zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

Návrh pplk. Jiřího Chalupníka na krátkodobé vyslání tajného spolupracovníka StB Stanislava Dvořáka do Polska - 1989, 31. října, Hradec Králové

Oblastní odbor S StB
Hradec Králové
Č.j.: A-00971/90-89

v Hradci Králové 31. 10. 1989
Přísně tajné 1)
Prvopisem.
Počet listů: 5 2)

S c h v a l u j i:
……………………………….
Náčelník 80. odboru I. S SNB 3)
pplk. Ing. KALUŽA Jaromír 4)

Věc: TS JILEMSKÝ – OEČ 439 062 – návrh na krátkodobé vyslání do PLR

1) Základní údaje k vyslání

Ve dnech 3. – 5. 11. 1989 pořádá Výbor polsko-čs. solidarity ve Wroclavi seminář, na které zve zástupce opozičních struktur z ČSSR a ideodiverzních center ze západních zemí. Organizační pokyny k účasti jsou mimo jiné vysílány radiem Svobodná Evropa a Hlasem Ameriky. Smyslem a cílem semináře je připravit sjednocení vnitřní a zahraniční čs. opozice pod patronací polské SOLIDARITY a stanovit směry a trendy jejího budoucího společného postupu proti současnému společenskému zřízení v ČSSR.

Jedním z organizátorů semináře je představitel čs. – polské Solidarity […], který v minulosti spolupracoval s TS JILEMSKÝM, kdy TS oficiálně v PLR působil. […] pozval TS k účasti na uvedeném semináři a nabídl mu, že během pobytu ve WROCLAVI může být ubytován u něho.

Vzhledem k rozvědné zajímavosti uvedené akce a k možnosti účasti TS JILEMSKÉHO na zmíněném semináři navrhuji vyslat TS krátkodobě do PLR.

TS odjede do PLR dne 2. 11. 1989 vlastním osobním vozem a zpět do ČSSR se vrátí 6. 11. 1989. Do PLR vycestuje na základě osobního pozvání od […], pod svým pravým jménem a v průběhu pobytu ve WROCLAVI bude vystupovat jako osobní přítel […] a přívrženec opozičního hnutí v ČSSR. […] může potvrdit, že se TS v období 1980-1984 aktivně podílel na ilegálním hnutí Solidarity a pracoval jako spojka do ČSSR.

TS JILEMSKÝ, nar. […] 5) absolvent Pedagogické fakulty v Ústí nad Labem, povoláním učitel. V období 1978-1984 působil v PLR jako lektor českého jazyka na univerzitě Wroclav. Z cizích jazyků ovládá ruštinu, polštinu a částečně angličtinu a vietnamštinu. V r. 1981 byl získán ke spolupráci s čs. kontrarozvědkou s cílem odhalovat záměry polské a čs. opozice. Ve spolupráci byl vcelku hodnocen kladně, dosáhl řady konkrétních výsledků. Spolupráce byla v r. 1984 ukončena, neboť polská bezpečnost začala projevovat zájem o osobu TS a požádala o jeho odvolání z PLR. […] začal pracovat jako pedagog ve Výchovném ústavě mládeže v Praze odkud byl v r. 1989 pro porušování režimu propuštěn. V současné době je bez pracovního poměru.

V červenci 1989 požádal prostřednictvím OS SNB Semily o obnovení spojení s bezpečností s tím, že se na něho obrátili pracovníci vojvodského vedení Solidarity ve Wroclavi a chtějí ho využít pro další spolupráci. Jsou v domnění, že TS byl trestán pro politickou činnost, konkrétně pro činnost ve prospěch Solidarity v období 1980-1984 a chtějí mu pomoci tím způsobem, že mu jsou ochotni pomoci odejít z ČSSR a najít uplatnění v zahraničí. 6) Jedním z důvodů pozvání TS do PLR ze strany […] je i diskuse o těchto otázkách.

2) Cíl vyslání:
– Zjistit maximum poznatků o závěrech konaného sympozia a ztotožnit dle možnosti účastníky sympozia z ČSSR
– Zjistit záměry Solidarity k osobě TS do budoucna

3) Úkoly:

A) Orientace působení Solidarity do ČSSR:
– s kterými seskupeními a osobami hodlá Solidarita v ČSSR spolupracovat
– formy a metody této spolupráce, kanály spojení, materiální pomoc
– připravované společné akce v ČSSR, popř. v zahraničí
– jak Solidarita hodnotí praktické možnosti opozičních seskupení v ČSSR
– koordinace sjednocování opozičních skupin v ČSSR a jejich napojování na zahraniční opoziční centra
– koordinace postupu Solidarity a maďarských opozičních skupin pro podporu činnosti v opozice v ČSSR
– zapojení polské církve do podpory čs. opozice (zejména nelegálních struktur církve v ČSSR)

B) Symposium polsko – čs. Solidarity
– závěry konaného symposia (popř. závěry jednání v komisích)
– dle možnosti ztotožňovat účastníky symposia z ČSSR

C) Vnitropolitické a mezinárodně politické situace:
– taktika postupu Solidarity a jejich spojenců v současném období
– formy kontroly resortu obrany a vnitra
– plány na další zaměření bezpečnostních orgánů včetně možného působení proti ČSSR a SSSR
– kontrola sdělovacích prostředků, jejich obsahové zaměření
– záměry Solidarity vůči PSDS
– situace v samotné Solidaritě – hlavní proudy, jejich politická a taktická orientace
– formy uvolňování PLR od RVHP a Varšavské smlouvy
– jak chce Solidarita působit proti přítomnosti sovětských vojsk v PLR

D) Zájem Solidarity o osobu TS:
– jak chce Solidarita využít TS po případném odchodu z ČSSR
– jaké úkoly by plnil vůči ČSSR
– na jakém teritoriu by měl působit (PLR, Norsko či jinde)

Instruktáž k plnění výše uvedených úkolů provede současný ŘO pplk. CHALUPNÍK a to na schůzce dne 31. 10. 1989, která se uskuteční v Jičíně.

4) Legendy: TS bude ve svém jednání a chování vycházet z konkrétních skutečností, které v jeho případě skutečně existují. To znamená bude se hlásit k aktivní pomoci Solidaritě v letech 1980-1984. Po návratu domů do ČSSR byl trestně stíhán a to i vazebně. Po propuštění měl problémy s obstaráváním zaměstnání, později byl propuštěn a v současnosti je diskriminován, neboť nemůže uplatňovat svoji kvalifikaci.

TS není organizován v žádné opoziční struktuře, o jeho minulé činnosti ve prospěch Solidarity jsou informováni předáci Charty Malý a Šabatová, kteří jej také osobně znají. V politické orientaci bude vystupovat jako přívrženec Charty.

5) Časový plán:
2. 11. 1989 – odjezd do PLR přes OPK Běloves
3. – 5. 11. – účast na symposiu ve Wroclavi
6. 11. 1989 – návrat do ČSSR přes OPK Běloves

6) Spojení během úkolů:
Osobní spojení nebude během pobytu v PLR udržováno. Pro mimořádný případ má možnost se TS s ŘO spojit na agenturní telefon 35 677.

7) Obranná stránka:
V současnosti zatím není známo žádných okolností, které by bránily provedení navrhované akce. TS má důvěru prostředí, ve kterém se bude pohybovat a je dostatečně schopný, aby v případě potřeby mohl improvizovat a dostat se z nepříjemné situace. V této oblasti nejsou proto přijímána žádná zvláštní opatření. TS absolvoval cestu do Wroclavi již v říjnu 1989, kdy jednal s předáky wroclavské Solidarity a to bez nejmenšího podezření z jejich strany.

8) Materiální zabezpečení:
Náklady na vyslání TS do PLR budou činit podle předběžného propočtu cca 2.500,- - 3.000,- Kčs. TS bude proto vybaven zúčtovatelnou zálohou ve výši 3.000,- Kčs. Náklady akce budou uhrazeny ze ZFP Obl. odboru S StB Hradec Králové.

9) Návrhy a požadavky:
V souvislosti s akcí není na centrální součást žádných požadavků. V součinnosti se S-OSH Hradec Králové bude zajištěno, že TS bude ještě před hraničním odbavováním odebrán listinný materiál, který případně v průběhu pobytu ve Wroclavi získá. Opatření pro tento případ jsou již zajištěna.

Na základě získaných poznatků o úmyslech Solidarity vůči TS a po ukončení jeho prověrky bude podán návrh na další rozvědné využití.

Vypracoval: pplk. CHALUPNÍK7)

***

Poznámky:

1) Škrtnuto, dole razítko „Zrušen stupeň utajení“.

2) Číslovka napsána rukou.

3) Činnost 80. odboru komunistické rozvědky byla podle Rozkazu náčelníka I. Správy SNB č. 20/1988 z 22.8.1988 zaměřena na „řízení rozvědné práce na území ČSSR“.

4) Nahoře na řádce vlastnoruční podpis.

5) Stanislav Dvořák se narodil 28. června 1944.

6) Stanislav Dvořák byl v roce 1984 podmíněně odsouzen za mravnostní delikt.

7) Pod jménem je vlastnoruční podpis.

Vaše reakce...

zpět

Zdroj:

Archiv ÚZSI, Pracovní svazek osobního svazku č. 49749/020, archivní číslo A 4906, TS JILEMSKÝ – OEČ 439 062 – návrh na krátkodobé vyslání do PLR, Č.j.: A-00971/90-89.

Přílohy:

V příloze je celkem publikováno devět archivních dokumentů z Archivu ministerstva vnitra ČR a Úřadu pro zahraniční styky a informace. Cenzurní zásahy pracovníků zmíněných archivů jsou vyznačeny hranatými závorkami a třemi tečkami. Stejným způsobem je také naznačen výběr části rozsáhlejších dokumentů, v tomto případě jsou tři tečky v hranaté závorce samostatně na řádce.

Podklady pro poradu štábu akce „Sever“ 10. července 1981 /1981, [červenec], Praha/

Zpráva operativního pracovníka 1. oddělení 3. odboru X. správy SNB npor. Jiřího Maliňáka o získání Stanislava Dvořáka ke spolupráci se Státní bezpečností pod krycím jménem „Michal“. /1981, 3. srpna, Praha/

Zpráva X. správy SNB o akci „SEVER“, zaslaná náčelníkem X. správy SNB genmjr. RSDr. Vladimírem Stárkem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému /1981, 28. října, Praha/

Zpráva X. správy SNB o vývoji situace v PLR, zaslaná náčelníkem X. správy SNB plk. Zdeňkem Wiederlechnerem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému /1982, 28. července, Praha/

Zpráva příslušníka varšavské rezidentury StB Ladislava Doležala o jednání se zástupcem náčelníka 4. správy MV PLR /1983, 12. leden, Varšava/

Zápis výpovědi Stanislava Dvořáka o kontaktech disidentů z Polska a Československa /1983, [listopad], Praha/

Společné prohlášení signatářů Charty 77, bývalých členů KSS-KOR a aktivistů Solidarity /1984, 12. února, Praha, Varšava/

Návrh na ukončení akce „Sever“ /1984, 29. června, Praha/

Návrh pplk. Jiřího Chalupníka na krátkodobé vyslání tajného spolupracovníka StB Stanislava Dvořáka do Polska /1989, 31. října, Hradec Králové/

***

Jediné fotografie Stanislava Dvořáka dochované v osobním svazku

Jediné fotografie Stanislava Dvořáka dochované v osobním svazku

Návrh na zavedení osobního svazku TS rozvědky StB Stanislava Dvořáka 22[1].8.1989

Návrh na zavedení osobního svazku TS rozvědky StB Stanislava Dvořáka 22[1].8.1989

Závazek agenta StB Stanislava Dvořáka

Závazek agenta StB Stanislava Dvořáka

Záznam ze schůzky příslušníka StB Jiřího Chalupníka s TS Jilemským v polské Vratislavi 14[1].12

Záznam ze schůzky příslušníka StB Jiřího Chalupníka s TS Jilemským v polské Vratislavi 14[1].12

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter