zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

AKTUÁLNÍ ČÍSLO

ARCHIV

STUDIE

DOKUMENTY

SVĚDECTVÍ

RECENZE

CO JE NOVÉHO

KOŘENY

TEORIE

REJSTŘÍKY

WWW

***

EDITORIAL

EDITORIAL

Březnové číslo 2003

Nové číslo Pražského webu pro studenou válku (PWSV) nemá tentokrát jedno hlavní téma. Většinu z předkládaných textu spojuje pouze jistá tématická nevšednost. Prvním příspěvkem jsou stručné dějiny Portugalské komunistické strany a jejího vztahu k Československu, jak by se několika slovy dala charakterizovat studie Lindy Kundrátové, vycházející z její obhájené diplomové práce na FF UK v Praze... (více)

Petr Blažek

STUDIE

STUDIE

Portugalští komunisté a Československo

Portugalská komunistická strana (Partido Comunista Portugues - PCP) vznikla 6. března 1921. S dvaaosmdesátiletou činností je dosud nejstarší fungující politickou stranou v Portugalsku. Politické proudy hlásící se ke komunismu však na portugalském území existovaly již před oficiálním vznikem této strany. Aktivní dělnické hnutí se od roku 1917 formovalo pod vlivem ruské říjnové revoluce. Ve fázi přerodu v komunistickou stranu Portugalska sehrál důležitou roli zejména Bolševický portugalský svaz (Federaçao Maximalista Portuguesa)... (více)

Linda Kundrátová

DOKUMENT

DOKUMENT

Portugalští komunisté a okupace Československa v srpnu 1968

1968, květen - Článek o Pražském jaru v ilegálním časopise Portugalské komunistické strany Avante!>: "Mezinárodní reakce a kapitalistické mocnosti chybují ve svých úvahách o událostech v Československu. Pokoušejí se prostřednictvím svých informačních sítí rozmístěných po celém světě podávat zkreslené informace a zároveň pomlouvat. Československo se neodchýlilo od své socialistické cesty, neodmítlo spolupráci s ostatními socialistickými zeměmi, československo-sovětské přátelství a spolupráce neslábnou... (více)

Linda Kundrátová

STUDIE

STUDIE

Pokus o vytvoření revoluční agrární společnosti. Kambodža 1975-1979

Cílem této práce je přiblížit - za pomoci klasické politologické teorie totalitarismu - pokus kambodžských komunistů vytvořit agrární revoluční společnost a popsat jeho bezprostřední i dlouhodobé důsledky. Výběr tématu ovlivnily dvě základní okolnosti. Prvním důvodem byla skutečnost, že období vlády Rudých Khmerů doposud v češtině nebylo - s výjimkou kapitoly v Černé knize komunismu a knihy o dějinách Khmerů - zpracováno. Na tomto místě je však nutné uvést, že ani v khmerštině není odborná literatura příliš rozsáhlá, převažují překlady francouzských a amerických historiků. Nedostatek kvalitních studií odborné instituce v Kambodži částečně nahrazují vydáváním edic archivních dokumentů... (více)

Sophet Sok

STUDIE

STUDIE

Poválečné zemědělství Sovětského svazu. Permanentní krize

V jednom ze skutečně kvalitních sovětských filmů, Šukšinově Červené kalině, prohodí členové zločinecké bandy na adresu svého bývalého kolegy, který "zběhl" ke své lásce na vesnici a pokusil se začít nový život, že "už není člověk, už je to jen mužik". Citát výstižně charakterizuje nejen obraz rolníků v dlouhé ruské tradici čerpající ještě z dob nevolnictví, ale i vnímání rolníků jako třídy v sovětské společnosti. Již Lenin a jeho soudruzi chápali složitost problematiky zemědělství a instinktivně cítili nepřátelství a cizost rolnické mentality. Maloměstští intelektuálové, kteří převzali v Rusku moc, byli obklopeni "mořem rolnické většiny" a dlouhou dobu si nevěděli s tímto samorostlým elementem rady... (více)

Jan Adamec

SVĚDECTVÍ

SVĚDECTVÍ

Dr. Tomáš Lahoda, československý diplomat

SIEBER:
Jak jste se vlastně dostal do zahraniční služby?

LAHODA:
Studoval jsem Vysokou školu politických a sociálních věd, fakultu politickou. Vedl ji tehdy Jiří Hájek, pozdější ministr zahraničí. Školu jsem dokončil v roce 1949 a doktorát jsem skládal v padesátém třetím. Absolventi školy byli do jednotlivých institucí přidělováni umístěnkou a já jsem na základě toho v květnu 1949 nastoupil na ministerstvo zahraničí, kde jsem pak působil až do odchodu do důchodu... (více)

Karel Sieber

DOKUMENT

DOKUMENT

Základní informace o výběru uchazečů pro službu v SNB a studiu ve školách MV

Základní informace o výběru uchazečů pro službu v SNB a studiu ve školách MV, Praha 1989: Vážení soudruzi milicionáři, účast Lidových milicí na výběru nových příslušníků SNB považujeme za závažný politický úkol dlouhodobého charakteru. Z těchto hledisek musí k uvedenému úkolu přistupovat všichni velitelé závodních jednotek LM. Při vhodné příležitosti seznámí s daným úkolem všechny příslušníky jednotky. Výběr uvedou zdůrazněním závažnosti stále rostoucích úkolů SNB a z toho vyplývajících požadavků na politické a třídní zkvalitňování jeho kádrů. Základní informace je třeba doplnit individuálním působením na možné uchazeče, a to i mimo rámec vlastní jednotky. K úspěšnému výběru lze využít i nástěnné agitace... (více)

Petr Blažek

RECENZE

RECENZE

Michael Share: The Soviet Union, Hong Kong, and the Cold War, 1945-1970

Cold War International History Projec uveřejnil na počátku tohoto roku svůj další Working Paper - tentokrát o studené válce v Hongkongu. Studenoválečný Hongkong je občas - díky své exponované poloze i různorodým zájmům, které se v něm protínaly - přirovnáván k Západnímu Berlínu. Narozdíl od Berlína však Hongkong podstatně méně přitahoval pozornost historiků. Michael Share se pokusil tento "dluh" částečně odčinit monografií o sovětské politice vůči královské kolonii... (více)

Milan Hroníček

RECENZE

RECENZE

Journal of Cold War Studies, Vol. 4, No. 4 (Fall 2002)

Nesporné jádro posledního čísla Journal of Cold War Studies v roce 2002 představují dva texty věnované studené válce v 80. letech. Rose McDermont v článku Arms Control and the First Reagan Administration: Belief Systems and Policy Choises (s. 29-59) rozpracovává vztah mezi dlouhodobými ideovými přístupy k mezinárodním vztahům – řekněme ideologickým rámcem problematiky – a formulováním konkrétní zahraniční politiky... (více)

Milan Hroníček

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter