zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

Náměstek předsedy vlády Klement Gottwald o další cestě národní revoluce

Na zasedání konference pražského kraje Komunistické strany Československa promluvil předseda KSČ a náměstek předsedy vlády soudruh Gottwald, uvítán bouří potlesku a velikým nadšením delegátů. Soudruh Gottwald pravil:

Budou tomu čtyři měsíce, co Rudá armáda dovršila osvobození Československé republiky a rozdrtila při tam poslední zbytky hitlerovských branných sil, které se právě na naší půdě chystaly k zoufalému odporu. Lví skok tankových sborů maršála Koněva z Berlína na pomoc bojující Praze rázem zmařil poslední naděje hitlerovců a změnil jejich ústup v panický útěk za americkou demarkační čáru. Bez tohoto rozhodujícího zásahu Koněvových tankových vojsk hrozilo bojující Praze nebezpečí, že bude přesilou hitlerovských hord zdolána, její obyvatelstvo hromadně masakrováno a Praha sama barbarsky zpustošena.

Spojenectví se Sovětským svazem — základní kámen naší státní politiky

Uvádím to proto, abych zdůraznil, že Sovětskému svazu, Rudé armádě, soudruhu Stalinovi jsme zavázáni dvojnásob, vděčíme Rudé armádě nejen za to, že jsme byli vůbec osvobozeni, nýbrž současně i za to, že naše země a zejména Čechy a Praha zůstaly vcelku ušetřeny onoho strašného zpustošení, které hitlerovští vandalové způsobili v jiných zemích. A každý pochopí, jak velký význam tato skutečnost má a bude míti při znovuvýstavbě naší osvobozené vlasti, jak mnoho práce a potu nám. to ještě ušetří!

Náš lid ve svém celku plně chápe a oceňuje nesmírnou zásluhu Sovětského svazu. Toto pochopení úlohy Sovětského svazu při našem osvobození a dík našeho lidu Rudé armádě a Stalinovi došel a dochází mimo jiné výrazu také tím, že všude při různých příležitostech a také při státních aktech úplně spontánně a samozřejmě se vedle československé státní hymny hraje i státní hymna sovětská, že vedle československé státní vlajky se vyvěšuje i státní vlajka sovětská, že vedle obrazů presidenta Beneše se vystavují obrazy generalissima Stalina.

Proto tím více udivuje a pobuřuje, když v poslední době se tu a tam objevují lidé, kteří se snaž! porušit tuto krásnou tradici a pod různými záminkami se snaží zabránit spontánním a samozřejmým projevům lásky a oddanosti našeho lidu vůči Sovětskému svazu. Radíme všem, jichž se to týká, aby svých, k nezdaru napřed odsouzených poťouchlých pokusů zanechali. Upřímný, ne formální, nýbrž vřele spojenecký a bratrský poměr k našemu osvoboditeli — Sovětskému svazu — je a zůstane základním kamenem naší národní a státní politiky, je a zůstane hlavní a základní zárukou naší národní svobody a státní nezávislosti.

Bilance čtyř měsíců nové republiky

Necelé čtyři měsíce svobody jsou krátkou dobou V tom smyslu, že v mnohých oblastech našeho veřejného života, zejména v oblastech hospodářské obnovy a zásobování nebylo dosud namnoze ani fysicky možno docílit oněch převratných změn, na které náš lid netrpělivě čeká a jichž my všichni sf co nejtoužebněji přejeme.

Na druhé straně jsou však uplynulé necelé čtyři měsíce dobou dosti dlouhou, aby se dalo posouditi, na kolik nynější vláda chce a může plniti svůj program výstavby principiálně nové, ne formálně demokratické, nýbrž skutečně demokratické, skutečně lidové Československé republiky, v níž zásada, že všechna moc pochází z lidu, nezůstává mrtvou literou ústavy, nýbrž je přetvořována v živou skutečnost.

Na tomto poli došlo v uplynulých čtyřech měsících k řadě převratných změn zásadního rázu, které mají pro budoucí vývoj rozhodující nesmírný význam.

Ústavním dekretem o národních výborech došlo i k zásadní změně ve státní a veřejné správě vůbec. Jestliže dříve v předmnichovské republice byla nositelem státní a veřejné správy lidu cizí a lidu namnoze nepřátelská vysoká byrokracie, která stála jako biřic nad posledními zbytky t. zv. samosprávy, pak nyní jsou — anebo lépe řečeno mají býti —-lidem volené národní výbory v obvodu své působnosti svrchovanými orgány státní moci, odpovědnými a podřízenými svým voličům, svým. nadřízeným národním výborům a vládě.

Systémem národních výborů byl učiněn náš vlastní, specificky československý pokus o řešení staré otázky; každého skutečně demokratického režimu, t. j. o řešení otázky, jak má lid prostřednictvím svých zástupců zákony nejen dávat, ale tyto zákony taká provádět. Mám za to, že zkušenosti uplynulých čtyř měsíců nás opravňují ke zjištění, že přes všechny obtíže naše národní výbory složily i v tomto směru zkoušku státníkovu.

Dekret o národních správách do majetkových hodnot Němců, Maďarů a zrádců znamená hluboký; zásah do národního hospodářství našeho státu. Rozsah tohoto zásahu vynikne zejména uvážíme-li, že za dobu šestileté okupace přešla velká část našeho hospodářství do rukou okupantů a jejich českých a slovenských pomahačů a spadá tím pod působnost dekretu o národních správách.

Také zde máme co činiti se specificky československým pokusem o důslednou demokratisaci. A také tento krok se osvědčil: zachránil národu a republice nesmírné hospodářské hodnoty. Přenáší nás přes velké obtíže přechodu od válečného k mírovému hospodářství. Systém národních správ nám usnadňuje logický a samozřejmý přechod k další etapě znárodnění některých sektorů našeho hospodářství — k zestátnění bank, těžkého a klíčového průmyslu.

K dalším, neméně principiálním opatřením nynější vlády patři dekret o konfiskaci půdy potomků pobělohorské šlechty, Němců, Maďarů a zrádců.

Mezi státně-politické poměry prvého řádu, které vláda svým programem začala šťastně řešit, patří otázka slovenská. Jest známo, že československý poměr je řešen na principiálně nových základech: na základě uznání Slováků jakožto národa svébytného a na základě plné rovnoprávnosti Čechů a Slováků. Nedávné oslavy prvého výročí slovenského národního povstání znovu ukázaly, že za těchto podmínek stojí zdrcující většina slovenského národa pevně a neochvějně na půdě státní jednoty Čechů a Slováků, a že v nynějším demokratickém a pokrokovém režimu Prahy nejen že nevidí svého nepřítele, nýbrž naopak, svého přítele a pomocníka v boji proti zbytkům luďácko-fašistického zpátečnictví a separatismu a jeho zjevných i zakuklených příznivců.

Moudrá politika vlády, zejména pokud běží o velkorysou, pomoc Slovensku při rekonstrukčních pracích, dokáže Slovákům více, než cokoli jiného, že nová republika jest také republikou jejich! Tím současně bude jednou provždy vyříznut i poslední zbytek oné rakovinné nákazy, která hlodala na kořenech předmnichovské republiky a usnadnila její rozklad a pád

Očista od Němců a Maďarů bude provedena

Ze státně-politického hlediska je dále důležité rozhodnutí vlády o tom, že Československo se musí zbavit protistátních, iredentistických menšin německých a maďarských. Zkušenost ukázala, že tyto menšiny byly z velké části nástrojem těch zahraničních sil, které osnovaly zkázu nejen Československa, nýbrž rozpoutaly i druhou světovou válku. Jestli tedy naše republika se snaží ze svého středu odstranit ona ohniska mezinárodní nejistoty a neklidu, pak jedná nejen v zájmu svém vlastním, nýbrž i v zájmu příštího míru v Evropě.

Jako při jiných příležitostech, tak i v případě Němců a Maďarů můžeme zjistit vzácné pochopení Sovětského svazu a osobně generalissima Stalina. Pokud běží o Němce, tu naše československé stanovisko principielně zvítězilo na mezinárodním foru hlavně díky osobnímu zásahu generalissima Stalina. Pokud běží o Maďary, tu mezinárodní uznání našeho stanoviska ještě očekáváme. I v tomto případě máme zaručenou pomoc Sovětského svazu. Sovětský svaz už při jednám s Maďarskem o příměří ústy svého zástupce soudruha Molotova jediný podporoval náš požadavek, aby do podmínek příměří s Maďarskem byl vsunut bod o povinném transferu maďarské menšiny. Nebylo vinou Sovětského svazu, že tento náš požadavek nebyl už tehdy mezinárodně akceptován. Chceme však věřit, že i naši západní spojenci uznají nakonec oprávněnost našeho požadavku i vůči Maďarsku.

Při této příležitosti nutno ale současně také adresovat několik vážných slov do našeho tábora českého a slovenského. Mám zde na mysli případy stranicko-politické demagogie. Všichni lidé vědí, že věc Němců a Maďarů je věcí celé vlády.

Nyní na základě dekretu o státním občanství Němců a Maďarů nutno a možno udělat čistý stůl. Zmíněný dekret presidenta republiky stanoví dosti přesně okruh osob německé a maďarské národnosti, které mají právo ucházeti se o udržení československého státního občanství. Provedením tohoto dekretu bude současně stanoven okruh těch osob, které nepodléhají nařízením, týkajících se všeobecně Němců a Maďarů. Tím pak také bude vyražena z ruky zbraň všem těm, kteří v zahraničí rozšiřují pomluvy, jako by Československo sledovalo vůči německé a maďarské menšině politiku rasismu a msty. Ne! My jen chceme mít doma pokoj a býti zabezpečeni před novou iredentou, ať se týká Německa nebo Maďarska. A my toho bohdá za pomoci Sovětského svazu dosáhneme.

Na soud lidu se zrádci

Jestliže při zbavování se německých a maďarských iredentistů musíme se volky nevolky ohlížeti na zahraničí, pak v očistě republiky od zrádců a kolaborantů z vlastních řad nám nebrání nic, nebrání žádné ohledy na zahraničí. A přece právě proto v tomto bodu splnila vláda svůj program nejméně.

Když asi před 2 měsíci zahájil svoji práci první lidový soud y republice, lidový soud v Brně a když tehdy odsoudil mimo jiné jednoho gestapáckého domovníka, řekl jsem v Brně na veřejném projevu: Je dobře, že vy v Brně jste začali soudit Hitlerovy domovníky. My v Praze začneme brzy souditi Hitlerovy ministry. To bohužel, musíme se přiznat, nebylo dodrženo.

My jsme zde v Praze Hitlerovy ministry ještě soudit nezačali. Kde je příčina? Příčina je hlavně v tom, že se některým lidem nechce do toho, soudit Hitlerovy ministry. A mezi tím panuje mezi našim lidem oprávněný neklid a nespokojenost. Neklid z toho, že banda zrádců, která přivedla republiku do Mnichova, která šest let Němcům věrně sloužila a národ na každém kroku zrazovala, nebyla dosud souzena. Neklid z toho, že lid si myslí, že jsou zde síly, které chtějí věci protahovat a až se všechno uklidní, aby pak postupně mohli věc zamazat. Tento neklid a nespokojenost je úplně oprávněný.

My jsme v Evropě jediným státem, kde ještě nebyl souzen některý význačný Quisling. My žádáme a budeme se dožadovat toho, aby ve věci trestání zrádců a kolaborantů se stala radikální náprava. My se budeme velmi energicky domáhat toho, aby začaly pracovat jak lidové soudy v krajích, tak také i Národní soud y Bratislavě a v Praze.

Předpoklady zvýšení životni úrovně pracujících

Ve zlepšení hospodářské situace zaznamenáváme jisté pokroky. Podařilo se nám udržeti hospodářskou úroveň a v některých směrech, zejména běží o chleba, i zlepšení našeho všeobecného zásobování. Žňová kampaň, díky pracovní pohotovosti venkova a účinné pomoci měst a průmyslových středisek a zejména naší mládeže, byla skončena vcelku zdárně. Vláda zvýšila rolníkům nákupní ceny obilí, odstupňovala tyto ceny v tom smyslu, že vyšší ceny dostanou rolníci malí a střední, aniž by tím byla zvýšena cena chleba. Vláda dala rolníkům možnost, aby po splnění povinných dodávek pro stát mohli s přebytky svého obilí nakládat volně, aby je mohli prodat, semlít atd.

Byly poněkud zlepšeny mzdy a zásobování v některých kategoriích dělnických, zejména u horníků byly výšeny platy, stejně jako u nižších zaměstnanců státních a veřejných. Všechno to je jen na začátek, to je ještě příštipkářství. Musíme si býti vědomi toho, že skutečně pronikavé zvýšení životní úrovně uskutečníme jedině velkorysou sociální politikou, což však může nastat až tehdy, až se nám. podaří konsolidovat a pevně zakotvit dosavadní vymoženosti naší národní a demokratické revoluce, a až se nám podaří překonati následky šestiletého německého drancování. Co to prakticky znamená? Úkoly, které před námi stojí, můžeme shrnouti zhruba do pěti skupin:

Rozvinout hospodářský život všech otázek

Především jde o to, abychom za každou cenu dali rychle do pořádku naše hospodářské věci, abychom rychle a za každou cenu zlepšili naši dopravu, zvýšili naši výrobu, výrobu jak těžkého průmyslu, tak průmyslu lehkého a abychom také zlepšili celou naši zásobovací situaci. Tomuto úkolu musí býti podřízeno všechno. Musíme docíliti, aby nahoře ve vládě, v ministerstvech atd. byl zlomen starý byrokratický způsob tak zv. vládnutí a docílilo se skutečně operativního, živého nebyrokratického řízení celého našeho hospodářství. Setkáváme se při tom často s přímo neuvěřitelnými věcmi, které svědčí o tom, jak nahoře v různých ministerstvech sedí lidé, kteří buďto z hlouposti, tuposti anebo ze zlé vůle objektivně sabotují úsilí vlády o rychlou hospodářskou obnovu naší republiky.

Zlomit sabotáž vysoké byrokracie

Uvedu několik příkladů z dopravy. Je známo, že máme v důsledku německé okupace a války nedostatek vagónů. Najednou se zjistí a zjistilo se to přede dvěma týdny, že na kolejích ještě stálo 5000 nákladních vagónů, naložených materiálem ještě před 5, květnem. A nikdo se nestaral o jejich vyložení. Vláda musila vydat zvláštní usnesení, musila zvlášť zakročit, aby těch 5000 vagónů bylo vyloženo.

Soudruh Gottwald uvedl ještě řadu případů z ministerstva dopravy a pravil, že takovýchto případů i z jiných ministerstev by bylo možno uvésti spoustu. Plyne z toho, že vláda musí za každou cenu úřadování odbyrokratisovat a za každou cenu zavést v nich pořádek tak, aby ty různé nejvyšší úřady neseděly jako žába na prameni.

Celý národ do budovatelské práce

Dole pak musíme jednat tak, abychom se sami pokusili o nápravu.

My musíme v každé obci, v každém okresu přitáhnout k rekonstrukčním pracím a k oživení hospodářství všechny složky národní fronty, všechny strany, všechny, masové organisace a závodní rady. A naše strana sama má za povinnost, aby každá její organisace, každá základní organisace se starala především o všechny Hospodářské věci a aby zasahovala tam, kde ve výrobě a hospodářství něco neklape, aby se cítila odpovědna za to, co v hospodářství, které má kolem sebe, se děje.

My si musíme býti vědomi toho, že od toho, nakolik se nám podaří obnovit a zlepšit všechny obory našeho hospodářství, závisí všechno ostatní. Reakce, která byla spolu s Hitlerem poražena, ale která ani zdaleka není doražena, spekuluje právě v této věci. Spekuluje, že nový lidový demokratický režim nebude s to uvést hospodářství do pořádku.

My musíme dokázat, že tyto spekulace reakce jsou plané, že nový režim republiky překoná všechny obtíže i v oblasti hospodářské a dokáže, že dovedeme lépe hospodařit, než tomu bylo za předmnichovské republiky. To je ta kardinální otázka, otázka všech otázek a my bychom nebyli komunistickou stranou, o které se říká, že je vedoucí stranou pracujícího lidu, kdybychom právě na tomto úseku nedovedli napnout a rozvinout všechny síly.

Zestátnění bank a těžkého průmyslu na poradu dne

Druhá skupina úkolů spočívá v tom, že nyní musíme jíti o krok dále na cestě k znárodnění klíčových hospodářských posic, konkrétně, že musíme přikročiti k zestátnění bank, zestátnění peněžnictví a zestátnění těžkého, klíčového průmyslu vůbec. Vy jistě všichni pochopíte, jak dalekosáhlý význam má šťastné a dobré řešení této otázky.

Právě v tom, jak dnes prakticky přikročujeme k této otázce, se zrcadlí ona principiálně základní změna, která se v situaci naší země udala a která rozlišuje naši nynější dobu i od let po světové válce. Abychom odstranili nejistotu, abychom zvýšili pracovní morálku, abychom dali celé naši budovatelské činnosti nový elán, proto jdeme dále a proto dnes na pořad dne stavíme otázku zestátnění klíčových posic našeho hospodářství. Mezi pracujícím lidem, mezi širokými vrstvami národa je tato otázka jasná.

Také na Slovensku, kde tento týden byl celoslovenský sjezd národních výborů, byla přijata deklarace, v níž se žádá o urychleni znárodnění a zestátnění našich bank a klíčového průmyslu. Věcí jsou nyní předmětem jednání ve vládě a pevně věřím, že se v nynější vládě národní fronty nenajde nikdo, kdo by pod tou nebo onou záminkou chtěl nadále řešení této tak samozřejmé věci oddalovat, mařit a sabotovat.

Upevnit národní výbory

Třetí skupina úkolů spočívá v tom, abychom upevnili státně politické a státně mocenské orgány lidu, to jest národní výbory. Národní výbory během uplynulých čtyř měsíců složily zkoušku státníkovu. Bylo by však slepotou, kdybychom neviděli, že v práci našich národních výborů se setkáváme ještě s mnohými a mnohými nedostatky. Pro upevnění těchto orgánů, lidových orgánů státní a veřejné správy, upevnění a zlepšení práce patří mezi přední naše úkoly.

V popředí zde stoji tři věci: Především docílit toho, aby v N. V. seděli lidé, kteří skutečně chtějí, dovedou a umějí pracovat.

Za druhé docílit toho, aby N. V. rozvinuly co největší iniciativu, plně vyčerpaly svoji pravomoc, svoji kompetenci. Velkou slabinou práce národních výborů je, že svoji kompetenci nevyčerpávají, že nejsou dost iniciativní, že stále ještě se ohlížejí napravo, nalevo, a stále si ještě neuvědomily, že nad nimi není žádný německý karabáč, nýbrž že ony jsou pány na tom úseku a v tom oboru, kam byli lidem dosazeni.

Reakce si myslí, že náš lid nedovede vládnout a své věci spravovat sám, myslí si, že naše národní výbory selžou a že lidé přijdou potom k ní, a požádají ji, aby zavedla starý systém okresních hejtmanů, zemských presidentů, policejních ředitelů atd. Musíme za každou cenu dokázat, že tyto spekulace jsou marné a že lid prostřednictvím svých národních výborů si dovede vládnout a spravovat sám svoje věci.

Rozšířit a upevnit národní frontu

Čtvrtou skupinou úkolů, před nimiž stojíme, jest upevnění a rozšíření národní jednoty, národní fronty. Je jisté, že jestli za uplynulých čtyř měsíců jsme mohli udělat základní změnu v celé struktuře našeho politického, hospodářského a sociálního života a jestliže nyní po čtyřech měsících, stavíme na denní pořádek tak vážnou věc, jako zestátnění klíčových posic v hospodářství, pak je to kromě jiného zásluhou toho, že máme u nás národní frontu, národní jednotu.

Vcelku jde o to, abychom stůj co stůj udrželi jednotu našeho národa, udrželi národní frontu, neboť jen tak zvládneme bez krisí a bez otřesů všechny ty těžké problémy, které před námi stojí. Nyní v příštích týdnech budeme v českých zemích provádět přípravnou kampaň pro nepřímé volby poslanců, do prozatímního Národního shromáždění. V tomto směru byla učiněna mezi stranami národní fronty pevná dohoda v tom smyslu, že pokud jde o nové okresní NV, tak i pokud jde o volbu Zemských národních výborů a konečně, pokud běží o volbu do prozatímního Nár. shromáždění, mají býti všude podávány jednotné kandidátky, na nichž všechny čtyři strany národní fronty mají b 5t zastoupeny stejnoměrně a na nichž vedle zástupců stran politických mají přijíti představitelé a zástupci velkých jednotných zájmových organisací.

Naše strana a celá republika má svrchovaný zájem na tom, aby tato volební kampaň se dala skutečně ve znamení národní fronty, abychom se nepustili do malicherných hádek o takové onaké zastoupení, nýbrž abychom docílili manifestačního projevu národní jednoty při upevňování našich lidových orgánů, Národních výborů a při volbě prozatímního Národního shromáždění. Naše strana v této věci musí ukázat velkorysost a prozíravost.

Budovat silnou KSČ!

Na konec je naším úkolem další budování a upevnění naší vlastní strany. My jsme dnes největší strana v této republice. Podle posledního hlášení z krajů převyšuje jen v českých zemích počet závodních a místních organisací 10.000. Počet členů naší strany jde do statisíců. Široké vrstvy pracujícího lidu oceňují význam a zásluhy naší strany v národně-osvobozovacím boji také tím, že houfně do naší strany přistupují. My si musíme tohoto velkého projevu důvěry národa vážit.

Musíme naši stranu dále upevňovat a budovat. Především musíme docílit toho, aby v každé obci byla naše místní organisace a v každém závodě a v každém úřadě organisace závodní. Konečně máme v našich řadách dosud málo žen. Z toho plyne úkol, abychom i zde z tohoto velkého reservoiru čerpali ještě více než dosud. Musíme jít ještě více do hloubky, musíme ještě víc naši stranu upevňovat a konsolidovat.

Kádry rozhoduji vše. Tyto kádry máme a není pravda, že nemáme dost lidí, my je máme, ale nedovedeme je ještě najít, vybrat a postavit tam kde se mohou ve prospěch věci se svými schopnostmi nejlépe uplatnit. To se musíme naučit! Dále potřebujeme naši stranu stmelit politicky a ideově na základě marx-leninismu, a to jednak pilným učením z knížek — studiem, ale současně s prováděním správné politiky strany s praxí, poněvadž není dobrým bolševikem, kdo zná sice mnoho pouček, ale v praxi a v politice neumí tyto poučky uplatnit.

Na konec — pečlivě dbát a šetřit mravní čistotu naší strany. Jako oko v hlavě střežte mravní čistotu naší strany a tam. kde by se ukázala nákaza, zakročte bez ohledu na osobu, bez ohledu na kohokoliv. Nás nedovedly zlomit kriminály ani gestapo, a nás. bohdá, nezlomí ani jed měšťácké korupce. Všechny tyto úkoly musíme plnit současně. Budovat, zdolávat překážky krok za krokem houževnatě a vytrvale.

Nesmíme se dát opít úspěchy, musíme být skromnými, ale současně také nesmíme zoufat před žádnými překážkami. Musíme jít vpřed a vésti s sebou celý národ, musíme držet v rukou iniciativu tak, jako až dosud, a docílit toho, aby naše strana náš pracující lid už nikdy více nebyl v tomto státě kovadlinou, nýbrž aby pracující lid se stal kladivem, které vykove pevnou novou republiku! (Potlesk delegátů přechází v ovace, celý sál vstává a volá „Ať žije soudruh Gottwald !“)

Vaše reakce...

zpět

Knihovnička aktualit č. 14

Náměstek předsedy vlády Klement Gottwald o další cestě národní revoluce

Publikace č. 81
Praha, v červnu 1945
Vydává Svoboda, Praha
Rediguje Gustav Bareš
Za 1, - K

***

Knihovnička aktualit č. 1

Náměstek předsedy vlády Klement Gottwald O činnosti vlády

***

Knihovnička aktualit č. 2

Dohoda o společném postupu stran Národního bloku pracujícího lidu měst i venkova

Rudolf Slánský: Vedoucí silou ve státě musí být pracující lid

***

Knihovnička aktualit č. 3

S. Kovalev: Veliká zásluha sovětského lidu před dějinami lidstva

***

Knihovnička aktualit č. 4

Dohoda mezi Čechy a Slováky o naléhavých vnitropolitických problémech republiky

Viliam Široký, námestník predsedu vlády a člen Sovenskej národnej rady: Na okraj dohody medzi Čechmi a Slovákmi

***

Knihovnička aktualit č. 5

Zdeněk Nejedlý: Maršál Stalin

***

Knihovnička aktualit č. 6

Maršál Tito: Cesta nové Jugoslávie

***

Knihovnička aktualit č. 7

Rozhlasový projev předsedy vlády Zdeňka Fierlingera k dekretu o lidových soudech: Zločiny proti republice a lidu nezůstanou beztrestné

Gustav Bareš: Na soud lidu s válečnými zločinci a zrádci!

Dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945 o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech

***

Knihovnička aktualit č. 8

Bílá Hora odčiněna: Konfiskace a rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

Dekret presidenta republiky za dne 21. června 1945 o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa

Odčinění Bílé hory je vítězstvím republiky: Řeč ministra zemědělství J. Ďuriše při manifestací na bělohorské pláni 1. července 1945.

***

Knihovnička aktualit č. 9

Poslední dnové Berlína. Zápisky ze štábu maršála Žukova
Napsal válečný dopisovatel „Rudé hvězdy“ podplukovník P. Trojanovskij

***

Knihovnička aktualit č. 10

Gottwald – Slánský k palčivým otázkám dne
Jak mají pracovat Národní výbory.
O svolání Prozatímního Národního shromáždění.
Rozšíření Národní fronty.
Zestátnění klíčových hospodářských posic a znárodněni našeho hospodářství.
Zvýšení přídělů potravin a úprava zásobování.

***

Knihovnička aktualit č. 11

Předseda Ústřední rady odborů Antonín Zápotocký: Vyhrát bitvu o výstavbu republiky. Pět projevů do čsl. rozhlasu

***

Knihovnička aktualit č. 12

Berlínská konference tří mocností

***

Knihovnička aktualit č. 13

Klement Gottwald, náměstek předsedy vlády: Upřímné slovo rolníkům

***

Knihovnička aktualit č. 14

Náměstek předsedy vlády Klement Gottwald o další cestě národní revoluce

***

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter