zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

Dokument o změně zásad utajení raketové techniky v ČSLA

Příloha: Dokument o změně zásad utajení raketové techniky v ČSLA1)

[str. 1]

PŘEDSEDNICTVO ÚSTŘEDNÍHO VÝBORU KSČ

4801/13 Přísně tajné zvláštní důležitosti2)

Číslo pořadu: 6

K bodu: Změna zásad utajení raketové techniky v Čs. lidové armádě2)

Příloha I

Návrh usnesení

Příloha III

Zpráva

Ministr národní obrany předkládá předsednictvu ÚV KSČ návrh změny v zásadách utajení raketové techniky v Čs. lidové armádě.

Návrh byl zpracován na základě doporučení velitele Spojených ozbrojených sil s. maršála Sovětského svazu A. A. Grečka4) a ve smyslu usnesení 22. schůze VKO ÚV KSČ5) ze dne 25. 10. 1962.

Předkládá: s. B. Lomský6)

21. prosince 1964

Počet listů: 4

Hned po projednání prosíme vrátit7)

Tento materiál je nutno vrátit nejpozději do jednoho měsíce sekretariátu prvního tajemníka ÚV KSČ. [str. 2]

Příloha I8)

Č. j. P 4801/14

Usnesení

K bodu:

Změna zásad utajení raketové techniky v Čs. lidové armádě (s. B. Lomský)

Usneseno:

Předsednictvo ÚV KSČ

- zjišťuje, že některé zásady v utajování raketové techniky na území ČSSR již zastaraly a plně neodpovídají potřebám výcviku štábů a vojsk a současné mezinárodní situaci.

Vzhledem k tomu není nutné nadále utajovat existenci raketové techniky na území ČSSR.

Ostatní opatření je však třeba nadále přísně utajovat;

II. ukládá

1. s. B. Lomskému

a) zajistit realizaci navrhovaných opatření ve spolupráci a orgány ministerstva vnitra;

b) seznámit vedoucí krajské a okresní tajemníky KSČ, náčelníky krajských správ a okresních oddělní MV a členy komise obrany krajů a okresů s existencí a podle umístění i dislokací raketových útvarů v lednu 1965;

c) zabezpečit přehlídku 9. 5. 1965 v Praze vhodným počtem raketových jednotek typu LUNA a R-11-M;

2. s. L. Štrougalovi9) spolupracovat s ministrem národní obrany při realizaci změn v zásadách utajení.

Provede:

s. B. Lomský

s. L. Štrougal

Na vědomí:

s. A. Novotný10)

[str. 3]

Příloha III

4801/14

Zpráva

S rozvíjející se výstavbou útvarů protiletadlových raket a se zaváděním raket třídy zem - zem do výzbroje Čs. lidové armády byly zpracovány v souladu s výsledky konzultací a doporučeními danými velením Spojených ozbrojených sil směrnice pro utajení této techniky na území ČSSR, jejichž platnost schválila VKO ÚV KSČ na 22. schůzi dne 25. 10. 1962.

Ve svém usnesení z této schůze VKO ÚV KSČ uložila ministru národní obrany s. B. Lomskému:

- zajistit realizaci zásad utajení raketové techniky ve spolupráci s orgány ministerstva vnitra,

- režim utajení raketové techniky upravovat ve smyslu doporučení velení Spojených ozbrojených sil států - účastníků Varšavské smlouvy.

Podle těchto zásad se dosud řídí režim utajení raketových svazků, útvarů a zařízení.

Raketové týlové cvičení „HORIZONT“, provedené na území ČSSR ve dnech 22. - 26. 6. 1964 za řízení velitele Spojených ozbrojených sil s. maršála Sovětského svazu A. A. Grečka ukázalo, že některé zásady utajení již zastaraly a plně neodpovídají současné mezinárodní situaci a potřebám výcviku štábů a vojsk. Proto byly tyto otázky na závěr uvedeného cvičení diskutovány.

Po důkladném rozboru s. Grečko doporučil zpracovat a vydat nové směrnice pro utajení raketových vojsk ČSLA s tím, že existenci raketové techniky třídy zem - zem na území ČSSR není třeba nadále utajovat.

Ostatní opatření režimu k utajování dislokace, organizace, technické dokumentace a jiných důležitých skutečností je však nutné nadále zachovávat. Bylo dále doporučeno, aby velení ČSLA seznámilo s komplexem taktických raket LUNA všechny důstojníky do velitelů praporů vto a s komplexem operačně taktických raket R-11-M do velitelů pluků vto.

[str. 4]

4801

III.

Spojené velení nemá též námitek proti účasti raketových vojsk třídy zem - zem na květnové přehlídce vojsk ČSLA při oslavách 20. výročí osvobození Československa Sovětskou armádou v roce 1965 a doporučuje v časopisech užívat otevřené názvy jako raketové vojsko, raketník apod. O uvedených návrzích byl informován 1. tajemník ÚV KSČ s. Novotný osobně velitelem Spojených ozbrojených sil s. A. A. Grečkem.

Ve smyslu těchto doporučení a podle citovaného usnesení 22. schůze VKO ÚV KSČ (druhá odrážka) jsou vydávány nové směrnice pro utajení raketové techniky ČSLA, které vstoupí v platnost od 1. 1. 1965.

Od uvedeného data existenci raketové techniky třídy zem - zem na území ČSSR není třeba nadále utajovat.

Tato podstatná změna v zásadách utajení raketové techniky v Čs. lidové armádě se předkládá předsednictvu ÚV KSČ na vědomí.

Vzhledem k prováděným opatřením seznámí ministerstvo národní obrany s existencí a podle rozmístění i s dislokací raketových vojsk třídy zem - zem vedoucí krajské a okresní tajemníky KSČ, náčelníky krajských správ a okresních oddělení ministerstva vnitra a členy komise obrany krajů a okresů.

Poznámky:

1) Dokument byl projednán na 94. schůzi předsednictva UV KSC dne 5. ledna 1965. Podle prezenční listiny se jej zúčastnili Jaromír Dolanský, Alexander Dubček, Zdeněk Fierlinger, Jiří Hendrych, Michal Chudík, Drahomír Kolder, Bohuslav Laštovička, Antonín Novotný, Otakar Šimůnek, Antonín Kapek, Michal Sobolčík, Martin Vaculík, Pavel Hron, Vladimír Koucký a František Penc. Pro nemoc se nedostavil Jozef Lenárt. K bodu č. 6, v jehož rámci projednávalo stranické vedení změnu zásad utajení raketové techniky v Československé lidové armádě (ČSLA), byl přizván ministr národní obrany Bohumír Lomský.

2) Razítko. Vedle další razítko se sdělením, že dokument 4. května 2001 odtajnila PhDr. Alena Nosková.

3) Razítko „A – ÚV KSČ, Fond: 02/1, Sv.: 9.0, Arch. j.: 94, Listů: 4, 6. bod“.

4) Andrej Antonovič Grečko (1903-1976) – sovětský důstojník a politik. Účastník občanské a druhé světové války. Od roku 1955 maršál Sovětského svazu (SSSR), v letech 1957-60 vrchní velitel pozemních vojsk. Od roku 1960 do roku 1967 vrchní velitel spojených ozbrojených sil Varšavské smlouvy. Od roku 1967 ministr obrany SSSR. V letech 1952-61 kandidát Ústředního výboru Komunistické strany Sovětského svazu (ÚV KSSS), od roku 1961 člen ÚV KSSS a od roku 1973 člen politbyra ÚV KSSS.

5) VKO ÚV KSČ - Vojenská komise obrany Ústředního výboru Komunistické strany Československa.

6) Bohumír Lomský (1914-1982) – český důstojník a komunistický politik. Absolvent Vojenské akademie v Hranicích na Moravě. V období druhé světové války důstojník československé vojenské jednotky v Sovětském svazu. Od roku 1945 zastával řadu velitelských funkcí v československé armádě (1948-49 velitel divize, 1949-50 náčelník štábu vojenského okruhu, 1953-53 rektor Vojenské technické akademie). V letech 1953-56 první náměstek ministra národní obrany, 1956-68 ministr národní obrany, 1958-1968 člen Ústředního výboru Komunistické strany Československa, 1960-69 poslanec Národního shromáždění, 1969-71 poslanec Sněmovny lidu Federálního shromáždění.

7) Razítko.

8) Vedle razítko se sdělením „Přijaté usnesení“.

9) Lubomír Štrougal (1914) – český komunistický politik. K jeho životopisu srov. TOMEŠ, J. a kol.: Český bibliografický slovník XX. století Q-Ž. Paseka – Petr Meisser, Praha – Litomyšl 1999, s. 319.

10) Antonín Novotný (1904-1975) - český komunistický politik a československý prezident. K jeho životopisu srov. TOMEŠ, J. a kol.: Český bibliografický slovník XX. století K-P. Paseka – Petr Meisser, Praha – Litomyšl 1999, s. 473-474.

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter