Projekt SLOVNÍK

Projekt SLOVNÍK

A | B | C | Č | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | Ř | S | Š | T | U | V | W | X | Y | Z | Ž |

Populární politický slovník. Ekonomie, filozofie, mezinárodní vztahy, politika vnitřní a zahraniční, kdo je kdo

Populární politický slovník. Ekonomie, filozofie, mezinárodní vztahy, politika vnitřní a zahraniční, kdo je kdo

Děkujeme všem soudruhům z různých úseků našeho veřejného života za pomoc při zpracování této publikace a za recenzi jednotlivých částí. Zejména děkujeme Jaroslavu Susovi (Vysoká stranická škola), prom. fil. Jiřímu Lisému (Vysoká stranická škola), prom. fil. Břetislavu Fajkusovi, prom. fil. Lubomíru Valchářovi, dr. Miroslavu Žilinovi, dr. Ladislavu Jahodovi a prom. ekonomovi L. Novákovi.

Hesla „Populárního politického slovníku“zpracovali za redakce prom. fil. Václava Kocourka tito autoři: Filozofie, vnitřní politika – prom. fil. Oldřich Babický | Ekonomie, vnitřní politika – prom. fil. Oliver Tenzer | Mezinárodní vztahy, zahraniční politika – dr. Kamil Musil, dr. František Otava, prom. fil. Miroslav Klivar | Kdo je kdo – Richard Bohnel, Josef Novák, Jan David, Evžen Štefan

Redakčně uzavřeno v únoru 1962

Úvodem

Otázky politického i ekonomického vývoje v naší zemi i ostatních státech světa se setkávají stále s větším zájmem našich občanů. Tak, jak roste zájem o mezinárodní dění, rostou i požadavky na úroveň vysvětlování jeho problémů. Čtenáři našich novin, časopisů, knih i účastníci Roku stranického školeni a Učebního roku ČSM chtějí důkladněji poznat problematiku kusých novinových a časopiseckých zpráv, kde mnohá slova, názvy i jména nejsou důkladněji vysvětlena.

Autoři i pracovníci nakladatelství vycházeli z těchto potřeb a připravili publikaci, která ve stručnosti shrnuje a podává základní informace o nejdůležitějších pojmech a heslech z oblasti mezinárodni i vnitřní politiky, ekonomie a filosofie.

V druhé části publikace dostává čtenář poprvé příruční slovník „Kdo je kdo". Bouřlivý vývoj mezinárodních vztahů v posledních letech staví stále do popředí nové politické osobnosti, o nichž přináší denní tisk a náš rozhlas jen kusé informace. Navíc se v běžném zpravodajství tisku i rozhlasu, a zejména v přednáškách a referátech našich lektorů a propagandistů často vyskytují závažné nedostatky a nejednotnost ve správném přepisu a výslovnosti jmen. Je třeba přihlédnout i k tomu, že mladší generace, která se neméně živě zajímá o současný mezinárodní život, nezná mnohé osobnosti, které hrály důležitou úlohu v prvním poválečném období.

Při uvažování nad obrovským množstvím osobností v mezinárodním politickém dění došel autorský kolektiv k závěru, že není možno v jedné publikaci shrnout všechny osobnosti současného světa, nýbrž se omezit především na stručná životopisná data vedoucích politických činitelů socialistického a kapitalistického tábora (hlavy států, předsedy vlád, významné ministry a diplomaty, předáky buržoazních stran apod.J. Podstatnou součást výběru stále tvoří představitelé mezinárodního dělnického hnutí (marxistických stran, pokrokových odborů, pokrokových mládežnických organizací) a ti kulturní a vědečtí pracovníci, kteří se aktivně podílejí na dorozumění mezi národy.

Na rozdíl od zahraničních pramenů jsme a některých osob, kde to Jo přímo nutné, uvedli aspoň stručné politické hodnocení při vyberu a formulování jednotlivých hesel se autoři setkali s několika pochopitelnými obtížemi.

Vyplývají z toho, že publikace podobného charakteru je nás poměrné ojedinělá, nemá zaběhnuté tradice. Proto sestavení vlastního výběru hesel a jmen osob nebylo lehké ani co do tematického rozsahu, ani co do časového rozpětí. Dalším problémem byla skutečnost, že rychlý vývoj mezinárodní situace přináší na mezinárodní politickou scénu stále nové osobnosti, jejichž životopisná data se velmi těžko získávají, a. také mnohé termíny z oblasti ekonomie, filosofie, vědeckého komunismu a mezinárodních a vnitřních vztahů vyžadují stálého prohlubováni. Proto autoři prosí čtenáře, aby v těchto případech omluvili, že některé údaje jsou neúplné a kusé. Tato publikace patří k těm, s nimiž je třeba stále pracovat a doplňovat je tak, aby svou užitečnost ještě na dlouhou dobu prodloužily.

Při psaní publikace se autorský kolektiv opíral o tyto prameny: Sovětský ekonomický slovník, Stručný filosofický slovník, Dějiny filosofie, Základy marxistické filosofie, Základy marxismu-leninismu, Nikitin: Politická ekonomie, Ježegodnik 1958 Moskva, Velká sovětská encyklopedie, americký, britský, francouzský, západoněmecký, asijský, Středního východu, Latinské Ameriky — Whos who, Webbstrův životopisný slovník, Nová doba, Mezinárodní politika, denní tisk a archiv ČTK.

Autoři se snažili zachovat obvyklou formu zpracování, jak je zavedena v zahraničí u tohoto druhu příručkové literatury, avšak užívali méně zkratek, aby se čtenář mohl v textu rychleji orientovat.

U jmen osobností, kde jsme to považovali za nutné, uvádíme fonetickou výslovnost jmen, i zde však nevládne mezi našimi překladateli jednotnost přepisu.

Autoři i nakladatelství budou všem čtenářům vděčni za všechny podnětné připomínky k obsahu i formě, které by usnadnily práci na dalších podobných publikacích, aby zaměřeni publikace co nejvíce splňovalo požadavky nejširšího okruhu čtenářů. (Autoři a redakce)

Populární politický slovník | Zpracoval kolektiv autorů za redakce Václava Kocourka | Vazbu navrhl a graficky upravil Jiří Kreuziger | Vydání první. Praha 1962 | Vydala Mladá fronta, nakladatelství ČSM, jako svou 1801. publikaci. | Edice Svazácká knihovna. | Svazek 11. Počet stran 468. | Odpovědný redaktor Václav Kocourek. | Vytiskl Mír, novinářské závody, n. p., závod 2, provozovna 22, Legerova 22, Praha 2. 36,25 AA, 36,53 VA. D14*20095. Náklad 15.000 výtisků. 63/Ii. 23 045 62 02/19 | Cena váz. Kčs 17,50

------------------

Stručný slovník protifašistického boje českého lidu

Stručný slovník protifašistického boje českého lidu

Zpracoval autorský kolektiv ve složení:¨PhDr. Zdeněk Huňáček, CSc, Jiří Jožák, Vladimír Konopka, PhDr. Vlastislav Kroupa (vedoucí), Jan Stříbrný Obálku navrhla Věra Krumphanzlová

Vydal Český svaz protifašistických bojovníků v Praze v roce 1983 Tisk: Tiskařské závody, n. p. provoz 32, Praha 1, Myslíkova 15

Český svaz protifašistických bojovníků je politickou organizací Národní fronty, jejímž hlavním posláním je střežit a rozvíjet odkaz protifašistického a národně osvobozeneckého zápasu našeho lidu, odhalovat všechny formy a projevy neofašismu a varovat před jejich nebezpečím, pod vedením KSČ se podílet na boji za socialismus a za světový mír a všemi silami pomáhat při výchově naší mladé generace v duchu socialistického vlastenectví, proletářského a socialistického internacionalismu.

Při rozvíjení výchovy občanů a především mládeže v duchu revolučních, protifašistických a národně osvobozeneckých tradic má ČSPB v naší společnosti důležité a přímo nezastupitelné místo. Bez nadsázky možno konstatovat, že svaz své výchovné poslání plní nanejvýš odpovědně a dosahuje v tomto směru i nemalých výsledků. Masově politická a výchovná práce je středem prvořadé a soustavné pozornosti všech svazových orgánů a organizací.

Obrovskou, záslužnou a neocenitelnou práci na tomto úseku vykonávají především lektoři a propagandisté SPB, kteří každoročně, zvláště při příležitosti Mezinárodních pamětních dnů odboje, Týdne boje proti fašismu a válce atp., přicházejí přednášet a besedovat do škol všech stupňů a vystupují i při jiných příležitostech na veřejnosti, v závodech, společenských organizacích, v místě bydliště a jinde. Ve výchovném působení stále sehrávají významnou roli i svazový časopis Hlas revoluce a publikace vydávané pro potřeby propagandistické a agitační práce v edicích Knihovnička propagandisty a Lektorské listy.

Stručný slovník protifašistického boje českého lidu, který předkládáme veřejnosti, má především sloužit a napomáhat k prohlubování politickovýchovné práce, k objasňování a rozvíjení odkazu protifašistického a národně osvobozeneckého zápasu našeho lidu. Měl by se stát pomocníkem našich lektorů a propagandistů, učitelů občanské výchovy a dějepisu základních a středních škol, politických pracovníků GSLA, funkcionářů SSM a všech vychovatelů naší mládeže.

Slovník nemůže a ani nechce nahrazovat historické práce podávající ucelenější pohled na protifašistický a národně osvobozenecký zápas českého lidu nebo jeho jednotlivé etapy. Slovník je jen doplňkovou prací, která při absenci syntetického díla o našem protifašistickém a národně osvobozeneckém boji může plnit úlohu užitečné informativní příručky a pomůcky.

Tématická hesla slovníku seřazená v abecedním pořadí se zabývají všemi nejdůležitějšími obdobími a událostmi protifašistického a národně osvobozeneckého boje českého lidu i jeho mezinárodními souvislostmi. Především se v nich obráží jeho souvislost s osvoboditelskou misí Sovětského svazu a jeho pomoc našemu lidu v boji za osvobození. Vzhledem k účelu slovníku a jeho stanovenému rozsahu, nebylo možno do něj zařadit podrobnější údaje o jednotlivých událostech, organizacích a osobách. Rozsah jednotlivých hesel není vždy výrazem historické nebo politické závažnosti daného problému. V některých případech byla šíře hesla diktována potřebou podat co nejsrozumitelnější výklad události či jevu. Autoři považovali za potřebné a užitečné zařadit do slovníku i nejnutnější hesla obecného charakteru a nejzákladnější údaje o národně osvobozeneckém zápase bratrského slovenského lidu.

Při zpracování hesel bylo použito takových názvů, které se běžně užívají v historické literatuře.