zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

Zápis výpovědi Stanislava Dvořáka o kontaktech disidentů z Polska a Československa - 1983, [listopad], Praha

[…]1)

Jak jsem již vpředu uvedl, jsem zaměstnán v Katovicích jako učitel českého jazyka a literatury. Dne 3.10.1983 jsem se synem Janem DVOŘÁKEM vycestoval do Katovic v PLR. Cestu jsme uskutečnili vlakem. Odjížděli jsme z Prahy z Hlavního nádraží v 17.20 hodin a do Katovic jsme přijeli v 00.50 hod. dne 4.10.1983. Týden před mým výjezdem mě v […] navštívila Anna ŠABATOVÁ a Václav MALÝ. Důvodem jejich příjezdu bylo, že chtěli znát přesný termín mého odjezdu. Dále během rozhovoru byla projednávána otázka kolem osoby Jiřího MATZNERA2).

Jedná se o muže, kterého ŠABATOVÁ a MALÝ „ustanovili“ do funkce vedoucího Polsko-české solidarity na území ČSSR. Kde MATZNER bydlí mě není známo, pouze má adresu na jeho rodiče v […].

Ještě k jeho osobě bych chtěl dodat, že v měsíci červenci 1983 jsem do místa mého trvalého bydliště dostal dopis odesílaný mně neznámou osoby [!] z Prahy 5, ve kterém jsem byl upozorněn na skutečnost, abych osobu MATZNERA nevyhledával a s ním se nekontaktoval, protože je již druhý týden ve vyšetřovací vazbě. Během rozhovoru ŠABATOVÁ s MALÝM odsoudili, že je strašná blbost, když MATZNER někomu dal moji adresu. Rozebírali, kdo by mohl být pisatelem, ale na konkrétní osobě se nedohodli. Jsou toho názoru, že MATZNER si kolem sebe soustředil „své“ vlastní lidi a činnost vyvíjel „na vlastní triko“.

Při odchodu ŠABATOVÉ a MALÉHO, po zjištění termínu mého odjezdu jsme se dohodli, že před odjezdem se sejdeme na Václavském náměstí v hotelu EVROPA mezi 12.00 a 13.00 hod. Ke schůzce došlo, oba se na ní dostavili a jednalo se v kavárně. Zahájení proběhlo zdvořilostními frázemi, během kterých mně Anna ŠABATOVÁ předala obálku se slovy, že se v této nacházejí písemnosti z prostředí „charty“, konkrétně otevřený dopis JARUZELSKÉMU. Jednalo se o jeden list, jehož obsahem byl protest proti stíhání osob a připravovanému procesu s KOROVCI.3)

Pak tam bylo provolání týkající se domluvení vzájemné spolupráce mezi chartou v ČSSR a polskou stranou. Kdo je to „polská strana“, k tomu mohu uvést, že se jedná o Miroslava JASIŇSKÉHO [!] 4), kterému veškeré materiály já předávám. Dále se v obálce nacházely jakési instrukce týkající se postupu polské strany při vypracování konečného dokumentu a kteří „funkcionáři“ z bývalého KORu nebo přímo WALESA tento podepíší. Výslovně je uváděno, aby tento dokument nepodepisoval nikdo z podzemního hnutí „SOLIDARITY“, – ten kdo se ukrývá, výslovně bylo např. uvedeno jméno BUJAK, protože to by bylo pro pravici v ČSSR nebezpečné. Mimo jiné tam byl zakotven jakýsi pokus o vysvětlení proč nelze uvádět konkréta a je spíše volena forma obecnosti bez prvků radikálnosti. Tyto dokumenty jsem vyvezl do Polska pro tyto si přijel JAŠINSKI. Hned na místě, když si tyto dokumenty přebíral, řekl, že s těmito dokumenty musí bezpodmínečně společně s Alexandrem GLEICHGEWICHTEM. S uvedeným dokumentem oba odjeli a tento projednali se závěrem vznikl [!] dokument, který jsem zpětně přivezl, předal orgánům SNB před tím, než jej odevzdal [!] ŠABATOVÉ. Dokument podepsalo cca 16 osob z KORu.5)

Tento dokument mně předal dne 31.10.1983 JAŠINSKI s tím, abych po příjezdu do Prahy jej předal Anně ŠABATOVÉ. Dále mě instruoval v tom, že Češi by tento dokument měli rovněž podepsat a po mé osobě chce, abych při svém návratu do PLR přivezl materiál s podpisy české strany. Údajně to má být někdo z „charty“. Dále mně JAŠINSKI upozornil, abych české straně vyřídil, že má povoleno v tomto dopisu provést nějaké úpravy v češtinářském smyslu, ale ne úpravy, které by materiál zásadně změnily. Dále jsem byl instruován v tomto smyslu: cituji z vlastních poznámek: Češi by tento dokument měli rozmnožit cca na 5.000 ks a nahlásit polské straně, kdy budou schopni tento materiál „hodit“ mezi lidi. Jde o to, aby totéž ve stejný den mohlo být uskutečněno i v PLR. Datum mám v PLR říci JAŠINSKÉMU já po svém návratu. Termín bych měl vědět od ŠABATOVÉ.

Dále jsem byl úkolován JAŠINSKIM, abych ŠABATOVÉ nebo MALÉMU sdělil následující:
– zůstává nadále v platnosti adresa, kam se mají zasílat infochy6)
– prosba, aby Češi zajistili adresu hnutí nebo časopisu „VEZVANIE“ (?). Údajně se má jednat o něco v NDR. Konkrétně mně však k tomuto názvu není nic známo.

Dále potřebují od Čechů tzv. „PRINTON“. Má se jednat o grafickou fotografickou blánu, kterou používají grafici. Požadují formát A-4 nebo A-5 v jakémkoliv množství. K tomuto mně Pavel KASPŘAK [!]7) dne 31.10.1983 řekl, že ve Wroclavi zakládají nový časopis, který by se měl zabývat problematikou východního bloku, a potřebují různé publicistické články. Mají proto požadavek, aby jim do tohoto časopisu přispívala i česká strana, konkrétně by potřebovali něco na téma, co dělá v současné době charta 77, jaká je společenská politická situace v ČSSR, nálady obyvatelstva.
– prosí Čechy, jestli by polské straně pomohli při navazování kontaktů s jinými zeměmi, zejména s MLR a NDR,
– KASPŘAK se mimo jiné zmínil o tom, že bych měl oživit v chartě nabídku, která byla polskou stranou dána v tom směru, že v ČSSR bude Poláky provedeno školení tiskařů. Návrh KASPŘAKA byl již v minulosti, ale do současné doby jeho návrh nebyl realizován. V podstatě jde o to, že Poláci nejsou spokojeni s úrovní tiskařských prací.
– Dále mám upozornit Čechy na to, že jakmile napadne sníh, tak končí veškeré styky na hranicích.

Dále bych chtěl uvést, že při rozhovoru se KASPŘAK s JAŠINSKIM zmínili o tom, že prostřednictvím TIR ze západu je zajištěn transport potřebného materiálu. Bude směřovat po hranicích PLR mimo území ČSSR. Dále hovořili o tom, že ve Varšavě a ve Vroclavi je po jedné mrtvé schránce. Přesné místo mě však není známo. Dále mám z rozhovoru ten poznatek, který jsem získal od JAŠINSKÉHO, že někdo z Poláků byl ve styku s TIGRIDEM ve Francii. Jedná se o Poláka, jehož jméno si nepamatuji, který pravidelně každé tři týdny vyjíždí na západ. TIGRID prý řekl, ústy JAŠINSKÉHO, že se mu koncepce spolupráce Čechů a Poláků líbí a i záměry, ke kterým by měla směřovat. Vyjádřil názor, že je TIGRID ochoten pomoci, ale požadavky je třeba zkonkretizovat, aby se nehovořilo pouze v obecných rovinách, ale aby přesně bylo řečeno, co chtějí a v jakém množství, požadavek napsat rukou, nevyžaduje se podpis, opravuji, vyžaduje se podpis. Uvedený požadavek bude zpracován na mikrofilm, který bude TIGRIDOVI předán transportem chodícím na západ pravidelně každé tři týdny. Dle mého názoru tento transport, respektive kurýrní službu provádí Polák, který na západ v tuto dobu vyjíždí. K tomuto bych chtěl ještě dodat, že Poláci se na tomto chtějí přiživit, a proto žádají, aby jejich požadavky byly v ČSSR připsány. Má se jednat o připsání lihového rozmnožovacího stroje, mini ofset dělající na formát A-4, xerograf, který by měl připravovat matrice pro ofset, dále chtějí získat přehled o nakladatelstvích a co tyto vydávají. Konkrétně SVĚDECTVÍ, kultura, KONTAKT, KONTINENT, BADAŠČE, co se tiskne jak na území SSSR, tak v emigrantských centrech, kde jsou emigranti ze SSSR soustředěni a jiné tématiky východního bloku, např. ALTERNATIVA, KNIHY, peníze na pomoc rodinám stíhaných a jiné, peníze na rozvoj polygrafie (materiál, byty, které pronajímají, poplatky za tisk v tiskárnách, úplatky atp., peníze na transport,) konec citace.

Dále chtějí, aby Polákům Češi poslali co se vydává v Čechách, poslat ukázky a dle kvality a množství bude zpětně z polské strany následovat finanční podpora.

***

Poznámky:

1) První stranu zde není publikována, neboť obsahuje takřka výhradně tiskopisné údaje (poučení o právech atd.). Strojopisně jsou uvedeny pouze následující údaje: údajný začátek výpovědi („11.15 hod.“, „17.11.1983“), jméno a příjmení vypovídajícího („Stanislav Dvořák“) a jeho zaměstnání („Slezská univerzita v Katovicích jako učitel českého jazyku a literatury), průkaz totožnosti („úředně ověřena“), osobní stav („ženatý“) a stejně jako na následujících pěti stranách podpis Stanislava Dvořáka. V tiskopise není vyplněno označení útvaru, kde měl být výslech uskutečněn a číslo jednací – „Zápis o výpovědi“ vznikl s největší pravděpodobností pro potřebu případného trestního stíhání domácích disidentů.

2) K spolupráci Jiřího Matznera se Státní bezpečností srov. pozn. č. 40.

3) Srov. dokument Charty 77 č. 34/1983: Dopis Charty 77 W. Jaruzelskému, In: Informace o Chartě 77, samizdat, roč. 6, č. 9 (září 1983), s. 2. Zmíněný dopis je datován 28. září 1983.

4) Správně Mirosław Jasiński, dále již na chyby v tomto jménu neupozorňujeme.

5) Srov. přepis společného prohlášení (D 6).

6) Samizdatový časopis Informace o Chartě 77.

7) Správně Paweł Kasprzak, dále již na chyby v tomto jménu neupozorňujeme.

Vaše reakce...

zpět

Zdroj:

Archiv ÚZSI, osobní svazek 49747/020-030, arch. č. A 4906, Zápis o výpovědi. Kopie stejného dokumentu se dochovala v osobním svazku č. 749807, který je uložen v AMV. Vzhledem k tomu, že archivní dokumenty zpřístupňuje jedna instituce (Odbor archivní a spisové služby MV ČR), je doslova paradoxní, že v obou kopiích jsou cenzurovány často zcela odlišné údaje, tento přepis proto ponechává (i s ohledem na znění současného platného archivního zákona) cenzurní zásahy pouze tam, kde není možné přesně určit začerněné údaje.

Přílohy:

V příloze je celkem publikováno devět archivních dokumentů z Archivu ministerstva vnitra ČR a Úřadu pro zahraniční styky a informace. Cenzurní zásahy pracovníků zmíněných archivů jsou vyznačeny hranatými závorkami a třemi tečkami. Stejným způsobem je také naznačen výběr části rozsáhlejších dokumentů, v tomto případě jsou tři tečky v hranaté závorce samostatně na řádce.

Podklady pro poradu štábu akce „Sever“ 10. července 1981 /1981, [červenec], Praha/

Zpráva operativního pracovníka 1. oddělení 3. odboru X. správy SNB npor. Jiřího Maliňáka o získání Stanislava Dvořáka ke spolupráci se Státní bezpečností pod krycím jménem „Michal“. /1981, 3. srpna, Praha/

Zpráva X. správy SNB o akci „SEVER“, zaslaná náčelníkem X. správy SNB genmjr. RSDr. Vladimírem Stárkem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému /1981, 28. října, Praha/

Zpráva X. správy SNB o vývoji situace v PLR, zaslaná náčelníkem X. správy SNB plk. Zdeňkem Wiederlechnerem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému /1982, 28. července, Praha/

Zpráva příslušníka varšavské rezidentury StB Ladislava Doležala o jednání se zástupcem náčelníka 4. správy MV PLR /1983, 12. leden, Varšava/

Zápis výpovědi Stanislava Dvořáka o kontaktech disidentů z Polska a Československa /1983, [listopad], Praha/

Společné prohlášení signatářů Charty 77, bývalých členů KSS-KOR a aktivistů Solidarity /1984, 12. února, Praha, Varšava/

Návrh na ukončení akce „Sever“ /1984, 29. června, Praha/

Návrh pplk. Jiřího Chalupníka na krátkodobé vyslání tajného spolupracovníka StB Stanislava Dvořáka do Polska /1989, 31. října, Hradec Králové/

***

Jediné fotografie Stanislava Dvořáka dochované v osobním svazku

Jediné fotografie Stanislava Dvořáka dochované v osobním svazku

Návrh na zavedení osobního svazku TS rozvědky StB Stanislava Dvořáka 22[1].8.1989

Návrh na zavedení osobního svazku TS rozvědky StB Stanislava Dvořáka 22[1].8.1989

Závazek agenta StB Stanislava Dvořáka

Závazek agenta StB Stanislava Dvořáka

Záznam ze schůzky příslušníka StB Jiřího Chalupníka s TS Jilemským v polské Vratislavi 14[1].12

Záznam ze schůzky příslušníka StB Jiřího Chalupníka s TS Jilemským v polské Vratislavi 14[1].12

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter