zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

Zpráva X. správy SNB o vývoji situace v PLR, zaslaná náčelníkem X. správy SNB plk. Zdeňkem Wiederlechnerem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému - 1982, 28. července, Praha

Informace o vývoji situace v PLR

[…]

V průběhu roku 1981 bylo získáno několik signálů o snaze přenést činnost SOLIDARITY z PLR do ČSSR a koordinovat činnost s antisocialistickými silami v ČSSR. Zaměřením agenturně operativních prostředků bylo zjištěno, že při oblastním výboru SOLIDARITY ve Wroclawi vznikla sekce s názvem polsko–česká SOLIDARITA (SPČ) a jejím vedoucím se stal funkcionář KORu a SOLIDARITY 29letý A[…] G[…]1), který je od vyhlášení výjimečného stavu v internaci. Jmenovaný dojížděl do ČSSR, kde se snažil pronikat do studentského prostředí. V intencích zaměření vedení SPČ navázal spojení a jednotlivými nepřátelskými osobami z řad chartistů a WONSu [!]2) (např. Jaroslav a Anna ŠABATOVI, Václav MALÝ) a vybudoval kanál k zasílání různých materiálů a protistátních tiskovin do ČSSR.

Krátce po jeho internaci došlo ve vedení SPČ ve Wroclawi ke změně a vedením byl pověřen 25letý M[…] J[…]3), pracovník mezizávodního zakládajícího výboru (MKZ) SOLIDARITY Dolny Slask [!]4), který je formálně studentem wroclawské university. Jmenovaný úzce spolupracuje s vedením tzv. oblastního stávkového výboru (Regionálny komitet strajkowy) SOLIDARITY Dolny Slask [!], v jehož čele stojí Wladyslaw FRASYNIUK (v současné době nejradikálnější a nejaktivnější z předáků SOLIDARITY v ilegalitě). JASIŇSKI pokračuje v nepřátelské činnosti i spojení do ČSSR a zasílání různých materiálů chartistům.

V průběhu roku 1982 vypracovala SPČ návrh organizační struktury nové „opoziční ilegální organizace“, která by měla být založena v ČSSR. Návrh vychází z analýzy činnosti a zkušeností polských antisocialistických živlů. Konkrétní ‚instrukce‘ pro založení nové ilegální organizace v ČSSR byly ještě před odesláním do ČSSR projednány a schváleny na ilegálním setkání představitelů tzv. Oblastních stávkových výborů SOLIDARITY v celého Polska, k čemuž došlo v polovině května 1982 ve Varšavě. Na tomto setkání byla dále projednána „těsnější spolupráce polské opozice s opozicí v dalších socialistických zemích, zejména v ČSSR a Maďarsku“. Jako centrum pro navazování styků s antisocialistickými živly v ČSSR byla schválena Wroclaw. V této souvislosti bylo uvažováno o tom, že vedoucí SPČ JASIŇSKI by měl odjet do ČSSR jako „stážista“ na několikaměsíční pobyt a navázat zde další kontakty s chartisty, provést jejich školení a předat zkušenosti z činnosti polské opozice.

Vedení SPČ zabezpečilo cestou funkcionáře KORu Jana WENGLOWSKÉHO ukrytí „archivu“ chartistů ve vědecké knihovně Osolineum [!]5) ve Wroclawi. Současně přistoupilo k uskutečňování záměru vytvořit kanál spojení pro přepravu písemností a jiných materiálů mezi polskými a čs. antisocialistickými živly za využití rychlíků EX BOHEMIA.

K zintenzivnění a dalšímu aktivizování nepřátelské činnosti v ČSSR provádí vedení SPČ propagandistické ovlivňování polských dělníků, u kterých je předpoklad, že půjdou pracovat do závodů v ČSSR. Cílem tohoto zaměření je vybrat vhodné typy pomocí kterých by jednak bylo udržováno spojení do ČSSR a dále za pobytu v ČSSR by pomáhaly polským kontrarevolučním živlům aktivizovat nepřátelskou činnost v ČSSR.

Dosavadním prováděním kontrarozvědné ochrany polských dělníků zaměstnaných v průmyslových závodech Severočeského kraje (z ostatních nejsou poznatky) jsou zjišťovány signály o nízké pracovní morálce, hrubém výtržnictví a hrubém opilství některých jednotlivců, kteří pak vykřikují různá hesla propagující činnost SOLIDARITY. Dále se vyskytly i snahy o organizování stávek či nenastoupení do zaměstnání jako výrazu nespokojenosti s úrovní ubytování a výdělkovými možnostmi. Takovýmto elementům je po zadokumentování ukončován pobyt v ČSSR. Dosud nebyly získány poznatky, že by polští pracující v ČSSR prováděli činnost ve prospěch SPČ.

V tomto směru získané poznatky potvrzují, že SPČ v poslední době aktivizuje činnost a přistoupila k realizaci svých cílů stanovených počátkem roku 1981. Rovněž i ze strany některých představitelů čs. antisocialistických sil se zvýšil zájem o spolupráci s polskou opozicí.

[…]

***

Poznámky:

1) Aleksander Gleichgewicht.

2) Správně VONS.

3) Mirosław Jasiński (1960) – v roce 1982 mu bylo 22 let.

4) Správně Dolny Śląsk (Dolní Slezsko).

5) Správně Ossolineum.

Vaše reakce...

zpět

Zdroj:

AMV, f. X. S-SNB, inv. j. č. 1037.

Přílohy:

V příloze je celkem publikováno devět archivních dokumentů z Archivu ministerstva vnitra ČR a Úřadu pro zahraniční styky a informace. Cenzurní zásahy pracovníků zmíněných archivů jsou vyznačeny hranatými závorkami a třemi tečkami. Stejným způsobem je také naznačen výběr části rozsáhlejších dokumentů, v tomto případě jsou tři tečky v hranaté závorce samostatně na řádce.

Podklady pro poradu štábu akce „Sever“ 10. července 1981 /1981, [červenec], Praha/

Zpráva operativního pracovníka 1. oddělení 3. odboru X. správy SNB npor. Jiřího Maliňáka o získání Stanislava Dvořáka ke spolupráci se Státní bezpečností pod krycím jménem „Michal“. /1981, 3. srpna, Praha/

Zpráva X. správy SNB o akci „SEVER“, zaslaná náčelníkem X. správy SNB genmjr. RSDr. Vladimírem Stárkem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému /1981, 28. října, Praha/

Zpráva X. správy SNB o vývoji situace v PLR, zaslaná náčelníkem X. správy SNB plk. Zdeňkem Wiederlechnerem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému /1982, 28. července, Praha/

Zpráva příslušníka varšavské rezidentury StB Ladislava Doležala o jednání se zástupcem náčelníka 4. správy MV PLR /1983, 12. leden, Varšava/

Zápis výpovědi Stanislava Dvořáka o kontaktech disidentů z Polska a Československa /1983, [listopad], Praha/

Společné prohlášení signatářů Charty 77, bývalých členů KSS-KOR a aktivistů Solidarity /1984, 12. února, Praha, Varšava/

Návrh na ukončení akce „Sever“ /1984, 29. června, Praha/

Návrh pplk. Jiřího Chalupníka na krátkodobé vyslání tajného spolupracovníka StB Stanislava Dvořáka do Polska /1989, 31. října, Hradec Králové/

***

Jediné fotografie Stanislava Dvořáka dochované v osobním svazku

Jediné fotografie Stanislava Dvořáka dochované v osobním svazku

Návrh na zavedení osobního svazku TS rozvědky StB Stanislava Dvořáka 22[1].8.1989

Návrh na zavedení osobního svazku TS rozvědky StB Stanislava Dvořáka 22[1].8.1989

Závazek agenta StB Stanislava Dvořáka

Závazek agenta StB Stanislava Dvořáka

Záznam ze schůzky příslušníka StB Jiřího Chalupníka s TS Jilemským v polské Vratislavi 14[1].12

Záznam ze schůzky příslušníka StB Jiřího Chalupníka s TS Jilemským v polské Vratislavi 14[1].12

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter