DOKUMENT

Jednotný národ budovatel. Sborník Svazu bojovníků za svobodu 1949

V socialistickém státě se hospodářství řízené podle vědeckého plánu rychle rozvíjí, národní bohatství vzrůstá a užívá se ho k zvýšení blahobytu všeho občanstva. Je samozřejmé, že v takovém řádu, který nezná vykořisťování, bídy a nezaměstnanosti, se mění i vztahy mezi lidmi a jejich morálka, že v něm vyrůstá opravdu nový, ušlechtilejší člověk. Socialistický řád nespadne ovšem s nebe, nýbrž je nutno jej vybojovat a vybudovat. Řekli jsme, že naše lidová demokracie, definitivně zvítězivší v únoru 1948, vytvořila základní předpoklady pro vývoj k socialismu. Avšak pouze předpoklady. Ty je nyní třeba naplnit, a. to hrdinskou, obětavou prací. Ano, práce, budovatelská práce je dnes klíčem k socialistickému zítřku.. (Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Co (možná) četl Jan Palach?

Tiskoviny vydané velvyslanectvím Čínské lidové republiky v roce 1968, které příslušníci VB nalezli ve studentském pokoji na spořilovských kolejích, kde bydlel Jan Palach.

Petr Blažek

DOKUMENT

Václav Kopecký: ČSR a KSČ. Pamětní výpisy k historii Československé republiky a k boji KSČ za socialistické Československo

28. říjen je dnem výročí vzniku naší Československé republiky. Tentokráte se chápeme 28. října, abychom vzpomenuli vzniku Československé republiky v r. 1918, abychom si připomenuli události, jež vyplňovaly více než 40 let jejího trvání... (Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Archív Gustáva Husáka

Petr Blažek

DOKUMENT

Antonín Zápotocký: Po staru se žít nedá

Květnová revoluce nepřinesla nám jen národní svobodu, nýbrž i přeměnu celého hospodářského i politického života. A s tímto přerodem se dostavilo i mnoho vážných starostí a problémů. Hospodářský život byl vyšinut ze svých kolejí a bylo nutno napnout všechno úsilí ke zdolání všech nesnází. Byla zde naléhavá otázka výživy, převedení válečné výroby na mírovou, otázka pracovních sil, vyřazení kolaborantů z veřejného života, zápas s narušenou morálkou a mnohé jiné. Všechny tyto poválečné zjevy musely být co nejrychleji likvidovány a to byl zajisté úkol nemalý...(Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Ernst Fischer: Ohnivý signál

Národy zvítězily. Válka apokalyptických rozměrů skončila. V této válce nestály proti sobě jen armády, zbraní, technické, hospodářské a vojenské síly, nýbrž, a to především, společenské ideje. Velká idea svobody byla silnější než bezuzdná koncepce imperialistických tyranů. Síla a poctivost svobodných lidí demokratických národů zvítězila nad velikášstvím fašistických opovrhovatelů lidmi a nad nedůstojnou poslušností zglajchšaltovaných otroků. Lidské právo triumfovalo nad zákonem džungle, lidská ušlechtilost nad motorisovanou bestií...(Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

E. Koppl: Co jsme viděli za mořem. Dojmy ze zájezdu ČOS

Sokolské zájezdy mají dvě stránky, úřední a lidskou. Tu úřední jsme vyčerpali zprávami i články v denním a sokolském tisku i v rozhlase. A o té lidské se chtějí zmíniti další odstavce. Nedělají si nárok na dokonalost a mají jen jediný cíl. Pověděti těm, kteří nemohli býti přítomni radostným a slavným chvílím, prožitým za mořem, zvláště v kruhu našich krajanů, co všechno jsme viděli, co na nás učinilo dojem a na co budeme rádi vzpomínat.

Jan Adamec

DOKUMENT

Arnošt Kolman: Ideologie německého fašismu

Druhá světová válka v Evropě skončila. Německý fašismus bezpodmínečně kapituloval, jeho válečná, politická, státní moc je rozdrcena. Obětavostí a hrdinstvím pokrokového lidstva a především sovětského lidu byla zachráněna evropská civilisace. Rudá armáda a vojska spojenců obsadila Německo, jež musí nahraditi ohromné škody, které způsobilo. Musí být provedena opatření, aby Němci nemohli po třetí rozpoutat dobyvačnou světovou válku, německý generální štáb má býti zničen, německá armáda a německý průmysl odzbrojeny. Tři veliké mocnosti a všechny mírumilovné národy zabývají se organisací budoucnosti Evropy, zajištěním míru. Bylo učiněno již mnoho vážných kroků v tomto směru, jak dokazují usnesení konferencí v Teheraně, v Jaltě, v Postupimi, v San-Francisku i v Londýně.

Jan Adamec

DOKUMENT

Stenografický zápis rozhovoru se soudruhem Chruščevem na půdě Stranické revizní komise ÚV KSSS 10.11. 1970

Na příkaz ÚV KSSS a v souvislosti s publikací „vzpomínek N.S. Chruščeva“ v USA a v řadě dalších západních zemí se konala 10.11. t.r. na půdě Stranické revizní komise beseda se soudruhem Chruščevem. Po dobu rozhovoru se soudruh Chruščev choval neupřímně, nesprávně, odbíhal od projednávaného tématu svého nesprávného schování. Neustále tvrdil, že nikomu žádné materiály se svými pamětmi k publikaci nepředal. /…/ Přikládám stenografický záznam jednání se soudruhem Chruščevem /…/ 13.XI. 70 A. Pel´še /…/ Stenografický zápis rozhovoru se soudruhem Chruščevem na půdě Stranické revizní komise ÚV KSSS 10.11. 1970 /přísně tajné/ /…/ Zúčastnili se: ss. A.J. Pel´še, S.O. Postovalov, R.E. Melnikov a N.S. Chruščev... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Maďarské povstání 1956 - 2006

Dokumenty a studie k 50. výročí vypuknutí maďarského povstání, v níž naleznete podrobnou chronologii povstání zpracovanou podle maďarského Ústavu pro výzkum roku 1956, dále stručný portrét Imre Nagye, studii věnovanou prvnímu dni povstání, a konečně čtyři dokumenty z archívu ministerstva zahraničních věcí ČR vztahující se k Maďarsku v roce 1956... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Vzpomínají předváleční členové Komunistické strany Československa šestého pražského obvodu

Komunistické hnutí věnovalo vždy velkou pozornost minulým společenským procesům a své vlastní roli v tomto vývoji. Dokázalo kriticky analyzovat uplynulé historické etapy, vyvozovat poučení jak z vítězství, tak i z dočasných nezdarů. Smyslem tohoto přístupu vždy byla a je snaha analýzou minulosti obohatit přítomnost a budoucnost. Velmi názorné to vyjádřil velký český vědec - komunista Zdeněk Nejedlý... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Gustav Bareš: Rozhovor s Ferdinandem Peroutkou o demokracii a svobodě

Po osvobození, od té doby, co začal opětně psát p. Ferdinand Peroutka, docházelo mnoho dopisů, které rozhořčeně protestovaly proti jeho způsobu psaní a připomínaly nechvalně známou minulost tohoto pána v „Přítomnosti“ a v „Lidových novinách v letech předmnichovských, zejména v r. 1938/39. Odpovídali jsme trpělivě na tyto dopisy, že má být lidem poskytnuta příležitost, aby vyvodili důsledky z tragických zkušeností, aby pro jevili vůli učiti se z historických zkušeností, učiti se od národa, vymaniti se z předsudků a omylů, prožíti svůj vnitřní přerod... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Bohumil Mathesius: Třicet let ruské literatury sovětské

Ruská revoluce politická a sociální z března a listopadu 1917 nezastala ruskou literaturu nepřipravenu. Tu jako sen, tu jako hrozba vyskytují se v ruské literatuře celého devatenáctého století předtuchy a náznaky očekávaného převratu v ruské společnosti. Citlivé nervy básníků, fantasie romanopisců i úvahy publicistů předvídaly za dusných let předešlého a počátku tohoto století násilnou změnu státního soustrojí, které si větší část přála, menší obávala.

redakce

DOKUMENT

Období let 1948 – 1989 z pohledu české historiografie: možnosti a limity zpracování

Jan Adamec

DOKUMENT

Stanovisko generálního prokurátora ČSSR, předsedy Nejvyššího soudu ČSSR, ministra spravedlnosti ČSR a generálního prokurátora ČSR k "Prohlášení Charty 77"

Petr Blažek

DOKUMENT

Reakce Přemysla Pittra na obvinění ze strany ředitelství národní bezpečnosti odd.V.ref.3/c, 28. června 1946

Petr Blažek

DOKUMENT

Text dopisu L. I. Brežněva prezidentu USA R. Reaganovi z 28. 12. 1981

Petr Blažek

DOKUMENT

László Rajk a jeho společníci před lidovým soudem - 1949

Jan Adamec

DOKUMENT

Kádár vyslýchá Rajka

Jan Adamec

DOKUMENT

Karel Bartošek, Karel Pichlík: Američané v západních Čechách v roce 1945

redakce

DOKUMENT

Karel Kaplan: Až k vítězství Hradeckého programu

redakce

DOKUMENT

Protektorát se směje

Jan Adamec

DOKUMENT

Knihovnička aktualit - 1945

Představuje jednu kompletní ediční řadu propagandistických brožurek vydaných KSČ během roku 1945. Právě ona ucelenost představuje dobrý obrázek o tématech, nástrojích a ideovém záběru tehdejšího komunistického stranického aparátu.

redakce

DOKUMENT

Dokumenty k problematice československé vědeckotechnické rozvědky v druhé polovině padesátých let

V rámci zpřístupňování dokumentů týkajících se vývoje československého bezpečnostního aparátu během studené války předkládáme celkem šest dokumentů z období let 1956 - 1961, které mapují hlavní výsledky činnosti tehdejší československé vědeckotechnické rozvědky. Vzhledem k tomu, že archiválie Archívu Úřadu pro zahraniční styky a informace obsahující bližší údaje o československé vědeckotechnické špionáži jsou stále nedostupné, představují uvedené dokumenty (uložené ve fondu 02/2, politické byro ÚV KSČ, SÚA, AÚV KSČ) vedle svědectví pamětníků hlavní prameny ke zmíněné problematice...(více)

Karel Sieber

DOKUMENT

František Ostrý/Frank Kent o organizaci OKAPI a operaci Velký metař

Jak a proč jste odešel v roce 1949 za hranice? Měl jsem být zatčen a poslán do dolů. Odešel jsem ilegálně v září 1949. Hranici do Rakouska jsem překročil sám po setmění. Do Vídně pak za mnou přijela rovněž ilegálně moje velmi statečná žena a dva synové...(více)

Karel Pacner

DOKUMENT

"Některé negativní názory projevující se mezi příslušníky armády a občanstvem v souvislosti se současnou mezinárodní situací."

K bodu: Některé negativní názory projevující se mezi příslušníky armády a občanstvem v souvislosti se současnou mezinárodní situací. V Československé lidové armádě i mezi civilním obyvatelstvem se projevují některé negativní názory na mezinárodní situaci, které by mohly oslabit bojovou a politickou připravenost části příslušníků ozbrojených sil. O těchto názorech se předkládá zpráva...(více)

DOKUMENT

O kultu osobnosti a jeho důsledcích

Projev prvního tajemníka ÚV KSSS N.S. Chruščov na XX. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu (25.února 1956): Soudružky a soudruzi! Ve zprávě o činnosti ústředního výboru strany XX. sjezdu, v řadě diskusních příspěvků sjezdových delegátů a také i dříve ba plenárních zasedáních ÚV KSSS se nemálo mluvilo o kultu osobnosti a jeho škodlivých důsledcích. Ústřední výbor strany se po Stalinově smrti začal přísně a důsledně orientovat na objasňování nepřípustnosti glorifikace jedné osobnosti a její připodobňování jakémusi nadčlověku s nadpřirozenými vlastnostmi boha, neboť něco takového je duchu marxismu-leninismu cizí. Tento člověk pak jakoby všechno ví, všechno vidí, za všechny myslí a všechno může dělat; ve svém jednání je neomylný...(více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Portugalští komunisté a okupace Československa v srpnu 1968

1968, květen - Článek o Pražském jaru v ilegálním časopise Portugalské komunistické strany Avante!>: "Mezinárodní reakce a kapitalistické mocnosti chybují ve svých úvahách o událostech v Československu. Pokoušejí se prostřednictvím svých informačních sítí rozmístěných po celém světě podávat zkreslené informace a zároveň pomlouvat. Československo se neodchýlilo od své socialistické cesty, neodmítlo spolupráci s ostatními socialistickými zeměmi, československo-sovětské přátelství a spolupráce neslábnou... (více)

Linda Kundrátová

DOKUMENT

Projev ministra vnitra Jana Pelnáře na zasedání ÚV KSČ 29. května 1969

Ve dnech 29. a 30. května 1969 se ve Španělském sále Pražského hradu konalo plenární zasedání ÚV KSČ. Uskutečnilo se necelých sedm týdnů po předchozím zasedání, na němž 17. dubna 1969 většina jeho účastníků odsouhlasila nástup ambiciózního slovenského politika Gustáva Husáka do čela strany a (jak se záhy ukázalo) ukončila diskuse nad možným pokračováním "Pražského jara"...(více)

Petr Blažek

DOKUMENT

Represe a rehabilitace v Sovětském svazu

První část plánovaného cyklu, v jehož rámci plánujeme zveřejňovat nejdůležitější dokumenty týkající se represivního aparátu SSSR. Cyklus se bude opírat o nově zveřejněné dokumenty z ruských archívů, především z archívu ÚV KSSS, bývalé KGB a nynější FSB, ministerstev zahraničí, vnitra a obrany...(více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Represe a rehabilitace v Sovětském svazu II.

Rozkaz NKVD SSSR č. 001318 "Oznámení dislokace správ nápravně-pracovnách táborů a staveb NKVD" (17.10. 1940): Přílohy k rozkazu Ministerstva spravedlnosti SSSR č. 0067 "Oznámení dislokace nápravně pracovních táborů, Správ nápravně pracovních táborů a kolonií, Odborů nápravně pracovních táborů Ministerstva spravedlnosti a Správ Ministerstva spravedlnosti" (30.5. 1953) - (Rozmístění nápravně pracovních táborů, správ nápravně pracovních táborů a kolonií, odborů nápravně pracovních táborů a kolonií, jednotlivých správ ministerstva spravedlnosti, oblastních odborů zásobování hlavní táborové správy SSSR a školících center hlavní táborové správy SSSR)...(více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Spolupráce československé a sovětské rozvědky na začátku šedesátých let

Postupné zpřístupňování dokumentů zachycujících působení československé rozvědky začíná odhalovat také okolnosti vztahů, které si I. správa ministerstva vnitra udržovala k sovětské rozvědce. Předkládaný dokument, sestávající ze tří částí hodnotících ve třech různých momentech začátku šedesátých let československo-sovětskou zpravodajskou spolupráci, zachycuje jednak samotný tehdejší stav československé špionážní sítě, její úkoly a priority, jednak požadavky, s nimiž vůči vůči československé rozvědce přicházela KGB...(více)

Karel Sieber

DOKUMENT

"Zpráva o činnosti čsl. rozvědky a návrh úkolu rozvědky pro rok 1956": Československá špionáž v polovině padesátých let

Dokument "Zpráva o činnosti rozvědky ministerstva vnitra", uložený v Archívu ÚV KSČ ve Státním ústředním archívu (fond 02/2 - Politické byro ÚV KSČ, sv. 90, aj. 108, bod 10, 33 listů), byl politickým byrem ÚV KSČ projednán na jeho 107. schůzi 19. března 1956... (více)

Karel Sieber

DOKUMENT

"Svátek na naší ulici."

Projev sovětského velvyslance v ČLR P. F. Judina na "večeru družby" na československé ambasádě v Pekingu (11. prosince 1957). Co si komunističtí funkcionáři říkali, když spolu hovořili jen tak neformálně? Nahlédnout do kuchyně komunistické politiky není snadné - například debaty československého politbyra byly stenografovány a poté doslova přepisovány jen ve výjimečných případech a většina běžných, "provozních" debat nad předkládanými dokumenty je tak zaznamenána jen torzovitě, v podobě heslovitých rukopisných nebo dokonce těsnopisných poznámek. A i z nich je patrné, že se jednotliví aparátčíci úzkostlivě kontrolovali...(více)

Karel Sieber

DOKUMENT

Válečný komunismus, aeroplány, jezdectvo a věda

Písemný vzkaz E.M. Skljanskému. 4. X. 1919 (Jezdectvo je bezmocné proti aeroplánu, letí-li nízko.): Soudruhu Skljanski! Nemohl byste si dát u vojenského vědce XYZ vypracovat odpověď: (rychle) aeroplány proti jezdectvu? Příklady. Let zcela nízko. Příklady. Aby dal instrukci "vědecky" podloženou (četl jsem jednou o tom, ale jeden "praktik", I. N. Smirnov, se tomu směje prý je to nesmysl) (více)

Petr Blažek

DOKUMENT

Vltavská kaskáda v jaderné válce

Dokument "Možnost výroby 9 těžkých mostových souprav v r. 1961", uložený v Archívu ÚV KSČ ve Státním ústředním archívu (fond 02/2 - Politické byro ÚV KSČ, sv. 320, aj. 407, bod 2), byl politickým byrem ÚV KSČ projednán na jeho 162. schůzi 5. září 1961... (více)

Karel Sieber

DOKUMENT

Výpis ze zprávy o poznatcích v době vyšetřovací vazby a vězení od 1. srpna 1950 do 10. května 1960 (MUDr. Velen Šlechta)

V červnu 1951 byl jsem se skupinou jiných odsouzených odvezen na Bory. Byl jsem jediný z celého transportu dán na oddělení C na samotku. Byl jsem dlouho sám, dral jsem peří. Tehdy byl velitelem Borů Šafarčík. Tvrdost a buzerace byla tak velká, že jsem ani netoužil po vycházce, kde vždy docházelo k nějakým incidentům, které drásaly nervy. Jednou jsem byl nuceně v kině, na to nezapomenu do smrti. Za řvaní, poklusem tam, nesmět se ohlídnout, ani vpravo ani vlevo, místnost kina byla doslova obstoupena příslušníky, kteří jen řvali, vytahovali jednotlivce a odváděli je někam, asi zpět na celu, to nevím...(více)

MUDR. Velen Šlechta

DOKUMENT

Základní informace o výběru uchazečů pro službu v SNB a studiu ve školách MV

Základní informace o výběru uchazečů pro službu v SNB a studiu ve školách MV, Praha 1989: Vážení soudruzi milicionáři, účast Lidových milicí na výběru nových příslušníků SNB považujeme za závažný politický úkol dlouhodobého charakteru. Z těchto hledisek musí k uvedenému úkolu přistupovat všichni velitelé závodních jednotek LM. Při vhodné příležitosti seznámí s daným úkolem všechny příslušníky jednotky. Výběr uvedou zdůrazněním závažnosti stále rostoucích úkolů SNB a z toho vyplývajících požadavků na politické a třídní zkvalitňování jeho kádrů. Základní informace je třeba doplnit individuálním působením na možné uchazeče, a to i mimo rámec vlastní jednotky. K úspěšnému výběru lze využít i nástěnné agitace... (více)

Petr Blažek

DOKUMENT

Zápis rozhovoru mezi J.V. Stalinem, A.A. Ždanovem a V.M. Molotovem se S.M. Ejzenštejnem a N.K. Čerkasovem o filmu Ivan Hrozný (26.2. 1947)

Filmovém eposu a základnímu dílu světové filmové abecedy Ivanu Hrozném věnoval Sergej Michajlovič Ejzenštejn (23.1. 1898, Riga 10.2. 1948, Moskva) obrazně i doslova své zdraví a život. V roce 1941, po fenomenálním úspěchu předchozího filmu Alexandr Něvský, za kterého Ejzenštejn dostal 1.2. 1939 Leninův řád, byl pověřen prací na třídílném eposu o legendárním ruském carovi 16. století Ivanu Hrozném. První díl navázal na úspěch předchozího filmu a Ejzenštejn byl za něj opět oceněn, tentokrát prestižní Stalinovou cenou. První díl se dostal do kin v roce 1945. Podobné štěstí ale neměl díl druhý (dokončený v roce 1946) ten už nemilosrdně narazil na bariéru cenzury a diváci jej mohli spatřit až v roce 1958. Materiál ke třetímu dílu byl až na jeden zlomek zničen...(více)

Jan Adamec

DOKUMENT

Závěrečná zpráva Kolderovy komise

Objemný svazek s názvem "Výsledky přešetření nejdůležitějších politických procesů proti osobám, které zastávaly význačné politické funkce", uložený v Archívu ÚV KSČ ve Státním ústředním archívu (fond 02/2 - Politické byro ÚV KSČ, sv. 370 - 371, aj. 465, bod 26, 190 listů) se skládá z následujících částí: Usnesení 220. schůze politického byra ÚV KSČ ze dne 27. listopadu 1962... (více)

Karel Sieber

DOKUMENT

Změna zásad utajení raketové techniky v Československé lidové armádě

Ministr národní obrany předkládá předsednictvu ÚV KSČ návrh změny v zásadách utajení raketové techniky v Čs. lidové armádě. Návrh byl zpracován na základě doporučení velitele Spojených ozbrojených sil s. maršála Sovětského svazu A. A. Grečka a ve smyslu usnesení 22. schůze VKO ÚV KSČ ze dne 25. 10. 1962...(více)

Petr Blažek

Vaše reakce...

zpět