zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

S. Kovalev: Veliká zásluha sovětského lidu před dějinami lidstva

Veliká vlastenecká válka Sovětského svazu se skončila úplným rozdrcením hitlerovského Německa. „Nyní bude nad Evropou vláti veliký prapor svobody národů a míru mezi národy“ — pravil v den vítězství maršál Stalin.

V boji proti hitlerovskému Německu se pokryl sovětský lid nehynoucí slávou. Hrdinství mas, bezpříkladné slavné činy sovětských lidí na frontě i v zázemí, nejvyspělejší na světě organisace státní i hospodářské činnosti za války, nepřekonatelné vojenské mistrovství Rudé armády — všechno to získalo sovětskému lidu nejhlubší vážnost a vřelé sympatie pokrokového lidstva. Nyní je celému světu jasné, že Rudá armáda spasila národy Evropy před německo-fašistickým otroctvím a před zničením hitlerovci.

I v minulosti národové Ruska nejednou vystupovali na ochranu svobody a civilisace proti zotročení. a barbarství. V době mongolsko-tatarského vpádu byla Evropa zachráněna dvousetletým bojem ruského národa s dobyvateli, takže nemohli proniknouti dále na západ.

Rusko obnovilo nezávislost slovanských národů na Balkáně, které byly porobeny tureckými dobyvateli po několik století. V 18. století skvělá vítězství ruských vojsk nad pruským králem Friedrichem II. postavila hráz proti rozsáhlým dobyvatelským plánům Pruska.

V 19. století ruský národ svým heroickým bojem osvobodil Evropu od panství Napoleonova. Avšak všechny tyto slavné skutky, charakterisující osvoboditelskou úlohu ruského národa, nemohou být srovnány s mohutným a bezpříkladným hrdinstvím sovětských lidí v současné válce proti hitlerovským lupičům.

Nikdy v dějinách nehrozil lidstvu takový osud, jaký mm připravovali němečtí dobyvatelé. V historii nebylo ještě dobyvatele, vládnoucího takovým pozoruhodným vojenským strojem, určeným k dobýti světovlády, jaký vytvořilo hitlerovské Německo.

Maršál Stalin geniálně vytyčil výjimečnou úlohu. Sovětského svazu v současné válce. Obraceje se k bojovníkům Rudé armády 7. listopadu 1941, pravil: „Na vás hledí celý svět jako na sílu, schopnou zničit lupičské choutky německých uchvatitelů. Na vás hledí zotročené národy Evropy, které se dostaly do jařma německých uchvatitelů, jako na své osvoboditele. Veliké osvoboditelské poslání stalo se vaším úkolem. Buďte hodni tohoto poslání!“

Naděje národů, veškerého světa, očekávajících od SSSR pomoc a osvobození, měly hluboký podklad. A nejen z toho důvodu, že ruská armáda nejednou již osvobodila Evropu od jha dobyvatele.

Ruský národ právem zaujímá význačné místo v celé světové historii i v dějinách civilisace. Projevil hromadný vliv na rozvoj lidstva. Plechanov a Lenin, Bělinskij a Černyševskij, Puškin a Tolstoj, Glinka a Čajkovskij, Gorkij a Čechov, Sečenov a Pavlov, Rěpin a Surikov, Suvorov a Kutuzov — to jsou nejproslulejší jména geniálních, tvůrců ve všech odvětvích vědění, bez nichž nelze si představit velkolepost současné kultury.

Pozoruhodná díla Šota Rustaveli, Ališera Navoji, Nizami, Tarase Ševčenka a jiných slavných mužů národů SSSR stala se zlatým pokladem lidstva.

Zcela výjimečnou se stala úloha Ruska za posledního půl století. Koncem 19. století středisko světového osvoboditelského hnutí se přeneslo do Ruska. Rusko se stalo vlastí leninismu. Národové SSSR zbořili jeden z nejmohutnějších sloupů evropské reakce — ruský carismus. Zničili vládu imperialistů ve vlastní zemi. Socialistická revoluce v Rusku zahájila nejsvětlejší, nejvelkolepější údobí v dějinách lidstva — údobí socialismu. Sovětský svaz se postavil v čelo evropského pokroku.

Sovětská země mohla vystoupit v této válce v úloze osvoboditelky národů Evropy od německého otroctví zásluhou toho, že Říjnová revoluce a po ní následující čtvrtstoletí socialistické výstavby pod vedením bolševické strany přeměnily Rusko a vytvořily z něho pokrokový, mohutný, průmyslově-kolchozní stát ve vojenském i hospodářském ohledu.

Pouze sovětský socialistický stát — nejdemokratičtější stát na celém světě — byl s to vyplniti ten veliký a obtížný úkol osvobození národů od hitlerovského jha, který byl nyní úspěšně dokončen.

Ještě před začátkem Druhé světové války stál Sovětský svaz v čele boje pokrokového lidstva proti fašismu jakožto nejkrajnější formě reakce. SSSR rázně odhaloval fašistickou ideologii, odkrýval loupeživé úmysly hitlerovců a nevyhýbavě se stavěl na ochranu národů, napadených fašistickými bandity. Sovětský svaz ustavičně bojoval za organisaci kolektivního odporu proti fašistickým útočníkům.

To jsou důvody pro které národy celého světa za hrozných temných let vojenských vítězství hitlerismu, na něž s hrůzou a s odporem budou vzpomínat celá pokolení, obrátily svoje zraky k SSSR.

A veliký sovětský lid, sovětská země, hrdinská Rudá armáda, řízená geniem Stalina, uskutečnily tyto naděje. Sovětský lid a Rudá armáda spasily lidstvo před fašistickými zbojníky.

Na rozdíl od dávných barbarů byl u hitlerovců již dlouho před válkou dokonale vypracován program zničeni evropská civilisace, který plánovitě uváděli ve skutek.

Tento program byl prakticky ztělesněn v novém „řádě“, který Němci zavedli ve všech zemích jimi dobytých. Francie a Polsko, Norsko a Řecko, Belgie a Československo nestaly se jen „dočasně“ obsazenými zeměmi — ale měly podle úmyslu německých imperialistů navždy vstoupiti do té „nové Eyropy“, v níž se Němci chystali být svrchovanými pány, „vyšší rasou“, povolanou vládnout a rozkazovat.

Hitlerovci zavedli v těchto zemích krvavý systém organisovaného hubení lidí, vládu šibenic a táborů smrti typu Majdanku, Osvěčima, a přistoupili k plánovitému ničení hmotných i duchovních statků evropských národů. V postavení koloniálních otroků se octly nejkulturnější národy světa. Těžkou ztrátu lidstvu působili hitlerovci tím, že plánovitě ničili, miliony lidí, představující hlavní tvořivou sílu společnosti.

Fašismus se pokoušel vrhnout lidstvo zpět o mnoho století. Hitlerovci ničili veškeré demokratické vymoženosti měšťanských revolucí a vrhali do úplného bezpráví dělníky, sedláky a pracující inteligenci. Němci obnovovali zvířecké formy otrokářské-ho a feudálního vykořisťování.

Při tom Rusům, Ukrajincům, Bělorusům, Polákům, Čechům a ostatním národům zeměkoule připadala pouze úloha otroků, poddaných sedláků nebo námezdných dělníků v německých dílnách a továrnách.

K vyhubeni byly určeny nejinteligentnější a nejpokrokovější živly, při čemž se vzdělání mělo stát výhradním právem Němců — „arijců“. Hle, před čím spasil národy světa Sovětský svaz. Hle, z jakého hrozného otroctví je osvobodila Rudá armáda!

Hitlerovci pozvedli svou krvavou sekeru nad nejdražší, nad největší vymoženosti lidstva. Napadli Sovětský ,svaz, aby zničili nejpokrokovější společenské zřízení, zřízeni sovětské, socialistické. Obrana nezávislosti Sovětského svazu a ochrana sovětského socialistického zřízení, zřízení nejpokročilejšího a nejdemokratičtějšího na světě, vtiskly veliké vlastenecké válce Sovětského svazu charakter nejspravedlivější války, jaké znají dějiny.

Sovětský lid celým průběhem svého historického rozvoje byl připraven k řešení ohromné úlohy. Národy SSSR měly velmi bohatou tradici osvobozovací války proti cizozemským utlačovatelům. Moudrá politika bolševické strany zajistila nevídanou morálně-politickou jednotu sovětské společnosti. Strana bolševiků vychovala v sovětských lidech cit horoucího, sovětského patriotismu, vytvořila a upevnila klidné přátelství národů. Strana bolševiků organisovala boj národů SSSR proti německo-fašistickým uchvatitelům, vedla sovětský lid k velikým vítězstvím nad německými armádami a k vyhnání jich ze sovětské země i k dalšímu boji za osvobození Evropy.

Boj proti hitlerovskému Německu stál sovětský lid veliké oběti. Avšak tyto oběti nebyly přineseny nadarmo. „Veliké oběti, přinesené námi ve jménu svobody a nezávislosti naší vlasti, nespočetné ztráty a utrpení, prožité naším lidem za války, vypjatá práce v zázemí i na frontě, přinesená na oltář vlasti, nebyly marné a byly korunovány úplným vítězstvím nad nepřítelem“ (Stalin).

Rudá armáda zachránila korunu současné civilisace, nejpokrokovější společenské zřízení — sovětské socialistické zřízení před zničením nejreakčnějším fašistickým režimem. V tom je její největší zásluha před veškerým pokrokovým lidstvem.

Národy SSSR pohřbily, v prach rozmetaly německé plány o světovém panství, zničily miliony hitlerovských lupičů a zachránily miliony lidí před zotročením a vyhubením.

„Nyní všichni přiznávají — říká Stalin — „že sovětský lid svým odříkavým bojem zachránil civilisaci Evropy před fašistickými zbojníky.“ Hrdinský boj sovětských národů, které přijaly na sebe úder celé vojenské mašiny hitlerismu, poskytl čas i možnost spojencům, aby rozvinuli své síly.

Základní síly hitlerovské armády byly zničeny na sovětsko-německé frontě. Další mocné údery Rudé armády, která pronikla do samého srdce Německa a obsadila Berlín, přinutily Němce složit zbraně a kapitulovat.

Sovětský stát je nejdemokratičtějším státem světa. Sovětské demokracii, jakožto demokracii nejdůslednější, jsou cizí jakékoliv kompromisy s fašistickou reakcí. Právě proto má tak veliký význam vítězství Rudé armády při zničení reakčního fašistického barbarství, při přebudovávání Evropy na nových demokratických základech — v souhlase s cíli spojeneckých národů, prohlášených na krymské konferenci.

Rudá armáda nevnucuje osvobozeným národům svou vůli, ale dává jim možnost zařídit si svůj život podle vlastní vůle.

Slovanské národy zocelují vojenský spolek proti německé útočnosti. „Staletý boj slovanských národů za jejich existenci a jejich nezávislost skončil vítězstvím nad německými uchvatiteli a nad německou tyranií“ (Stalin).

Vítězství Rudé armády zahájila v dějinách Slovanstva novou epochu. Takovým požehnáním je historický vliv vítězství Rudé armády.

Rudá armáda nejen osvobodila Evropu od německo-fašistických uchvatitelů, ale přinesla i zaslouženou odplatu hitlerovským katanům za veškeré bezpráví jimi napáchané. Národové Evropy pohlížejí nyní na Rudou armádu jako na sílu, která nejen zničila společně s armádami spojenců hitlerovský loupežnický stát, ale která je i schopna potrestati hitlerovské zvrhlíky a odnaučit loupežnému přepadání německé imperialisty a všechny ostatní uchvatitele. Sovětský stát kráčí v popředí boje za organisaci pevného a trvanlivého poválečného světa.

Na konferenci v San Francisku prohlásil lidový komisař zahraničních věcí Molotov: „Sovětská země jež zachránila evropskou civilisaci v krvavých bitvách s německým fašismem, plným právem se nyní dožaduje odpovědnosti vlád za budoucnost mírumilovných národů po ukončeni této války.“ Vítězství sovětského lidu vytvořilo předpoklady pro konečné, morálně-politické rozdrcení fašismu. Ve veliké vlastenecké válce projevilo sovětské socialistické zřízení nevyčerpatelnou životní sílu. Zbankrotovaly a zkrachovaly všechny „výsady“ reakcionářského fašistického režimu.

Po první světové válce podrobil si fašismus pro roztříštěnost protifašistických sil uvnitř jednotlivých zemí i na mezinárodním poli jednu evropskou zemi po druhé. V smrtelném zápase mezi silami barbarství a silami pokroku, vedenými Sovětským svazem, utrpěla fašistická reakce porážku. To samo sebou znamená veliký historický převrat. Význam boje i vítězství pro budoucnost sovětského lidu i pro budoucnost veškerého lidstva je ohromný. Síly, které zvítězily v této válce, zabezpečují mír a rozkvět národů i jejich demokratický rozvoj. SSSR je mocnou záštitou svobody národů a míru mezi nimi.

Nelze ovšem předpokládat, že po vojenském rozdrcení hitlerovského Německa fašismus ve všech svých projevech sám od sebe zmizí. Nastává veliký a namáhavý boj proti fašistické ideologii, proti možným pokusům německých imperialistů přímo nebo nepřímo vnutit národům válku a proti pokusům reakcionářů zastavit nebo zpomalit vzrůst demokratických sil.

Morálně-politické rozdrcení fašismu bude provedeno do konce. Zárukou,toho je nesmlouvavá rozhodnost sovětského lidu, lidu-hrdiny, lidu-vítěze, společně se všemi svobodymilovnými národy, vykořenit fašistickou reakci ve všech jejich projevech. Světové historickým vítězstvím nad německým imperialismem sovětský lid zbudoval velkolepý pomník svým nehynoucím činům, před nimiž se lidstvo bude vždycky sklánět. (Publikace č. 27)

Vaše reakce...

zpět

Knihovnička aktualit č. 3

S. Kovalev: Veliká zásluha sovětského lidu před dějinami lidstva

Publikace č. 27
Praha, v červnu 1945
Vydává Svoboda, Praha
Rediguje Gustav Bareš
Za 50 hal

***

Knihovnička aktualit č. 1

Náměstek předsedy vlády Klement Gottwald O činnosti vlády

***

Knihovnička aktualit č. 2

Dohoda o společném postupu stran Národního bloku pracujícího lidu měst i venkova

Rudolf Slánský: Vedoucí silou ve státě musí být pracující lid

***

Knihovnička aktualit č. 3

S. Kovalev: Veliká zásluha sovětského lidu před dějinami lidstva

***

Knihovnička aktualit č. 4

Dohoda mezi Čechy a Slováky o naléhavých vnitropolitických problémech republiky

Viliam Široký, námestník predsedu vlády a člen Sovenskej národnej rady: Na okraj dohody medzi Čechmi a Slovákmi

***

Knihovnička aktualit č. 5

Zdeněk Nejedlý: Maršál Stalin

***

Knihovnička aktualit č. 6

Maršál Tito: Cesta nové Jugoslávie

***

Knihovnička aktualit č. 7

Rozhlasový projev předsedy vlády Zdeňka Fierlingera k dekretu o lidových soudech: Zločiny proti republice a lidu nezůstanou beztrestné

Gustav Bareš: Na soud lidu s válečnými zločinci a zrádci!

Dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

***

Knihovnička aktualit č. 8

Bílá Hora odčiněna: Konfiskace a rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

Dekret presidenta republiky za dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

Odčinění Bílé hory je vítězstvím republiky: Řeč ministra zemědělství J. Ďuriše při manifestací na bělohorské pláni 1. července 1945.

***

Knihovnička aktualit č. 9

Poslední dnové Berlína. Zápisky ze štábu maršála Žukova
Napsal válečný dopisovatel „Rudé hvězdy“ podplukovník P. Trojanovskij

***

Knihovnička aktualit č. 10

Gottwald – Slánský k palčivým otázkám dne
Jak mají pracovat Národní výbory.
O svolání Prozatímního Národního shromáždění.
Rozšíření Národní fronty.
Zestátnění klíčových hospodářských posic a znárodněni našeho hospodářství.
Zvýšení přídělů potravin a úprava zásobování.

***

Knihovnička aktualit č. 11

Předseda Ústřední rady odborů Antonín Zápotocký: Vyhrát bitvu o výstavbu republiky. Pět projevů do čsl. rozhlasu

***

Knihovnička aktualit č. 12

Berlínská konference tří mocností

***

Knihovnička aktualit č. 13

Klement Gottwald, náměstek předsedy vlády: Upřímné slovo rolníkům

***

Knihovnička aktualit č. 14

Náměstek předsedy vlády Klement Gottwald o další cestě národní revoluce

***

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter