zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

Zpráva operativního pracovníka 1. oddělení 3. odboru X. správy SNB npor. Jiřího Maliňáka o získání Stanislava Dvořáka ke spolupráci se Státní bezpečností pod krycím jménem „Michal“ - 1981, 3. srpna, Praha

X. správa SNB
3. odbor

Praha dne 3. 8. 1981
PŘÍSNĚ TAJNÉ1)

S c h v a l u j i:

PRVOPISNĚ!
Počet listů: 4
Příloha: Závazek ke spolupráci2)

Náčelník X. správy SNB3)
genmjr. RSDr. STÁREK V.

Z P R Á V A

o získání ke spolupráci

Vázací akt s DVOŘÁKEM Stanislavem1), krycím jménem „MICHAL“ byl proveden dne 31. 7. 1981 ve veřejné místnosti při schůzce v Mladé Boleslavi operativním pracovníkem 3. odboru X. S-SNB npor. Maliňákem.

„MICHAL“ se na místo schůzky dostavil přesně ve stanovený čas a schůzka i vázací akt proběhl bez narušení.

V průběhu vázací schůzky bylo navázáno na předcházející pohovory, rozebrána mezinárodní i vnitřně politická situace s důrazem na nebezpečí koordinovaného podvratného působení antisocialistických sil v PLR a ČSSR, jejich spojení s mezinárodním antikomunismem a nutnost ochrany mladé generace před nepřátelskými vlivy. Zároveň byla připomenuta povinnost každého občana socialistického státu aktivně se podílet na boji s antisocialistickými silami a přispívat k budování socialistické společnosti nesmiřitelným odhalováním záměrů, činnosti a cílů antisocialistických sil v ČSSR i v mezinárodním měřítku.

Současně byl vyhodnocen dosavadní styk a spolupráce pracovníků MV s TS „MICHAL“.

„MICHAL“ byl dotázán, zda je ochoten a připraven dobrovolně a čestně spolupracovat s orgány MV s tím, že bude zaměřován do prostředí polské a československé opozici [!] a byl mu předložen Závazek ke spolupráci. „MICHAL“ se spoluprací souhlasil s tím, že toto považuje za svou vlasteneckou povinnost a Závazek po seznámení s obsahem bez zdráhání podepsal. Jako krycí jméno si zvolil heslo „MICHAL“.

Po podepsání Závazku byl „MICHAL“ seznámen se zásadami spolupráce s čsl. kontrarozvědkou – zejména otázkami přesného plnění úkolů v souladu se stanovenou linií chování, konspirativními metodami styku a předávání písemných zpráv apod. 5)

Rovněž byl dohodnut způsob spojení s ŘO: předem dohodnutý termín a místo schůzky (při pobytu v ČSSR). Pro případ mimořádného spojení bylo „MICHALOVI“ předáno agenturní číslo: 34-17-026) s tím, že se nebude představovat a požádá o spojení s „MICHALEM“.

Pro spojení s jinými OP bylo „MICHALOVI“ stanoveno heslo:

„JSEM TU NA SLUŽEBNÍ CESTĚ A JIRKA MAŠEK Z MŠ MĚ POŽÁDAL, ABYCH VÁM VYŘÍDIL POZDRAV A PROSÍ VÁS, ABYSTE MU POSLAL SLÍBENÝ DŘEVORYT.“

Odpověď: „DĚKUJI, PŘINESU VÁM JEJ ZA 2 HODINY DO RESTAURACE…“

Schůzka se uskuteční za 1. hodinu po telefonickém kontaktu na určeném místě.

O způsobu styku a spojení v době pobytu v PLR bude „MICHAL“ instruován dle plánu před výjezdem z ČSSR.

V dalším rozhovoru byla s „MICHALEM“ rozebrána situace mezi čs. opozicí v současném období s tím, že dle plánu „MICHAL“ nebyl seznámen se skutečnostmi, jež vycházejí za rámec informací sdělovacích prostředků ČSSR i zahraničních.

Na schůzce bylo provedeno konkrétní zaměření TS „MICHALA“ na nejbližší období:
1. Uskutečnit návštěvu Trutnova (farář RYBÁŘ) u něhož má převzít pro sign. CH-77 Františka LÍZNY materiály, určené polské opozici.
2. Přesně splnit pokyny čs. opozice k navázání kontaktů či styků s dalšími osobami – pokud toto bude na něm požadováno při návštěvě v Trutnově 1. 8. 1981.

Řídícím orgánem TS „MICHAL“ bude operativní pracovník 1. oddělení 3. odboru X. správy SNB npor. Jiří Maliňák.

Operativní pracovník:
Npor. Maliňák Jiří7)

S o u h l a s í m:
Ved. st. ref. spec. 1. odd.8)
Kpt. JUDr. SEDLÁK Rostislav

Zást. náč. 3. odb. X. S-SNB
Pplk. LAGRON Miroslav9)

***

Poznámky:

1) Přeškrtnuto a nahoře razítko „Zrušen stupeň utajení“.

2) Srov. kopii závazku na s. ?.

3) Na předchozí řádce vlastnoruční podpis.

4) Jméno a příjmení je napsáno rukou.

5) Srov. Směrnici pro práci se spolupracovníky kontrarozvědky (A-oper-I-3), která vstoupila v platnost 1. dubna 1978.

6) Telefonní číslo je napsáno rukou.

7) Na předchozí řádce vlastnoruční podpis.

8) Vedoucí starší referent specialista 1. oddělení. Na předchozí řádce vlastnoruční podpis.

9) Na předchozí řádce vlastnoruční podpis.

Vaše reakce...

zpět

Zdroj:

AMV, Osobní svazek č. 749807, Zpráva o získání ke spolupráci.

Přílohy:

V příloze je celkem publikováno devět archivních dokumentů z Archivu ministerstva vnitra ČR a Úřadu pro zahraniční styky a informace. Cenzurní zásahy pracovníků zmíněných archivů jsou vyznačeny hranatými závorkami a třemi tečkami. Stejným způsobem je také naznačen výběr části rozsáhlejších dokumentů, v tomto případě jsou tři tečky v hranaté závorce samostatně na řádce.

Podklady pro poradu štábu akce „Sever“ 10. července 1981 /1981, [červenec], Praha/

Zpráva operativního pracovníka 1. oddělení 3. odboru X. správy SNB npor. Jiřího Maliňáka o získání Stanislava Dvořáka ke spolupráci se Státní bezpečností pod krycím jménem „Michal“. /1981, 3. srpna, Praha/

Zpráva X. správy SNB o akci „SEVER“, zaslaná náčelníkem X. správy SNB genmjr. RSDr. Vladimírem Stárkem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému /1981, 28. října, Praha/

Zpráva X. správy SNB o vývoji situace v PLR, zaslaná náčelníkem X. správy SNB plk. Zdeňkem Wiederlechnerem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému /1982, 28. července, Praha/

Zpráva příslušníka varšavské rezidentury StB Ladislava Doležala o jednání se zástupcem náčelníka 4. správy MV PLR /1983, 12. leden, Varšava/

Zápis výpovědi Stanislava Dvořáka o kontaktech disidentů z Polska a Československa /1983, [listopad], Praha/

Společné prohlášení signatářů Charty 77, bývalých členů KSS-KOR a aktivistů Solidarity /1984, 12. února, Praha, Varšava/

Návrh na ukončení akce „Sever“ /1984, 29. června, Praha/

Návrh pplk. Jiřího Chalupníka na krátkodobé vyslání tajného spolupracovníka StB Stanislava Dvořáka do Polska /1989, 31. října, Hradec Králové/

***

Jediné fotografie Stanislava Dvořáka dochované v osobním svazku

Jediné fotografie Stanislava Dvořáka dochované v osobním svazku

Návrh na zavedení osobního svazku TS rozvědky StB Stanislava Dvořáka 22[1].8.1989

Návrh na zavedení osobního svazku TS rozvědky StB Stanislava Dvořáka 22[1].8.1989

Závazek agenta StB Stanislava Dvořáka

Závazek agenta StB Stanislava Dvořáka

Záznam ze schůzky příslušníka StB Jiřího Chalupníka s TS Jilemským v polské Vratislavi 14[1].12

Záznam ze schůzky příslušníka StB Jiřího Chalupníka s TS Jilemským v polské Vratislavi 14[1].12

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter