zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

ROZSUDEK

Mimořádný senát lidového soudu vyhlásil 2. září rozsudek nad László Rájkem a jeho společníky.

Pod vedením předsedy dr. Pétera Jankó vcházejí členové mimořádného senátu v 9 hodin 45 minut do soudní síně.

PŘEDSEDA:
Přečtu rozsudek, vynesený mimořádným senátem lidového soudu nad László Rájkem a jeho společníky.

Jménem Maďarské lidové republiky!
Mimořádný senát budapešťského soudu, vytvořený podle § 11 zákona č. VII z roku 1946, vynesl na základě veřejného soudního zasedání, konaného 16., 17., 19., 20., 21. a. 22. září 1949, v případě László Rajka a jeho společníků tento

ROZSUDEK:

Mimořádný senát lidového soudu shledal

László Rajka, podle výtahu z matriky László Rajka, 40letého, narozeného v Székelyudvarhelyu, bytem v Budapešti, maďarského občana, profesora, bývalého maďarského ministra zahraničních věcí, ženatého, podle vlastního tvrzení nemajetného, který byl od 30. května 1949 v policejní a předběžné vazbě,

vinným

ze spáchání zločinu proti lidu podle bodu 5 § 15 výnosu o lidových soudech;

ze spáchání zločinu podle bodu 2 I 60 zákona č. III z roku 1930 a trestného podle odstavce 3 § 61;

ze spáchání zločinu podle odstavce 1. § 1 zákona č. VII z roku 1946.

Lazara Brankova, 37 letého, narozeného ve Starém Bečeji, bytem v Budapešti, jugoslávského občana, bývalého poradce jugoslávské misse, svobodného, podle vlastního tvrzení nemajetného, který byl od 19. července 1949 v policejní a předběžné vazbě,

vinným

ze spáchání zločinu podle bodu 1 a 3 § 60 zákona č. III z roku 1930 a trestného podle odstavce 3 § 61;

ze spáchání zločinu podle odstavce 1 § 1 zákona č. VII z roku 1946 a ze spoluúčasti podle bodu 2 § 69 trestního zákoníka na vraždě — zločinu podle § 278 trestního zákoníka.

Dr Tibora Szónyiho (do roku 1945 Tibor Hoffmann), 451etého, narozeného a bytem v Budapešti, maďarského občana, lékaře, ženatého, podle vlastního tvrzení nemajetného, který byl od 18. května 1949 v policejní a předběžné vazbě,

vinným

ze spáchání zločinu podle bodu 3 § 60 zákona č. III z roku 1930, trestného podle odstavce 3 § 61,

ze spáchání zločinu podle odstavce 1 § 1 zákona č. VII z roku 1946.

Andráse Szalaiho (do roku 1945 Ervina Landlera), 321etého, narozeného v Pětikostelí, bytem v Budapešti, maďarského občana, úředníka, podle vlastního tvrzení nemajetného, který byl od 18. května 1949 v policejní a předběžné vazbě,

vinným

ze spáchání zločinu proti lidu podle bodu 5 § 15 výnosu-o lidových soudech,

ze spáchání zločinu podle bodu 3 § 60 zákona č. III. z roku 1930, trestného podle odstavce 3 § 61,

ze spáchání zločinu podle odstavce 1 § 1 zákona č. VII z roku 1948.

Milana Ognyenovicse, 331etého, narozeného v Sá-roku, bytem v Budapešti, maďarského občana, úředníka, ženatého, podle vlastního tvrzení nemajetného, který byl od 5. července 1949 v policejní a předběžné vazbě,

vinným

ze spáchání zločinu podle bodu 3 § 60 zákona č. III z roku 1930, trestného podle odstavce 1 § 61.

Pala Justuse, 441etého, narozeného v Pětikostelí, bytem v Budapešti, maďarského občana, bývalého vicepresidenta maďarského rozhlasu a maďarské telegrafní agentury, ženatého, podle vlastního tvrzení nemajetného, který byl od 18. června 1949 v policejní a předběžné vazbě,

vinným

ze spácháni zločinu proti lidu, podle bodu 5 § 15, výnosu o lidových soudech,

ze spáchání zločinu podle bodu 3 § 60. zákona č. III. z roku 1930, trestného podle odstavce 3 § 61 a zločinu podle odstavce 1 § 1 zákona č. VII z roku 1946.

Proto odsuzuje mimořádný senát lidového soudu jako k hlavnímu trestu:

obžalovaného László Rajka

podle § 11 výnosu o lidových soudech, odstavec 3 § 61 zákona č. III z roku 1930 a podle odstavce 1 § 10 zákona č. VII z roku 1946 a rovněž podle § 96 trestního zákoníku s použitím § 90 trestního zákoníku v souhrnu

k trestu smrti;

obžalovaného Lazara Brankova

podle odstavce 3 § 61 zákona č. III z roku 1930, odstavec 1 § 10 zákona č. VII z roku 1946, podle § § 278, 72, 66 trestního zákoníku, § 96 trestního zákoníku s použitím § 91 trestního zákoníku v souhrnu

k doživotnímu žaláři;

obžalovaného dr. Tibora Szonyiho

podle odstavce 3 § 61 zákona č. III z roku 1930, podle odstavce 1 § 10 zákona č. VII z roku 1946, § 96 trestního zákoníku s použitím § 90 trestního zákoníku v souhrnu k

trestu smrti;

obžalovaného Andráse Szalaiho

podle § 11, výnosu o lidových soudech, podle odstavce 3 § 61. zákona z roku 1930, podle odstavce 1. § 10 zákona č. VII z roku 1946, podle § 96 trestního zákoníku s použitím § 90 trestního zákoníku v souhrnu

k trestu smrti;

obžalovaného Milana Ognyenovicse

podle odstavce 1 § 61 zákona č. III 1930 s použitím § 92 trestního zákoníku

k devíti letům žaláře;

obžalovaného Pala Justuse,

podle § 11 výnosu o lidových soudech, odstavce 3 § 61 zákona III 1930, podle odstavce 1 a 10 zákona VII. 1946, podle § 96 trestního zákoníku s použitím § 91 trestního zákoníku v souhrnu

k doživotnímu žaláři,

a kromě toho jako k vedlejším trestům:

obžalované László Rajka, Andráse Szalaiho a Pala Justuse podle § 1 výnosu o lidových soudech, § 70 zákona č. III 1930 a odstavce 5 § 10 zákona č. VII 1946,

obžalovaného Lazara Brankova podle § 70 zákona č. III 1930, odstavec 5 § 10 zákona č. VII 1946 a § 289 trestního zákoníku,

obžalovaného Tibora Szonyiho podle § 70 zákona č. III1930 a odstavce 5 § 10 zákona č. VII 1946,

obžalovaného Milana Ognyenovicse podle § 70 zákona č. III 1930,

ke ztrátě všech politických práv na deset let, ke ztrátě práva zaujímat místa na tutéž dobu a rovněž k úplné konfiskaci všeho majetku.

Mimořádný senát na základě § 94 trestního zákoníku a odstavce 2 § 2 druhého výnosu o lidových soudech pokládá za odpykáno trestu pro Lazara Brankova 2 měsíce 2 dny, pro Milana Ognyenovicse 2 měsíce 16 dní, Pála Justuse 3 měsíce 2 dny, které strávily uvedené osoby v policejní nebo předběžné vazbě.

Mimořádný senát shledal nedostatek své pravomoci v předmětu obžaloby proti Gyorgyovi Pálffymu a Bélovi Korondymu. Proto vyloučil případ uvedených osob a předává jej kompetentnímu vojenskému soudu (§ 263 Bp. III. zákona).

Všechny dosavadní soudní výdaje jsou obžalovaní László Rajk, Lazar Brankov, dr. Tibor Szónyi, András Szalai, Milan Ognyenovics a Pál Justus povinni nahradit státní pokladně.

Mimořádný senát stanoví vydat rozsudek poté, jakmile nabude zákonné platnosti, úřadům určeným podle § 52 výnosu o lidových soudech: ministru vnitra Maďarska, ministru obrany Maďarska, ministru obchodu Maďarska a kromě toho bez ohledu na nabyti zákonné platnosti budapešťské finanční správě.

ZÁKONNÁ USTANOVENÍ

zmíněná v obžalovacím spisu ve věci László Rajka a jeho společníků:

I. Hnutí nebo organisace namířená na svržení demokratického státního zřízení a republiky

odstavec 1 § 1 zákona č. VII 1946:

Za zločin se trestá ten, kdo spáchá čin nebo je iniciátorem nebo vedoucím hnutí nebo organisace, namířené na svržení demokratického státního zřízení nebo demokratické republiky, ustanovené zákonem I. 1946, nebo poskytuje takovému hnutí nebo organisaci podstatnou hmotnou pomoc.

II. Vlastizrada (špionáž)

1. Bod 2 § 60 zákona č. III 1930:

Vlastizrady se dopouští a trestá se žalářem do pěti let ten, kdo uveřejňuje, prozrazuje nekompetentním osobám nebo nějakou jinou cestou činí nekompetentní osobě přístupná tajemství, která se mu stala známa díky jeho postavení státního úředníka, z oficiálního nebo služebního pověření a rovněž smluvního poměru s úředními orgány.

2. Bod 3 § 60 zákona č. III 1930:

Vlastizrady se dopouští a trestá se žalářem do pěti let ten, kdo rozhlašuje, prozrazuje nekompetentním osobám nebo jakoukoliv jinou cestou činí nekompetentní osobě přístupná tajemství, která se mu stala známa cestou odlišnou od uvedených v bodě 1 a 2, jestliže tento čin ohrožuje zájmy státu.

3. Bod 3 § 61 zákona č. III 1930:

Vlastizrada, zločin podle § 60, se trestá smrtí, byl-Ii spáchán, k uvedeným cílům s využitím hodnosti státního úředníka, oficiálního nebo služebního pověření a rovněž smluvního poměru s orgány moci a ohrožuje-li zájmy státu.

III. Vojenské a protilidové zločiny

1. Bod 4 S 13 vládního výnosu č. 81/1945 M. E., schváleného zákonem č. VIII 1945:

Válečným zločincem je i ten, kdo jako maďarský poddaný vstoupil do německé armády nebo bezpečnostní služby (SS, gestapo atd.).

2. Bod 5 § 10 vládního výnosu č. 1440/1945 M. E., schváleného zákonem č. VII 1945:

Zločinem proti lidu je vinen i ten, kdo jednal jako udavač nebo poskytoval údaje fašistickým nebo protidemokratickým snahám, právě tak, jako oficiálním orgánům, stranám nebo veřejným organisacím, pronásledujícím jednotlivé vrstvy obyvatelstva.

3. Bod 5 § 11 vládního výnosu č. 81/1945 M. E., schváleného zákonem č. VII 1945 C§ 6 vládního výnosu č. 1440/1945 M. E.h

Válečným zločincem je rovněž i ten, kdo vážně porušil mezinárodní zákony ohledně zacházení s obyvatelstvem okupovaných území nebo s válečnými zajatci, nebo kdo zneužije své moci a zachází krutě s obyvatelstvem připojených oblastí, nebo ať na území Maďarska nebo za hranicemi je podněcovatelem, účastníkem nebo spoluúčastníkem nezákonné vraždy nebo mučení lidí.

IV. Navádění k vraždě

1. § 278 zákona č. V 1878 trestního zákoníku:

Ten, kdo úmyslně zabije člověka, dopouští se vraždy, zločinu trestaného smrtí.

2. Bod 1 § 69 zákona č. V 1878:

Spoluúčastníkem dokonaného nebo nedokonaného zločinu nebo přečinu je ten, kdo s úmyslem přemlouval jiného ke spáchání zločinu nebo přečinu (návodce).

Vaše reakce...

zpět

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter