Spolupráce československé a sovětské rozvědky na začátku šedesátých let

[str. 14]

[razítko] PŘÍSNĚ TAJNÉ

Zpráva o plnění dohody o spolupráci mezi sovětskou a československou rozvědkou, která byla uzavřena v Moskvě ve dnech 1. až 8. července 1960

Uzavřená dohoda byla nesporně přínosem pro práci československé rozvědky, neboť usměrnila její zpravodajskou činnost na boj proti hlavnímu nepříteli, na získávání informací a odhalování agresivních plánů nepřítele v jeho boji proti zemím socialistického tábora a na odhalování záměrů nepřítele vůči národně osvobozeneckému a protikoloniiálnímu hnutí v zemích Latinské Ameriky a Afriky. Současně dohoda stanovila hlavní objekty pro agenturně operativní rozpracování a pronikání. Z těchto důvodů se dohoda stala základem pro vypracování tématického plánu práce československérozvědky [sic!] na rok 1961.

Ke konci roku 1960 bylo plnění dohody vážně narušeno dočasným přerušením zpravodajské činnosti, vyvolaným odhalením naší agentury v NSR a později ve Švýcarsku. Toto přerušení podvázalo zpravodajskou činnost do té doby velmi aktivních residentur jako v Rakousku, NSR, Francii, čímž do značné míry jsou ovlivněny výsledky legální i nelegální rozvědky. Přes dočasné přerušení zpravodajské činnosti v západní Evropě a v Severní Americe bylo pokračováno na všech úsecích v přípravě a rozpracování typů, čímž jsou vytvářeny dobré předpoklady pro pronikání do hlavních objektů stanovených dohodou. Plnění dohody o spolupráci mezi československou a sovětskou rozvědkou vypadá po jednotlivých liniích takto:

Po linii USA:

Politické zpravodajství residentur v USA nepřispělo podstatným způsobem k odhalování plánů hlavního nepřítele. Politické informace předané sovětským soudruhům měly pouze dílčí význam a mohly být proto použity jen k dokreslení situace.

[str. 15]

Naproti tomu byly sovětským přátelům předány závažnější materiály o některých důležitých objektech, které sovětským přátelům mohou pomoci při pronikání do těchto objektů. Šlo zejména o souhrnnou zprávu o Jazykové škole americké armády v Monterey, o studie o kamuflování úřadovny National Security Agency (Šifrová služba USA). K rozpracování a k pronikání do amerických špionážních organisací předáme přátelům telefonní seznam amerického ministerstva obrany a seznam asi 300 zaměstnanců CIA (Ústřední zpravodajské správy).

Plněná je i další část dohody, týkající se rozpracování zaměstnanců amerického Státního departmentu českého původu. Na tyto osoby byly staženy poznatky z doby jejich pobytu v ČSSR. Na jednoho z nich byl již i získán základní kompromitující materiál.

Naproti tomu naše snaha zaktivisovat operativní případy BARRY, LÍZA, NERO a další nepokročila dopředu a to jednak pro přerušení činnosti, jednak proto, že byly zjištěny některé závažné okolnosti, které je třeba ještě prošetřit. Rovněž nebyl dosud nalezen vhodný motiv ke styku s PROTIČem, který byl nám předán sovětskými přáteli a který jak ukazují šetření, se vůbec jako vhodný typ neukazuje. V rámci výměny informací na zajímavé osoby předali jsme přátelům materiál na dvy typy po linii ukrajinské nacionální emigrace a poznatky k 7 stykům residentury Washington, zaměstnaným ve Státním departmentu.

V souvislosti s úkolem odhalovat před americkou a světovou veřejností činnost CIA byly na podzim 1960 provedeny v USA akce ALLEN, WANG a JAM zaměřené na vyvolání nedůvěry vůči CIA u vlivných amerických osobností. S ohlasem se zejména setkala akce ALLEN, která na Státním departmentu vyvolala vyšetřování. Ke kompromitaci americké rozvědky byly zaměřeny i další akce jako VALD, DIPLOMAT v Latinské Americe, VÝSTRAHA v Indii, ODHALENÍ v Iráku. K vyvolání nedůvěry málo vyvinutých zemí k USA [str. 16] byly pak provedeny akce LOKAJ, RAMPA a další v Latinské Americe, akce BOMBA a BOD na Středním východě[,] akce Zanzibar v Africe. Po krachu americké akce vůči Kubě bylo pak připraveno komplexní opatření proti CIA pod krycím jménem FOX. Jednotlivé fáze tohoto opatření jsou nyní připravovány a budou provedeny.

Po linii Latinské Ameriky.

V současné době residentury v oblasti Latinské Ameriky jsou hlavním dodavatelem informací po linii politické rozvědky. V souvislosti se snahou USA likvidovat CASTROvu vládu na Kubě byli sovětští přátelé informováni o všech hlavních fázích americké akce proti Kubě, jak pokud jde o samotnou přípravu invaze, tak i pokud jde o snahy dosáhnout isolace Kuby.

Mimo to byla předána celá řada závažných zpráv k jiným problémům[,] ať již šlo o jednání presidentů FRONDIZIho1) a QUADROSe,2) o vývoji postoje brazilské vlády a presidenta k socialistickým zemím, dokumenty z argentinské Národní komise pro atomovou energii atd. Některé zprávy mohly pak být využity k provedení protiopatření, když na příklad [sic!] předem jsme informovali o snaze argentinské vlády omezit stavy na zastupitelských úřadech socialistických zemí.

V rámci spolupráce poskytla československá rozvědka pomoc pracovníku sovětské rozvědky, který byl pověřen projednat s brazilským presidentem obnovení diplomatických styků mezi oběma zeměmi. Úspěšně je plněn i úkol provádět opatření s cílem narušit pozice USA v zemích Latinské Ameriky. V rámci tohoto úkolu byly v Mexiku provedeny akce BURCOVÁNÍ, MOŘE, LUMUMBA a za pomoci spolupracovníka ovlivněno zasedání vládní mexické strany PRI. V Brazílii byly pak provedeny akce ARCHIV, MASA, TLAK, PELYNĚK, v Argentině akce CRATO, PLUMAS a POMOC. V současné době v Latinské Americe je připravováno provedení akce FOX, zaměřené ke kompromitaci CIA. V duchu dohody jsou řízeni agenti residentur v Latinské Americe a urychleně je rozpraco-[str. 17]váváno několik dalších typů, jejich rozpracování je tak daleko, že ještě v tomto roce bude provedena jejich verbovka.

V podstatě lze říci, že po linii Latinské Ameriky jsou všechny body dohody z naší strany plněny.

Po linii NATO.
Od uzavření dohody nepodařilo se po linii NATO získat závažnější dokumenty či informace, které by umožnily získat přehled o politických a vojenských opatřeních NATO. Byly pouze získány dílčí informace o některých opatřeních v západoněmeckém bundeswehru, o účasti německých jednotek na cvičeních NATO, o výrobě odpalovacích ramp pro rakety Polaris v NSR a některé další dílčí informace. Naproti tomu usilovně bylo pokračováno v rozpracování typů. V tomto směru bude pomocí telefonní seznam NATO předaný v těchto dnech sovětskou rozvědkou. Pro sovětskou rozvědku jsou zjišťovány též podrobnosti a možnosti podchodu k zaměstnanci NATO, který má příbuzné v ČSSR.

Po linii NSR.
Přerušení agenturní činnosti nejvážněji poznamenalo výsledky práce na úseku zpravodajství po linii NSR. Přes podstatné omezení schůzkové činnosti byly získány některé zajímavé informace jako například zprávy o diskriminačních opatřeních připravovaných proti NDR, dále celá řada zpráv týkajících se výstavby a vyzbrojování bundeswehru, jako například dokument ze Spolkového sněmu o rozpočtu a plánovaném stavu bundeswehru, zpráva o výstavbě letectva a jiné. Dále jsou sovětským přátelům předávány autentické materiály pocházející přímo z Gehlenovy rozvědky.

Provaly, ke kterým došlo v NSR a Švýcarsku, znamenaly též vážnou ztrátu[,] pokud jde o agenturu. Bylo překročeno k důsledné prověrce agentury, jejímž výsledkem je vyřazení 50 agentů. [str. 18] Závažným úkolem, který je nyní řešen, je otázka spojení. Je třeba nalézt takové formy spojení, kdy př podstatně menším počtu schůzek bude zachováno kvalitní řízení a vytěžování agentury.

Přes tyto nepříznivé operativní podmínky je aktivně pracováno na všech objektech vytýčených v dohodě a zejména usilovně je prováděno rozpracování nových typů. V podstatě ke všem objektům stanovených dohodou jsou již vybrány vhodné typy.

Na úseku výměny informací na osoby vhodné k zaverbování bylo dohodnuto, že československá rozvědka provede rozpracování 4 případů. Informace od sovětských přátel k těmto osobám byly velmi cenné. Verbovka osob je v podstatě připravena, čeká se jen na změnu nynější situace, nevhodné pro verbovku.

Na úseku aktivních opatření byla na popud sovětských přátel připravena komplexní akce s cílem kompromitovat Gehlenovu rozvědku. V rámci tohoto opatření bude plněna celá řada bodů, naznačených v dohodě o společných aktivních opatřeních.

Po linii afrických států.

Politické zpravodajství na tomto úseku se úspěšně rozvíjí. Přesto, že ve většině zemí jde o nově vytvořené residentury, budující teprve vhodnou agenturní síť a síť informátorů, byly sovětským přátelům předávány informace, dokumentující snahu USA a dalších kapitalistických zemí zeslabit pozice socialistických států v Guineji a Mali.

Vybudování pozic československé bezpečnosti v obou těchto státech pomocí systému poradců, dodávkami materiálů apod. má nesporně velký význam pro rozvědky obou našich zemí. Tím byly vybudovány základní předpoklady pro vytvoření střediska, z něhož bude nutno usilovat o ještě větší ovlivnění politiky dalších afrických států. Za závažné lze považovat i zprávy o vnitropolitické situaci v těchto zemích, zejména pak o postoji a pozicích pravicových sil. Cenné jsou rovněž informace o národně osvobozeneckých skupinách s centry v Káhiře a Konakry, jakož i informace předané přátelům o situacích v zemích navštívených naší průzkumnou misí.

[str. 19]

S cílem podporovat národně osvobozenecké hnutí v Kamerúnu a dalších zemích byl navázán styk s představiteli osvobozeneckého hnutí těchto zemí. Někteří z těchto představitelů byli pozváni do ČSSR, kde s nimi bylo jednáno o formách naší pomoci.

Ve snaze kompromitovat politiku USA a dalších imperialistických zemí vůči africkým zemím bylo provedeno několik tiskových aktivních opatření, kompromitujících snahu posílit své postavení nabídkami na hospodářskou a zahraniční pomoc. V poslední době bylo pak přikročeno k přímé diskreditaci některých amerických techniků v Guineji. S úspěchem též bylo využito kritických článků amerických časopisů na adresu guinejské vlády k vyvolání její záporné reakce vůči USA.

Po linii arabských zemí.

Politické zpravodajství po linii arabských zemí není ještě zdaleka uspokojivé. Přes to však byly sovětským přátelům předány některé závažnější informace například o pronikání západních velmocí do irácké armády, o zájmu irácké vlády na půjčce ze zahraničí, o školení iráckých důstojníků v USA, které vesměs dokumentovaly zvyšování západního vlivu do iráckých záležitostí. Závažnější informace byly získány i residenturou v Káhiře, a to například zprávy o zhoršení vztahů mezi Arabskou ligou a NSR, o opatřeních vlády SAR ke zvýšení vývozu bavlny a jiné. Zpravodajství z nově vybudovaných residentur v Maroku a Tunisu nemá dosud patřičnou úroveň, neboť zde je třeba především budovat dobrou agenturu.

S cílem dosáhnout zhoršení vztahů mezi arabskými zeměmi a USA, případně dalšími zeměmi imperialistického tábora, bylo po linii arabských zemí provedeno několik akcí. Byla provedena akce CESTA, která měla zdiskreditovat NSR před arabskou veřejností. Cílem [sic!] zkompromitovat USA pak sledovaly akce POVSTÁNÍ, TICHÝ AMERIČAN, dále akce odhalující přípravy USA na válku a jiné. Akce PARTNEŘI pak sledovala vyvolání nedůvěry uvnitř paktu CENTO. Tímto způsobem byl plněn základní bod dohody po linii arabských zemí, to jest kompromitovat politiku hlavního nepřítele v očích arabské veřejnosti. [str. 20] Do jisté míry byl plněn i další bod dohody týkající se rozpracování americké university v Bejrútu, když přátelům byly předány fotokopie dokumentů o organizaci a činnosti této university.

Po linii Vatikánu.

Politické zpravodajství bylo omezeno na několik dílčích informací, kterými sovětští přátelé byli informováni o výsledcích schůzky latinskoamerického katolického episkopátu, o jednání kongregace pro mimořádné záležitosti, o návštěvě MACMILLANa ve Vatikáně, o poselství KENNEDYho papežovi. Mimo to byly získány poznatky o některých akcích Vatikánu proti ČSSR. Tyto informace byly zatím předány kontrarozvědným správám MV a slouží k odhalování podvratné činnosti Vatikánu uvnitř ČSSR. K výměně těchto informací se sovětskými přáteli dosud nedošlo.

V období od uzavření dohody se podstatně změnila situace[,] pokud jde o agenturu. Někteří agenti byli přeloženi z Vatikánu na jiná působiště, s některými pak byla přerušena spolupráce pro podezření z provokace. Residentura se proto zaměřuje na urychlené vyhledání a rozpracování nových typů, z nichž několik již v tomto roce bude vysazeno do zahraničí.

Po linii emigrace.

Zpravodajství na úseku emigrace je v důsledku dočasného přerušení operativní činnosti vážně narušeno, neboť s nejvýkonnější agenturou není udržován styk. Z toho důvodu byly získávany jen dílčí informace týkající se situace mezi československou emigrací, které pro sovětské přátele nemohly mít podstatnější význam.

Ke kompromitaci zrádné emigrace je připravován návrat tří emigrantů z Anglie, kterých bude využito, podle zásad stanovených dohodou. Mimo to v Kanadě bude provedena akce, kterou nacionální část slovenské emigrace bude kompromitována před českou krajanskou veřejností.

[str. 21]

Po linii vědecko-technické rozvědky.

Zpravodajství vědecko-technické rozvědky je úspěšné. Sovětským přátelům byly předány cenné materiály a dokumenty jako například studie o řízení, navádění a kontrole v letectví, dále údaje o raketách pro tuhé palivo, materiál o tuhém palivu pro rakety, podklady o radiostanicích typu AN/ARC 58, typu AN/ARC 27 a další cenné materiály. Některé z těchto materiálů byly opatřeny na požadavek přátel. V souladu s dohodou jsme pak od přátel obdrželi technickou dokumentaci a jiné materiály k celé řadě technických problémů, řešených v kapitalistických zemích. Materiály, které byly dosud našimi průmyslovými podniky zhodnoceny[,] se ukázaly slabé a nebyly pro ně přínosem. Větší část materiálu není dosud zhodnocena a lze předpokládat, že některé z materiálů budou přínosem.

V souladu s dohodou byla v minulém roce uskutečňována spolupráce a výměna informací o účastnících vědeckých symposií pořadaných v ČSSR. Tato spolupráce bude dále prohlubována za pomoci s. poradce.

Jak ukazuje nynější hodnocení, přes dočasné přerušení zpravodajské činnosti, je většina bodů plněna nebo do konce roku 1961 bude splněna. To je podmíněno tím, že dohoda byla vtělena do tématického plánu práce na rok 1961 a je nesporné, že do konce roku 1961 bude pro splnění dohody ještě mnoho uděláno. Přesto se ukazuje již nyní, že po některých liniích[,] případně v některých bodech dohody nebude ani do konce roku dosaženo uspokojivého splnění. Situace v neplnění dohody je následující:

Po linii USA.

V podstatě nejsou plněny úkoly určující získávat tajné materiály a dokumenty o politických, hospodářských a vojensko-strategických plánech USA vůči socialistickým zemím, získávat tajné informace o politice USA vůči hospodářsky málo vyvinutým zemím atd. Již dnes je zřejmé, že tyto části dohody ne-[str. 22]budou splněny, neboť residentury v USA musí teprve budovat agenturu schopnou získávat zprávy podobné úrovně.

Již dnes se ukazuje jako nereálné získání PROTIČe, který, jak ukazuje rozpracování, nemá k ČSSR žádný vztah a residentura nenalezla vhodný motiv k navázání styku.

Pro československou rozvědku je rovněž zatím nereálný úkol rozpracovávat jazykovou školu v Bloomingtonu a vojenskou zpravodajskou školu ve Washingtonu, neboť v těchto objektech nemá agenty a nemá ani o nich základní informace. Slib sovětských přátelů [sic!], že základní informace budou poskytnuty, nebyl dosud splněn.

V současné době je rovněž nereálný úkol pronikat agenturně do organizace "Američané pro demokratickou akci", neboť ani o této organizaci nemá československá rozvědka podrobnější informace.

Po linii Latinské Ameriky.
Úkoly stanovené dohodou jsou v podstatě plněny.

Po linii NATO.
Úkol proniknout do objektů NATO stanovených v dohodě nebyl dosud splněn. Je rozpracováno několik vhodných typů[,] jejichž verbovka v důsledku dočasného omezení činnosti nemohla být dosud provedena. Přes usilovnou snahu je pravděpodobné, že se nepodaří do všech objektů do konce roku dosadit nebo v nich získat agenta.

Rovněž dosud není plněn úkol za pomoci aktivních opatření prohlubovat rozpory mezi členskými zeměmi NATO. Ke splnění tohoto úkolu chybí znalosti o současné situaci v NATO a o zájmech a stanoviscích jednotlivých delegací.

Po linii NSR.
V důsledku dočasného přerušení zpravodajské činnosti není plněn úkol získávat zpravodajské informace o politických a [str. 23] vojensko-strategických plánech vlády NSR, o vojenském a hospodářském potenciálu NSR atd.

Ze stejného důvodu nemohly být zatím splněny úkoly související s agenturním pronikáním do zpravodajských a jiných objektů v NSR.

Po obnovení zpravodajské činnosti lze očekávat, že všechny body dohody po linii NSR budou plněny.

Po linii afrických zemí.
Není plněn úkol rozšiřovat informace o tom, že Anglie za pomoci svého vlivu v Ghaně se chce uchytit v bývalých francouzských koloniích. Tento úkol byl do dohody zahrnut zřejmě v důsledku nesprávného odhadu vývoje situace, když nyní v těchto zemích se jasně projevuje americký vliv.

Po linii arabských zemí.
Zatím se neuskutečňuje výměna informací na osoby, které pracují v úřadech Iráku, Libanonu, SAR a které udržují spojení s americkými zastupitelskými úřady. Je tomu tak proto, že československá rozvědka nemá k této otázce žádné poznatky.

Rovněž není plněno rozpracování americké rozvědné centrály v Bejrútu, neboť československá rozvědka nemá žádné informace o její existenci, složení a organizaci. Bylo by vhodné, aby sovětští přátelé nám poskytli o této centrále základní informace.

Po linii Vatikánu. Eucharistický sjezd konaný v Mnichově v srpnu minulého roku proběhl bez zvláštní pozornosti naší a světové veřejnosti. Proto, i když sjezd byl obsazen naší agenturou, nebyly provedeny žádné propagační akce proti sjezdu, abychom tímto způsobem nesoustřeďovali na něj pozornost veřejnosti. Pro zajištění úspěchu pražské světové křesťanské konference jsou činěna opatření především po linii III. správy MV.

[str. 24]

V důsledku obtížné agenturní situace, a tím pro nedostatek dokumentů a zpráv nebyly dosud provedeny žádné [sic!] aktivní opatření ke kompromitaci Vatikánu.

Dále není plněn úkol shromažďovat poznatky o protisovětské činnosti katolických činitelů Brisbise, Tulaby,3) Stoklansa a Bučka. Neplnění je z části způsobeno nepříznivou agenturní situací, z části tím, že o existenci Brisbise a Tulaby nic nevíme. Bylo by vhodné, aby přátelé nám postoupili základní informace.

Po linii emigrace.
Většina úkolů po linii emigrace není plněna, a to pro dočasné přerušení činnosti v USA, Kanadě a v západoevropských zemích. Z těchto důvodů nemohly být podchyceny ilegální kanály emigrace do našich zemí. Rovněž na úseku kompromitace emigrace v očích západní veřejnosti nejsou úkoly plněny a to v důsledku nepříznivé agenturní situace.

Po linii vědecko-technické rozvědky.
Z hlediska zpravodajství je dohoda oboustranně plněna. Dosud slabá spolupráce je uskutečňována při výběru a rozpracování vědecko-technických objektů, dále při rozpracování typů a výměny poznatků na osoby, které by bylo výhodnější rozpracovávat prostřednictvím druhé země.

Návrhy týkající se zlepšení dosavadní spolupráce.
Necelý rok, který uplynul od podepsání dohody, umožnil získat některé zkušenosti na úseku spolupráce mezi našimi rozvědkami. Je nesporné, že vzájemná spolupráce a koordinace akcí může značnou měrou přispět ke zvýšení výsledků práce rozvědek. Aby tato spolupráce byla co nejúčinnější a nejefektivnější, bude třeba odstranit některé nedostatky, které se v průběhu plnění dohody o spolupráci projevily.

[str. 25]

1/ Nesprávné stanovení některých úkolů v dohodě.

a) Po linii USA byly do dohody zahrnuty úkoly, jejichž plnění bezpodmínečně vyžaduje mít dobrou agenturu v nejdůležitějších objektech. V době podepsání dohody podobná agentura nebyla ještě vybudována, a nebyl ani předpoklad, že v tomto roce se již podaří potřebnou agenturu vybudovat.

b) Do dohody byly zahrnuty úkoly, týkající se rozpracování některých osob nebo objektů, o jejichž existenci československá rozvědka nic neví, nebo o nichž jí chybí základní informace. Je tomu tak v případě úkolu rozpracovat jazykovou školu americké armády v Bloomingtonu, vojenskou zpravodajskou školu ve Washingtonu, pronikat do organizace Američané pro demokratickou akci, rozpracovat americkou rozvědnou centrálu v Bejrútu, shromažďovat poznatky na katolické činitele Brisbise a Stoklansa. Ukazuje se nutné při vypracování dohody myslet na to, že československá rozvědka nemá vždy po ruce nutné podklady pro plnění dohody. V takovýchto případech je pak zapotřebí stanovit, jak základní informace budou získány, případně zda budou dodány sovětskými přáteli.

2/ Výměna poznatků na osoby.
Při jednání o formách další spolupráce, měl by být brán zvláštní zřetel na otázku výměny poznatků na zajímavé osoby. Dosavadní spolupráce v tomto směru je oboustranně neuspokojivá přesto, že tato forma by mohla značně přispět k rychlejšímu vyhledávání a rozpracování typů. V té souvislosti by bylo třeba, aby přátelé urychlili lustraci, která trvá až několik měsíců.

3/ Výměna poznatků o objektech.
V dohodě o spolupráci byla stanovena celá řada důležitých objektů s úkolem jejich rozpracování a agenturního pronikání. [str. 26] Uvítali bychom, kdyby sovětší [sic!] přátelé nám poskytli souhrnné zprávy k hlavním objektům v Latinské Americe, a to zejména o rozvědkách a kontrarozvědkách, souhrnné zprávy o situaci v některých afrických zemích, ve kterých nemáme dosud residentury, poznatky k ekonomickým objektům v USA atd.

4/ Výměna zkušeností.
Po linii USA je v dohodě stanoveno, že je třeba si vyměňovat zkušenosti, získané při verbování Američanů v USA nebo v jiných zemích. Dosud se podobná výměna zkušeností neuskutečnila. Domníváme se, že plnění tohoto bodu by zejména pomohlo československé rozvědce, neboť není sporu o tom, že sovětští soudruzi mají v tomto směru daleko více zkušeností.

5/ Hodnocení předaných zpráv a materiálů.
Z hlediska československé rozvědky je velkou pomocí ze strany sovětských přátel hodnocení předaných zpráv a materiálů prováděné v Moskvě. Nyní se však ukazuje, že má-li toto hodnocení přispět ke kontrole naší agentury, bylo by třeba, odstranit některé drobné nedostatky.

a) Hodnocení by mělo být podrobnější a konkrétnější. V hodnocení je například nutno brát v úvahu, že než zpráva dojde do Moskvy, uplyne od jejího získání určitá doby, během které se zprávy může objevit v tisku. Konstatování, že jde o tiskový materiál, aniž je uvedeno, kdy a kde zpráva byla otištěna, ke kritice agenta nestačí.

b) Hodnocení by mělo být urychleno. Za současné praxe obdržíme hodnocení po 2 až 3 měsících od předání zprávy. U vědecko-technických materiálů, opatřených přímo na požadavek sovětských přátel, vznikají pak potíže s určením odměny pro agenturu. Urychlení hodnocení zpráv by však bylo žádoucí i po linii politické rozvědky.

[str. 27]

c) Zkušenosti ukazují, že existují agenti ochotni předávat zprávy několika rozvědkám. V té souvislosti by bylo žádoucí, využít situace, kdy sovětští přátelé dostávají zprávy nejen od československé rozvědky, k tomu, aby byla v Moskvě prováděna kontrola, zda určitá část agentury nepracuje pro více spřátelených rozvědek. Jak ukázaly zkušenosti, podobná kontrola by byla velmi nutná.

V Praze dne 22. června 1961

Karel Sieber

Poznámky:

1) Arturo Frondizi (1908), argentinský politik, od roku 1958 až do svého svržení vojenskou juntou v roce 1962 prezident.

2) Janio Quadros (1917), brazilský politik, v letech 1952-1955 starosta Sao Paula, od roku 1961 do svého svržení vojenskou juntou v roce 1964 prezident. V roce 1985 byl znovu zvolen starostou Sao Paula.

3) Ladas Tulaba (1912-2002), litevský katolický duchovní. O ostatních osobách uvedených v této části se editorovi nepodařilo zjistit žádné bližší údaje.

***

Spolupráce československé a sovětské rozvědky na začátku šedesátých let

Některé náměty na konkrétní formy a témata spolupráce se sovětskou rozvědkou v příštím období (nedatováno)

Zpráva o plnění dohody o spolupráci mezi sovětskou a československou rozvědkou, která byla uzavřena v Moskvě ve dnech 1. až 8. července 1960 (22. června 1961)

Zpráva o plnění dohody o vzájemné spolupráci a koordinování akcí mezi československou a sovětskou rozvědkou, uzavřené 26. - 30. června 1961 (29. listopadu 1961)

Vaše reakce...

zpět

Vaše reakce...

zpět