu Pavlovi (Praha 23. května 1968)

Organizace a instituce /kromě nepřátelských tajných zpravodajských služeb/, které vyvíjejí proti ČSSR nepřátelskou činnost z území evropských kapitalistických zemí, nebo kterých využívá protivník pro své cíle, 30. května 1968

Milan Machovec a Emil Ludvík za Společnost pro lidská práva ministrovi vnitra Josefu Pavlovi (30. května 1968)

Prozatímní ústřední výbor K 231 ministrovi vnitra Josefu Pavlovi, Praha 31. května 1968

Oznámení ustavení přípravného výboru a obnovení činnosti Československé sociální demokracie v Praze, 6. června 1968

Nestraník – bulletin Klubu angažovaných nestraníků, 7. června 1968

Ustavení přípravného výboru a obnovení činnosti Československé sociální demokracie, 16. června 1968

Pro schůzi vlády: Návrh na kádrové změny ve vedoucích funkcích na ministerstvu vnitra (19. června 1968)

Ministr obrany Martin Dzúr ministrovi vnitra Josefu Pavlovi o zákonných úpravách zřízení orgánu zpravodajské služby (Praha, 31. července 1968)

Přípravnému okresnímu výboru K 231 (20.6. 1968)

Informace čs. kontrarozvědky o některých tendencích v činnosti ZÚ kapitalistických států, cizích státních příslušníků i jednotlivých čs. občanů (28. června 1968)

Ústřední výbor K 231 – informace o současném stavu (Praha 5. července 1968)

Předseda Svazu Československých spisovatelů Eduard Goldstucker ministrovi vnitra Josefu Pavlovi (Praha 10. července 1968)

Navrhovaná opatření, která budou provedena ministrem vnitra v případě pokusu reakce o vyvolání nepokojů na území ČSSR (11. července 1968)

Dzúr Pavlovi – návrh zákonné úpravy zřízení orgánu zpravodajské služby (7. srpna 1968)

Zpráva II. správy HS StB, 1. odbor – 2. oddělení o vízových cizincích (12. srpna 1968)

Protokol rozhovoru mezi Kuzněcovem a Smrkovským (11. září 1968)

O spolupráci protisovětských sil v ČSSR se západoněmeckými vládními kruhy (8. října 1968)

Zpráva o činnosti rozvědek (11. října 1968)

Erich Mielke ministrovi vnitra ČSSR soudruhovi Pelnářovi (Berlín, 18. listopadu 1968)

Zpráva o Klubu 231 (20. listopadu 1968)

Diskuse z aktivu v Mostě (15. prosince 1968)

Společnost pro lidská práva – bulletin (leden 1969)

Zpráva o současné situaci v Čs. straně lidové (14. ledna 1969)

Zápis z vystoupení Josefa Smrkovského na konferenci KSČ SVS dne 18. ledna 1969

Některé informace o činnosti Československé strany socialistické (26. března 1969)

Informace o činnosti Společnosti pro lidská práva v Esera o jednání a názorech lidí kolem ní (SLP) (28. května 1969)

Činnost Vatikánu a reakčního katolického kleru v ČSSR (30. června 1969)

Akce NATO vůči ČSSR (29. července 1969)

Prohlášení ideologické komise revoluční socialistické strany (srpen, 1969)

Záznam pro předsedu vlády s. ing. O. Černíka (2. září 1969)

Zápis o výpovědi prof. dr. Václava Černého (Praha, 10. října 1969)

Zápis o výpovědi Petra Kopty (Praha, 20. října 1969)

Orientační zpráva o činnosti zakázané „Federace lokomotivních čet“ (30. ledna 1970)

Z vojenskopolitické analýzy Pohraniční stráže MNO za období od XIII. Sjezdu KSČ do současnosti (20. března 1970)

K činnosti soc. demokratické strany (25. března 1970)

Text „Prohlášení ideologické komise revoluční socialistické strany“ (4. dubna 1970)

Výpis ze záznamu č. 123, že dne 18. května 1970, o zřízení koncentračních táborů pro stranické funkcionáře

Aktivizace čs. soc. demokratů v exilu – informace (10. srpna 1970)

Poznatky k osobě Vlado Kašpar (11. února 1972)

Záznam ze styku KTS – Frank (Praha, 20. září 1973)

Kdo je profesor Václav Černý? (1977)

Dokumentační materiály o činnosti dr. Ivana Svitáka

Diskusní tribuna: Na téma opozice (Václav Havel)

Informace pro soudruha ministra vnitra ČSSR docenta PhDr. Jaromíra Obzinu, Csc.

Křesťansko demokratická strana

Manifest Klubu angažovaných nestraníků

Organizační návrh dokumentační komise K 231

Předsednictvo společnosti pro lidská práva

Pracovní návrh programu Československé strany lidové

Návrh programu Čs. strany socialistické

Prohlášení K 231 pro tisk, rozhlas a televizi

Vystoupení s. gen. B.Molnára při poradě na Kubě /Čs. zkušenosti z boje proti kontrarevoluci/.

Všem činovníkům a členům K 231 na vědomí! Všem předsedům a členům dokumentační komise k provedení

Základní stanovisko Československé sociální demokracie

Informační zpráva o ideologickém pronikání diplomatů západních zastupitelských úřadů do Slovenské socialistické republiky