zahlavi

internetový časopis pro výzkum dějin studené války / a research e-magazine on Cold War

Zpráva příslušníka varšavské rezidentury StB Ladislava Doležala o jednání se zástupcem náčelníka 4. správy MV PLR - 1983, 12. leden, Varšava

Dne 12. ledna 1983 jsem uskutečnil jednání se zástupcem náčelníka 4. departmentu MV PLR plk. [Adamem] PIETRUSZKOU.

V souvislosti s mou otázkou týkající se návštěvy papeže mne plk. PIETRUSZKA informoval v tom smyslu, že přesný termín příjezdu papeže není ještě ustanoven a tedy ani délka pobytu a místa pohybu. Podle požadavku Vatikánu a vedení polské církve by mělo dojít k pobytu papeže v době od 22.6. do 26.6.1983 a papež by měl navštívit Varšavu, Krakov, Čenstochovou, Lublin a horu sv. Anny u Opole. Jedná se však pouze o přání církevní strany a dosud nebylo v této záležitosti rozhodnuto.

V další části jednání byly projednávány otázky související s prověřením poznatků předaných TS „MICHALEM“ a současně byly projednány možnosti jeho osobní kontroly.

Na otázku, zda existuje ilegálně vydávaný časopis „OBÓZ“, mi bylo sděleno, že tento časopis skutečně existuje. V souvislosti s tím jsem pak požádal o prověření, zda v prvním čísle tohoto časopisu byl vytištěn článek [Jaroslava] ŠABATY a v kladném případě o předání tohoto výtisku, případně o provedení kopie článku. K osobě kněze [Stanisława] ORZECHOWSKÉHO z Wrocławi, se kterým má TS „MICHAL“ udržovat kontakt mi plk. PIETRUSZKA uvedl, že se jedná o kněze s krajně nepřátelskými postoji, kterému je proto věnována i příslušná pozornost ze strany MV.

V posledních dnech jsem byl TS „MICHALEM“ vyrozuměn, že jistá Ewa z Wroclawi ho požádala, aby uskutečnil návštěvu bytu Marie Kęcik (čti KENCIK) ve Varšavě […]. Jedná se o byt, ve kterém se již v minulosti uskutečnila schůzka členů KOR, za přítomnosti TS „MICHALA“.1)

Vzhledem k potřebě prověřit věrohodnost informací předávaných „MICHALEM“ jsem požádal o zajištění operativní kontroly „MICHALA“ při jeho pobytu ve Varšavě, eventuálně i při jeho pobytu v bytě. Bylo mi přislíbeno, že bude zajištěno jeho sledování a současně bude realizováno opatření k přímé agenturní kontrole prostředky polských přátel. Současně jsem vyžádal i zajištění jeho celodenní kontroly na den 13.1.1983, kdy měl být v Katovicích navštíven někým z Vroclavi, jenž ho má instruovat pro cestu do Varšavy. Také v tomto případě bylo mému požadavku vyhověno.

Současně mne plk. PIETRUSZKA informoval, že v případě Evy z Wrocławi se může jednat o velmi aktivní nepřátelskou osobu Ewu UNGER.2)

Rovněž Maria KĘCIK a zejména její manžel [Wiesław Kęcik], který byl jako aktivní funkcionář KORu téměř po celou dobu vojenského stavu internován, jsou polskými přáteli aktivně rozpracováváni. KĘCIK byl před vyhlášením vojenského stavu několik měsíců na Západě a navštívil celou řadu států včetně USA. Cílem jeho cesty bylo získat finanční prostředky, které měly být použity jako finanční podpora při zakládání tzv. obchodně-výrobních družstev na polském venkově mezi rolníky. KĘCIK patří mezi vedoucí funkcionáře KORu s tím, že jeho činnost je zaměřena zejména na venkov mezi soukromé rolníky. Podle sdělení polských přátel disponuje KĘCIK značnými finančními prostředky ve tvrdé valutě, které však jsou v západních státech a proto k nim nemá v současné době přístup.

V závěru jednání jsem plk. PIETRUSZKU požádal, aby mne po schválení konečného termínu příjezdu papeže do Polska a po přijetí programu pobytu informoval o přijatých opatřeních.

Současně jsem vyslovil prosbu týkající se zpracování informace o činnosti a úkolech polské církve v období vojenského stavu a o současných záměrech, jakož i o poznatcích, které by potvrzovaly existující kontakty mezi polskou církevní hierarchií a církví v ČSSR. Bylo mi přislíbeno, že tato informace bude pro naši potřebu vypracována.

Doležal3)

***

Poznámky:

1) Srov. dok. č. 3.

2) Podle vzpomínek Mirosława Jasińského se ve skutečnosti jednalo o Ewu Trojanowskou. Rozhovor s Mirosławem Jasińským, Praha 4.5.2006.

3) Vlastnoruční podpis.

Vaše reakce...

zpět

Zdroj:

AMV, Osobní svazek, arch. č. 749807, Záznam o jednání na 4. departmentu MV PLR. Výtisk č. 1 byl podle připojeného rozdělovníku zaslán X. S-SNB a výtisk č. 2 určen „pro domo“, tedy varšavské rezidentuře.

Přílohy:

V příloze je celkem publikováno devět archivních dokumentů z Archivu ministerstva vnitra ČR a Úřadu pro zahraniční styky a informace. Cenzurní zásahy pracovníků zmíněných archivů jsou vyznačeny hranatými závorkami a třemi tečkami. Stejným způsobem je také naznačen výběr části rozsáhlejších dokumentů, v tomto případě jsou tři tečky v hranaté závorce samostatně na řádce.

Podklady pro poradu štábu akce „Sever“ 10. července 1981 /1981, [červenec], Praha/

Zpráva operativního pracovníka 1. oddělení 3. odboru X. správy SNB npor. Jiřího Maliňáka o získání Stanislava Dvořáka ke spolupráci se Státní bezpečností pod krycím jménem „Michal“. /1981, 3. srpna, Praha/

Zpráva X. správy SNB o akci „SEVER“, zaslaná náčelníkem X. správy SNB genmjr. RSDr. Vladimírem Stárkem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému /1981, 28. října, Praha/

Zpráva X. správy SNB o vývoji situace v PLR, zaslaná náčelníkem X. správy SNB plk. Zdeňkem Wiederlechnerem náměstku ministra vnitra ČSSR genmjr. JUDr. Vladimíru Hrušeckému /1982, 28. července, Praha/

Zpráva příslušníka varšavské rezidentury StB Ladislava Doležala o jednání se zástupcem náčelníka 4. správy MV PLR /1983, 12. leden, Varšava/

Zápis výpovědi Stanislava Dvořáka o kontaktech disidentů z Polska a Československa /1983, [listopad], Praha/

Společné prohlášení signatářů Charty 77, bývalých členů KSS-KOR a aktivistů Solidarity /1984, 12. února, Praha, Varšava/

Návrh na ukončení akce „Sever“ /1984, 29. června, Praha/

Návrh pplk. Jiřího Chalupníka na krátkodobé vyslání tajného spolupracovníka StB Stanislava Dvořáka do Polska /1989, 31. října, Hradec Králové/

***

Jediné fotografie Stanislava Dvořáka dochované v osobním svazku

Jediné fotografie Stanislava Dvořáka dochované v osobním svazku

Návrh na zavedení osobního svazku TS rozvědky StB Stanislava Dvořáka 22[1].8.1989

Návrh na zavedení osobního svazku TS rozvědky StB Stanislava Dvořáka 22[1].8.1989

Závazek agenta StB Stanislava Dvořáka

Závazek agenta StB Stanislava Dvořáka

Záznam ze schůzky příslušníka StB Jiřího Chalupníka s TS Jilemským v polské Vratislavi 14[1].12

Záznam ze schůzky příslušníka StB Jiřího Chalupníka s TS Jilemským v polské Vratislavi 14[1].12

copyright © Pražský web pro studenou válku 2002-2006

CNW:Counter