pwsv_frontpage_01.JPG

NEDOROZUMĚNÍ S TOTALITOU

NEDOROZUMĚNÍ S TOTALITOU

V souvislosti s "horkou" válkou o Ústav pro studium totalitních režimů (ÚSTR) je zřejmé, že historici, politici a novináři si nerozumí a míjejí se v chápání a užívání některých pojmů. Termínem, který současnou diskusi "kontaminuje" asi nejvíce, je totalita. Každý si pod ním představuje něco jiného a debaty pak zhusta ústí do neplodného hašteření, zda totalita ano, či ne, a pokud ano, tak odkdy dokdy a jak intenzivně. (Více)

Jan Adamec

STALO SE DNES... PŘED 68 LETY

STALO SE DNES... PŘED 68 LETY

Nacisté likvidují ghetto v Krakově (13. března 1943)

K 13. březnu 1943 nacisté definitivně zlikvidovali ghetto v polském Krakově. Pod vedením velitele SS-Untersturmfuhrera Amona Götha bylo 8 000 práceschopných Židů transportováno do pracovního tábora v Plaszowě. Ostatní byli zavražděni přímo na ulicích ghetta nebo odesláni do Osvětimi. Ghetto bylo oficiálně založeno 3. března 1941 a nacisté do něj soustředili více než 15 000 lidí. V ghettu žil například budoucí slavný filmový režisér Roman Polanski.

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO

CO JE NOVÉHO...

Deník soudruha Nikitčenka I. - 21. srpna 1968

Včera zpřístupnil ÚSTR na svých webových stránkách soubor dokumentů z archivu Výboru Státní bezpečnosti Ukrajinské sovětské socialistické republiky (KGB USSR), které se týkají Československa v roce 1968. Jedná se hlavně o analýzy a informační zprávy o situaci v ČSSR s důrazem na východní Slovensko, ale hlavně se zaměřují na vnitropolitické dění a názory občanů na Ukrajině. Co nám říkají o 21. srpnu... (Více)

Jan Adamec

LIDÉ, ČTĚTE!

LIDÉ, ČTĚTE!

Ctirad Mašín, Josef Mašín, Milan Paumer, Petr Blažek, Olga Bezděková (eds.), Cesta na severozápad, Edice “Paměť”, Academia, 2010

Nakladatelství Academia: "Na konci padesátých let bratři Mašínové a Milan Paumer popsali svou dramatickou cestu do Západního Berlína, kterou na podzim 1953 podnikli společně se svými dvěma přáteli (Zbyněk Janata a Václav Švéda však byli po přestřelkách zatčeni a později popraveni). Teprve po padesáti letech se čtenáři mohou sami seznámit s autentickými vzpomínkami osob, jejichž jména se stala symbolem ozbrojeného odporu proti komunistickému režimu v Československu. Vydaný rukopis je nejen jejich cenným svědectvím, ale rovněž strhujícím literárním dílem i pozoruhodným dobovým dokumentem. Je doplněn historickou studií o postavení skupiny bratří Mašínů v rámci protikomunistického odboje v Československu a stručným doslovem, v němž je popsán právní kontext její činnosti. Součástí publikace je rozsáhlá obrazová příloha, v níž jsou většinou poprvé publikovány dobové fotografie a kopie archivních dokumentů.”

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO

CO JE NOVÉHO...

My, mýty a Izrael

Projevy, které státníci pronášejí při nejrůznějších výročích, jsou zvláštní disciplínou. Často je nemá pro jejich prázdno-slámovitost a klišo-frázovitost cenu ani poslouchat, natož následně číst. Přesto jsou důležitým pramenem pro pochopení toho, jak si národy, respektive jejich čelní představitelé vytvářejí, posvěcují či kodifikují někdy drobné, někdy větší nepřesnosti či mýty v národních historiích... (Více)

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO

CO JE NOVÉHO...

Změnila se Sova v Kafku

Čeští herci mívali za minulých režimů v společenské hierarchii zvláštní postavení. Z elit patřili mezi ty privilegované. Atraktivní a pro smrtelníka přitažlivý svět divadla a filmu je opravňoval k tomu, aby se stávali, ať již chtěli nebo ne, „nositeli významu“. Vedle lékařů, vědců nebo vysokoškolských profesorů, kteří však postrádali tak exkluzivní přístup do médií. Lid popřával sluchu jejich vyprávěním, veselým příhodám z natáčení a plochým tlachům více, než bylo zdrávo. Roznášeli dobrou náladu, kázali člověčenství, produkovali emocionální kýč. Hráli své role i na veřejném jevišti a v kritických okamžicích historie se proměňovali v megafony převratů a revolucí... (Více)

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO...

CO JE NOVÉHO...

Nové knihy o Janu Slavíkovi

Slovanská knihovna vydala dvě nové knihy – kolektivní monografie věnované českému historiku Janu Slavíkovi Život plný střetů: Dílo a odkaz historika Jana Slavika (1885-1978)/Jan Slavik (1885-1978): A Czech Historian of Revolutions... (Více) a (Více)

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO

CO JE NOVÉHO...

Prezentace tří knih s tématikou básnické emigrantské skupiny "Skit" (Skit poetov)

Společná prezentace tří knih s tématikou básnické emigrantské skupiny "Skit" (Skit poetov): Olega Maleviče (Poetika pražskogo "Skita"), Ljubov Běloševské a Vjačeslava P. Něčajeva ("Skit" Praga 1922-1940: antologija, biografii, dokumenty) a Jany Kostincové (Poustevna básníků/básníci poustevny). Spolu s autory promluví doc. PhDr. Jiří Honzík Akce se uskuteční ve středu 22. října od 17 hodin v zasedacím sále Narodní knihovny (1. patro Klementina). Více... (Více)

Jan Adamec

CO JE NOVÉHO

CO JE NOVÉHO...

Jakešovy lekce z kapitalismu – (pokračování z respekt.blog.cz)

Inu děti, to jsme se zase nasmáli! To bylo veselo na Starém Bělidle! Zase jsme vytáhli ze špejcharu tu tlející mrtvolu, pověsili si ji na bydlo a strouhali mrkvičku. I babička s kněžnou se smály pod vousy, hanba povídat... Jen se podívejte, jak byli ti komunističtí papaláši hloupí. Blábolili, blekotali páté přes deváté, neuměli se vyjadřovat, blbeček-debil, blbeček-debil, blbeček-debil. Jen se děti, děti Husákovy, nebojte a kopněte si... (Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

JEDNOTNÝ NÁROD-BUDOVATEL. Sborník Svazu bojovníků za svobodu 1949

V socialistickém státě se hospodářství řízené podle vědeckého plánu rychle rozvíjí, národní bohatství vzrůstá a užívá se ho k zvýšení blahobytu všeho občanstva. Je samozřejmé, že v takovém řádu, který nezná vykořisťování, bídy a nezaměstnanosti, se mění i vztahy mezi lidmi a jejich morálka, že v něm vyrůstá opravdu nový, ušlechtilejší člověk. Socialistický řád nespadne ovšem s nebe, nýbrž je nutno jej vybojovat a vybudovat. Řekli jsme, že naše lidová demokracie, definitivně zvítězivší v únoru 1948, vytvořila základní předpoklady pro vývoj k socialismu. Avšak pouze předpoklady. Ty je nyní třeba naplnit, a. to hrdinskou, obětavou prací. Ano, práce, budovatelská práce je dnes klíčem k socialistickému zítřku.. (Více)

Jan Adamec

STUDIE

STUDIE

Česká společnost únorová

Česká společnost stála v letech 1945 – 48 na podobné křižovatce. Pod dojmem prožitých nejistot sociální krize 30. let a hrůz následné války a německé okupace nadřadili naši předkové bezpečí a jistotu demokracii a svobodě. Znechucení nad předválečným chováním Anglie a Francie kompenzovali až nekritickou příchylností k vítězům z Východu; hořké vzpomínky na bídu a nejistotu 30. let zaháněli nadšenou adorací státu jako garanta sociálních jistot a pevného řádu; zklamání z neúspěchu volnotržního kapitalismu přetavili v plánovací a znárodňovací horečku; za pocit ponížení a mnichovské nemohoucnosti se pomstili předválečným elitám... (Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Co (možná) četl Jan Palach? - Tiskoviny vydané velvyslanectvím Čínské lidové republiky v roce 1968, které příslušníci VB nalezli ve studentském pokoji na spořilovských kolejích, kde bydlel Jan Palach.

Petr Blažek

DOKUMENT

DOKUMENT

Rok jedna den prvý. K 70. výročí Velké říjnové socialistické revoluce, Praha, Mladá Fronta, 1987

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Václav Kopecký, Pamětní výpisy k historii Československé republiky a k boji KSČ za socialistické Československo, Praha, 1960

28. říjen je dnem výročí vzniku naší Československé republiky. Tentokráte se chápeme 28. října, abychom vzpomenuli vzniku Československé republiky v r. 1918, abychom si připomenuli události, jež vyplňovaly více než 40 let jejího trvání... (Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Archív Gustáva Husáka I.

Petr Blažek

DOKUMENT

DOKUMENT

Antonín Zápotocký, Po staru se žít nedá, Práce, 1947

Květnová revoluce nepřinesla nám jen národní svobodu, nýbrž i přeměnu celého hospodářského i politického života. A s tímto přerodem se dostavilo i mnoho vážných starostí a problémů. Hospodářský život byl vyšinut ze svých kolejí a bylo nutno napnout všechno úsilí ke zdolání všech nesnází. Byla zde naléhavá otázka výživy, převedení válečné výroby na mírovou, otázka pracovních sil, vyřazení kolaborantů z veřejného života, zápas s narušenou morálkou a mnohé jiné. Všechny tyto poválečné zjevy musely být co nejrychleji likvidovány a to byl zajisté úkol nemalý...(Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Ernst Fischer, Ohnivý signál

Národy zvítězily. Válka apokalyptických rozměrů skončila. V této válce nestály proti sobě jen armády, zbraní, technické, hospodářské a vojenské síly, nýbrž, a to především, společenské ideje. Velká idea svobody byla silnější než bezuzdná koncepce imperialistických tyranů. Síla a poctivost svobodných lidí demokratických národů zvítězila nad velikášstvím fašistických opovrhovatelů lidmi a nad nedůstojnou poslušností zglajchšaltovaných otroků. Lidské právo triumfovalo nad zákonem džungle, lidská ušlechtilost nad motorisovanou bestií...(Více)

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

E. Koppl: Co jsme viděli za mořem. Dojmy ze zájezdu ČOS

Sokolské zájezdy mají dvě stránky, úřední a lidskou. Tu úřední jsme vyčerpali zprávami i články v denním a sokolském tisku i v rozhlase. A o té lidské se chtějí zmíniti další odstavce. Nedělají si nárok na dokonalost a mají jen jediný cíl. Pověděti těm, kteří nemohli býti přítomni radostným a slavným chvílím, prožitým za mořem, zvláště v kruhu našich krajanů, co všechno jsme viděli, co na nás učinilo dojem a na co budeme rádi vzpomínat.

Jan Adamec

DOKUMENT

DOKUMENT

Arnošt Kolman: Ideologie německého fašismu, Praha, 1946

Druhá světová válka v Evropě skončila. Německý fašismus bezpodmínečně kapituloval, jeho válečná, politická, státní moc je rozdrcena. Obětavostí a hrdinstvím pokrokového lidstva a především sovětského lidu byla zachráněna evropská civilisace. Rudá armáda a vojska spojenců obsadila Německo, jež musí nahraditi ohromné škody, které způsobilo. Musí být provedena opatření, aby Němci nemohli po třetí rozpoutat dobyvačnou světovou válku, německý generální štáb má býti zničen, německá armáda a německý průmysl odzbrojeny. Tři veliké mocnosti a všechny mírumilovné národy zabývají se organisací budoucnosti Evropy, zajištěním míru. Bylo učiněno již mnoho vážných kroků v tomto směru, jak dokazují usnesení konferencí v Teheraně, v Jaltě, v Postupimi, v San-Francisku i v Londýně.

Jan Adamec

Vaše reakce...

zpět