zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

Gottwald - Slánský k palčivým otázkám dne

Jak mají pracovat Národní výbory. - O svolání Prozatímního Národního shromáždění. - Rozšíření Národní fronty. - Zestátnění klíčových hospodářských posic a znárodněni našeho hospodářství. - Zvýšení přídělů potravin a úprava zásobování.

Pravomoc Národních výborů

Na tiskové konferenci v presidiu ministerské rady dal náměstek předsedy vlády Kl. Gottwald tuto odpověď na otázky českých a slovenských novinářů, týkající se významu a pravomoci Národních výborů: Národní výbory hrály významnou roli v období boje za osvobození republiky a hrají ještě významnější roli dnes, v období výstavby republiky osvobozené. Národní výbory vykonaly za dva měsíce, které uplynuly od osvobození Prahy, přímo obrovskou práci. Bez nich by onen poměrně hladký přechod od německé okupace a války k nynějším mírovým poměrům nebyl vůbec možný.

Při zajišťování Němců a zrádců a jejich majetku, při obnovení osobní bezpečnosti, při znovuzahájení dopravy a výroby, při udržení a zlepšení plynulého zásobování — všude se Národní výbory zasloužily o zdolání těchto úkolů a o překonání překážek, které se tomu stavěly v cestu.

Dnes už je jasné, že instituce Národních výborů ukázala svou životaschopnost a že se osvědčila. Dnes každý nezaujatý člověk vidí, že bez Národních výboru se nedají veřejné věci spravovat.

Vidí to nejlépe vláda, která může svoje odpovědné úkoly plnit jen s pomocí Národních výborů a s jejich podporou.

Práce Národních výborů musí býti ovšem neustále zlepšována, a to jak dobrým výběrem jejich členů, tak zdokonalováním jejich pracovních method. Důležité je, aby Národní výbory si vybudovaly dokonalý úřednický aparát — úřady místních, okresních i zemských Národních výborů. Staří i noví úředníci těchto úřadů musí pochopit, že oni jsou výkonnými orgány Národních výborů a že je jejich povinností, dáti svoje správní zkušenosti Národním výborům plně k disposici a svědomitě provádět jejich usnesení.

Někde máme totiž ještě takový stav, že členové Národních výborů jsou až do úmoru přetíženi prací, kdežto někteří úředníci úřadů Národních výborů práci jen „markýrují". To musí bezpodmínečně přestat, neboť bude-li úřednický aparát svědomitě a přesně plnit usnesení Národních výborů, bude už tím jejich výkonnost značně stupňována.

Pokud běží o kontrolu Národních výborů, máme zde kontrolu dvojí. Národní výbory musí především státi pod kontrolou veřejnosti, pod kontrolou voličů, pod kontrolou stran, organisací a institucí, které do Národních výborů vyslaly své členy. Dále máme kontrolu, řekl bych, instanční: Místní národní výbory jsou kontrolovány Národními výbory okresními, Okresní národní výbory Národními výbory zemskými a tyto pak ministerstvem vnitra, resp. vládou.

Kontrola tato nesmí ovšem býti byrokratická, t. j. bezduché, formální vyřizování (anebo i nevyřizování), aktů, nýbrž kontrola živá, operativní, která zasahuje do chodu věcí na místě. Koriguje chyby, pomáhá najíti správné řešení podle daných poměrů.

Někdy slyšíme stížnosti, že Národní výbory si přisvojují pravomoc, která jim prý nepatří. Možné, že takové případy jsou. Ale já mám opačné zkušenosti, že totiž Národní výbory spíše nevyužívají své pravomoci, která jim přísluší a přespříliš se spoléhají, že jim přijde na „pomoc" někdo „shora".

Jsem pro přesné dodržování kompetence směrem nahoru, ale dnes, myslím, že je nutno klásti hlavní důraz na druhou stranu: vésti a nabádati Národní výbory všech instancí k tomu, aby daleko plněji než dosud čerpaly ze studnice své pravomoci, aby se cítily odpovědny za vše, co se kolem nich děje a aby v obvodu a.v rámci své působnosti skutečné spravovaly a vládly.

O svolání prozatímního Národního shromáždění

Ve své řeči na krajské konferenci komunistické strany ve Zlíně se ústřední sekretář KSČ Slánský dotkl některých aktuálních otázek, m. j. i otázky prozatímního Národního shromáždění.

Pravil: „Nyní se jedná o brzké svolání prozatímního Národního shromáždění. Jsme pro to, aby bylo v brzké době ustaveno prozatímní Národní shromáždění, ale jsme proti tomu, aby toto Národní shromáždění bylo prostě shora jmenováno, aby představitelé čtyř politických stran si podle parity rozdělili mandáty. My jame pro jinou cestu. Jsme pro to, aby Národní shromáždění bylo vytvořeno takto: aby se sešly okresní konference Národních výborů a zvolily delegáty na zemské sjezdy Národních výborů; tyto zemské sjezdy by provedly jednak novou volbu Zemských národních výborů, které jsou dosud kusé a jmenované shora — a současně by zvolily poslance do provisorního Národního shromáždění, při čemž by tito poslanci byli zástupci nejen čtyř politických stran, nýbrž také zástupci odborových organisací, družstev, Jednotného svazu českých zemědělců, Svazu české mládeže, kulturních organisací atd., čili, aby provisorní Národní shromáždění bylo představitelem celého národa a všech jeho organisací."

Začlenění velkých jednotných národních organisací do národní fronty

S. Slánský mluvil také o spekulacích reakce a řekl: „Nesplní se naděje těch, kteří si myslí, že revoluce je jenom vichřice, která se přežene, zatím co oni se někde skryjí. Víme, že reakce není ještě potřena, že v skrytu číhá, aby se znovu pokusila uplatnit svůj vliv a navrátit vše do starých kolejí.

Na různých, místech se ozývají reakční elementy, kterým se nelíbí dnešní Národní výbory a jejich pravomoc, závodní rady, národní správy, a kteří by si přáli, aby se tyto nové lidové orgány neosvědčily.

Jsou lidé, kteří mluví o obnově právní jistoty, při čemž právní nejistotou myslí nový pořádek, který nastolila národní revoluce. Tito lidé spekulují na to, že podchytí bývalé kádry agrární a živnostenské strany a t. zv. Národní sjednocení. Na adresu těchto lidí pravíme, že jejich spekulace jsou liché.

Náš lid jednou těžce zaplatil na podobné reakční machinace a není ochoten dopustit, aby po druhé byla ohrožena těžce vydobytá svoboda. Tvrdá ruka pracujícího lidu nemilosrdně dopadne na všechny ty, kteří budou usilovat o zvrácení lidově-demokratického pořádku.

S. Slánský zdůraznil, že nejlepší zárukou proti dnešním i budoucím pokusům reakce je jednota národa, jednota lidu: „Náš lid byl jednotný v boji a utrpení, lid si tuto jednotu uchová i dnes v době budování nové republiky, a dále tuto jednotu upevní. Novým přínosem v tomto směru je utvoření Národního bloku pracujícího lidu.

Velikým úspěchem je dále jednota odborů, jednota družstev, jednota mládeže, jednota zemědělců, jednota tělovýchovy. Národní fronta nemůže být představována jen čtyřmi politickými stranami, tím se představitelstvo národa nevyčerpává. Jsou zde i jiné velké organisace národní jako jsou organisace odborové, organisace mládeže, družstevní, jako je Sokol, Jednotný svaz českých zemědělců, Akademie věd a umění atd. Je proto třeba, aby představitelé těchto organisací byli přibráni k důležitým pořádána spolu s představiteli politických stran."

Znárodnění našeho hospodářství

Na veliké lidové manifestaci v Krči 15. července zaujal náměstek předsedy vlády Klement Gottwald stanovisko k aktuálním politickým a hospodářským otázkám: Národní správy, dosazené do majetkových hodnot Němců, Maďarů a zrádců, se plně osvědčily. Rekonstrukce zničených částí závodů a přechod od výroby válečné k výrobě mírové je u nás v plném proudu. Bez národních správ a bez aktivní pomoci závodních rad při obnovování provozu, by takový přechod nebyl možný.

Na cestě znárodnění a demokratisace našeho hospodářství nezůstaneme stát, nýbrž půjdeme vpřed. Dozrála otázka zestátnění bank, pojišťoven, zdrojů energie, báňského a hutního průmyslu, jakož i jiného těžkého a velkého průmyslu vůbec.

Na druhé straně je třeba s veškerou rozhodností zdůrazniti, že ve vládě nikoho ani nenapadne zestátnovat náš střední a drobný průmysl, anebo dokonce snad živnosti. Kdokoliv takové pověsti šiří, zabývá se rozšiřováním nepřátelské, protistátní propagandy.

Úmysl vlády je opačný. Jak už z dekretu o národních správách vyplývá, trvá vláda na tom, aby majetek, který Němci jakýmkoliv způsobem odebrali českým a slovenským dělníkům, úředníkům, rolníkům, živnostníkům, drobným a středním podnikatelům a osobám svobodných povolání, byl těmto na jejich žádost okamžitě vrácen anebo poskytnuta přiměřená náhrada.

Pro budoucnost vláda chce, aby naše řemeslo, obchod, drobné a střední podnikání bylo osvobozeno od diktátu soukromokapitalistických kartelů, trustů a monopolů, které své moci zneužívaly k ubíjení nepohodlné konkurence a kapitálově slabých konkurentů.

Vedle znárodněného sektoru našeho národního hospodářství bude míti jeho soukromý sektor široké pole působnosti a bude při tom vládou plně podporován.

Vláda Národní fronty je také vládou rolníků

Dekret o konfiskaci a rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů a zrádců, jakož i dekret o osídlení konfiskované půdy českými a slovenskými zemědělci, bude proveden do všech důsledků. Naši rolníci z toho mohou jasně vidět, jakou lží byla goebbelsovská propaganda, že nová československá vláda jim půdu vezme a bude je násilně „kolektivisovat“. Opak je pravdou. Vláda českým a slovenským rolníkům jejich půdu nejen nebere, nýbrž jim novou půdu přidává, a to za podmínek, které jsou pro zemědělce více než výhodné.

Nyní se ve vládě jedná o tom, jak zvýšit výkupní ceny obilí z letošní sklizně a jak zjednodušit a usnadnit celý systém povinných dodávek zemědělských výrobků, a to v tom smyslu, aby zemědělec po splnění své dodávkové povinnosti vůči státu mohl se svými přebytky úplně volně nakládat. Už z těchto několika příkladů mohou naši rolnici poznat, že nynější vláda je také jejich vládou, že je to vláda pracujícího lidu měst i venkova a že obhajoba zájmů rolnictva nebyla nikdy v tak dobrých rukou jako nyní. Ostatně vláda podniká svá opatření v oblasti zemědělské v plné dohodě s „Jednotným svazem českých zemědělců", jakožto zájmové organisace všeho rolnictva.

O zabezpečení žní

Vláda a celá česká veřejnost nepochybuje, že při nastávajících žních náš venkov prokáže svoji vůli, ochotu a schopnost zabezpečit výživu národa pro příští období. Na úspěšném provedení žňové kampaně má životní zájem celý národ a proto naše města a průmyslová střediska, naše Národní výbory, závodní rady a ostatní organisace budou naši vesnici při ni všestranné podporovat, aby ani klas nepřišel nazmar.

Nezapomeňme, že od výsledku letošní sklizně závisí, jak brzy a v jaké míře budeme s to zlepšit zásobování měst a průmyslových středisek.

Připravuje se zvýšení potravinových přídělů

Vláda věnuje velkou pozornost otázkám zásobovacím. Už dříve byly s pomocí Rudé armády zvýšeny příděly některých potravin ve Velké Praze, nyní se tak podobně stalo i v Brně a v Mor. Ostravě. Vychází vládní nařízení o zvýšení některých přídělů pro naše hornictvo, aby tak byla oceněna mimořádně těžká práce této kategorie dělnictva a docíleno zvýšení těžby uhlí, od čehož závisí další rozmach naší dopravy, jakož i výroby v jiných průmyslových odvětvích.

Pro brzkou dobu pak vláda připravuje všeobecné zvýšení některých potravinových přídělů, zlepšení zásobování pivem atd. Jak brzy a v jaké výší toto zlepšeni bude možné, závisí od úspěchu začínající žňové kampaně a od přesného plnění dodávkových povinností našeho rolnictva.

Flákači nedostanou potravinové lístky

Při reorganisaci a zjednodušení dosavadního přídělového systému se vláda zabývá také otázkou, jak postihnout šmelináře a flákače, kteří se soustavně vyhýbají poctivé práci.

Prvním opatřením bude, že těmto příživníkům se odeberou potravinové lístky.

Napříště musíme věc organisovat tak, že mimo dětí, žen v domácnosti, nemocných, přestárlých a vůbec práce neschopných, dostanou potravinové lístky pouze ti, kteří se prokáží řádným a pravidelným zaměstnáním, při čemž šmelinářství ovšem za řádnou práci nepovažujeme. A jestli šmelináři a flákači ani po tomto opatření se neuráčí poctivě pracovat, potom už najdeme způsob, jak je k tomu donutit.

Vaše reakce...

zpět

Knihovnička aktualit č. 10

Gottwald - Slánský k palčivým otázkám dne

Publikace č. 54
Praha, červenec 1945
Vydává Svoboda, Praha II, Na Florenci 13
Rediguje Gustav Bareš
Za 50 hal

***

Knihovnička aktualit č. 1

Náměstek předsedy vlády Klement Gottwald O činnosti vlády

***

Knihovnička aktualit č. 2

Dohoda o společném postupu stran Národního bloku pracujícího lidu měst i venkova

Rudolf Slánský: Vedoucí silou ve státě musí být pracující lid

***

Knihovnička aktualit č. 3

S. Kovalev: Veliká zásluha sovětského lidu před dějinami lidstva

***

Knihovnička aktualit č. 4

Dohoda mezi Čechy a Slováky o naléhavých vnitropolitických problémech republiky

Viliam Široký, námestník predsedu vlády a člen Sovenskej národnej rady: Na okraj dohody medzi Čechmi a Slovákmi

***

Knihovnička aktualit č. 5

Zdeněk Nejedlý: Maršál Stalin

***

Knihovnička aktualit č. 6

Maršál Tito: Cesta nové Jugoslávie

***

Knihovnička aktualit č. 7

Rozhlasový projev předsedy vlády Zdeňka Fierlingera k dekretu o lidových soudech: Zločiny proti republice a lidu nezůstanou beztrestné

Gustav Bareš: Na soud lidu s válečnými zločinci a zrádci!

Dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

***

Knihovnička aktualit č. 8

Bílá Hora odčiněna: Konfiskace a rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

Dekret presidenta republiky za dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

Odčinění Bílé hory je vítězstvím republiky: Řeč ministra zemědělství J. Ďuriše při manifestací na bělohorské pláni 1. července 1945.

***

Knihovnička aktualit č. 9

Poslední dnové Berlína. Zápisky ze štábu maršála Žukova
Napsal válečný dopisovatel „Rudé hvězdy“ podplukovník P. Trojanovskij

***

Knihovnička aktualit č. 10

Gottwald – Slánský k palčivým otázkám dne
Jak mají pracovat Národní výbory.
O svolání Prozatímního Národního shromáždění.
Rozšíření Národní fronty.
Zestátnění klíčových hospodářských posic a znárodněni našeho hospodářství.
Zvýšení přídělů potravin a úprava zásobování.

***

Knihovnička aktualit č. 11

Předseda Ústřední rady odborů Antonín Zápotocký: Vyhrát bitvu o výstavbu republiky. Pět projevů do čsl. rozhlasu

***

Knihovnička aktualit č. 12

Berlínská konference tří mocností

***

Knihovnička aktualit č. 13

Klement Gottwald, náměstek předsedy vlády: Upřímné slovo rolníkům

***

Knihovnička aktualit č. 14

Náměstek předsedy vlády Klement Gottwald o další cestě národní revoluce

***

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter