Spolupráce československé a sovětské rozvědky na začátku šedesátých let

[str. 28]

[razítko] PŘÍSNĚ TAJNÉ

Zpráva o plnění dohody o vzájemné spolupráci a koordinování akcí mezi československou a sovětskou rozvědkou, uzavřené 26. - 30. června 1961

I. Po linii rozvědky

Agenturní pronikání do objektů.

Úkol, agenturně pronikat do úřadů a organizací USA, byl splněn pouze zčásti. Zejména pokročilo rozpracování objektu CIA, když byly odhaleny tajné objekty CIA ve Washingtonu a bylo ustanoveno téměř 400 zaměstnanců CIA. Dále byl agenturně získán telefonní seznam Pentagonu, který je dobrým základem pro další rozpracování tohoto objektu. V žádném z těchto objektů nemáme v současné době agenturu, washingtonské residentuře však bylo předáno několik návodek na typy, jejichž verbovky jsou plánovány na začátek příštího roku. Jde zejména o typ RÍŠA (Pentagon) a KING (St. departement a min. zemědělství).

Úkol agenturně pronikat do institucí NATO a do odborů pro otázky NATO na ministerstvech zahraničních věcí není po linii I. odboru plněn. Po linii 3. odboru bylo provedeno předběžné otypování několika desítek sekretářek a překladatelek NATO v Paříži. S některými bude navázán styk za pomoci spolupracovníka BURDY. K rozpracování orgánů NATO v Paříti je dále používán typ GABRIEL a FRED. Centrálou jsou rozpracovány typy ORLEANS, LARET, GASTON a franc. státní příslušnice MEJZLÍKOVÁ.

Po linii 4. odboru je rozpracováván typ DLAŇ, který je sekretářkou u složky NATO v Bonnu. Po linii 5. odboru je v Řecku rozpracováván typ MOJŽÍŠ a dále je využíván spolupracovník PATRIS, jehož známý má přístup k některým dokumentům NATO. V Londýně spolupracovník LEE je využíván a řízen na branný výbor britského parlamentu, odkud má možnost získávat jak dokumenty NATO, tak dokumenty britského ministerstva války.

[str. 29]

Jsou vytvářeny předpoklady pro splnění úkolu agenturně pronikat do objektů na území NSR, stanovených při dvoustranném jednání v Moskvě v červenci 1960. V úřadě spolkového kancléře nemáme agenturu, je však rozpracováván typ KVĚTA, která je sekretářkou sekretariátu. Objekt CDU - je připravován kontakt spolupracovníka DRÁBA, který je nyní bez spojení.

Dále jsou rozpracovávány typy STANĚK, KUČERA a SIRA, vesměs poslanci Spolkového sněmu za CDU. Objekt SPD - působí zde spolupracovník JAKUB a ŠTERN, mimo to je rozpracováván typ MOJŽÍŠ, funkcionář SPD. Objekt ministerstvo národní obrany - nemáme spolupracovníka přímo v objektu, avšak spolupracovník PLAVEC a NELLA jsou řízeni tak, aby byla vytvořena možnost k přímému proniknutí do tohoto objektu. V objektu ministerstva pro celoněmecké otázky nemáme spolupracovníka a nejsou zatím ani rozpracovány typy k proniknutí do objektu.

K objektu zastupitelské úřady USA, Anglie a Francie na území NSR a Rakouska je rozpracováván typ KAPR, který působí na ZÚ ve Vídni, dále na francouzském velvyslanectví v Bonnu působí spolupracovník PRUVODCE, který má však vzhledem ke svému pracovnímu postavení omezené možnosti. K proniknutí na britské zastupitelské úřady v NSR nemáme zatím možnosti. K objektu americká, francouzská a britská vojska na území NSR je rozpracováván typ PAVEL, kapitán americké armády na velitelství v Heidelbergu, dále typ BAVOR, účetní francouzských jednotek v Offenburgu.

K objektu Gehlenova špionáž (BND) je využíván spolupracovník POP, který podává okrajové zprávy o orgánech a činnosti BND, dále spolupracovníci HAVÍŘ a MILENKA, kteří plní pomocné úkoly. Byly provedeny přípravy k verbovce rozpracovaných typů HANA, EDMUND, HORNÍK.

V rámci rozpracování BND pokusili jsme se podstavit Gehlenově rozvědce naše spolupracovníky. Ze 77 spolupracovníků vyslaných krátkodobě do NSR bylo 14 kontaktováno orgány BND a v 6 případech došlo k verbovce. Zpravodajskou hrou podařilo se v rámci této akce ustanovit 6 orgánů BND.

Současně je získáván přehled o zájmech BND v ČSSR a metodách její práce. V souvislosti s rozpracováním BND je dále rozpracováván typ MAJOR, příslušník bundeswehru, který [str. 30] působí v rozvědné a kontrarozvědné škole v Ringsdorfu.

V objektu rakouská vojenská zpravodajskou služba působí náš spolupracovník DOFEN, který od února 1961 je bez spojení a spolupracovnice ROSA, získaná ke spolupráci v srpnu 1961.

V objektu senát v západním Berlíně je využíván spolupracovník DEXA, dále SCHREK a MÁLEK, získaný v říjnu 1961. Do konce roku je připravena verbovka typa BÁSNÍK a VIKTOR a rozpracováván je typ NATAN II. K sudetoněmeckému hnutí je využíván spolupracovník NATAN a MATYAS a rozpracovávány jsou typy HUGO, DEMOKRAT a PROKURÁTOR.

K objektu americká špionáž v NSR je využíván spolupracovník BAYER, který působí ve vojenské zpravodajské škole Oberamergau, dále spolupracovník MIKO, který podává zprávy o využívání uprchlíků z ČSSR a jsou rozpracovávány typy PRAŽAN, SLEZSKÝ a RADEK, který od r. 1963 má z pověření CIA pracovat zpravodajsky proti ČSSR.

Mimo to k objektu anglická rozvědka je využíván spolupracovník SLÁVA a k francouzské rozvědce spolupracovník DAKOTA. Podle dohody měla být do mexických, brazilských, argentinských a dalších latinskoamerických orgánů udržujícíchh spojení s USA nasazena agentura.

V rámci tohoto úkolu je v Argentině využíván agent PILAR a TIGR. V Brazílii je za tímto cílem rozpracováván typ CERES. V Mexiku byl agenturní cestou získán telefonní seznam amerického zastupitelského úřadu, s jehož pomocí bude možno získat úplný přehled o obsazení úřadu a vytvořit tak předpoklady pro jeho rozpracování. V podstatě je však tento úkol slabě plněn.

Úkol podchytit ilegální kanály Vatikánu je v počátečním stadiu. Ve spolupráci s 3. odbory KS MV jsou vyhodnocovány rozpracované a realisované případy s cílem zjistit formy spojení a používané kanály. Doposud se nepodařilo najít vhodný kanál pro vysazování našich spolupracovníků. V souvislosti s tímto úkolem je vedena akce "Přechod", s jejíž pomocí je získáván přehled o spojení generála řádu Těšitelů ve Vídni na území ČSSR.

Úkol rozpracovávat Světovou radu církví je plněn ve spolupráci se III. správou MV, je připraveno vysazení našeho spolupracovníka na místo stálého zaměstnance aparátu SRC v Ženevě.

[str. 31]

Úkole pronikat do vedoucích složek emigrantských reakčních organizací je plněn po linii I. a 4. odboru. V Kanadě je v tomto směru řízen spolupracovník OREL, řízený k ACENu (Organizace porobených evropských národů). Informace, které OREL dodává, se však převážně dotýkají problémů čs. emigrace.

K organizacím Protibolševický blok národů (ABN) nemáme zatím v NSR možnosti. Mimo to nám k ABN chybí základní informace. K výboru Svobodné Evropy a k jeho centru v USA nemáme zatím žádné možnosti. K Radiu Svobodná Evropa v Mnichově je využíván spolupracovník BRADA, který působí přímo v Mnichově, dále KOLÁŘ, který působil ve Vídni a od října 1961 v Římě, CÉSAR, který není přímo v objektu, ale má tam řadu dobrých přátel. K objektu je dále rozpracováván KAVALÍR, KRUŠNÝ, zaměstnanec zpravodajského oddělení SE[,] a POLITIK, SKOKAN a MÁNES. K organizaci Americký výbor osvobození nebyly zatím vytvořeny v USA žádné možnosti.

1) Politické úkoly rozvědky.

Bylo dohodnuto, že prvořadým úkolem obou rozvědek je odhalovat americký imperialismus na všech kontinentech.

V tomto směru po linii 2. odboru byla např. provedena akce LEON, ve které 9 významných mexických nacionalisticky orientovaných politiků navštívila [sic!] president MATEOSe1) a vyjádřila podporu těch částí jeho projevu, které byly zaměřeny proti proamerickým silám v Mexiku. Návštěva byla publikována v tisku a měla dobrý ohlas v nacionalistických kruzích. V Argentině je využíván agent PILAR, který vypracovává a uveřejňuje články diskreditující politiku USA vůči Kubě a ostatním zemím LA.

V Brazílii v současné době je realisována akce MITRA, ve které bude odhaleno vměšování USA a Vatikánu do vnitřních a zahraničních záležitostí Brazílie. Také v mexickém časopisu Bip bylo prostřednictvím agenta zveřejněno několik článků zaměřených proti politice USA.

[str. 32]

Měla být zesílena činnost za upevnění a obranu kubánské revoluce. V rámci tohoto úkolu byly v mexickém tisku komentovány přípravy USA na konferenci latinskoamerických zemí v Punta del Este, mimo to levicovému kolumbijskému novináři předala residentura v Mexiku materiály propagující kubánskou revoluci, kterých použil při přednáškách a v publikační činnosti o Kubě.

V květnu 1961 bylo ve spolupráci se sovětskými přáteli uskutečněno aktivní opatření DON, které bylo zaměřeno na podporu revoluční Kuby a proti politice KENNEDYho vlády v LA. V Argentině jsou zveřejňovány články na obranu Kuby prostřednictvím našeho agenta PILARa, a to v rámci akce GRATO.

Podle dohody měla být učiněna opatření ke zjišťování pokrokových činitelů schopných stanout v čele osvobozeneckého hnutí. Na úseku Afriky bylo přikročeno k prověřování existence tzv. osvobozeneckých center a byl zjišťován jejich program, možnosti a vliv. Na základě tohoto prověřování vstoupili jsme ve styk s těmito centry[,] a tak byl navázán kontakt s osvobozeneckým hnutím Kenje, Zanzibaru, Angoly, Kamerunu, Portugalské Guineje a dalšími. V oblasti LA je tento styk rovněž zahajován, je však zatím v počátečním stadiu a není proto možno hovořit o konkrétních výsledcích.

Úkol posilovat neutralistické tendence mezi významnými činiteli málo vyvinutých zemí a podkopávat vliv proamerických činitelů byl vedlejším cílem v několika akcích. Konkrétní akce, která by sledovala pouze tento cíl, nebyla však provedena.

Bylo dohodnuto rozšiřovat protiamerické hnutí v Panamě, Guatemale a jiných zemích LA. V souvislosti s tím byl navázán v Mexiku styk na osvobozenecké hnutí v Belize (britská kolonie). Podpora tohoto hnutí je zaměřena současně proti reakčnímu režimu guatemalského presidenta YDIGORASe, 2) který se snaží získat toto území pro Guatemalu. Navázat spojení s emigrantskými kruhy ze Salvadoru, Panamy, Guatemaly se zatím nepodařilo. Z toho důvodu nebyl zatím v čs. rozvědce shrnut materiál o těchto emigrantských [str. 33] kruzích a zatím nedošlo k jednání se sovětskou rozvědkou o provedení společných opatření.

Odhalovat panamerikanismus v LA a k tomu využít Morazanovu ústavu [správně má být "Ústavu Corazán"] v Buenos Aires se zatím nedařilo v té míře, jak by bylo třeba. Využití Morazanova institutu ["Institutu Corazán"] bylo zatím omezeno na publikování článků a pořádání přednášek proti USA. Mimo to byla provedena akce "Výzva", jejíž cílem bylo kompromitovat hospodářské pronikání USA v LA.

V současné době je připravována akce "Tornado", při které půjde o využití materiálů z Panamerické vojenské junty. Konkrétní provedení akce bude dohodnuto se sovětskými přáteli, kteří mají k dispozici stejný materiál. Stejný cíl sleduje aktivní opatření "Rampa" a "Viana", které tím, že je určeno proti brazilsko-americké vojenské smlouvě, je současně zaměřeno na odhalování panamerikanismu. V indonéském deníku Varta Berita bylo provedeno aktivní opatření ve formě článků na podporu Kuby, s cílem diskreditovat americkou zahraniční politiku.

Proti Adolfu BERLEmu3) nebylo zatím provedeno žádné aktivní opatření.

Úkol zjišťovat plány USA, Anglie, Francie a NSR v souvislosti s otázkou mírové smlouvy s NDR byl plněn zejména residenturami 4. a 5. odboru. V souvislosti s tím byl připraven plán aktivních opatření na odpoutání pozornosti západních mocností od berlínské otázky, který je nyní realisován.

V Latinské Americe bylo např. provedeno aktivní opatření "Kříž", když na základě našich materiálů byl na mexické universitě proveden seminář k německé otázce a [otázce] západní Berlína, dále v mexickém časopisu "Avante" bylo příznivě komentováno prohlášení čs. vlády o německé otázce. Rovněž v časopisu "Bip" bylo zveřejněno několik článků objasňujících německou otázku.

V Brazílii je realisována akce "Luta", jejímž cílem je podchycení nacionalistického hnutí v Brazílii proti proamerickým živlům a aktivní opatření "Bola", které sleduje další rozvoj národně osvobozeneckého hnutí proti proamerickému diktátorovi STROESSNERovi4) v Paraguayi.

[str. 34]

V USA bude provedena desinformační akce proti americké CIA. 3. odbor připravil aktivní opatření proti Američanům v Maroku, V oblasti Alto Adige je připravována letáková akce, která bude kompromitovat NSR, se stejným cílem provedl 4. odbor akci "Dopis", 5. odbor provedl v Řecku akci "Mlha", jejímž cílem bylo posílit rozpory mezi NSR a Řeckem, 6. odbor provedl akci ke kompromitaci politiky NSR v otázce západního Berlína[,] když v iráckém listu "Al-Bilad" bylo zveřejněno několik článků.

4. odbor byl pověřen vyhledáváním materiálů proti GLOBKEmu a dalším západoněmeckým revanšistům. Při plnění tohoto úkolu nebylo dosaženo uspokojivých výsledků.

2) Podle dohody měla být učiněna opatření k zintenzivnění činnosti při provádění společných aktivních opatření. V rámci tohoto úkolu měl být proveden rozbor rozporů a slabin ve vztazích mezi hlavními členy agresivních paktů. Tento rozbor nebyl dosud proveden. Konkrétní aktivní opatření na zostření existujících rozporů mezi členskými zeměmi agresivních paktů nebylo provedeno. 3. odborem je však připravována akce určená k vyvolání nedůvěry mezi americkými a francouzskými zaměstnanci mezinárodního sekretariátu NATO.

3) Měla být nalezena možnost k zesílení propagandy ve Francii proti německému revanšismu. V tomto směru byl úkolován typ "FOJT", který již přislíbil uveřejňovat v rámci svých možností články proti německému revanšismu ve francouzském tisku pokrokového zaměření.

4) Úkoly rozvědky v oblasti Afriky byly po jednotlivých zemích plněny takto:

K o n g o :

Úkol nalézt vhodné cesty k dodávkám zbraní, střeliba a potravin Gizengově vládě nebyl splněn.

[str. 35]

Pokud jde o vybudování spolehlivých spojovacích kanálů se Stanleyvillem[,] bylo dosaženo úspěchu, když v červnu 1961 byli do Stanleyville vysláni 3 techničtí pracovníci, kteří zde působili až do vytvoření Adoulovy5) vlády v září 1961. Tato skupina navázala spojení s centrálou a informovala pravidelně o vývoji situace. Zahájila také rozvědnou činnost a z řad Gizengových přívrženců rozpracovala jako vhodné typy Tshimangu, Kashamuru, 6) Lubumu a Bumengiho.

Od července 1961 působila ve Stanleyville čs. diplomatická mise, ve které byl jeden kádrový příslušník čs. rozvědky pověřený přípravou a vybudováním residentury v Kongu. V září byla tato diplomatická mise přesunuta do Léopoldville, protože však Adoulova vláda dosud nepovolila obnovení činnosti naší mise, je spojení našeho kádrového příslušníka s centrálou omezeno. Přímo v Léopoldville od května 1961 působí technický pracovník ROKOS, který již podal několik zpráv. Mimo to byli pod různými legalizacemi vysláni do Konga spolupracovníci ASPIRIN, EBR, KŘÍŽ a FERDA a přímo v ČSSR byl k situaci v Kongu vytěžen spolupracovník JEŘÁB.

Měly být provedeny akce na podporu Gizengovy vlády odhalující americko-belgické spiknutí proti Kongu a akce kompromitující KASAVUBUa7) a další chráněnce kolonizátorů. V tomto směru neprovedla čs. rozvědka žádnou významnější akci.

A n g o l a :

Residentura v Konakry rozpracovala kancelář MPLA (Lidové hnutí za osvobození Angoly) a jejím prostřednictvím získávala informace o situaci v angolském národně osvobozeneckém hnutí. V květnu 1961 byl do Afriky vyslán spolupracovník EBR, který podal podrobnou zprávu o situaci v Angole. V červenci 1961 byl získán spolupracovník KŘÍŽ a s jeho pomocí byl navázán styk na vedení MPLA.

V rámci pomoci MPLA schválené příslušnými čs. místy v dubnu 1961 byla hnutí poskytnuta částka 975.000 Kčs a v listopadu 1961 přijelo 6 příslušníků MPLA na bezpečnostní školení do ČSSR.

[str. 36]

Mimoto měly být provedeny akce na podporu angolského národně osvobozeneckého hnutí. Žádné podobné akce významnějšího dosahu nebyly dosud provedeny.

Výměna informací o národně osvobozeneckém hnutí v Angole je prováděna přůběžně, a to přes soudruhy poradce na centrále.

Mimo konkrétních úkolů stanovených dohodou bylo dosaženo těchto dalších výsledků:

V průběhu r. 1961 rozvědka získala několik spolupracovníků z řad příslušníků afrických zemí. Mimo již uvedeného spolupracovníka EBRa a KŘÍŽe byl získán MOHAMED, který bude podávat informace o situaci v Habeši, SEKRETÁŘ, 8) který bude podávat informace z Ghany a Mali, MAJÁK - bude podávat informace z Maroka.

Dále byla podniknuta rozsáhlá akce na zjištění čs. krajanů působících v Africe. Získané poznatky budou použity k operativním účelům.

Čs. rozvědka se při podpoře národně osvobozeneckého hnutí v Africe neomezila pouze na Kongo a Angolu.

Portugalská Guinea:
Generální tajemník osvobozeneckého hnutí byl získán ke spolupráci a rovněž s dalšími představiteli hnutí je udržován úzký styk. Po schválení pomoci tomuto hnutí politickým byrem KSČ, bylo přikročeno ke konkrétní pomoci při řízení dalšího boje. V současné boje jsou v ČSSR školeni budoucí velitelé partyzánských jednotek a v nejbližším období bude vyslán do Konakry náš poradce s úkolem pomáhat organizovat boj proti portugalským kolonizátorům.

K a m e r u n :
Podpora národně osvobozeneckém[u] hnutí v Kamerunu dospěla do stadia přímé materiální a poradenské pomoci. Materiální pomoc [str. 37] byla již schválena politickým byrem KSČ a v současné době je projednávána otázka bezpečnostního školení kamerunských kádrů a otázka pomoci při organizaci boje za osvobození. S představiteli kamerunského osvobozeneckého hnutí v Konakry a Akkře je udržován úzký styk.

K e n j a :
Vzhledem k tomu, že Kenja má reálné předpoklady získat v roce 1962 nezávislost, zaměřili jsme se na budování pozic v příští samostatné Kenji. Ke spolupráci byl získán představitel národně osvobozeneckého hnutí Kenje v Káhiře. ČSSR poskytuje pomoc levému křídlu hnutí, které je nám příznivě nakloněno. Jeden příslušník hnutí byl vyškolen pro práci v budoucí kenjské bezpečnosti a současně byl získán ke spolupráci. V současné době probíhá jednání o vyškolení dalších osob, jejichž úkolem bude zajišťovat osobní ochranu vedoucího představitele Kenje Jomo KENYATTY.9)

Z a n z i b a r :
Rovněž zde se zaměřujeme na vybudování dobrých pozic v osvobozeneckém hnutí. Ke spolupráci byl získán jeden z vedoucích představitelů osvobozeneckého hnutí. Mimoto byl jeden Zanzibarec vyškolen pro práci v bezpečnostním aparátě a současně byl získán ke spolupráci.

Severní a Jižní Rhodesie :
S představiteli národně osvobozeneckého hnutí obou zemí je udržován úzký kontakt a bylo již schváleno školení některých kádrů na úseku bezpečnostní praxe. Jednotlivé vedoucí představitele obou hnutí rozpracováváme s cílem budoucí verbovky.

[str. 38]

I n d o n é s i e :
Podle dohody měly být společně rozpracovávány protidemokratické živly ve vládních orgánech. V tomto směru nebylo ještě dosaženo žádoucích výsledků.

Pokud jde o úkol odhalovat rejdy Američanů v Indonésii, pak v tomto směru máme zatím nedostatek poznatků. Přesto v době, kdy president SUKARNO10) se připravoval na oficiální návštěvu v USA, použili jsme našich informací k aktivnímu opatření, když prostřednictvím našeho důvěrného styka LOSe byl president SUKARNO informován o dvojaké politice USA v otázce Západního Irianu. Podle zjištění mělo toto aktivní opatření úspěch.

V současné době jsme zjistili, že Robert KENNEDY, ministr spravedlnosti USA, má zájem na navázání osobního styku s generálním prokurátorem Indonésie a že USA mají zájem na vyškolení indonéských kádrů. Proto připravujeme aktivní opatření na překažení tohoto záměru.

I n d i e :
Ke koordinaci aktivních opatření prováděných prostřednictvím tisku zatím nedošlo. Čs. rozvědka prosadila za pomoci styku MÁJ otištění 4 článků odsuzujících politiku USA vůči málo vyvinutým zemím, články byly otištěny v National Herald. Z popudu sovětské rozvědky byla dále provedena desinformační akce proti USA o tom, že existuje dohoda mezi SSSR a ČLR o vojenských akcích v Koreji, Vietnamu a Tchaj-wanu v případě americké intervence ve Vietnamu. Výsledek desinformace není zatím znám.

S A R :
Aktivní opatření zaměřené proti proimperialistickým tendencím NÁSIRa nebyly provedeny.

[str. 39]

5) Získávání a zobecňování rozvědných informací.

K přípravě a k provádění aktivních opatření mělo být zintenzívněno získávání a zobecňování rozvědných informací o vojenských základnách a silách USA na cizím území. Tento úkol není ze strany čs. rozvědky uspokojivě plněn, neboť jednak existuje nedostatek využitelných rozvědných informací, na druhé straně však nebylo ani přistoupeno k zobecnění těch informací, které již má centrála čs. rozvědky k dispozici. K nápravě nedostatku[,] pokud jde o zevšeobecňování informací[,] byl vyčleněn 1 pracovník informačního odboru čs. rozvědky ke zpracovávání získaných informací. Toto opatření se však ještě nemohlo projevit ve vypracování svodek a jiných zobecněných materiálů.

Pro uvedené nedostatky nebylo v tomto roce ani přikročeno k provádění aktivních opatření, která by odhalovala agresivní politiku amerického imperialismu a podkopávala morálku americké armády.

6) Měla být učiněna opatření k rozšíření možností pro provádění desinformačních akcí proti USA a spojencům. Zejména měly být vyměněny názory na aktivnější využítávní dublařů. K této výměně názorů zatím nedošlo přesto, že podobná výměna názorů by pro čs. rozvědku byla velmi prospěšná, neboť při současných prověrkách naší agentury s celou řadou agentů - provokáterů je přerušován styk.

Pokud jde o získávání vzorů formulářů používaných úřady USA a dalšími hlavními imperialistickými zeměmi, lze naši činnost považovat za úspěšnou. Naproti tomu dokumenty důvěrného a tajného charakteru, které by mohly sloužit k vyhotovení falsifikátů, jsou získávány zřídka, což znemožňuje provádění významnějších aktivních opatření.

7) Operativní spolupráce mezi residenturami československé a sovětské rozvědky byla již navázána v New Yorku, Londýně, Paříži, Římě, Berlíně, Vídni, Ankaře, Dillí, Djakartě, Konakry a v Mexiku.

[str. 40]

Ve Washingtonu, Káhiře a Bamaku má dojít k navázání spolupráce v nejbližší době. Přímá spolupráce mezi residenturami může přinést kladné výsledky, což potvrzuje současný stav v New Yorku, kdy po navázání spolupráce došlo k provedení desinformačního aktivního opatření proti Jugoslávii.

8) Ze strany sovětské rozvědky měla být našim pracovníkům poskytnuta pomoc při odhalování činnosti FBI v USA proti našim pracovníkům. Tato pomoc je již poskytována, když např. sovětští přátelé nás upozornili na snahu FBI podstavovat rozvědku socialistických zemí provokatéry s dlouhodobou perspektivou. Současně v New Yorku po navázání přímé spolupráce mezi residenturami dochází k výměně poznatků o činnosti americké kontrarozvědky proti našim zastupitelským úřadům.

9) V době zasedání VS OSN měl být na místě udržován kontakt a konsultováno provádění desinformací a jiných opatření. Tento úkol začíná být plněn a přináší první výsledky, když např. na popud sovětské rozvědky je prováděna desinformační akce DON.

Měla být nalezena možnost, jak využít kvakerů k provádění aktivních opatření a k pronikání do státních úřadů USA. Sovětská rozvědka nám postoupila souhrnnou zprávu o amerických kvakerech. Zatím však nebyly nalezeny možnosti k vybudování kontaktů na členy této organizace.

Měl být udržován styk při zesilování činnosti proti USA ze třetích zemí. Zatím nedošlo k praktickým výsledkům při plnění tohoto úkolu, neboť styk mezi residenturami je teprve navazován nebo jen krátkou dobu existuje.

Měly být vyhledávány možnosti ke společnému využívání operativní techniky proti zastupitelským úřadům hlavních kapitalistických zemí. Rovněž v tomto směru nebylo zatím dosaženo praktických výsledků.

[str. 41]

10) Měla být učiněna opatření k pronikání do rozvědných orgánů zemí hlavního nepřítele a zejména vyhledat možnosti pronikání do National Security Agency. Současný stav je rozváděn v první části této zprávy[,] pokud jde o agenturní pronikání do objektů. K objektu National Security Agency a k americké zpravodajské službě obdrželi jsme od sovětské rozvědky základní informační materiál, který je postupně námi rozšiřován. Tím jsou vytvářeny předpoklady a možnosti k proniknutí do centrálních složek americké špionáže. Všeobecně je možno konstatovat, že dosavadní výsledky ještě neumožňují vytypování osob k rozpracování a k pozdější verbovce. Poněkud lepší situace je na úseku 4. odboru, kde jsou rozpracovávány některé typy z řad americké, francouzské a německé rozvědky.

1. odbor připravil aktivní opatření proti NSA. Přátelé však nedoporučili jeho realizaci z obav, že by mohlo dojít k narušení jejich operativních zájmů.

Mělo být zintenzivněno shromážďování a zobecňování materiálů o činnosti americké rozvědky proti neutrálním zemím. K tomuto úkolu nemohla zatím čs. rozvědka přistoupit, neboť nemá potřebné informace.

Měly být vybudovány nové agenturní kanály pro předávání desinformačních zpráv o socialistických zemích orgánům americké rozvědky. V tomto směru čs. rozvědka si zatím nevybudovala žádné možnosti.

Mělo být pokračováno v soustřeďování a zobecňování materiálů o podvratné činnosti americké rozvědky proti socialistickým zemím a těchto materiálů využívat k odhalování činnosti americké rozvědky. Tento úkol plní II. správa MV.

Mělo být zintenzivněno shromažďování a zobecňování materiálů o činnosti FBI proti našim úřadům u OSN. Po zahájení přímého styku mezi residenturami v New Yorku dochází k přímé výměně poznatků a zkušeností o činnosti FBI. K zobecnění získaných poznatků zatím však v centrále nedošlo.

[str. 42]

Měly být vyměňovány údaje o tom, co zajímá nepřátelské rozvědky o ČSSR a SSSR a jaké poznatky o těchto zemích nepřítel zná. Pokud jde o I. správu[,] takových údajů bylo získáno málo a nebylo dokonale zajištěno jejich předávání. II. správa MV má v tomto směru daleko více možností a předpokládáme, že na tomto úseku k výměně informací dochází.

11) Na úseku vědecko-technické rozvědky byl v dohodě uložen úkol zintenzivnit získávání tajné technické dokumentace, a to zejména pokud jde o elektronický systém protiraketové obrany, který je znám pod názvem ZINNIA.11)

Tento úkol byl zadán residenturám v USA, Kanadě, Japonsku, Anglii, Francii a byli úkolováni spolupracovníci PAUL a KURT. Do současné doby byly zjištěny společnosti pověřené vývojem této obrany a zjištěn koordinující orgán ministerstva obrany USA - ARPA. Předpokládáme, že ve Velké Británii je vývoj tohoto zařízení prováděn v laboratoři Roayl [zřejmě "Royal"] Radar Establishment[,] a proto jsme tuto laboratoř zařadili jako objekt a přistoupili jsme k jejímu rozpracování.

V září 1961 na pokyn sovětské rozvědky byl residenturám v USA, Kanadě, Mexiku, Japonsku, Anglii a Francii zadán úkol získávat technickou dokumentaci k americkému projektu ROVER. Jde o vývoj raket KIWI s jaderným pohonem. K tomuto projektu bylo získáno několik výzkumných zpráv, které byly předdány [sic!] přátelům.

Aby bylo lépe zajištěno plnění úkolů ZINNIA a ROVER, byla na VT odboru vytvořena zvláštní skupina, která zodpovídá za plnění úkolů.

Úkol využívat vědců a odborníků z kapitalistických států je plněn. Do ČSSR byli např. pozváni 4 odborníci z NSR a sovětská rozvědka byla konsultována k možnostem jejich vytěžení. Při příležitosti francouzské výstavy v Moskvě byla ve spolupráci se sovětskou rozvědkou provedena verbovka typa GAPON. Aby bylo dosaženo soustavného a plánovitého využívání vědců a odborníků z kapitalistických zemí, byl 1 pracovník VT rozvědky pověřen zpracováváním agendy veletrhů, symposií a konferencí.

[str. 43]

Pokud jde o využití stipendistů a praktikantů, jsou na VT rozvědce konány přípravy. Bude vytvořena zvláštní skupina, která se bude zabývat touto formou činnosti, kterou považujeme za velmi vhodnou. Do současné doby bylo vysláno 5 našich spolupracovníků do kapitalistických zemí jako stipendisté nebo praktikanti.

Mezinárodního biochemického kongresu v Moskvě se zúčastnil 1 orgán VT odboru spolu s 5 spolupracovníky. V době kongresu bylo kontaktováno 17 zahraničních odborníků, z nichž 3 jsou rozpracováváni. Tato akce byla prováděna za přímé spolupráce a podpory orgánů sovětské rozvědky. Krátkodobá škola teoretické jaderné fyziky je plánována na dny 20. 8. - 9. 9. 1962. Prostřednictvím pomocné agentury byla učiněna opatření, která nám umožní učinit přímo v sekretariátu školy takové zásahy, které z hlediska operativní práce budou nutné. Počítáme s tím, že výběr účastníků pozvaných do ČSSR bude námi ovlivněn tak, aby byl v souladu s prací na objektech. Pro koordinaci a zajištění tohoto úkolu byla na VT rozvědce vytvořena 3 členná skupina. Sovětskák rozvědka je o přípravách a organizačních opatření informována prostřednictvím s. poradce.

Mimo úkoly vyplývající z dohody považuje VT rozvědka za účelné navázat úzkou spolupráci při rozpracování vědecko technických objektů. Čs. strana již vypracovala seznam objektů, na kterých bude pracováno v r. 1962. Seznam byl již předán sovětským přátelům a domníváme se, že by bylo vhodné uskutečnit vzájemnou konsultaci, která by vyjasnila, jakým směrem zaměřit naše úsilí a v čem si můžeme navzájem pomoci.

12) Měla být podniknuta opatření na odhalení reakční úlohy Vatikánu jako nepřítele míru. Akce pro zkompromitování Vatikánu nebyly prováděny, neboť není agentura, která by získávala využitelné informace.

[str. 44]

Čs. rozvědka nemá k dispozici agenturu, která by mohla být úkolována na získávání hodnotných zpravodajských zpráv o Vatikánu, jeho rozvědce apod. Pokud jde o perspektivy, je nutno počítat s tím, že námi vysazená agentura a její možnosti budou omezeny na kolej Nepomucenum a že tudíž nebudeme mít možnost získávat podrobnější informace k dalším orgánům Vatikánu. K získávání zpráv obecnějšího charakteru např. o politice Vatikánu, o Ekumenickém koncilu apod. bude obnoven styk s informátorem DENISem, který jako novinář se problematikou Vatikánu zabývá.

Přípravy na uspořádání Ekumenického koncilu neustále probíhají a je zřejmé, že koncil bude konán na podzim 1962. Informace získané čs. rozvědkou jsou předávány sovětským přátelům. Dosud však nebyla učiněna žádná opatření na zkompromitování tohoto sněmu. Uvítali bychom, kdyby sovětští přátelé předali čs. rozvědce slíbenou orientační zprávu a případnými návrhy na společná opatření ke zkompromitování sněmu.

V dohodě byl stanoven úkol vysadit čs. agenturu do Vatikánu, která by pronikla do organizací pracujících proti socialistickému táboru. Za tímto cílem byl v září 1961 vysazen spolupracovník KŘEMEN, který byl dobře přijat v klášteře Těšitelů ve Vídni. K vysazení je dále připravován spolupracovník PETR a na vysazení je připravován typ PAVEL, o kterého jeví zájem jezuita KLEIN z Vídně.

13) Podle dohody měla být zaktivizována činnost na odhalení a zkompromitování čs. a jiné emigrace. Při hodnocení jak je plněn tento úkol se ukazuje, že čs. rozvědka má v současné době poměrný nedostatek dobrých agenturních zpráv, které by umožňovaly soustavně sledovat vývoj situace v čs. emigraci. Proto také nebyla učiněna žádná významnější akce, která by vyvolávala nedůvěru vůči emigraci.

[str. 45]

Měla být učiněna opatření k návratu do vlasti významných vědeckých a kulturních pracovníků. V souvislosti s tím je po linii 1. odboru projednáván návrh na návrat významného politického činitele soc. dem. strany z Kanady.

Po linii 5. odboru bylo provedeno stažení spolupracovníka LVA z Londýna, který před návratem získal obsáhlý písemný materiál vedení soc. dem. strany v exilu včetně korespondence členů ÚV a kartotéky členů. Vystoupení LVA je připraveno a čeká se jen na správné načasování akce. Na vytváření legendy, že uvnitř vojenských útvarů vytvářených Američany z uprchlíků ze zemí socialistického tábora existují vlastenecké skupiny, nebyla provedena žádná akce.

Měla být učiněna opatření na rozpracovávání a kompromitaci ABN (Protibolševický blok národů) a proti Americkému výboru osvobození. K těmto organizacím máme k dispozici pouze základní informace z oficiálních tiskových materiálů, které neumožňují připravit rozsáhlejší akci.

Měla být učiněna opatření k paralyzování činnosti Výboru Svobodná Evropa a na vysílače Svobodná Evropa. Čs. rozvědka má agenturní možnosti ve vysílači Svobodná Evropa. Získaných informací bylo dosud využíváno k zveřejňování článků v čs. tisku s cílem prohlubovat nedůvěru amerického vedení vůči čs. zaměstnancům vysílače v Mnichově. Jiné akce jako letáky a podobné formy nebyly v posledním období prováděny. Pokud jde o případný návrat některých pracovníků vysílače Svobodná Evropa do ČSSR, byl jeden takový návrat připraven, dosud se však neuskutečnil.

14) Po linii nelegálů bylo od června 1961 vzato do rozpracování: Podbor 15 vhodných kořenů ze řad zemřelých cizinců na území ČSSR. Tito budou sloužit za podklad k zápisům o narození do matričních knih na různých místech v ČSSR.

[str. 46]

Podbor vhodných matričních knih k zápisům o narození bude skončen do 15. prosince 1961. Mimo to je hledán vhodný kořen pro dokumentaci KAREL.

Do rozpracování byly vzaty 2 typy na záložníky - DANIEL a EKONOM.

K agenturnímu prostředí z hlediska dokumentace byly sovětské rozvědce zapůjčeny nebo předány materiály k Mexiku, USA, Brazílii, Kanadě, Argentině, Francii, Anglii, Itálii, Švýcarsku, NSR a Rakousku.

Od června 1961 bylo provedeno přes ČSSR vysazení 14 záložníků.

Bylo vypracováno a předáno 193 cestovních pasů různých kapitalistických zemí. Kromě toho bylo předáno 5 čs. pasů pro odjezd záložníků do Moskvy.

Ze strany sovětské rozvědky byla čs. rozvědce poskytnuta pomoc při organizování visuální rozvědky tím, že do ĆSSR byl vyslán expert, který zde působil po dobu 2 týdnů.

Mimo to předali nám sovětští přátele rozbor provalu LONSDALE v Anglii.

15) Ze strany sovětské rozvědky je tento bod dohody uspokojivě plněn. Z naší strany byl předán sovětským přátelům seznam zaměstnanců CIA, vytěžený z oficiálních publikací, nyní je předáván seznam tajných objektů CIA ve Washingtonu s metodikou dosavadního rozpracování, dále jsme předali naše doplnění sovětské zprávy o organizaci americké CIA v západním Německu. Domníváme se, že v zájmu dalšího zvyšování úrovně zpravodajské práce je možno vzájemnou výměn[o]u provedených rozborů ještě zlepšit.

16) Rozvědné informace, které dostáváme od sovětské rozvědky přepracovává informační odbor I. správy, dříve než jsou [str. 47] postoupeny příslušným místům. Pokud jsou nám předávány fotokopie dokumentů[,] používá je I. správa výlučně pro vlastní potřebu.

17) Schůzky vedoucích pracovníků součástí obou rozvědek zatím neprobíhají pravidelně, je třeba je organizovat důsledněji.

Sovětská rozvědka předává orientační zprávy i informace o nejdůležitějších nepřátelských objektech, vítali bychom, kdyby orientační zprávy k nejdůležitějším světovým událostech chodily s poněkud menším zpožděním.

Příslib sovětské rozvědky o rychlejší zhodnocování získávaných rozvědných informací se dosud neprojevil.

Bylo by žádoucí, kdyby příslib sovětské rozvědky uvádět jména a jiné údaje ve zprávách latinkou byl prováděn důsledněji.

V Praze dne 29. listopadu 1961

Karel Sieber

>Poznámky:

1) Adolfo López Mateos (1910-1969), mexický historik, právník a politik, od roku 1952 generální tajemník Revoluční institucionální strany (PRI). V letech 1952-1958 ministr práce, v letech 1958-1964 prezident.

2) Miguel Ydígoras Fuentes (1895-1982), guatemalský důstojník a politik, v letech 1945-1950 vyslancem ve Velké Británii, 1955-1958 vyslancem a později velvyslancem v Kolumbii. Od roku 1958 do svého svržení vojenským převratem v roce 1963 prezidentem.

3) Adolf Berle (1895-1971), americký právník a úředník, profesor Columbia University, v letech 1938-1944 zástupce státního tajemníka pro latinskoamerické záležitosti, v letech 1945-1946 velvyslanec v Brazílii. Zakladatel a v letech 1952-1955 předseda Liberální strany. Od roku 1961 poradce prezidenta Kennedyho a jeden z proponentů plánu Spojenectví pro pokrok.

4) Alfredo Stroessner (1913), paraguayský voják a politik, v letech 1951-1954 vrchní velitel ozbrojených sil. V květnu 1954 se dostal k moci vojenským převratem, vládl až do své svržení v roce 1989.

5) Cyrille Adoula (1921-1978), konžský politik, v roce 1958 spoluzakladatel Konžského národního hnutí (MNC), v letech 1960-1961 ministrem vnitra, poté až do roku 1964 předsedou vlády, v roce1966 velvyslancem v Belgii, v letech 1966-1969 velvyslancem v USA, 1969-1970 ministrem zahraničí, poté členem politbyra Mobutuova Lidového revolučního hnutí.

6) Anicet Kashamura (1928), konžský politik, člen strany CEREA, ministr informací ve vládě Patrice Lumumby a člen Gizengovy vlády ve Stanleyville.

7) Joseph Kasavubu, konžský politik, 1955-1960 předseda strany ABAKO, v roce 1960 ministr financí v autonomní vládě, v červnu 1960 zvolen prezidentem. Funkci zastával až do vojenského převratu v roce 1965.

8) Pod krycím jménem „SEKRETÁŘ" řídila I. správa ministerstva vnitra od 13. srpna 1961 zakladatele Africké strany nezávislosti Guineje-Bissau a Kapverdských ostrovů (PAIGC) Amilcara Cabrala.

9) Mzee Jomo Kenyatta (1891-1978), keňský politik, od roku 1927 generální tajemník Sdružení mladých Kikujů, 1929-1946 působil ve Velké Británii, v roce 1933 krátkou dobu studoval na moskevské univerzitě, v letech 1947-1952 předsedou Keňského afrického národního svazu (KANU). Od roku 1952 vězněn, v roce 1961 propuštěn. V letech 1960-1978 znovu předsedou KANU, v letech 1963-1964 předsedou vlády, ministrem zahraničí, ministrem obrany a vnitřní bezpečnosti. Od roku 1964 doživotním prezidentem, k tomu ještě v letech 1966-1969 ministrem zahraničí.

10) Sukarno (1901-1970), indonéský politik, v roce 1927 spoluzakladatel Národního svazu Indonésie, v letech 1933-1942 vězněn a ve vyhnanství. V roce 1945 vyhlásil nezávislost Indonéské republiky a stal se jejím prvním prezidentem. V roce 1963 jmenován doživotním prezidentem, po událostech v září 1965 byla jeho pozice otřesena, nominálně však zůstal prezidentem až do roku 1968.

11) ZINNIA - projekt vysokofrekvenčního radaru detekujícího střely a rychle letící letadla za horizontem radarů, vyvinuto ke sběru dat o odpálení sovětských střel.

***

Spolupráce československé a sovětské rozvědky na začátku šedesátých let

Některé náměty na konkrétní formy a témata spolupráce se sovětskou rozvědkou v příštím období (nedatováno)

Zpráva o plnění dohody o spolupráci mezi sovětskou a československou rozvědkou, která byla uzavřena v Moskvě ve dnech 1. až 8. července 1960 (22. června 1961)

Zpráva o plnění dohody o vzájemné spolupráci a koordinování akcí mezi československou a sovětskou rozvědkou, uzavřené 26. - 30. června 1961 (29. listopadu 1961)

Vaše reakce...

zpět