Spolupráce československé a sovětské rozvědky na začátku šedesátých let

[razítko:] PŘÍSNĚ TAJNÉ

Některé náměty na konkrétní formy a témata spolupráce se sovětskou rozvědkou v příštím období.

Mezinárodně politická i operativní situace bude nesporně vyžadovat, aby bylo pokračováno v plnění dohody o spolupráci mezi oběma našimi rozvědkami a aby po zhodnocení prvního roku této spolupráce byly stanoveny konkrétní problematiky jednotlivých světových oblastí, k nimž jedna z obou rozvědek má lepší přístup, a tím by mohla pomoc práci druhé rozvědky. Jednou z hlavních forem spolupráce jistě zůstane i nadále vzájemná výměna poznatků a informací, kterou bude třeba ještě zpružnit. Je však možné, že se podaří najít a rozvinout i jiné a ještě užší metody společné práce, jako např. společně provádění některých aktivních opatření.

Ukazuje se vcelku, že další prohloubení dohod mezi oběma rozvědkami by mělo spočívat právě především ve zkonkrétnění a zpružnění společné práce tam, kde to vyžaduje bezprostřední zájem. Ve smyslu této vůdčí myšlenky předkládáme některé konkrétní návrhy na společné akce v jednotlivých světových oblastech.

1/V oblasti USA:

a) Československá rozvědka provedla v posledním období rozbor legálních materiálů, na jejichž základě bylo možno s určitou pravděpobodností zjistit pracovníky americké zpravodajské služby, pracující v zahraničí pod diplomatickou legalisací. Bylo by třeba, aby sovětští přátelé prokonsultovali s námi naše metodická hlediska, případně prověřili některé výsledky ze svých pramenů. Osvědčí-li se naše metoda, bude velkým přínosem pro rozvědné poznatky obou našich [str. 2] zemí. V tomto případě bude možno vypracovat seriál aktivních opatření proti konkrétním americkým rozvědčíkům v zahraničí.

b) Dáváme k uvažení společnou dlouhodobou akci "Central", v jejíž první fázi bychom společně shrnuli veškeré poznatky k CIA včetně okrajových a těch, jež byly získány kombinací legálních pramenů. Čs. rozvědka zatím zjistila asi 300 zaměstnanců CIA a má některé zatím neprověřené poznatky o tajných objektech, kde pracují. Domníváme se, že by bylo třeba v další fázi rozpracování zaměstnanců i objektů CIA prozkoumat veškeré společné možnosti pro typování z povzdálí, možnosti přiblížení se k manželkám nebo manželům zaměstnanců CIA a využití pomocné agentury přátel, zejména nasekretářky [sic!] a stenotypistky CIA s přihlédnutím ke skutečnosti, že jak bylo zjištěno bydlí ve větších skupinách v jednotlivých činžovních domech. V této souvislosti bychom také ocenili, kdyby nám přátelé předali své metodické zkušenosti z budování pomocné agentury v USA a z pronikání do objektů, aniž pochopitelně budou dekonspirovat údaje, které musí zůstat utajeny. Ocenili bychom zejména zkušenosti z takových případů, jako byl MARTIN a MITCHELL.

c) Dále dáváme v úvahu společné projednání série aktivních opatření, zaměřené na diskreditaci amerických vládních činitelů v očích představitelů méně vyvinutých zemí. Některé z těchto akcí byly již naší rozvědkou uskutečněny a byly zaměřeny na diskreditaci amerického rasismu u afrických diplomatů v OSN.

d) V zájmu intensivnější a konkrétnější spolupráce je nutno uvážit možnost přímého styku pracovníků obou rozvědek - specialistů na USA, kteří by si např. dvakrát do roka vyměnili svoje metodické zkušenosti.

e) V oblasti USA, kde se práce setkává se zvláštními operativními obtížemi, je mimořádně důležité rychle [str. 3] a pružně spolupracovat při ocenění navzájem předaných materiálů. Velmi bychom uvítali, kdyby sovětští soudruzi hodnotili podle možností urychleně takové materiály. V současné době mají sovětští soudruzi před zhodnocením vnitřní telefonní seznam Pentagonu, který předal typ před verbovkou. Apelujeme na urychlení dodání posudku, zejména pokud se týká kompromitující povahy materiálu.

2/ V oblasti Latinské Ameriky:

a) Navrhujeme společnou akci na využití institutu Morazán [správně má být "Corazán"] v Buenos Aires. Jde o institut, řízený naším agentem PILARem.

b) Dáváme v úvahu možnost konsultace v oblasti Latinské Ameriky o práci na vytvoření jednotné protiamerické fronty s využitím nacionalistických skupin a vůdců v jednotlivých zemích, z nichž v některých máme výhodnější podmínky my, v jiných sovětští přátelé.

c) Doporučujeme konkretisovat koordinaci akcí našich rozvědek s cílem narušovat posice hlavního nepřítele v Latinské Americe, a to v tom směru, abychom se pokud možno pravidelně navzájem informovali o krátkodobých taktických cílech, které si stanoví naše rozvědky v oblasti provádění aktivních opatření. Tato praxe byla zhruba dohodnuta mezi sovětskými přáteli a praxovníky naší rozvědky s. Zajícem, který byl nedávno na konsultaci v Moskvě, dosud však nebyla uskutečňována, a proto nedošlo ke skutečné koordinaci aktivních opatření a vlivové politiky obou rozvědek v Latinské Americe.

d) Je dále v oboustranném zájmu, aby nám sovětští přátelé předávali pravidelně své požadavky na řízení našich kvalitnějších agentů, zejména z těch zemí, kde SSSR není zastoupen.

[str. 4] e) Je zřejmá potřeba konsultace o tom, které z pokrokových nekomunistických sil, organisací a politických stran v Latinské Americe jsou z hlediska našich společných cílů zajímavé a vhodné k agenturnímu rozpracování a k provádění vlivové politiky. Je současně třeba také se dohodnout, na kterých těchto organisacích zájem není, abychom zbytečně po linii obou rozvědek nerozpracovávali stejné objekty.

f) Doporučujeme konkretisovat další spolupráci v tom směru, aby nám sovětští přátelé předali podle svého uvážení nedekonspirující poznatky k činnosti místních kontrarozvědek v hlavních zemích Latinské Ameriky, k činnosti amerických policejních orgánů FBI v těchto zemích, poznatky k objektům hlavního nepřítele, především k zastupitelským úřadům USA. Uvítali bychom, kdyby bylo obnoveno zasílání zpráv o situaci na Kubě, kteréjsme [sic!] získávali od sovětských přátel v průběhu první poloviny roku 1960 a které přispívaly k naší lepší informovanosti. Bylo by dobré[,] kdyby aspoň občas mohly být předávány zprávy také k situaci v ostatních latinskoamerických zemích, zejména v Mexiku a Argentině, abychom jejich obsah mohli porovnat s naším hodnocením situace v těchto zemích.

3/ V oblasti Evropy:

a) Po linii Německé spolkové republiky.

- Československá rozvědka plánuje řadu aktivních opatření, o jejichž podkladech byly vyměněny informace a materiály se sovětskými přáteli. Jde o tato opatření:

- Prostřednictvím čs. tisku budou zveřejněny informace o tom, že se souhlasem amerických míst zaujme rozhodující posici v reorganisované rozvědce NATO západoněmecká BND.

[str. 5] - Bude zpracován podvrh "dopisu tyrolského zemského hejtmana", který bude dán k disposici italskému konsulátu v Innsbrucku. Obsah dopisu bude naznačovat účast BND na jihotyrolských událostech prostřednictvím agentů ZAKO a SAVARY.

- V africkém tisku budou zveřejněny materiály o pronikání NSR do málo vyvinutých zemí a o využívání hospodářských institucí NSR západoněmeckou BND k pronikání do těchto zemí. Budou uváděna konkrétní jména organisace.

- Za účelem desinformace BND bude vyvoláno podezření, že její bývalý orgán LAMMEL je agentem čs. rozvědky, s nímž bylo dočasně ztraceno spojení.

- Prostřednictvím rakouské STAPO, jíž bude vhodnou kombinací podstaven materiál, bude vyvoláno podezření, že spolupracovník GO [Gehlenovy organizace] novinář [Erich] HELMENSDORFER a kádrový příslušník GO dr. ZIEGLER z Mnichova jsou spolupracovníky čs. rozvědky.

- Bude proveden pokus o desinformaci nejvyšších míst Bonnu v tom směru, že GEHLEN1) prostřednictvím WEHNERa2) bude podporovat ve volbách SPD.

- Ke kompromitaci GLOBKA bude vypracován podvrh dopisu GLOBKA3) zástupci NSR EHS HALLSTEINovi,4) jímž je požadována legalisace kádrového pracovníka GO SEELIGERa při jednáních EHS s ESVO, aby měl možnost vejít ve styk s osobami pracujícími ve prospěch NSR. Fotografie podvrhu budou dány k disposici západoněmeckému tisku.

- Od sovětských přátel máme zájem získat poznatky o bývalých sudetských Němcích, kteří jsou činni v úřadě spolkového kancléře, v klíčových ministerstvech a západoněmecké špionážní službě.

b) Po linii Velké Británie.
Navrhuje se posoudit společně možnosti aktivního rozpracování některých afrických stran i zemí z Londýna. [str. 6] Agent KOLON, který je obsluhován londýnskou residenturou, máá řadu dosud neprozkoumaných možností. Úkoly k africké problematice, příprava aktivních opatření směrem na Afriku, typování funkcionářů afrických stran a pod. narážejí dosud na naše nedostatečné znalosti problematiky. Řízení tohoto agenta na základě společně vypracovaných požadavků by prospělo oběma stranám.

c) Po linii Francie.
Zde více než kde jinde je třeba, aby si rozvědky vyměnily základní zkušenosti s prací proti NATO a základní pomůcky, které jsou již k disposici. V tomto ohledu byl cenný například telefonní seznam mezinárodního sekretariátu NATO, který nám sovětští přátelé zaslali.

d) Po linii Rakouska.
Pro další úspěšnou práci v Rakousku se jeví výhodným důkladně prodiskutovat stav našich dosavadních společných vědomostí o agentuře NSR a USA v rakouském vládním aparátu a využívání Rakouska proti zemím socialistického tábora. Z této souvislosti můžeme sovětským přátelům předat poznatky a charakteristiky osob z úřadu rakouského spolkového kancléře. Pro plnění našich konkrétních úkolů bychom uvítali[,] kdybychom dostali doplňující poznatky o rakouském MZV z operativního hlediska.

4/ V asijské oblasti:

a) Indonésie.
Navrhujeme společně sledovat vývoj v indonéských leteckých silách s cílem posilovat pokrokové síly a odhalovat proamerické vlivy. Z naší strany zaměříme v tomto směru styky MUZKA, LOS, MULIA a MUSLIM. Doporučujeme konsultaci obou našich residentů o otázce účinného rozpracování Američanů v Indonésii a indonéského štábu pozemních sil.

[str. 7] b) Indie.
Navrhujeme koordinovat aktivní opatření prostřednictvím tisku. K tomu je možno využít agentů MAHATMA a MAJI. Dále navrhujeme uvážit otázku poskytnutí operativní pomoci sovětskou residenturou našemu pracovníku v Bombaji.

c) Turecko. Obě naše rozvědky budou spolupracovat při kontrole akce SVĚTLO. Techniky vyšle rozvědka ČSSR, zatím co [sic!] residentura SSSR připraví podmínky k technickému vylepšení operace.

d) Irák.
Nabízíme sovětské rozvědce možnost vyslání jednoho nebo několika pracovníků v legalisaci hospodářských expertů do Iráku pod československou vlajkou. Dále je možnost spolupráce na aktivních opatřeních přes styky TABUL, BRET a AKEL (přes tohoto možnost desinformací) a prostřednictvím některých iráckých deníků. Čs. rozvědka má spojení s některými vysoce postavenými Kudry, žijícími v Bagdádu a má možnost využít toho k ovlivnění kurdského hnutí v náš prospěch a proti USA. K tomu potřebujeme, aby sovětská centrála nás informovala o vývoji kurdské otázky a dávala náměty k této otázce, samozřejmě nejen v Iráku, nýbrž i v Turecku a Íránu.

e) Libanon.
Máme určitou možnost získat poznatky ke špionážní britsko-americké škole MECAS v Chemlane a žádáme, aby k tomuto objektu nám byly poskytnuty doplňující informace, abychom mohli konkrétně informovat svého typa. V Bejrútu je možnost aktivních opatření přes tisk a přes obsazenou afilaci PZO KERAMIKA. Dalším společným úkolem bude konsultace o společném postupu pro oslabení vlivu NSR v Libanonu. Konečně žádáme přátele o poskytnutí poznatků na býv. ministerského [str. 8] předsedu KARAME,5) který je námi rozpracováván.

f) Izrael.
Můžeme předat informace získané od agenta, který je ve styku se stykem ASA, který může opatřit zajímavé nahrávky, mj. z procesu s EICHMANNem.6) Žádáme dále o sdělení, zda dle poznatků sovětských přátel je možné provádět rozpracování do Izraele z Kypru vzhledem k silnému turistickému ruchu mezi oběma zeměmi.

5/ V oblasti Afriky:

a) Vzhledem k bouřlivému vývoji v Africe a k nutnosti tento vývoj průběžně sledovat a důkladně rozebírat se ukazují nutnými tato opatření.

- residenti v Káhiře, Tunisu a Akře musí být ve styku se sovětskými residenty v týchž zemích.

- Je nutné, aby se vedoucí pracovníci afrického úseku obou našich rozvědek pravidelně setkávali, vyměňovali si zkušenosti a koordinovali připravované akce, setkání by mohla být prováděna střídavě v ČSSR a SSSR.

b) Sjednocená arabská republika.
Po linii aktivních opatření se residentura zaměřuje na diskreditaci ministra hospodářství KAJSÚNY a prozápadní skupiny národohospodářů SAR. Byly získány dílčí poznatky k jeho osobě a k jednání s NSR. Potřebovali bychom získat od sovětských soudruhů dokumentační materiál, kterého by bylo možno využít pro aktivní opatření. Naše zvláštní možnosti k provedení aktivního opatření spočívají v tom, že přes našeho typa KOUBKA a agenta MIRACLA bychom mohli kompromitovat KAJSÚNYho a další přímo před presidentem NÁSIRem.

[str. 9] c) Guinea.
V Guineji máme své exporty v bezpečnosti. Vysíláme dále experty zejména na úseku operativní techniky a provádíme školení guinejských bezpečnostních orgánů. Naše posice není však zvlášť silná, neboť experti jsou používáni k dílčím problémům. Potřebovali bychom posílit naše posice. Velmi dobrým způsobem posílení by bylo, kdybychom mohli prokázat důležitost využívání našich expertů při řešení konkrétních faktů. K tomu bychom potřebovali materiály o činnosti americké a francouzské agentury proti Guineji, případně další materiály, které by čs. expertům umožnily podílet se přímo na provádění bezpečnostních opatření, aby tak mohli posílit své posice a přejít k orientaci guinejské bezpečnosti na boj proti hlavnímu nepříteli. Takto posílených posic bylo by možno dále využít k řadě zpravodajských akcí, které by mohly ovlivnit politiku guinejské vlády uvnitř i za hranicemi. Nabízíme sovětským soudruhům využití našich možností v guinejské bezpečnosti. Navrhujeme prokonsultování společného postupu a koordinaci při získávání poznatků, jež by byly použity našimi experty k vypracování plánu aktivních opatření a boje proti hlavnímu nepříteli.

d) Republika Mali.
V Mali máme výhodné postavení, poněvadž tam máme poradce v bezpečnosti, jehož posice je velmi dobrá. Mimoto jsme vyslali další poradce, zejména po linii operativní techniky a spojení a vyslání dalších poradců se připravuje. Poradci mají přístup k vedoucím osobnostem maliské bezpečnosti a podílejí se zejména na organisační výstavbě bezpečnostního aparátu i na některých konkrétních operativních akcích. Navrhujeme sovětským soudruhům společné využití tohoto našeho výhodného postavení ke společně připravovanému postupu v boji proti hlavnímu nepříteli[,] tj. při rozpracování Američanů, Francouzů a Němců, [str. 10] k získávání kompromitujících materiálů a provádění aktivních opatření. Navrhujeme prokonsultovat a vypracovat společný plán využití možností našich expertů, přípravy orientace maliské bezpečnosti na rozpracování hlavního nepřítele v Mali a zpracování dokumentů využitelných pro maliskou bezpečnost v rámci aktivních opatření. Předpokládáme, že realisace tohoto společného postupu by mohla vytvořit v Mali bázi sloužící k pronikání na ovlivňování vývoje v celé oblasti západní Afriky.

e) Kongo.
Našim úkolem je dostat na žádost GIZENGOVY7) vlády čs. bezpečnostní poradce do Stanleyville. Dále je třeba dopravit do Stanleyville vojenskou a jinou pomoc. Dosavadní pokusy byly marné, poněvadž čtyřčlenná skupina poradců, legalisovaná jako novinářů, se do Stanleyville nemůže dostat. Nyní probíhá poslední pokus, aby přešli do Stanleyville alespoň dva z nich. Vedle toho jsme vyslali tři techniky na cizí pasy, kteří podle poslední zprávy jsou v Ugandě s cílem dostat se do Stanleyville, kde budou rovněž působit jako poradci. Jeden technik (ROKOS) byl dále vyslán do Léopoldville s úkolem získat trvalé zaměstnání. Do Stanleyville byl dále vyslán agentu MOHAMED, rovněž s úkolem usazení se. Krátkodobě byl vyslán do Konga agent EBR, který se má vrátit v polovině července. Před týdnem se vrátil orgán MV, který působil v Kongu jako lékař od ledna 1961. Vzhledem k důležitosti Konga pro celý vývoj v Africe navrhujeme, aby otázka Konga, pomoci Kongu a odraz konžské otázky na ostatní Afriku byl pravidelně konsultován a některé akce koordinovány.

f) Ghana.
Naše residentura v Ghaně je dosud slabá, obsazená jedním pracovníkem, a kromě toho i náš titulář má většinu informací od sovětského velvyslance. Potřebujeme vzhledem k význačné úloze Ghany v západní Africe informace o poměru Ghany k Velké Británii a o celkovém [str. 11] jejím vztahu k oběma světovým táborům, abychom mohli provést základní orientaci naší budoucí práce.

g) Angola.
Orientujeme se na odbojovou organisaci MPLA, jejíž centrála je v Konakry. Druhé odbojové hnutí UPA se sídlem v Léopoldville je podle našich poznatků plně ve vlivu USA. Potřebujeme prověření těchto poznatků s případnými údaji, které by mohly posloužit k rozvinutí účinných aktivních opatření proti USA.

h) Sierra Leone.
Sierra je formálně nezávislá, je však jak politicky[,] tak hospodářsky plně ovládána Velkou Británií. V poslední době se velmi zhoršily styky mezi Sierrou Leone a sousední Guinejskou republikou. Zjistili jsme, že v Sierra Leone je 2.000 vojáků anglické koloniální armády a na 500 anglických důstojníků, kteří jsou v sierraleonské armádě. V zemi jsou dvě vojenské základny. Vzhledem k tomu, že lze předpokládat, že tyto poměrně silné stavy jsou udržovány k eventuální akci proti Guinejské republice, navrhujeme uvedené údaje společně prověřovat a doplňovat tak, abychom mohli provést sabotážní akce proti uvedeným základnám a využít kromě toho získaných poznatků k aktivnímu opatření k diskreditaci Velké Británie v očích guinejských předáků. Navrhujeme, aby akci řídili sovětští přátelé. K akci lze využít našeho důvěrného styku s některými činiteli oposice ze Sierra Leone.

ch) Zanzibar.
V Zanzibaru máme agenta MAJÁKa ve vedení Národní strany Zanzibaru a agenta TICHÉHO, který byl v ČSSR na bezpečnostním školení. Vzhledem k těmto dobrým agenturním možnostem navrhujeme provést společně akci proti americkým základnám vybudovaným na Zanzibaru [a] Pembě. Šlo by o akce sabotážní, dále by byly provedeny akce na diskriminaci americké politiky v celé východní Africe. Vzhledem k rozsahu akce navrhujeme, aby byla prováděna společně za použití naší agentury.

[str. 12] 6/ Oblast vědeckotechnické rozvědky:
Navrhujeme blíže specifikovat bod dosavadní dohody o společném úsilí při pronikání do objektů hlavního nepřítele. Při rozsáhlém počtu možných objektů v oblasti vědeckotechnické nemusí být poznatky předané jednou stranou zajímavé pro druhou stranu. Přesnější dohoda o práci na objektech by umožnila lepší využití techto [sic!] poznatků a vedla by k soustředění sil při pronikání do objektů. Při úsilí o řešení úkolů důležitých pro celý socialistický tábor potřebuje v současné době vědeckotechnická rozvědka prakticky jednostrannou pomoc. Jedná se totiž vesměs o úkoly, které nejsou v ČSSR řešeny a chybí tudíž příslušní odborníci, jejich znalosti a poznatky odborné i poznatky o protivníkovi. Jsou to například úkoly související s raketovou technikou, termojadernou reakcí, speciálními úseky atomistiky a lokace. Z uvedeného důvodu jsme nuceni pracovat na těchto úkolech do samého počátku, přičemž se nevyhneme k získávání nepodstatných a přátelům běžně známých poznatků. Proto potřebujeme pro určitou dobu odborně usměrňovat, formulovat obecně zaměření a konkrétní úkoly a sdělit základní údaje o objektech. Tyto údaje by bylo třeba stále doplňovat novými údaji, poněvadž úroveň našich odborníků a agentury je zatím ještě nedostatečná.

7/ Závěr a technické připomínky:
Z uvedeného výčtu současných úkolů a námětů vyplývá, že pro všechny oblasti jsou společné některé formy, které bychom chtěli v závěru zvlášť zdůraznit.

1) Forma občasných pravidelných konsultací mezi specialisovanými pracovníky, například na úrovni náčelníků odborů, jakož i mimořádných konsultací k určitým tématům.

2) Forma operativních styků mezi residenty v jednotlivých oblastech, které by byly určeny dohodou centrál. Zejména zde půjde o některé oblasti Asie (Indie, Indonésie, Turecko), dále o všechny africké a některé latinsko-[str. 13]americké státy, kde jsou residentury.

3) Urychlené řízení při prověřování našich případů v evidenci v Moskvě, v rámci technických možností urychlené provádění lustrace, abychom se tak vyhnuli případné duplicitě agentů, kte které v několika světových oblastech (Rakousko, Francie) již konkrétně došlo.

4) Žádáme sovětské soudruhy, aby lustrace byla prováděna zásadně ve všech složkách, tedy například i ve vojenských.

5) Velmi bychom ocenili, kdyby hodnocení námi předaných dokumentů bylo sovětskými soudruhů [sic!] prováděno podle možnosti co nejrychleji a nejdůsledněji. Značně by to pomohlo naší práci, zejména v oblastech, jako jsou USA, kde se setkáváme se zvláštními operativními obtížemi.

6) Jako technickou připomínku je nutno uvést, že při překladu vlastních jmen do ruštiny a potom zpět do češtiny dochází někdy k naprostému zkomolení jmen. Bylo by třeba se dohodnout na základě platných norem o jednotných zásadách transkripce vlastních jmen.

Karel Sieber

Poznámky:

1) Reinhard Gehlen (1902-1979), německý důstojník, zakladatel a v letech 1945-1968 vedoucí západoněmecké rozvědky.

2) Herbert Wehner (1906-1990), německý komunistický a po druhé světové válce sociálně demokratický politik, v letech 1966-1969 západoněmecký ministr pro celoněmecké otázky, v letech 1969-1983 předseda frakce SPD v Bundestagu.

3) Hans Globke (1898-1973), německý právník a úředník, v letech 1953-1963 státní tajemník spolkového kancléřství a blízký spolupracovník Konrada Adenauera.

4) Walter Hallstein (1901-1982), německý diplomat a politik, v letech 1951-1955 západoněmecký ministr zahraničí, v roce 1958 se stal prvním předsedou Komise EHS.

5) Rašíd al-Karámí (1921-1987), libanonský politik, v roce 1955 poprvé premiérem (znovu v letech 1958-1960, 1961-1964, 1965-1966, 1966-1968, 1969-1970, 1975-1976 a 1984-1987).

6) Adolf Eichmann (1906-1962), nacistický úředník, odpovědný za vyhlazovací politiku vůči Židům, v květnu 1960 byl z Argentiny unesen do Izraele a tam odsouzen k smrti a popraven.

7) Antoine Gizenga (1925), konžský politik, po smrti Patrice Lumumby převzal jako vicepremiér funkci předsedy prozatímní vlády se sídlem ve Stanleyvillu. V roce 1962 byl zbaven funkce vicepremiéra, až do svého odchodu do exilu v roce 1966 byl několikrát vězněn.

Vaše reakce...

zpět