zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

ARCHIV

STUDIE

DOKUMENTY

SVĚDECTVÍ

RECENZE

CO JE NOVÉHO

KOŘENY

TEORIE

REJSTŘÍKY

WWW

***

EDITORIAL

EDITORIAL

Říjnové číslo 2006

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO...

CO JE NOVÉHO...

Diskusní příspěvek prof. PhDr. Viléma Prečana, CSc. na semináři Den Ústavu paměti národa v Jednacím sále Valdštejnského paláce Senátu PČR 16. května 2006

Vážené dámy, vážení pánové! Nemohu úvodem neříci, že považuji za zcela nemístná ironizující slova předřečníka, předsedy archivní společnosti kolegy Doležala, o „bájných výsledcích a zářných zítřcích“, jimiž se pokusil bagatelizovat a znevážit výsledky velké práce, kterou vykonal německý úřad pro písemnosti východoněmecké státní bezpečnosti, polský Ústav paměti národa a - za sotva tři roky - ústav slovenský, i vizi evropské instituce, kterou tu představil předseda Ján Langoš a o níž se právě dnes už konkrétně jedná v Berlíně... (více)

prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc.

CO JE NOVÉHO...

CO JE NOVÉHO...

Text vystoupení prof. PhDr. Viléma Prečana, CSc. na semináři Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR 5. května 2006

Problematika, jež je předmětem našeho dnešního jednání, je takřka bezbřehá. Dotknu se tezovitě jen několika bodů z celého komplexu... (více)

prof. PhDr. Vilém Prečan, CSc.

CO JE NOVÉHO

CO JE NOVÉHO

Prezentace knihy: Polsko a Československo v roce 1968

Nakladatelství Dokořán společně s Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Polským institutem v Praze Vás srdečně zvou na prezentaci knihy Polsko a Československo v roce 1968. Petr Blažek, Lukasz Kaminski a Rudolf Vévoda (eds.)... (více)

redakce

STUDIE

STUDIE

Akce „Červotoč“. Tajný spolupracovník StB Stanislav Dvořák jako kurýr Polsko-československé solidarity

Studie mapuje jeden příznačný osud na pozadí československo-polských disidentských vztahů. Lektor češtiny na vratislavské univerzitě Stanislav Dvořák v první polovině osmdesátých let působil jako hlavní „spojka“ mezi vratislavskou Polsko-českou solidaritou a pražskými signatáři Charty 77 a zároveň v letech 1981–1984 a podruhé v letech 1989–1990 spolupracoval s tajnou policií. Jeho role byla pro jeho někdejší přátele z opozičního prostředí plně odhalena teprve v roce 2003.

Petr Blažek

DOKUMENT

DOKUMENT

Stenografický zápis rozhovoru se soudruhem Chruščevem na půdě Stranické revizní komise ÚV KSSS 10.11. 1970

Na příkaz ÚV KSSS a v souvislosti s publikací „vzpomínek N.S. Chruščeva“ v USA a v řadě dalších západních zemí se konala 10.11. t.r. na půdě Stranické revizní komise beseda se soudruhem Chruščevem. Po dobu rozhovoru se soudruh Chruščev choval neupřímně, nesprávně, odbíhal od projednávaného tématu svého nesprávného schování. Neustále tvrdil, že nikomu žádné materiály se svými pamětmi k publikaci nepředal. /…/ Přikládám stenografický záznam jednání se soudruhem Chruščevem /…/ 13.XI. 70 A. Pel´še /…/ Stenografický zápis rozhovoru se soudruhem Chruščevem na půdě Stranické revizní komise ÚV KSSS 10.11. 1970 /přísně tajné/ /…/ Zúčastnili se: ss. A.J. Pel´še, S.O. Postovalov, R.E. Melnikov a N.S. Chruščev... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Maďarské povstání 1956 - 2006.

Dokumenty a studie k 50. výročí vypuknutí maďarského povstání, v níž naleznete podrobnou chronologii povstání zpracovanou podle maďarského Ústavu pro výzkum roku 1956, dále stručný portrét Imre Nagye, studii věnovanou prvnímu dni povstání, a konečně čtyři dokumenty z archívu ministerstva zahraničních věcí ČR vztahující se k Maďarsku v roce 1956... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Vzpomínají předváleční členové Komunistické strany Československa šestého pražského obvodu

Komunistické hnutí věnovalo vždy velkou pozornost minulým společenským procesům a své vlastní roli v tomto vývoji. Dokázalo kriticky analyzovat uplynulé historické etapy, vyvozovat poučení jak z vítězství, tak i z dočasných nezdarů. Smyslem tohoto přístupu vždy byla a je snaha analýzou minulosti obohatit přítomnost a budoucnost. Velmi názorné to vyjádřil velký český vědec - komunista Zdeněk Nejedlý... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Gustav Bareš: Rozhovor s Ferdinandem Peroutkou o demokracii a svobodě

Po osvobození, od té doby, co začal opětně psát p. Ferdinand Peroutka, docházelo mnoho dopisů, které rozhořčeně protestovaly proti jeho způsobu psaní a připomínaly nechvalně známou minulost tohoto pána v „Přítomnosti“ a v „Lidových novinách v letech předmnichovských, zejména v r. 1938/39. Odpovídali jsme trpělivě na tyto dopisy, že má být lidem poskytnuta příležitost, aby vyvodili důsledky z tragických zkušeností, aby pro jevili vůli učiti se z historických zkušeností, učiti se od národa, vymaniti se z předsudků a omylů, prožíti svůj vnitřní přerod... (více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Bohumil Mathesius: Třicet let ruské literatury sovětské

Ruská revoluce politická a sociální z března a listopadu 1917 nezastala ruskou literaturu nepřipravenu. Tu jako sen, tu jako hrozba vyskytují se v ruské literatuře celého devatenáctého století předtuchy a náznaky očekávaného převratu v ruské společnosti. Citlivé nervy básníků, fantasie romanopisců i úvahy publicistů předvídaly za dusných let předešlého a počátku tohoto století násilnou změnu státního soustrojí, které si větší část přála, menší obávala.

redakce

DOKUMENT

DOKUMENT

Období let 1948 – 1989 z pohledu české historiografie – možnosti a limity zpracování

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Stanovisko generálního prokurátora ČSSR, předsedy Nejvyššího soudu ČSSR, ministra spravedlnosti ČSR a generálního prokurátora ČSR k "Prohlášení Charty 77"

Petr Blažek

DOKUMENT

DOKUMENT

Reakce Přemysla Pittra na obvinění ze strany ředitelství národní bezpečnosti odd.V.ref.3/c, 28. června 1946

Petr Blažek

DOKUMENT

DOKUMENT

Text dopisu L. I. Brežněva prezidentu USA R. Reaganovi z 28. 12. 1981

Petr Blažek

DOKUMENT

DOKUMENT

László Rajk a jeho společníci před lidovým soudem - 1949

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

První Máj: Československé sociální demokracie 1878 - 1948

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Karel Bartošek, Karel Pichlík, Američané v západních Čechách v roce 1945, Mladá fronta, Praha 1953

redakce

DOKUMENT

DOKUMENT

Karel Kaplan, Až k vítězství Hradeckého programu

redakce

DOKUMENT

DOKUMENT

Protektorát se směje

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Knihovnička aktualit - 1945

Představuje jednu kompletní ediční řadu propagandistických brožurek vydaných KSČ během roku 1945. Právě ona ucelenost představuje dobrý obrázek o tématech, nástrojích a ideovém záběru tehdejšího komunistického stranického aparátu.

redakce

RECENZE

RECENZE

Hyna, Alfred: Československá krize 1967-1970 a západní Čechy, Západočeská univerzita v Plzni, brož., 186 stran, náklad 100 ks

Druhá polovina šedesátých let je u nás nerozlučně spjata s pokusem o reformu komunistického režimu zevnitř a následným nástupem politiky tzv. komunismu s „lidskou tváří“. Tuto krátkou etapu našich dějin, jejímž symbolickým zobrazením byla pro mnohé usměvavá tvář nového generálního tajemníka Ústředního výboru Komunistické strany Československa (ÚV KSČ) Alexandra Dubčeka, násilně ukončil 21. srpna 1968 „bratrský“ vpád vojsk pěti států Varšavské smlouvy. Domácí odpůrci reforem, pod dohledem okupačních vojsk, začali mobilizovat své síly, vytvářeli tzv. „zdravá jádra“ komunistické strany a postupně během podzimu a zimy 1968-1969 získali rozhodující vliv ve vedení strany, většině stranických organizací i ve státní správě... (více)

Jiří Fiala

RECENZE

RECENZE

O čem ženy sní (v dobách stalinismu).

Ztracený deník sovětské školačky Niny Lugovské 1932 – 1937

Pro historiky každodennosti totalitních režimů představují deníky jedinečný pramen pro pochopení, zda oficiální newspeak a sociální manipulace pronikly i do neintimnějších projevů lidského soukromí. Dokázal Velký Bratr proměnit své poddané v bezduché loutky nebo se lidem v podmínkách fyzického a psychického teroru podařilo vytvořit účinné obranné strategie a uchovat si zdravý rozum, schopnost empatie a sociální solidarity... (více)

Jan Adamec

RECENZE

RECENZE

Pravdivá legenda o Plastic People: Nad knihou I. M. Jirouse Pravdivý příběh Plastic People

Jednou z nejznámějších oblastí české neoficiální kultury 70. a 80. let 20. století je jistě tzv. český underground. Tato nepříliš početná skupina lidí, která do širšího povědomí veřejnosti vstoupila v souvislosti s policejní perzekucí v polovině 70. let, za sebou zanechala řadu uměleckých děl, která nám umožňují bezpečně pojmenovat základní znaky undergroundové estetiky. Do odlišné situace se ovšem dostaneme, chceme-li rekonstruovat historii českého undergroundu... (více)

Vítězslav Sommer

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter