zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

Klement Gottwald, náměstek předsedy vlády: Upřímné slovo rolníkům

Řeč pronesená na dožínkové slavnosti v Buštěhradě 19. srpna 1945

Náměstek předsedy vlády Klement Gottwald byl vládou delegován 19. srpna na dožínkovou slavnost do Buštěhradu, kde učinil tento projev:

Jak vysoce oceňuje vláda těžkou práci našeho zemědělce, o tom svědčí skutečnost, že prohlásila dnešní neděli za den národních dožínek, za den díkůvzdání národa a státu našemu zemědělskému lidu, jakož i všem těm, kteří přišli z měst, z továren, dílen a kanceláří, aby pomohli našemu zemědělci sklidit zavčas a bez ztrát bohatou žeň.

Vláda vysoce oceňuje také tu skutečnost, že letošní žně prošly ve znamení sblížení a sbratření města a venkova. Ty desetitisíce průmyslových dělníků, zřízenců a úředníků, ty tisíce vojáků naší nové armády, ty statisíce mladých hochů a děvčat ze Svazu české mládeže, kteří přišli z měst do vesnic, aby pomohli při žňových pracích — to jsou průkopníci nového poměru, který má a musí nastat mezi městem a venkovem, poměru, který můžeme vyjádřit heslem, že pracující lid měst i venkova je jedna rodina.

A v tomto znamení konají se dnes v českých zemích naše národní dožínky: ve znamení pevné národní jednoty — která byla vykována v dobách nedávno ještě národní poroby, která byla zocelena v těžkém a obětí plném boji proti cizáckému vetřelci a která musí být a bude udržena a ještě více utužena nyní, v období výstavby nové, demokratické, skutečné lidové republiky.

Vláda mne delegovala na dožínkovou slavnost k vám, na Kladensko. Na Kladensko, kde stály a budou opět státi posvátné nám všem Lidice. Na Kladensko, které je krajem uhlí a železa — ale současně také krajem chleba — a kde proto tak názorně dochází k výrazu společnost zájmů dělníků, rolníků, živnostníků a intelektuálů, prostě společnost zájmů našeho pracujícího lidu měst i venkova.

Dovolte, drazí přátelé, abych při této příležitosti řekl několik zásadních a upřímných slov na adresu všech zemědělců, na adresu našich sedláků.

Němci a jejich pomahači, Hrubý, Moravec a spol. vás strašili vším možným i nemožným, Říkali vám, že když přijde Rudá armáda, bude u nás násilím zavádět sovětský systém. Vy však jste viděli, že Rudá armáda nás sice osvobodila od Němců, vrátila nám naši národní svobodu a státní nezávislost — avšak nemíchá se nikterak do našich vnitřních záležitostí a ponechává nám úplnou svobodu, abychom si naši novou republiku vybudovali podle svého obrazu tak, jak chceme sami!

Strašili vás, že nová vláda, v niž budou komunisté, vám, sedlákům vezme půdu a bude vás nutit do kolchozů. Vy sami jste se však mohli přesvědčit — a v budoucnu se ještě více přesvědčíte, že nová vláda právě díky komunistům vám nejen že nic nebere, nýbrž dává!

Vláda konfiskovala půdu Němců, zrádců a všech potomků pobělohorské šlechty. Sta — a statisíce hektarů dobré zemědělské půdy přechází a bude přecházeti do rukou a do vlastnictví našich drobných a středních zemědělců a při tom za podmínek, které jsou pro zemědělce více než výhodné.

Vláda zvýšila výkupní ceny obilí a při tom nejvíce u malých a středních zemědělců.

Vláda stanovila, že povinné dodávky obilí pro stát budou rozvrhovat zemědělci samo prostřednictvím svých Národních výborů a organisací Jednotného svazu zemědělců a že jakmile ta která obec odvede státu předepsaný kontingent obilí, budou míti zemědělci dotyčné obce právo nakládati s přebytkem obilí, které jim zůstane, úplně volně, mohou jej prodati na volném trhu.

Podobné opatření – aby totiž zemědělec po odvedení předepsaného množství mohl volně prodávat své přebytky – chystá vláda i pokud běží o dodávky masa, mléka, másla, drůbeže, vajec atd.

Vláda zařídila, aby drobný a střední zemědělec měl právo na přednostní zásobení průmyslovými výrobky za pevné státní ceny, to tak, že za každý státu odvedený metrák obilí může žádati za 50 korun průmyslových výrobků.

Vláda chystá pronikavé snížení pachtovného z půdy, která patří těm, kdož na ní sami nepracují, což opět přijde k dobru malým a středním zemědělcům.

Vláda má pro budoucnost v úmyslu zavésti všeobecné nemocenské, invalidní a starobní pojištění také pro naše zemědělce, aby tak i náš sedlák byl zabezpečen pro případ nemoci, invalidity a stáři a nebyl odkázán na pouhý výmínek anebo obecní pastoušku.

Vláda pracuje na tom, aby naše zemědělské družstevnictví bylo zdemokratisováno, aby v něm nerozhodovali samozvanci anebo ti, kdož mohou si zakoupit co nejvíce podílů, nýbrž ti, kdož tvoří většinu členstva družstva — to jest malí a střední rolnici.

Vláda plně podporuje výstavbu samostatné organisace našeho rolnictva — Jednotného svazu českých zemědělců, za jehož aktivní účasti bude vláda .provádět celou svou zemědělskou politiku.

A vy vidíte, že toto vše dělá a bude dělat vláda, v niž nemalou úlohu hrají právě komunisté a jejímž ministrem zemědělství je komunista a Slovák — známý vám Julius Ďuriš.

Co z toho všeho plyne? Plyne z toho, že lhali a pustě vás klamali Hrubý, Moravec a spol., když vás strašili novým režimem. Plyne z toho, že lžou a klamou vás bývalí pomocníci zrádce Hrubého a Moravce, když vám namlouvají, že vyřazením bývalé agrární strany zůstávají prý zemědělci ve vládě a na správě věci státních bez zastoupení.

Plyne z toho, že nynější vláda, nynější režim je také vládou a režimem vašim, vládou a režimem nejen dělníků,. živnostníků a Inteligence, nýbrž současně také vládou a režimem zemědělců, sedláků, vládou všeho pracujícího lidu měst i venkova.

Avšak nejen to, co vláda podniká přímo v oblasti zemědělské politiky jde ve prospěch našeho zemědělce. Ve prospěch našeho zemědělského lidu je celá vládni politika.

Odstranili jsme neblahý režim okresních hejtmanů a zemských presidentů a nastolili jsme v obcích, okresech i zemích Národní výbory jakožto lidové orgány veřejné a státní správy, v nichž se plně uplatňuje náš zemědělský lid.

Dali jsme do národní správy majetkové hodnoty Němců a zrádců a připravujeme zestátnění bank, pojišťovnictví a těžkého a velkého průmyslu, takže tyto nesmírné hodnoty přijdou do vlastnictví celého národa a tím také do rukou jeho zemědělské části a budou postaveny úplně do služeb lidu.

Zkrátka vláda krok za krokem dokázala, dokazuje a v budoucnu ještě více dokáže, že ona je skutečně vládou lidovou!

Nyní, po zdárném skončení žní stojí před námi všemi — před vládou i před lidem — jeden hlavní úkol, který možno shrnout ve tři slova: Práce, práce a ještě jednou práce!

Budujeme novou republiku za svízelných okolnosti. Šest let německého drancováni a ničící válka zanechaly hluboké stopy a způsobily, že zápasíme s velkými nedostatky ve všech oblastech našeho života. Odstranit tyto nedostatky a zdolat obtíže můžeme jenom družnou a úpornou prací.

Pro vás zemědělce to znamená, že musíte učinit vše pro úspěšné provedeni podzimních zemědělských prací: aby byla dobře a včas sklizena řepa a provedena cukerní kampaň; aby byly dobře a včas sklizeny brambory a zabezpečena krmiva; aby byl v plné míře a včas proveden podzimní osev; aby byl pokud možno brzy zvýšen stav a zlepšena jakost dobytka, drůbeže a domácího zvířectva vůbec.

Zkrátka a dobře: ve vašich rukou, v rukou českého zemědělce leží výživa celého národa, výživa našich měst i vesnic. A já pevně věřím, že ruka českého zemědělce je ruka věrna, ruka poctivá.

Proto z celé duše a z celého srdce pravím: těžké, poctivé práci českého zemědělce — čest!

PUBLIKACE č.7

Vaše reakce...

zpět

Knihovnička aktualit č. 13

Klement Gottwald, náměstek předsedy vlády: Upřímné slovo rolníkům

Řeč pronesená na dožínkové slavnosti v Buštěhradě 19. srpna 1945

Publikace č. 7
Praha, září 1945
Vydává Svoboda, Praha
Rediguje Gustav Bareš
Za K 0.50, -

***

Knihovnička aktualit č. 1

Náměstek předsedy vlády Klement Gottwald O činnosti vlády

***

Knihovnička aktualit č. 2

Dohoda o společném postupu stran Národního bloku pracujícího lidu měst i venkova

Rudolf Slánský: Vedoucí silou ve státě musí být pracující lid

***

Knihovnička aktualit č. 3

S. Kovalev: Veliká zásluha sovětského lidu před dějinami lidstva

***

Knihovnička aktualit č. 4

Dohoda mezi Čechy a Slováky o naléhavých vnitropolitických problémech republiky

Viliam Široký, námestník predsedu vlády a člen Sovenskej národnej rady: Na okraj dohody medzi Čechmi a Slovákmi

***

Knihovnička aktualit č. 5

Zdeněk Nejedlý: Maršál Stalin

***

Knihovnička aktualit č. 6

Maršál Tito: Cesta nové Jugoslávie

***

Knihovnička aktualit č. 7

Rozhlasový projev předsedy vlády Zdeňka Fierlingera k dekretu o lidových soudech: Zločiny proti republice a lidu nezůstanou beztrestné

Gustav Bareš: Na soud lidu s válečnými zločinci a zrádci!

Dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

***

Knihovnička aktualit č. 8

Bílá Hora odčiněna: Konfiskace a rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

Dekret presidenta republiky za dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

Odčinění Bílé hory je vítězstvím republiky: Řeč ministra zemědělství J. Ďuriše při manifestací na bělohorské pláni 1. července 1945.

***

Knihovnička aktualit č. 9

Poslední dnové Berlína. Zápisky ze štábu maršála Žukova
Napsal válečný dopisovatel „Rudé hvězdy“ podplukovník P. Trojanovskij

***

Knihovnička aktualit č. 10

Gottwald – Slánský k palčivým otázkám dne
Jak mají pracovat Národní výbory.
O svolání Prozatímního Národního shromáždění.
Rozšíření Národní fronty.
Zestátnění klíčových hospodářských posic a znárodněni našeho hospodářství.
Zvýšení přídělů potravin a úprava zásobování.

***

Knihovnička aktualit č. 11

Předseda Ústřední rady odborů Antonín Zápotocký: Vyhrát bitvu o výstavbu republiky. Pět projevů do čsl. rozhlasu

***

Knihovnička aktualit č. 12

Berlínská konference tří mocností

***

Knihovnička aktualit č. 13

Klement Gottwald, náměstek předsedy vlády: Upřímné slovo rolníkům

Knihovnička aktualit č. 14

Náměstek předsedy vlády Klement Gottwald o další cestě národní revoluce

***

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter