zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on the Cold War

Základní informace o výběru uchazečů pro službu v SNB a studiu ve školách MV: Praha 1989

HLAVNÍ ŠTÁB LIDOVÝCH MILICÍ V ČSSR1)

Pouze pro vnitřní potřebu
jednotek a štábů LM!2)

ZÁKLADNÍ INFORMACE
o výběru uchazečů pro službu v SNB3)
a studiu ve školách MV
4)
PRAHA 1989
[- 1 -]
Hlavní štáb Lidových milicí v ČSSR

Pouze pro vnitřní potřebu
jednotek a štábů LM!

Z á k l a d n í i n f o r m a c e
o výběru uchazečů pro službu v SNB
a studiu ve školách MV
Praha 1989
[- 2 -]

Vážení soudruzi milicionáři, účast Lidových milicí na výběru nových příslušníků SNB považujeme za závažný politický úkol dlouhodobého charakteru. Z těchto hledisek musí k uvedenému úkolu přistupovat všichni velitelé závodních jednotek LM.

Při vhodné příležitosti seznámí s daným úkolem všechny příslušníky jednotky. Výběr uvedou zdůrazněním závažnosti stále rostoucích úkolů SNB a z toho vyplývajících požadavků na politické a třídní zkvalitňování jeho kádrů. Základní informace je třeba doplnit individuálním působením na možné uchazeče, a to i mimo rámec vlastní jednotky. K úspěšnému výběru lze využít i nástěnné agitace. Příslušníky jednotky spolu s ostatními uchazeči, kteří projeví o služební poměr skutečný zájem, nahlásí velitel závodní jednotky okresnímu štábu LM. Náčelník okresního štábu oznámí na okresní správu SNB všechny zájemce, s uvedením základních dat každého jednotlivce. Orgány SNB budou takto postoupeným doporučením věnovat v přijímacím řízení mimořádnou pozornost.

Hlavní štáb Lidových milicí v ČSSR

[- 3 -]
Z á k l a d n í i n f o r m a c e
o výběru uchazečů a jejich přijímání do služebního poměru, podmínkách služby, hmotném a sociálním zabezpečení příslušníků Sboru národní bezpečnosti, o výběru a přijímání uchazečů ke studiu Střední odborné školy a Důstojnické školy Pohraniční stráže a vojsk ministerstva vnitra.

Ochrana socialistického společenského a státního zřízení, veřejného pořádku a majetku v socialistickém vlastnictví, jakož i ochrana bezpečnosti občanů, jejich zdraví, práv, svobod a majetku patří k rozhodujícím předpokladům úspěšného rozvoje naší socialistické společnosti. významnou a nezastupitelnou úlohu při ochraně těchto zájmů společnosti plní příslušníci Sboru národní bezpečnosti.

Povolání příslušníka Sboru národní bezpečnosti je povoláním vysoce čestným, odpovědným a náročným a tomu odpovídá i výběr z řad uchazečů o službu v SNB.

Do služebního poměru příslušníka Sboru národní bezpečnosti může být přijat pouze československý občan starší 18. let, který o přijetí požádá a splňuje následující podmínky stanovené § 3 zákona č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníka SNB

- je oddán socialistickému společenskému zřízení, politicky vyspělý a aktivní v politickém a veřejném životě,

- je bezúhonný a má potřebné charakterové vlastnosti pro řádný a odpovědný výkon služby,

- dosáhl požadovaného stupně vzdělání podle předpokládaného služebního zařazení. V současné době spolu s rostoucími nároky na výkon služby je výběr převážně orientován na uchazeče, kteří mají úplné střední vzdělání,

- 4 -

- je tělesně a duševně způsobilý pro výkon služby[.] Zdravotní stav uchazeče a jeho psychickou a pracovní způsobilost k náročnému výkonu služby posuzují resortní lékaři a psychologové,

- vykonal základní (náhradní) vojenskou službu[,] pokud podléhá branné povinnosti Požadavek oddanosti socialistickému společenskému zřízení a bezúhonnosti se uplatňuje i u blízkých příbuzných uchazeče, kterými jsou rodiče, sourozenci, manželka a děti uchazeče a dále potom rodiče a sourozenci manželky uchazeč. Ve vztahu k těmto osobám jsou závadami, pro které nemůže být uchazeč přijat do služebního poměru příslušníka SNB, nebo vojáka z povolání vojsk MV, zejména: - trestná činnost - emigrace a vystěhovatelství - osobní a jiný styk s cizinou a cizinci (z nesocialistických států) - styky (nikoli náhodné) s kriminálně závadovými osobami a osobami nepřátelskými socialistickému společenskému zřízení - ztráta členství v KSČ

Uvedené závady posuzují příslušné služební orgány SNB individuálně u každého uchazeče a pokud jsou důvodem nepřijetí, uchazečům se z á s a d n ě nesdělují.

U uchazečů, u nichž se předpokládá zařazení na úseku dopravní a pořádkové služby[,] se kromě uvedených základních podmínek požaduje i tělesná výška nad 170 cm a věková hranice do 30. let. Jestliže uchazeč splňuje všechny požadované předpoklady pro službu ve Sboru národní bezpečnosti a SNB pro něho má odpovídající volné místo, rozhodne služební orgán o přijetí uchazeče do služebního poměru příslušníka SNB.

- 5 –

Po přijetí do služebního poměru je příslušník ustanoven do funkce podle potřeb SNB a získané kvalifikace. Současně je jmenován do hodnosti, která závisí na dosaženém stupni vzdělání, a to příslušník se základním vzděláním do hodnosti rotného, s úplným středním vzděláním do hodnosti strážmistra a s vysokoškolským vzděláním do hodnosti podporučíka.

Podle dosaženého stupně vzdělání při přijetí do služebního poměru se příslušníku také určí zkušební doba v délce od 3 do 24 měsíců.

Výše služebného příjmu příslušníka SNB závisí na vykonávané funkci, dosažené kvalifikaci a hodnosti a dále na délce trvání služebního poměru a povaze a náročnosti služby.

Vzdělání získané na civilních školách je každý příslušník po přijetí do služebního poměru povinen si doplnit odborným bezpečnostním vzděláním, jež poskytují resortní školy ministerstvu vnitra.

Vzhledem k značným nárokům na fyzickou připravenost, psychickou zátěž a odpovědnost při výkonu služby se věnuje ze strany SNB soustavná péče o vytváření dobrých pracovních a sociálních podmínek příslušníka SNB.

- SNB poskytuje v rámci resortního školství možnost zvyšování kvalifikace podle potřeb jednotlivých úseků služby i např. studiem na Vysoké škole SNB, která poskytuje vysokoškolské vzdělání ve studijním oboru právo včetně zaměření na odborně bezpečnostní problematiku,

- bytová situace příslušníků SNB je řešena přidělováním resortních bytů a u svobodných, kteří nemají vlastní ubytování v místě výkonu služby, ubytováním na resortních ubytovnách,

- 6 -

- zdravotní péče je zajišťována v resortních zdravotnických zařízeních včetně vlastní nemocnice, vyžaduje-li to zdravotní stav, je poskytována lázeňská péče; za účelem posílení a upevnění tělesného a duševního zdraví a předcházení nemocem je příslušníkům, kteří splňují stanovené podmínky, poskytována preventivní rehabilitace v délce 14 dnů, která má léčebně preventivní, tělovýchovně sportovní a pracovní zaměření,

- délka dovolené 30 kalendářních dnů bez ohledu na věk příslušníka a odpracovanou dobu, příslušníkům vykonávajícím zvlášť obtížnou službu je poskytována ještě dodatková dovolená v délce 7 dnů, příslušníkům SNB je poskytována výběrová rekreace tuzemská a zahraniční,

- příslušníkům vykonávajícím službu ve stejnokroji se vydávají stejnokrojové součástky, příslušníkům vykonávajícím službu v občanském oděvu, se vyplácí peněžitý příspěvek,

- v případě skončení služebního poměru mají příslušníci SNB specifické náležitosti (v oblasti sociálního zabezpečení – odchodné, platové vyrovnání, příspěvek za službu, věková hranice 55 let na nárok na starobní důchod v I. důchodové kategorii a 57 let u II. důchodové kategorie, přičemž převážná část funkcí je zařazena v I. důchodové kategorii),

- ke kulturně výchovnému, zájmovému a sportovnímu vyžití jsou zřízeny Kluby příslušníků SNB, které organizují uměleckou a společensky prospěšnou činnost, sportovní soutěže, tématické zájezdy, besedy, návštěvy kulturních zařízení a podílejí se i na organizování zájmové činnosti dětí. Všestranné sportovní vyžití umožňují příslušníkům také tělovýchovné jednoty Rudé hvězdy.

- 7 –

Služba v pohotovostním útvaru SNB

Pohotovostní útvary VB5) v ČSSR byly zřízeny zejména k přípravě příslušníků pro výkon služby VB a podle potřeby plní pořádkové bezpečnostní úkoly.

Ke službě v pohotovostních útvarech VB jsou před nástupem vojenské základní služby vybíráni branci, kteří splňují základní podmínky stanovené zákonem č. 100/1970 Sb., o služebním poměru příslušníků SNB, pro přijetí do služebního poměru. Dalším požadavkem je tělesná výška nejméně 170 cm.

Vybraní branci nejprve vykonávají 5 měsíců náhradní vojenskou službu u útvaru vojsk ministerstva vnitra a to z ČSR6) ve Frýdku Místku a ze SSR7) v Pezinku. Nástup branců je organizován ve dvou nástupních termínech a to k 1. 4. a 1. 10. každého roku.

Po ukončení náhradní vojenské služby jsou přijati do služebního poměru příslušníka SNB a zařazeni na dobu 19 měsíců do pohotovostního útvaru, kde absolvují praporčickou školu SNB a tím získají základní bezpečnostní vzdělání rozšířené o výcvik se speciální technikou a výcvik v řízení motorových vozidel včetně praxe ve výkonu služby. Před vyřazením z PÚ VB8) se s každým frekventantem provádí pohovor, při kterém se konkrétně určí jeho další zařazení a tím, že převážná většina těchto příslušníků je zařazována k výkonu služby Veřejné bezpečnosti.

Materiální zabezpečení frekventanta PÚ VB je shodné jako u příslušníků SNB zařazených u útvarů VB v základních funkcích. Funkční plat po dobu zařazení v PÚ VB činí 1.800,- Kčs. Zkušební doba se frekventantům PÚ VB stanoví jednotně v délce 8 měsíců.

- 8 -

Ubytování a stravování frekventantů je zajišťováno internátní formou.

Výběr branců organizují kádrové odbory krajských práv SNB a provádí OS SNB, 9) které poskytují potřebné informace o podmínkách zařazení do PÚ VB. U OS SNB příslušných podle místa trvalého bydliště uchazeči – branci také žádají o přijetí do PÚ VB.

Střední odborná škola PS10) a VMV11)

Je čtyřletou resortní školou, která formou denního studia poskytuje úplné střední vzdělání v oboru „všeobecná ekonomika" a praporčické vzdělání. Absolvováním dvouletého studia na této škole splní žáci povinnou školní docházku. Úkolem školy je připravovat absolventy k výkonu praporčických funkcí u PS a VMV, ke studiu na Důstojnické škole PS a VMV, případně ke studiu na vysoké škole. Ke studiu jsou přijímáni žáci, kteří ukončili 8. třídu základní školy a kteří mají trvalý zájem stát se vojáky z povolání u Pohraniční stráže nebo vojsk ministerstva vnitra. podmínkou přijetí je, že uchazeč v roce, v němž ukončil 8. třídu základní školy dosáhl 14 let věku do 15. července. Po ukončení školy jsou absolventi – vojáci z povolání zařazováni k výkonu služby u útvarů PS a vojsk MV v souladu s potřebami služby.

V průběhu studia jsou žáci bezplatně materiálně zabezpečeni, je jim poskytováno stravování a pobírají kapesné ve výši 50,- Kčs měsíčně (75,- Kčs studující s vyznamenáním). Žáci mají 6 týdenní letní prázdniny, 14 denní vánoční prázdniny a týdenní jarní prázdniny. mimo to je žákům udělováno 1 x měsíčně volno k návštěvě rodiny (jeden pracovní den a sobota s nedělí). V závěru čtvrtého ročníku

- 9 -

vykonávají žáci 5ti měsíční náhradní vojenskou službu s plným zabezpečením vojáků v náhradní vojenské službě a stávají se vojáky z povoláním v hodnosti rotmistr. všichni žáci mají možnost získat oprávnění k řízení motorových vozidel skupiny „B".

Studium je ukončeno maturitní zkouškou z předmětů mateřský jazyk a literatura, ruský jazyk, marxismus-leninismus a čsl. socialistické právo a praporčickou zkouškou z předmětů pohraniční příprava a týlová příprava. Vybraní absolventi s výborným prospěchem mohou pokračovat ve studiu na Důstojnické škole PS a VMV, kde získávají odbornost velitele čety a hodnost podporučíka, nebo mohou být vysláni k dennímu studiu na odborné vojenské vysoké školy. Část absolventů je zařazována na základní praporčické funkce u vojsk MV nebo do 6 měsíčního kvalifikačního kursu pro zastávání funkcí výkonný praporčík rPS nebo technik rPS.

Důstojnická škola PS a VMV

Je resortní školou, která formou 10 měsíčního denního studia poskytuje důstojnické vzdělání se zaměřením „Pohraniční stráž" nebo „Vojska ministerstva vnitra".

Ke studiu jsou přijímáni uchazeči s úplným středním vzděláním, kteří mají zájem stát se vojáky z povolání u Pohraniční stráže nebo u vojsk ministerstva vnitra.

Před nástupem do Důstojnické školy PS nebo vojsk MV jsou uchazeči povoláváni k 5ti měsíční náhradní vojenské službě a to ve dvou termínech k 1. září nebo k 1. dubnu. v náhradní vojenské službě absolvují poddůstojnickou školu PS v Plané u Mariánských Lázní nebo poddůstojnickou školu vojsk MV ve Frýdku Místku.

- 10 -

Po úspěšném absolvování poddůstojnické školy, resp. náhradní vojenské školy, jsou uchazeči přijati do služebního poměru vojáka z povolání v hodnosti rotmistra a převelení ke studiu Důstojnické školy PS a vojsk MV v Holešově.

V průběhu studia Důstojnické školy PS a vojsk MV jsou studenti v materiální péči školy, studium probíhá internátní formou. Studenti v průběhu studia probíhá internátní formou. Studenti v průběhu studia pobírají funkční a hodnostní plat.

Všichni studenti mají možnost získávat oprávnění k řízení motorových vozidel skupin „B".

Studium je ukončeno důstojnickou zkouškou. Absolventi důstojnické školy jsou zpravidla zařazováni do důstojnických funkcí u útvarů Pohraniční stráže nebo vojsk ministerstva vnitra podle směru studia.

Vybraní absolventi s výborným prospěchem mohou pokračovat ve studiu na fakultě ochrany státních hranic Vysoké školy SNB nebo na vojenských vysokých školách.

Výběr ke studiu Důstojnické školy PS a vojsk MV organizují KS SNB12) a provádějí OS SNB podle místa trvalého bydliště uchazečů; poskytují současně i všechny potřebné informace o podmínkách přijetí a další službě.

Karel Sieber

Poznámky:

1/ ČSSR – Československá socialistická republika.

2/ Na levé straně tohoto „řádku" je červenou barvou otištěno razítko s číslicemi „88/44". LM – Lidové milice.

3/ SNB – Sbor národní bezpečnosti.

4/ MV – Ministerstvo vnitra.

5/ VB – Veřejná bezpečnost.

6/ ČSR – Česká socialistická republika.

7/ SSR – Slovenská socialistická republika.

8/ PÚ VB – Pohotovostní útvar Veřejné bezpečnosti.

9/ OS SNB – Okresní správa Sboru národní bezpečnosti.

10/ PS – Pohraniční stráž.

11/ VMV – Vojsk ministerstva vnitra.

12/ KS SNB – Krajská správa Sboru národní bezpečnosti.

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter